روش هاى مختلف نمايش اعدادگنگ روى مور @edu_math 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آموزش ریاضی و هوش

روش هاى مختلف نمايش اعدادگنگ روى مور
@edu_math
👇👇👇👇👇👇👇👇👇