خیلی خوب.مدرس زبانم
فرزان ۲۵۷۱۸۳

من یه توصیه کنم خیلی جلو جلو نرید نتیجه معکوس میاره.....تب مقاله اجازه نخواهد داد واحدهاتون رو خوب پاس کنید....
زبان شما در چه سطحیه؟
خیلی خوب.مدرس زبانم