اگه دانشگاه تهران باشه بهتره.
پژواك ۱۳۶۱۰۵

کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.
اگه دانشگاه تهران باشه بهتره.