کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.
پژواك ۱۳۶۱۰۵

کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.