#دفاع_ارشد #امیرکبیر #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_زرندی
رازمیك ۶۵۶۵۸

#دفاع_ارشد #امیرکبیر #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_زرندی