ECMstartups 
عنوان گروه یا کانال:

ECMstartups


توضیحات: ?مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی ⬅️بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ @startupsadmin
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1870
ECMstartups

مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی
ECMstartups

معرفی استارتاپ اوستا
@ECMstartups
@ECMonitor
معرفی استارتاپ اوستا
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ پوینتی
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پوینتی
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ رسپینا 24
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ رسپینا 24
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ خدمت از ما    
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ خدمت از ما
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ استاد سلام
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ استاد سلام
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ماهی دریا
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ماهی دریا
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

رتبه بندی شتابدهنده های ایران بر اساس تعداد استارتاپ های سرمایه گذاری کرده
 @ECMonitor
@ECMstartups
رتبه بندی شتابدهنده های ایران بر اساس تعداد استارتاپ های سرمایه گذاری کرده
@ECMonitor
@ECMstartups
ECMstartups

استارتاپ آپ‌تیک
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آپ‌تیک
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بقالی
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بقالی
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ دیتابین
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ دیتابین
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

معرفی گروه شرکت‌های برتر جهت سرمایه گذاری بر روی استارتاپ‌ها
@ECMstartups
@ECMonitor
معرفی گروه شرکت‌های برتر جهت سرمایه گذاری بر روی استارتاپ‌ها
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

معرفی استارتاپ دادسان
@ECMstartups
@ECMonitor
معرفی استارتاپ دادسان
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ فلایتیو
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ فلایتیو
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

⬅️استارتاپ ناربو
⬅️استان اصفهان 

@ECMstartups
@ECMonitor
⬅️استارتاپ ناربو
⬅️استان اصفهان

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

⬅️ استارتاپ کاربوی
⬅️ استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
⬅️ استارتاپ کاربوی
⬅️ استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

با توجه به اینکه جذب سرمایه و پیدا کردن سرمایه گذارها برای استارتاپ ها از یک سمت و همچنین مانیتورینگ استارتاپ های ایران که تمایل به جذب سرمایه دارند برای سرمایه گذارها از سمتی دیگر یک کار زمانبر و پرهزینه برای هر دو سمت می باشد این کانال در نظر دارد در کنار معرفی استارتاپ های ایرانی ،سرمایه گذارها ،شتابدهنده ها و فضاهای کار اشتراکی را نیز معرفی کند تا این ارتباط تسهیل شود
بنابراین شتابدهنده ها ،سرمایه گذارهای خطر پذیر و سازمان هایی که در استارتاپ ها سرمایه گذاری کرده اند و تمایل دارند در اینجا معرفی شوند و استارتاپ ها به آنها مراجعه کنند می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
نمونه معرفی سرمایه گذارها را می توانید در این لینک مشاهده کنید
https://t.me/ECMstartups/41


@startupsadmin
ECMstartups

⬅️استارتاپ درباره
⬅️کشور کانادا

@ECMstartups

@ECMonitor
⬅️استارتاپ درباره
⬅️کشور کانادا

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

⬅️استارتاپ آیدی پی
⬅️استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
⬅️استارتاپ آیدی پی
⬅️استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

⬅️استارتاپ رادیو آکواریوم
⬅️استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
⬅️استارتاپ رادیو آکواریوم
⬅️استان تهران

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

⬅استارتاپ غذالند
⬅استان تهران


@ECMstartups
@ECMonitor
⬅استارتاپ غذالند
⬅استان تهران


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

⬅استارتاپ مضراب
⬅استان فارس


@ECMstartups
@ECMonitor
⬅استارتاپ مضراب
⬅استان فارس


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

⬅️استارتاپ چشمک
🚫بخشی از تیم این استارتاپ به صورت دورکاری فعالیت می کنند


@ECMstartups


@ECMonitor
⬅️استارتاپ چشمک
🚫بخشی از تیم این استارتاپ به صورت دورکاری فعالیت می کنند


@ECMstartups


@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ رومیرو
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ رومیرو
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ موپن

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ موپن

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ رایچت


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ رایچت


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ تب‌رو

@ECMstartups

@ECMonitor
استارتاپ تب‌رو

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ایسمینار

@ECMstartups

@ECMonitor
استارتاپ ایسمینار

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بارکو

@ECMstartups

@ECMonitor
استارتاپ بارکو

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ عریضه

@ECMstartups

@ECMonitor
استارتاپ عریضه

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ عریضه

@ECMstartups

@ECMonitor
استارتاپ عریضه

@ECMstartups

@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ همپا


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ همپا


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بارسرا

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بارسرا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ چی‌چرا

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ چی‌چرا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بسپارما

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بسپارما

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ملک رادار

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ملک رادار

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آی تراکت
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آی تراکت
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آبجی پز


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آبجی پز


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ادسنسور


@ECMSTARTUPS
@ECMonitor
استارتاپ ادسنسور


@ECMSTARTUPS
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ کامبیز


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ کامبیز


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

⬅️نسخه چهارم اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها در ایران  
لینک نسخه با کیفیت ⬇️⬇️ https://t.me/ecmonitor/277
@ECMonitor
@ECMstartups
⬅️نسخه چهارم اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها در ایران
لینک نسخه با کیفیت ⬇️⬇️ https://t.me/ecmonitor/277
@ECMonitor
@ECMstartups
ECMstartups

استارتاپ استعلام سلامت
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ استعلام سلامت
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ نیوُ
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ نیوُ
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ چه گوارا

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ چه گوارا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ریتین

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ریتین

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ پلاک 21


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پلاک 21


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

فروشگاه اینترنتی ایمان کالا

@ECMstartups
@ECMonitor
فروشگاه اینترنتی ایمان کالا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آن آموز

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آن آموز

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ فروت من

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ فروت من

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ جواب‌کو

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ جواب‌کو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

به نظر شما چرا استارتاپ های ایرانی وارد بازار های جهانی یا کشورهای همسایه و هم زبان نمی شوند ؟

نبود تفکر جهانی شدن در بنیانگذاران – 222
👍👍👍👍👍👍👍 56%

تحریم – 63
👍👍 16%

نبود تجربه و نمونه های موفق مشابه – 45
👍 11%

موانع قانونی داخل کشور – 34
👍 9%

ترس از رقابت با شرکت های چند ملیتی و بومی آن کشورها – 29
👍 7%

👥 393 people voted so far.
ECMstartups

استارتاپ بیمیتو


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بیمیتو


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ فینوپا 


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ فینوپا


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آسان دریافت 


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آسان دریافت


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ فینتو

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ فینتو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بیمیلاین

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بیمیلاین

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ موبایل کمک

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ موبایل کمک

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ انجام میدم

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ انجام میدم

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آوانس


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آوانس


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ صد تحلیل


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ صد تحلیل


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ موسم


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ موسم


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ هدهد


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ هدهد


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

نسخه دوم رتبه بندی شتابدهنده های ایرانی
@ECMonitor
نسخه دوم رتبه بندی شتابدهنده های ایرانی
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ اینستاربات


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ اینستاربات


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ مهمانو


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ مهمانو


@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ هوم سرویز

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ هوم سرویز

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

ویدئوی مشترک از استارتاپ‌های اوبار و ترابرنت
ECMstartups

بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ پولتیکت

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پولتیکت

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ آی تی یاد

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آی تی یاد

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ دی بی

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ دی بی

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ فیزا

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ فیزا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ترجمیار

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ترجمیار

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ لرنیکس

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ لرنیکس

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ مکتب خونه

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ مکتب خونه

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ قلک 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ قلک

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ Irexpay

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ Irexpay

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ‌های فینتکی معرفی شده در کانال @ECMstartups
برای مشاهده جزئیات معرفی هر استارتاپ لینک معرفی آنها را لمس کنید
1-استارتاپ آیدی پی
https://t.me/ECMstartups/59
2-استارتاپ نیو
https://t.me/ECMstartups/127
3-استارتاپ پلاک 21
https://t.me/ECMstartups/131
4-استارتاپ بیمیتو
https://t.me/ECMstartups/151
5-استارتاپ فینوپا
https://t.me/ECMstartups/152
6-استارتاپ آسان دریافت
https://t.me/ECMstartups/154
7-استارتاپ فینتو
https://t.me/ECMstartups/157
8-استارتاپ بیمیلاین
https://t.me/ECMstartups/160
9-استارتاپ آوانس
https://t.me/ECMstartups/166
10-استارتاپ صد تحلیل
https://t.me/ECMstartups/167
11-استارتاپ قلک
https://t.me/ECMstartups/195
12-استارتاپ Irexpay
https://t.me/ECMstartups/196
ECMstartups

استارتاپ ها برای دریافت فرم معرفی می توانند به آی دی @startupsadmin یا به آدرس ایمیل [email protected] پیام بدهند .
ECMstartups

استارتاپ ها برای دریافت فرم معرفی می توانند به آی دی @startupsadmin یا به آدرس ایمیل [email protected] پیام بدهند .
ECMstartups

استارتاپ تله طب
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ تله طب
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ پیگام

@ECMstartups
@ECMonior
استارتاپ پیگام

@ECMstartups
@ECMonior
ECMstartups

استارتاپ ها برای دریافت فرم معرفی می توانند به آی دی @startupsadmin یا به آدرس ایمیل [email protected] پیام بدهند .
ECMstartups

نقشه سرمایه گذاران استارتاپ های ایران 
@ECMonitor
نقشه سرمایه گذاران استارتاپ های ایران
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ واسط 
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ واسط
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

به نظر شما شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و متوسط خصوصی و سنتی که قصد ورود به اکوسیستم استارتاپی را دارند چگونه میتوانند از استارتاپ ها حمایت کنند؟
anonymous poll

غیرمستقیم - از طریق شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر – 258
👍👍👍👍👍👍👍 52%

مستقیم - اشتراک گذاری تجربه ،دانش و شبکه مشتریانشان با استارتاپ ها – 72
👍👍 15%

مستقیم- تزریق پول و سرمایه گذاری – 69
👍👍 14%

غیرمستقیم - از طریق شتابدهنده ها و مراکز نوآوری – 57
👍👍 11%

مستقیم - اختصاص فضای کاری رایگان به استارتاپ ها – 40
👍 8%

👥 496 people voted so far.
ECMstartups

استارتاپ پانچ کارت

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پانچ کارت

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ وندا 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ وندا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

طبق اعلام رسمی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارت آپ به ECM ، این شرکت در استارتاپ کمدا ، پلتفرم اشتراک گذاری پوشاک اضافی، سرمایه گذاری کرده است .
استارتاپ کمدا مستقر در شیراز است و دو نفر از بنیانگذاران آن خانم هستند .
آدرس وب سایت : komodaa.com
لینک خبر : http://bit.ly/2rLdq7V
اسمارت آپ با این سرمایه گذاری تعداد پورتفولیوی خود را به عدد هشت رسانده است .
ایران رنتر ، کرفس ، کامنت ماینر ، گهواره ،موباجیم ، اینفکت و ویترین نت سایر استارتاپ های سرمایه گذاری شده این شرکت هستند .
@ECMstartups
ECMstartups

استارتاپ کلیپیکس
 


@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ کلیپیکس



@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ سیراف 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ سیراف

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ مامان باف

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ مامان باف

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ روزشاپ

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ روزشاپ

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ تبلیغگرام

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ تبلیغگرام

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ بیوتی تایم 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ بیوتی تایم

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ قونقا 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ قونقا

@ECMstartups
@ECMonitor