نمیدونم مقاله تون در چه زمینه ای هست. اگه انسانی هست. باید با دیتاهای آماری تست کنید
معید ۱۶۲۸۳۹

یعنی خودم ازمایش کنم ایدم رو ادما؟
نمیدونم مقاله تون در چه زمینه ای هست. اگه انسانی هست. باید با دیتاهای آماری تست کنید