#دفاع_ارشد #شریف #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_حسابی
یاور ۱۰۶۰۸۵

#دفاع_ارشد #شریف #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_حسابی