من یه توصیه کنم خیلی جلو جلو نرید نتیجه معکوس میاره.....تب مقاله اجازه نخواهد داد واحدهاتون رو خوب پاس کنید.... زبان شما در چه سطحیه؟
صدیقه ۹۰۷۷۰

نه هنوز.ولی جزوش رو دارم میخونم با کتاب رو
من یه توصیه کنم خیلی جلو جلو نرید نتیجه معکوس میاره.....تب مقاله اجازه نخواهد داد واحدهاتون رو خوب پاس کنید....
زبان شما در چه سطحیه؟