الگو بگیرید ولی سرقت ادبی ممنوع
معید ۱۶۲۸۳۹

شما یه پایان نامه دستتون باشه خودتون ننوشتید
جیکار میکنید واسه مثاله دادن ازش
سطح پایان نامه هم بالا باشه
الگو بگیرید ولی سرقت ادبی ممنوع