اوکی عالیه.....من چن تا وویس میفرستم گروه چون با دانشجوهام این مدلی کار کردم برا سرچ کردن.....نتیجه داده.....
صدیقه ۹۰۷۷۰

خیلی خوب.مدرس زبانم
اوکی عالیه.....من چن تا وویس میفرستم گروه چون با دانشجوهام این مدلی کار کردم برا سرچ کردن.....نتیجه داده.....