در کانال شما امکان اد کردن کسی رو ندارید بنابراین آدرس ذیل رو برای هر کس که می خواهید ارسال کنید تا طرف اگه تلگرامش به روز شده باشه با ضربه روی اون وسپسjoinوارد گروه بشه
تربیت دینی و علمی کودک

در کانال شما امکان اد کردن کسی رو ندارید بنابراین آدرس ذیل رو برای هر کس که می خواهید ارسال کنید تا طرف اگه تلگرامش به روز شده باشه با ضربه روی اون وسپسjoinوارد گروه بشه