#دفاع_پروپوزال_دکترا #شریف #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_سربازی_آزاد
یاور ۱۰۶۰۸۵

#دفاع_پروپوزال_دکترا #شریف #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #دکتر_سربازی_آزاد