Bon usage 
عنوان گروه یا کانال:

Bon usage


توضیحات: آموزش گرامر زبان فرانسه @Amirkhani2022
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 730
Bon usage

در مورد قیدهای beaucoup, assez, trop سه نکته وجود دارد که تنها به یک مورد اشاره کردیم و آن زمانیست که این قیدها به همراه اسم بیایند.
**نکته دوم**
هنگامیکه این قیود با فعل همراه شوند، به هیچ عنوان حرف اضافه de قرار نمیگیرد.
Nous adorons voyager et nous voyageons beaucoup.
ما مسافرت کردن را خیلی دوست داریم و ما بسیار مسافرت میکنیم.
Jean étudie assez.
ژان به اندازه کافی مطالعه میکند.
Vous travaillez trop.
شما بیش از اندازه کار میکنید.
این قیدها بعد از فعل قرار میگیرند.
@bonusage
Bon usage

در مورد قیدهای beaucoup, assez, trop سه نکته وجود دارد که تنها به یک مورد اشاره کردیم و آن زمانیست که این قیدها به همراه اسم بیایند.
**نکته دوم**
هنگامیکه این قیود با فعل همراه شوند، به هیچ عنوان حرف اضافه de قرار نمیگیرد.
Nous adorons voyager et nous voyageons beaucoup.
ما مسافرت کردن را خیلی دوست داریم و ما بسیار مسافرت میکنیم.
Jean étudie assez.
ژان به اندازه کافی مطالعه میکند.
Vous travaillez trop.
شما بیش از اندازه کار میکنید.
این قیدها بعد از فعل قرار میگیرند.
@bonusage
Bon usage

افعالی که در جملات بکار رفت، به زمان حال یا présent بوده اند. در ادامه مثالهایی به ماضی نقلی یا passé composé میبینیم:
Elles ont beaucoup mangé.
آنها بسیار خوردند.
Je n'ai pas assez travaillé.
به اندازه کافی کار نکردم.
Vous avez trop joué.
شما بیش از اندازه بازی کردید.
**نکته بسیار مهم**
هنگامی که زمان فعل به گونه ای باشد که میبایست از دو جز فعل کمکی و بخش گذشته فعل استفاده کرد (مانند ماضی نقلی)، قید بین دو جز قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در زمان ماضی نقلی که هم فعل کمکی avoir صرف میشود و هم بخش گذشته فعل وجود دارد، قید حتما بین این دو جز قرار میگیرد.
@bonusage
Bon usage

مبحث قیدهای beaucoup, très, assez, trop همچنان ادامه دارد و اکنون به سومین نکته مهم اشاره میشود:
این قیود در کنار اسم، فعل و صفت قرار میگیرند. دو مورد اول را توضیح دادیم و اکنون در مورد جایگاه آنها در کنار صفت صحبت میکنیم:
**نکته مهم**
قید beaucoup در کنار اسم و فعل می آید و très در کنار صفت. به هیچ عنوان، beaucoup را همراه با صفت و très را همراه با فعل استفاده نمیکنیم. به این نکته توجه میکنیم که همیشه très با صفت و beaucoup با فعل می آید.
** از قیدهای très, assez, trop در کنار صفت بدون هیچ حرف اضافه ای استفاده میشود.
Cet arbre est très joli.
این درخت خیلی زیباست.
Cette maison est assez grande.
این خانه به اندازه کافی بزرگ است.
Le thé est trop chaud.
چای بیش از اندازه داغ است.
همانطور که مشاهده میکنید، این قیدها به همراه صفت بکار رفته اند.
@bonusage
Bon usage

- Ce film est très intéressant.
این فیلم خیلی جالب است.
- Cette voiture n'est pas assez grande pour une famille avec deux enfants.
این ماشین برای یک خانواده با دو فرزند به اندازه کافی بزرگ نیست.
- Non merci, pas de sucre! Le café est trop sucré.
نه ممنون، شکر نه. قهوه بیش از اندازه شیرین است.
@bonusage
Bon usage

برای رفتن به ابتدای کانال، بر روی لینک فوق کلیک کنید.
Bon usage

Chaque matin, à huit heures, Mme Vincent prend le petit déjeuner. Elle boit du thé. M.Vincent et les enfants boivent du café. Ils mangent du pain avec du beurre.
Ce matin, 2 juillet, les Vincent ont pris leur petit déjeuner dans la salle à manger. À midi, M.Vincent n'a pas été à la maison. Sa femme et ses enfants ont déjeuné ensemble. Ils ont mangé de la viande et des légumes. Ils ont bu de la bière. Les Vincent ne boivent pas de vin. Puis ils ont pris du café avec du sucre.
À neuf heures du soir, les enfants ont faim mais M.Vincent est au travail. Sa femme regarde l'horloge: "votre père est en retard, pourquoi?"

هر صبح، در ساعت 8، خانم ونسان صبحانه میخورد. او چای مینوشد. آقای ونسان و بچه ها قهوه مینوشند. آنها نان و کره میخورند.
امروز صبح، دوم ژوییه، خانواده ونسان صبحانه شان را در سالن غذاخوری خوردند. ظهر، آقای ونسان در خانه نبود. همسرش و فرزندانش باهم ناهار خوردند. آنها گوشت و سبزیجات خوردند. آنها آبجو نوشیدند. خانواده ونسان شراب نمی نوشند. سپس آنها قهوه با شکر نوشیدند.
در ساعت 9، بچه ها گرسنه هستند اما آقای ونسان سر کار است. همسرش ساعت دیواری را نگاه میکند: "پدرتان دیر کرده است، چرا؟"

متنی که مشاهده فرمودید به زمان حال و ماضی نقلی است و به منظور مرور مطالب، طراحی شده است. در ادامه، به توضیح نکات گرامری موجود در متن میپردازیم.
@bonusage
Bon usage

اکنون به نکات گرامری متن اشاره میکنیم:

- برای بیان دقیق زمان و ساعت، از حرف اضافه à استفاده میشود.
- کلمات اختصاری مهم در زبان فرانسه:
M. Monsieur آقا
Mme. Madame خانم
Mlle. Mademoiselle دوشیزه
Dr. Docteur دکتر
- اصطلاح prendre le petit déjeuner به معنای "صبحانه خوردن"
- در elle boit du thé مقدار چای که نوشیده شده است مشخص نیست و از حروف تعریف بخشی یا articles partitifs استفاده میشود.
- در سه خط ابتدای متن، افعال به زمان حال هستند زیرا عادت و کارهایی که هر روز تکرار میشوند را بیان میکند.
- کلمه les Vincent به معنای "خانواده و اعضای خانواده ونسان" میباشد و بعد از Vincent نباید s جمع قرار داد.
- از صفت ملکی leur در عبارت leur petit déjeuner استفاده شده است زیرا مالک چند نفر است.
- اصطلاح la salle à manger به معنای "سالن غذاخوری" میباشد.
- در عبارت sa femme et ses enfants, مالک یک نفر و آقای ونسان است بنابراین از صفات ملکی sa و ses استفاده میشود.
- جمله les Vincent ne boivent pas de vin, جمله منفی است و حروف تعریف بخشی به de تبدیل میشوند.
- اصطلاح avoir faim به معنای "گرسنه بودن" و دیگر اصطلاحات مشابه با آن:
Avoir soif: تشنه بودن
Avoir froid: سرد بودن
Avoir chaud: گرم بودن
- هنگامیکه گذشته مطرح است، از زمان ماضی نقلی استفاده شده است و افعالی مشاهده میشوند که با فعل avoir گذشته شده اند. برای ماضی نقلی، کافیست فعل avoir را به عنوان فعل کمکی برای تمام ضمایر صرف کرده و بخش گذشته فعل را به آن اضافه نمود.

با توجه به متن، مروری بر مطالب و نکات گرامری داشتیم.
موفق و پیروز باشید.🌹🌹
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

به صرف فعل prendre به زمان ماضی نقلی یا passé composé میپردازیم:
J'ai pris
Tu as pris
Il/elle a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/elles ont pris
این فعل با avoir به عنوان فعل کمکی به ماضی نقلی صرف میشود.
@bonusage
Bon usage

Les activité: فعالیتها
در این مبحث، پیرامون فعالیتها و سرگرمیها و ساختار مربوط به آنها صحبت میکنیم:
سرگرمیها و فعالیتها شامل سه دسته هستند:
- فعالیتهای ورزشی
- فعالیتهای مرتبط با موسیقی
- نقشها و سایر فعالیتها
برای بیان فعالیتهای ذکر شده میتوان از دو فعل faire و jouer استفاده کرد که قوانین آنها به شرح زیر است:
- برای فعالیتهای ورزشی و موسیقی از فعل faire به همراه حرف اضافه de استفاده میشود.
Je fais du sport.
ورزش میکنم.
Je fais du violon.
ویولون مینوازم.
- برای فعالیتهای ورزشی و موسیقی از فعل jouer میتوانیم استفاده کنیم. با این تفاوت که برای بیان فعالیتهای ورزشی، به همراه فعل jouer حرف اضافه à می آید و برای فعالیتهای مرتبط با موسیقی، از فعل jouer و حرف اضافه de استفاده میشود.
Je joue au foot.
فوتبال بازی میکنم.
Je joue du violon.
ویولون مینوازم.
- برای بیان فعالیتهای مربوط به نقشها و فعالیتهای روزمره از فعل faire و jouer بدون حرف اضافه استفاده میشود.
Je fais la vaisselle.
ظرف میشویم.
Je joue dans une pièce de théâtre.
در نمایشنامه تیاتر بازی میکنم.
@bonusage
Bon usage

Nous jouons au tennis.
تنیس بازی میکنیم.
Tu fais de la natation.
تو شنا میکنی.
Jean et Céline jouent de la guitare.
ژان و سلین گیتار مینوازند.
Je fais du violon.
من ویولون مینوازم.
Ma mère joue dans une pièce de théâtre.
مادرم در یک نمایشنامه تىاتر بازی میکند.
Elles font la cuisine.
آنها آشپزی میکنند.
@bonusage
Bon usage

افعال زبان فرانسه با استفاده از دو فعل کمکی avoir یا être به زمان ماضی نقلی یا passé composé صرف میشوند. در حقیقت، 90 درصد افعال با فعل کمکی avoir صرف شده و تعداد اندکی از افعال با être به زمان ماضی نقلی صرف میشوند.
در میان افعالی که تاکنون فراگرفته ایم، به تعدادی از آنها که با avoir به زمان ماضی نقلی صرف میشوند اشاره میکنیم:
Travailler -------------- travaillé
Habiter ----------------- habité
Étudier ------------------ étudié
Parler -------------------- parlé
Jouer -------------------- joué
Regarder -------------- regardé
Être ----------------------- été
Avoir --------------------- eu
Faire --------------------- fait
Dire ----------------------- dit
به تعدادی از افعال و بخش گذشته آنها اشاره کردیم.
@bonusage
Bon usage

ماضی نقلی یا passé composé:
- افعالی که با فعل کمکی avoir صرف میشوند.
کافیست فعل avoir به زمان présent یا زمان حال را برای تمام ضمایر صرف کنیم و سپس بخش گذشته افعال را به فعل کمکی avoir اضافه میکنیم. بخش گذشته فعل بدون تغییر بعد از فعل کمکی avoir قرار میگیرد. نمونه های بسیاری از صرف افعال به زمان ماضی نقلی را بررسی کرده ایم.
- افعالی که با فعل کمکی être صرف میشوند.
تعداد افعالی که با être به زمان ماضی نقلی صرف میشوند محدود است و به سادگی میتوان این افعال و شیوه صرف آنها را فراگرفت.
@bonusage
Bon usage

مطابق با فهرست مطالب دوره دوم، صرف افعال به زمان ماضی نقلی یا passé composé را ادامه میدهیم:
- در ابتدا افعالی را توضیح دادیم که با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشدند.
- در این مبحث، به توضیح صرف افعالی که با فعل کمکی être ماضی نقلی میشوند میپردازیم.
تعداد محدودی از افعال زبان فرانسه، با فعل être گذشته میشوند که به شرح زیرمیباشند:
Aller: رفتن
Venir: آمدن
Partir: خارج شدن
Sortir: خارج شدن
Entrer: وارد شدن
Mourir: مردن
Naître: به دنیا آمدن
Monter: بالا رفتن
Descendre: پایین آمدن
Rester: ماندن
Tomber: افتادن
یک نمونه صرف افعال به زمان ماضی نقلی را توضیح میدهیم.
برای صرف این افعال به زمان ماضی نقلی یا passé composé کافیست ابتدا فعل être را به زمان حال برای تمام ضمایر صرف کنیم و سپس بخش گذشته فعل را اضافه کنیم. تفاوتی که با دیگر افعال وجود دارد این است که بخش گذشته فعل برای افعالی که با être گذشته میشوند با فاعل از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن مطابقت میکند. ساده ترین فعل، aller, را انتخاب کرده و آن را به ماضی نقلی صرف میکنیم:
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il est allé
Elle est allée
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils sont allés
Elles sont allées
همانطور که مشاهده میکنید، فعل être به عنوان فعل کمکی برای تمام ضمایر به زمان حال صرف شد. سپس بخش گذشته فعل aller که allé میباشد اضافه شد. با این تفاوت که بخش گذشته فعل با فاعل مطابقت میکند. به طور مثال، اگر فاعل مفرد مونث باشد کافیست e به بخش گذشته فعل اضافه کرد و اگر فاعل، جمع مونث باشد میبایست es به بخش گذشته فعل اضافه شود.
برای بیان توضیحات، از ساده ترین فعل (aller) شروع کردیم.
@bonusage
Bon usage

بخش گذشته افعال:
Aller -------------------- allé
Venir ------------------- venu
Partir ------------------ parti
Sortir ------------------ sorti
Entrer ----------------- entré
Mourir ---------------- mort
Naître ----------------- né
Monter --------------- monté
Descendre --------- descendu
Rester ---------------- resté
Tomber -------------- tombé

** فعل monter به معنای "بالا رفتن" با فعل montrer به معنای "نشان دادن" اشتباه نشود. فعل monter با فعل کمکی être گذشته میشود و فعل montrer با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشود.
@bonusage
Bon usage

در میان افعالی که با فعل کمکی être گذشته میشوند، فعل descendre را انتخاب کرده و به ماضی نقلی صرف میکنیم:
Je suis descendu(e)
Tu es descendu(e)
Il est descendu
Elle est descendue
Nous sommes descendu(e)s
Vous êtes descendu(e)s
Ils sont descendus
Elles sont descendues
@bonusage
Bon usage

برای مرور مطالب از ابتدای کانال بر روی لینک فوق کلیک کنید.🌹🌹
Bon usage

Hier, Patric est allé à l'université. Il a étudié le français à 10 heures. Il est allé au restaurant avec son amie, Sandrine. L'année dernière, Sandrine a travaillé dans un cafétéria. Elle est née en 1985.
دیروز، پاتریک به دانشگاه رفت. او زبان فرانسه را در ساعت 10 مطالعه کرد. با دوستش،ساندرین، به رستوران رفت. سال گذشته، ساندرین در یک کافه تریا کار کرد. او در سال 1985 به دنیا آمد.

قیدهای زمانی همچون hier و l'année dernière گذشته را نشان میدهند و از این رو، میبایست افعال به زمان گذشته را انتخاب نمود.
پاتریک، مفرد مذکر است و فعل est allé بصورت مفرد مذکر می آید.
فعل étudier و travailler با فعل avoir به ماضی نقلی صرف میشوند. فعلهای aller و naître با être گذشته میشوند.
ساندرین، مفرد مونث است و est née با فاعل مطابقت میکند و بصورت مفرد مونث قرار میگیرد.
@bonusage
Bon usage

Au troisième étage, nous avons deux chambres. Dans chaque chambre, il y a un grand lit. L'année dernière, nos amis sont arrivés de Paris. Ils sont restés deux mois chez nous. Nous sommes descendus et nous avons pris le petit déjeuner. Où est Mme Vincent? Elle est allée dans la salle à manger.
در طبقه سوم، ما دو اتاق خواب داریم. در هر اتاق خواب، یک تختخواب بزرگ وجود دارد. سال گذشته، دوستانمان از پاریس رسیدند. آنها دو ماه، در خانه مان ماندند. ما پایین آمدیم و صبحانه خوردیم. خانم ونسان کجاست؟ او به سالن غذاخوری رفت.
@bonusage
Bon usage

به نکات مهم اشاره میکنیم:
- در این متن، زمان حال و ماضی نقلی وجود دارد. اولین جملات، زمان حال را نشان میدهد چون امری بدیهی بیان شده است.
- قید زمانی l'année dernière, گذشته را نشان میدهد. از این رو، از ماضی نقلی استفاده میشود.
- فعل arriver، rester، descendre و aller با استفاده از فعل کمکی être, به ماضی نقلی صرف میشوند. اما فعل prendre با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشود.
@bonusage
Bon usage

اکنون جملاتی را به زمان حال و تبدیل آنها به زمان ماضی نقلی را مشاهده میکنید:
* J'arrive à l'école à neuf heures.
در ساعت 9 به مدرسه میرسم.
Je suis arrivé(e) à l'école à neuf heures.
در ساعت 9 به مدرسه رسیدم.
(فعل arriver با فعل کمکی être گذشته میشود و بخش گذشته فعل با فاعل مطابقت میکند. اگر je مفرد مونث باشد، بخش گذشته فعل بصورت arrivée قرار میگیرد.)

* Les étudiantes entrent en classe.
دانشجویان به کلاس وارد میشوند.
Les étudiantes sont entrées en classe.
دانشجویان به کلاس وارد شدند.
(فعل entrer با فعل کمکی être گذشته میشود. فاعل جمله، les étudiantes, جمع مونث است و بخش گذشته فعل با فاعل مطابقت میکند و به entrées تبدیل میشود.)

* Mon ami dit bonjour au professeur.
دوستم به معلم روزبخیر میگوید.
Mon ami a dit bonjour au professeur.
دوستم به معلم روزبخیر گفت.
( فعل dire با فعل کمکی avoir گذشته میشود و هیچ تطابقی بین فاعل و بخش گذشته فعل صورت نمیگیرد.)

* Les lycéens étudient le français jusqu'à midi.
دبیرستانی ها زبان فرانسه را تا ظهر مطالعه میکنند.
Les lycéens ont étudié le français jusqu'à midi.
دبیرستانی ها زبان فرانسه را تا ظهر مطالعه کردند.
( فعل étudier با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشود و تطابقی بین فاعل وبخش گذشته فعل صورت نمیگیرد.)

* Ta mère rentre à la maison.
مادرت به خانه باز میگردد.
Ta mère est rentrée à la maison.
مادرت به خانه بازگشت.
(فعل rentrer با فعل کمکی être گذشته میشود. فاعل جمله، ta mère, مفرد مونث است و بخش گذشته فعل با آن مطابقت میکند.)
@bonusage
Bon usage

سلام به دوستان و همراهان عزیز و گرامی🌹🌹
دوره دوم آموزش گرامر زبان فرانسه رو به اتمام است. آخرین مبحث در مورد صفات و کاربرد آنها در جملات میباشد. از آنجاییکه صفات و نقش آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این مبحث را بصورت کامل و در سه جلسه توضیح میدهیم. اواخر این هفته به مرور نکات دوره اول و دوم به همراه متن و دیالوگ میپردازیم. هفته آینده، مبحث صفات و دوره دوم به اتمام خواهد رسید و سایر نکاتی که به آنها اشاره نشده است را توضیح خواهیم داد.
اکنون به توضیح صفات و نقش آنها میپردازیم.
موفق و پیروز باشید.🌹🌹
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

صفات یا les adjectifs:
در مباحث قبلی با صفات ملکی ( les adjectifs possessifs) و صفات اشاره ای ( les adjectifs démonstratifs) آشنا شدیم.
بصورت کلی میتوان به این نکات اشاره کرد:
- صفات میتوانند بعد از فعل être بیایند یا به همراه اسم بکار روند.
- صفات از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مطابقت میکنند.
- صفات میتوانند قبل یا بعد از اسم بیایند.
در ابتدا، در مورد مطابقت صفات با اسم مربوطه صحبت میکنیم و در ادامه، به جایگاه صفات در جملات میپردازیم.

** همانطور که مشاهده کردید، صفات میتوانند بعد از فعل être بیایند.
Tu es française.
تو فرانسوی هستی.
( ملیتها صفت محسوب میشوند و با فاعل جمله مطابقت میکند.)
Les tables sont bleues.
میزها آبی رنگ هستند.
( رنگها صفت محسوب میشوند. Les tables جمع مونث است و صفت bleu با اسم مطابقت میکند و میبایست بصورت جمع مونث باشد. به همین دلیل، صفت bleu به bleues تبدیل میشود.)

** نکته مهم**
اسم در زبان فرانسه با حرف تعریف معرفه یا نکره مشخص میشود. صفات به هیچ عنوان حرف تعریف نمیپذیرند.
@bonusage
Bon usage

صفات از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مربوطه مطابقت میکند.
به نکاتی در مورد تبدیل صفات مذکر به مونث اشاره میکنیم:
- صفات مفرد مذکر که به e ختم شده باشند در فرم مونث تغییری صورت نمیگیرد.
Mince --------- mince
Simple ------- simple
- صفات مفرد مذکر که به er ختم میشوند در فرم مونث آنها به ère ختم میشوند.
Premier ---------- première
- صفات مفرد مذکر که به on ختم میشوند، برای مفرد مونث به onne ختم میشوند.
Bon ------------- bonne
- صفاتی که در حالت مفرد مذکر به en ختم میشوند در حالت مفرد مونث به enne ختم میشوند.
Ancien ------------- ancienne
@bonusage
Bon usage

- C'est une chaise?
این یک صندلی است؟
- Non, ce n'est pas une chaise. C'est une table.
خیر. این یک صندلی نیست. این یک میز است.
- Où est le professeur?
استاد کجاست؟
- Il est devant le tableau noir.
او مقابل تابلوی سیاه است.
- Est-ce que les étudiants ont le livre de français?
آیا دانشجویان کتاب زبان فرانسه دارند؟
- Oui, ils ont le livre de français.
بله، آنها کتاب زبان فرانسه دارند.
- Où est ce livre?
این کتاب کجاست؟
- Il est sur la table.
روی میز است.
- Le livre est rouge et la table est brune.
کتاب، قرمز است و میز، قهوه ای.
- De quelle couleur est la craie?
گچ چه رنگی است؟
- La craie est blanche.
گچ سفید است.
- Votre classe est grande?
کلاستان بزرگ است؟
- Oui, notre classe est grande et jolie.
بله، کلاسمان بزرگ و زیباست.
- Combien de chaises y a-t-il dans cette classe?
در این کلاس، چند صندلی وجود دارد؟
- Il y a 20 chaises pour les étudiants et une table et une chaise pour le professeur.
20 صندلی برای دانشجویان و یک میز و صندلی برای استاد وجود دارد.
- Y a-t-il une horloge?
ساعت دیواری وجود دارد؟
- Oui, il y a une horloge ronde.
بله، یک ساعت دیواری دایره ای شکل وجود دارد.
- Quelle heure est-il?
ساعت چند است؟
- Il est dix heures moins le quart.
ساعت نه و چهل و پنج دقیقه است.
@bonusage
Bon usage

در ادامه به توضیح نکات گرامری که در دیالوگ وجود داشت میپردازیم:
- قید devant در این بخش به همراه اسم آمده است و به هیچ عنوان حرف اضافه de نمیپذیرد.
- صفت اشاره ای ce در کنار اسم مفرد مذکر قرار میگیرد. مانند ce livre
- کلمه livre مفرد مذکر است و صفت rouge میبایست از نظر مفرد و مذکر بودن با آن مطابقت کند. فرم مذکر و مونث این صفت مشابه است و به یک صورت میباشد.
- کلمه table مفرد مونث است و صفت brun میبایست بصورت مفرد مونث بیاید و از این رو، به brune تبدیل میشود.
- کلمه couleur مفرد مونث است و کلمه پرسشی quel نیز باید با آن مطابقت کند. بنابراین quelle در این ساختار صحیح است.
- کلمه craie مفرد مونث است و صفت مربوطه نیز باید مفرد مونث باشد. Blanc مفرد مذکر و blanche فرم مونث آن است.
- این صفات بعد از فعل être آمده اند و از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مربوطه مطابقت میکنند.
- از صفت ملکی notre و votre استفاده شده است که قبلا در مورد آنها توضیح داده ایم.
- کلمه classe مفرد مونث است و صفات grande و jolie با آن مطابقت میکنند.
- کلمه پرسشی combien به معنای "چند تا" به همراه حرف اضافه de می آید و چون در ابتدای جمله قرار گرفته است جای فاعل و فعل عوض میشود.
- صفت اشاره ای cette با اسم مفرد مونث همراه میشود. مانند cette classe
- کلمه horloge مفرد مونث است و صفت rond به ronde تبدیل میشود.
- کلمه heure مفرد مونث است و کلمه پرسشی quelle با آن مطابقت میکند و چون ابتدای جمله قرار گرفته اند، جای فاعل و فعل تغییر میکند.
- برای بیان ساعت از il est استفاده میشود.
@bonusage
-
Bon usage

مبحث صفات و جایگاه آنها در جملات را تکمیل میکنیم:
- صفات بعد از فعل être قرار میگیرند و از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن با فاعل مطابقت میکنند.
- در مورد فرم مذکر و مونث صفات و نکات مربوط به آن توضیح داده ایم. اکثر صفات، با اضافه کردن s به پایان فرم مفردشان، به جمع تبدیل میشوند.
- در زبان فرانسه، صفات میتوانند قبل یا بعد از اسم قرار گیرند. تعداد محدودی از صفات قبل از اسم و اکثر صفات بعد از اسم می آیند.
صفاتی همچون petit, vieux, moindre, bon, meilleur, grand, joli, autre, mauvais, pire, jeune, gros, beau حتما قبل از اسم قرار میگیرند و از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مربوطه مطابقت میکنند.
Une petite maison: یک خانه کوچک
Un autre jour: روزی دیگر

صفات مربوط به رنگها و ملیتها حتما بعد از اسم می آیند.
Des étudiants anglais: دانشجویان انگلیسی
Une robe rouge: پیراهن قرمز

در حقیقت، صفات چند سیلابی بعد از اسمهای تک سیلابی قرار میگیرند.
@bonusage
Bon usage

La classe n'est pas petite, elle est grande. Les murs sont épais et hauts. Il y a une porte et deux grandes fenêtres. Les chaises sont brunes. Entre la porte et la fenêtre, il y a une chaise pour le professeur et deux tableaux noirs. Sur la table, il y a des livres verts, roses ou gris.
کلاس کوچک نیست، بزرگ است. دیوارها ضخیم و بلند هستند. یک در و دو پنجره بزرگ وجود دارد. صندلیها قهوه ای رنگ هستند. میان در و پنجره، یک صندلی برای استاد و دو تابلوی سیاه وجود دارد. بر روی میز، کتابهای سبز، صورتی یا خاکستری وجود دارد.

در این متن، جایگاه متفاوت صفات را مشاهده میفرمایید. در ادامه، نکات گرامری موجود در متن را توضیح میدهیم.
@bonusage
Bon usage

کلمه la classe مفرد مونث است و صفات مربوطه (petite و grande) با آن مطابقت میکنند. Les murs جمع مذکر است و صفات épais و hauts بصورت جمع مذکر هستند. صفت grande میبایست قبل از اسم قرار گیرد. صفات مربوط به رنگها (brunes) بعد از اسم می آیند و از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن با les chaises مطابقت کرده است. در عبارت deux tableaux noirs صفت رنگ بلافاصله بعد از اسم آمده و با آن مطابقت کرده است. صفت gris در حالت مفرد به همین شکل وجود دارد و در عبارت des livres gris چون کلمه livres جمع آمده است میبایست صفت gris نیز به حمع تبدیل شود. از طرفی، این صفت در حالت مفرد به s ختم میشود و در حالت جمع دیگر نیازی نیست که نشانه جمع (s) به آن اضافه شود. بنابراین مفرد مفرد و جمع gris به یک صورت میباشد.
@bonusage
Bon usage

دوره دوم آموزش گرامر زبان فرانسه به پایان رسید. در شبهای آتی، متنها و دیالوگهایی مرتبط با مطالبی که قبلا فراگرفته ایم همراه با مرور نکات گرامری در اختیار شما عزیزان میگذاریم.
قابل توجه شما دوستان و همراهان عزیز🌷🌷
پیش از شروع دوره سوم، تنها به مرور مطالب قبلی نمیپردازیم، بلکه نکات جدید که در دوره اول و دوم آموزش گرامر زبان فرانسه به آن اشاره نکردیم را توضیح خواهیم داد.
موفق و پیروز باشید🌹🌹
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le 5 février. Une semaine a sept jours. Lundi est le premier jour de la semaine. Dimanche est le septième jour de la semaine. Un mois a quatre semaines. Un an a douze mois. Nous sommes au mois de février.
امروز، یکشنبه 5 فوریه است. یک هفته، هفت روز دارد. دوشنبه اولین روز هفته است. یکشنبه هفتمین روز هفته است. یک ماه، چهار هفته دارد. یک سال، دوازده ماه دارد. ما در ماه فوریه هستیم.
@bonusage
Bon usage

نکات مهم در متن:
- روز های هفته، حرف تعریف نمیپذیرند. هنگامیکه این اسم ها با حرف تعریف بیایند، عادت و تکرار را نشان میدهد. به طور مثال le samedi, je travaille یعنی شنبه های هر هفته، من کار میکنم. این مورد، تکرار و عادت را نشان میدهد.
- اعداد به عنوان صفت در نظر گرفته میشوند و قبل از اسم می آیند. اعدادی که در متن است، مانند sept, quatre, douze با اسم مطابقت نمیکنند. به هیچ عنوان تغییر نمیکنند و s نشانه جمع نمیپذیرند.
@bonusage
Bon usage

Pierre a un chapeau noir. Il n'a pas une cravate bleue. La petite Hélène, sa soeur, est belle. Elle a de grands yeux. Pierre regarde sa soeur avec ses grands yeux noirs. Sa tête est ronde et ses cheveux sont courts.

پی یر یک کلاه مشکی دارد. او کراوات آبی ندارد. هلن کوچولو، خواهرش، زیباست. او چشمانش درشت دارد. پی یر خواهرش را با چشمان درشت مشکی اش میبیند. سرش گرد و موهایش کوتاه هستند.
@bonusage
Bon usage

نکات مهم در متن:
- صفات رنگ بعد از اسم می آیند و از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن با اسم مربوطه مطابقت میکنند. بطور مثال un chapeau noir اسم مفرد مذکر است و صفت(noir) نیز با آن مطابقت میکند. Ses grands yeux noirs در این مثال نیز صفت noir با yeux که جمع مذکر است مطابقت میکند.
- صفاتی مانند petit و grand حتما قبل از اسم می آیند.
- صفت belle بعد از فعل être آمده و با فاعل جمله مطابقت میکند.
- نکته مهمی که قبلا به آن اشاره نکرده ایم:
در جمله elle a de grands yeux صفت جمع قبل از اسم جمع آمده است و در این صورت میبایست des به de تبدیل شود.
- در عبارت ses grands yeux noirs سه نوع صفت وجود دارد: صفت ملکی (ses), صفت grands که حتما قبل از اسم می آید و با اسم مطابقت میکند و صفت رنگ که حتما بعد از اسم آمده و با آن مطابقت میکند.
- صفات ronde و courts بعد از فعل être آمده اند و با فاعل مربوطه مطابقت میکنند.
@bonusage
Bon usage

Bon usage

دوستان و همراهان عزیز🌹🌹
انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان، دوره آموزش زبان فرانسه را با تدریس سرکار خانم عالیان برگزار میکند.
در این کلاسها شرکت کنید و سطح زبان فرانسه خود را ارتقا دهید.
موفق و پیروز باشید.🌹🌹
Bon usage

- Bonjour monsieur. Quelle heure est-il?
روزبخیر آقا. ساعت چند است؟
- Bonjour Françoise. Il est onze heures et demi.
Vous n'avez pas de montre?
روزبخیر فرانسواز. ساعت یازده و نیم است. شما ساعت مچی ندارید؟
- Oh! Si, j'ai une montre. Mais elle ne marche pas bien.
بله. ساعت مچی دارم. اما خوب کار نمیکند.
- À quelle heure commence votre classe?
چه ساعتی کلاستان شروع میشود؟
- La classe commence à deux heures moins le quart.
کلاس ساعت یک و چهل و پنج دقیقه شروع میشود.
- Y a-t-il une horloge dans votre classe?
در کلاستان ساعت دیواری وجود دارد؟
- Oui, dans notre classe il y a une grande horloge.
بله. در کلاسمان، یک ساعت دیواری بزرگ وجود دارد.
- Est-ce que l'horloge marche bien?
ساعت دیواری خوب کار میکند؟
- Oui, elle marche bien.
بله. خوب کار میکند.
@bonusage
Bon usage

نکات موجود در دیالوگ:
- کلمه پرسشی quelle به معنای "کدام" با heure مطابقت میکند.
- اگر جمله سوالی بصورت منفی و جواب مثبت باشد، به جای oui, از si استفاده میکنیم. در این مکالمه، جمله سوالی vous n'avez pas de montre بصورت منفی میباشد و چون جواب مثبت است، از si به معنای "بله" استفاده شد.
- صفات ملکی notre و votre همراه با اسم قرار گرفته است.
- صفت grande همیشه قبل از اسم می آید.
@bonusage
Bon usage

Nous sommes au printemps. C'est le troisième dimanche du mois de mai. Il fait beau. Le soleil brille. Il n'y a pas de vent. Les arbres ont des feuilles vertes et des fleurs roses ou blanches. Je regarde un petit oiseau jaune. Il chante.
ما در فصل بهار هستیم. سومین یکشنبه ماه می است. هوا خوب است. خورشید میدرخشد. باد وجود ندارد. درختان، برگهای سبز و گلهای صورتی یا سفید دارند. یک پرنده کوچک زرد رنگ را میبینم. او آواز میخواند.
@bonusage
Bon usage

نکات موجود در متن:
- حرف اضافه مربوط به فصلهای سال بدین ترتیب است:
Au printemps, en été, en automne, en hiver
- اعداد ترتیبی مانند troisième همیشه قبل از اسم می آیند.
- در جمله il fait beau, ضمیر il ضمیر مبهم است و برای بیان آب و هوا استفاده میشود.
- فعل briller به معنای "درخشیدن" فعل دسته اول است.
- صفات رنگ همیشه بعد از اسم می آیند و از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن با اسم مربوطه مطابقت میکنند.
- صفت petit همیشه قبل از اسم می آید.
@bonusage
Bon usage

دوستان و همراهان عزیز🌹🌹
هر شب، متن و دیالوگی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد و نکات گرامری موجود در متنها و دیالوگها را توضیح میدهیم. شنبه، دوره سوم آموزش گرامر زبان فرانسه با ذکر فهرست مطالب شروع خواهد شد. با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
موفق و پیروز باشید🌹🌹
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

- Où habite la famille Vincent?
خانواده ونسان کجا زندگی میکنند؟
- La famille Vincent habite au Canada?
خانواده ونسان در کانادا زندگی میکنند.
- Comment est la maison des Vincent?
خانه خانواده ونسان چگونه است؟
- La maison des Vincent a deux étages. Elle est blanche, mais elle a un toit rouge.
خانه خانواده ونسان دو طبقه دارد. سفید است، اما یک پشت بام قرمز دارد.
- Où est leur maison?
خانه شان کجاست؟
- Elle est à Paris.
در پاریس است.
- Combien de chambres y a-t-il chez les Vincent?
خانه خانواده ونسان، چند اتاق دارد؟
- Il y a trois chambres.
سه اتاق دارد.
@bonusage
Bon usage

نکات موجود در مکالمه:
- همراه با فعل habiter، اسامی شهرها با حرف اضافه à می آیند. هنگامیکه بخواهیم از اسامی کشورها استفاده کنیم از قانون زیر تبعیت میکنیم:
اسامی کشورهای مفرد مذکر با au و اسامی کشورهایی که مفرد مونث هستند یا با حرف صدادار شروع شده اند، با en همراه میشوند. اسامی کشورهای جمع مذکر یا مونث با aux بکار میروند.
Ils habitent au Japon.
کشور ژاپن، مفرد مذکر است و از حرف اضافه au استفاده میشود.
J'habite en France.
کشور فرانسه، مفرد مونث است و از حرف اضافه en استفاده میشود.
Hélène habite aux Pays-Bas.
کشور هلند، بصورت جمع است و از حرف اضافه aux استفاده میشود.
- صفت blanche بعد از فعل être آمده است و با la maison مطابقت میکند. از طرفی، صفت rouge, بعد از اسم un toit آمده و با آن مطابقت کرده است.
- اسامی شهرها به هیچ عنوان حرف تعریف نمیپذیرند.
- کلمه پرسشی combien به معنای "چند" با حرف اضافه de و اسم همراه است. در ابتدای جمله می آید و جای فاعل و فعل تغییر میکند.
@bonusage
Bon usage

La semaine dernière, Hélène est allée au marché avec sa mère. Elle a regardé un gros chien. Elle a eu peur. Pendant la nuit, la petite fille a mal dormi. Elle a eu de la fièvre. Le docteur Martin a examiné Hélène. À l'hôpital, elle a vu de grandes salles pleines de malades et d'infirmières.
هفته گذشته، هلن با مادرش به بازار رفت. او سگ چاقی را دید. او ترسید. در طول شب، دختر بچه بد خوابید. او تب داشت. دکتر مارتن هلن را معاینه کرد. در بیمارستان، او سالنهای بزرگ پر از بیمار و پرستار دید.
@bonusage
Bon usage

نکات موجود در متن:
- صفت dernière بعد از اسم آمده و نشاندهنده زمان گذشته است. در نتیجه، از زمان گذشته استفاده میشود.
- فعل aller با فعل کمکی être به ماضی نقلی صرف میشود و با فاعل از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن مطابقت میکند.
- بعد از فعل aller از حرف اضافه à استفاده میشود.
- فعل regarder با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشود و هیچگونه مطابقتی با فاعل صورت نمیگیرد.
- صفت gros از جمله صفاتی است که قبل از اسم می آید.
- در جمله la petite fille a mal dormi, قید mal در زمان ماضی نقلی بین فعل کمکی و بخش گذشته فعل قرار میگیرد. در این جمله، قید mal بین فعل کمکی a و بخش گذشته فعل dormi قرار گرفته است.
- فعل examiner با فعل کمکی avoir به ماضی نقلی صرف میشود.
- در عبارت de grandes salles، صفت جمع قبل از اسم جمع آمده است و des به de تبدیل میشود.
@bonusage
Bon usage

سلام به دوستان و همراهان عزیز🌹🌹
دوره دوم آموزش زبان فرانسه و بالاخص آموزش گرامر زبان فرانسه به اتمام رسید. از شنبه 23 بهمن ماه با دوره سوم آموزش گرامر فرانسه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دوره جدید نیز با توضیح نکات گرامری، مثالهای فرانسه و فارسی و فایلهای صوتی شروع خواهد شد.
در ادامه، فهرست مطالب دوره سوم آموزش گرامر زبان فرانسه را بیان میکنیم.
از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم.
شاد و پیروز باشید🌷🌷
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

فهرست مطالب دوره سوم آموزش گرامر زبان فرانسه:

- حروف اضافه مقابل اسامی کشورها
- کلمه پرسشی "pourquoi" به معنای "چرا"
- تفاوت parce que( چونکه)، à cause de( به دلیل)، car( زیرا)
- مقایسه با یک صفت
- کلمات ربطی ou و et
- آینده نزدیک یا futur proche
- مقایسه با یک اسم
- کلمات ربطی donc و or
- مقایسه با یک فعل
- کلمات ربطی mais و ni
- کلمه پرسشی "qui" به معنای "چه کسی"
- ضمیر مفعولی با واسطه مستقیم یا C.d'O.D
- جایگاه C.d'O.D در زمان حال و ماضی نقلی
- صفت عالی یا superlatif
- آینده ساده یا futur simple
- ساختار منفی
- ضمیر مفعولی با واسطه غیر مستقیم یا C.d'O.I
- جایگاه C.d'O.I در زمان حال و ماضی نقلی
@bonusage
Bon usage

** حروف اضافه مقابل اسامی کشورها**

مقابل اسامی شهرها، از حرف اضافه à بدون حروف تعریف le,la,les استفاده میشود.
Nous sommes allés à Toulouse.
به شهر تولوز رفتیم.
مقابل اسامی کشورها میبایست از این قانون پیروی کرد:
- اگر اسم کشور مفرد مذکر و فعل مربوطه، être یا aller باشد، از حرف اضافه au استفاده میشود.
Tu es au Canada.
تو در کانادا هستی.
Il va au Japon.
او به ژاپن میرود.
دو فعل être و aller حرف اضافه à را میپذیرند و چون اسم کشور مفرد مذکر است، حرف اضافه à با حرف تعریف le ادغام شده و به au تبدیل میشود. Canada و Japon مفرد مذکر میباشند.
- اگر اسم کشور مفرد مونث و یا با حرف صدادار شروع شده باشد، از حرف اضافه en همراه با فعل être و aller استفاده میشود.
Corine est en France.
کورین در کشور فرانسه است.
Mon amie est allée en Italie.
دوستم به ایتالیا رفت.
- اگر اسم کشور بصورت جمع باشد، از حرف اضافه aux به همراه فعل être و aller استفاده میشود.
Monsieur Martin est aux États-Unis.
آقای مارتن در ایالات متحده است.
Ils vont aux Pays-Bas.
آنها به هلند میروند.
حرف اضافه à با حرف تعریف les ادغام شده و به aux تبدیل شده است.
@bonusage
Bon usage

Vous allez aux États-Unis?
شما به ایالات متحده میروید؟
در این جمله، فعل aller حرف اضافه à میپذیرد و از طرفی États-Unis اسم جمع است. در نتیجه مقابل اسم کشوری که جمع باشد و همراه فعلی قرار گیرد که مکان را با حرف اضافه à نشان دهد از aux استفاده میکنیم.
Non, je vais au Mexique.
خیر، به مکزیک میروم.
اسم کشور مفرد مذکر است و از حرف اضافه au استفاده میشود.
L'année dernière, leurs parents ont habité en Suisse.
سال گذشته، والدینشان در سوییس زندگی کردند.
کشور Suisse مفرد مونث است و فعل habiter حرف اضافه à میپذیرد. در نتیجه از حرف اضافه en استفاده میشود.
Les chinois travaillent en Iran.
چینی ها در ایران کار میکنند.
کشور Iran مفرد مذکر است ولی با حرف صدادار شروع شده است. در نتیجه از حرف اضافه en استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

در پاسخ به سوال où به معنای "کجا"، از حرف اضافه en, au, aux متناسب با اسم کشور استفاده میکنیم. به عبارت دیگر، هر گاه از کلمه پرسشی où استفاده شد و در پاسخ، اسم کشور مورد نیاز بود، متناسب با اسم کشور، از حروف اضافه en( اسم کشور مفرد مونث)، au( اسم کشور مفرد مذکر)، aux( اسم کشور جمع) استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

Où travaillez-vous?
کجا کار میکنید؟
- Je travaille au Maroc.
در مراکش کار میکنم.
Où habitent-ils?
آنها کجا زندگی میکنند؟
- Ils habitent en Autriche.
آنها در اطریش زندگی میکنند.
Où va-t-elle?
او کجا میرود؟
- Elle va aux Philippines.
او به فیلیپین میرود.
@bonusage
Bon usage

مبحث پیرامون "حروف اضافه مقابل اسامی کشورها" را ادامه میدهیم:
همراه با فعل venir, حرف اضافه de استفاده میشود و اگر اسم کشور بعد از این فعل بیاید حتما حرف اضافه de با حروف تعریف بدین صورت ادغام میشود:
- اگر اسم کشور مفرد مذکر باشد از حرف اضافه du بعد از فعل venir استفاده میشود.
Il vient du Canada.
او از کانادا می آید.
- اگر اسم کشور مفرد مونث باشد از de استفاده میشود.
Elles viennent de France.
آنها از فرانسه می آیند.
Elles viennent d'Autriche.
آنها از اطریش می آیند.
- اگر اسم کشور جمع باشد از حرف اضافه des بعد از فعل venir استفاده میشود.
Tu es venu des États-Unis.
تو از ایالات متحده آمدی.
متناسب با اسم کشور از حروف اضافه du, de, des به همراه فعل venir استفاده شد.
@bonusage
Bon usage

در این بخش، به صرف فعل venir به زمان حال و زمان ماضی نقلی اشاره میکنیم:
زمان حال یا présent:
Je viens
Tu viens
Il/elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils/elles viennent
زمان ماضی نقلی یا passé composé:
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il est venu
Elle est venue
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils sont venus
Elles sont venues
@bonusage
Bon usage

در پاسخ به سوال d'où به معنای "از کجا"، از حرف اضافه du,de,des متناسب با اسم کشور و همراه با فعل venir استفاده میکنیم. به عبارت دیگر، هر گاه از کلمه پرسشی d'où استفاده شد و در پاسخ، اسم کشور مورد نیاز بود، متناسب با اسم کشور، از حروف اضافه du( اسم کشور مفرد مذکر)، de ( اسم کشور مفرد مونث)، des( اسم کشور جمع) استفاده میشود.
D'où viens-tu?
از کجا می آیی؟
- Je viens du Japon.
از ژاپن می آیم.
D'où viennent-ils?
آنها از کجا می آیند؟
- Ils viennent de Suisse.
آنها از سوییس می آیند.
D'où venez-vous?
از کجا می آیید؟
- Nous venons des Pays-Bas.
از هلند می آییم.
@bonusage
Bon usage

نکته پایانی پیرامون "حرف اضافه مقابل اسامی کشورها":
همراه با فعل partir, از حرف اضافه pour و اسم کشور استفاده میشود.
اگر اسم کشور مفرد مذکر و با فعل partir همراه باشد از pour le استفاده میشود.
Il part pour le Japon.
در صورتیکه اسم کشور مفرد مونث و با فعل partir همراه باشد از pour la استفاده میشود.
Elles partent pour la Suisse.
اگر اسم کشور جمع باشد حرف اضافه pour les همراه با فعل partir بکار میرود.
Tu pars pour les Philippines.
اسامی کشورها با حروف تعریف همراه هستند. حروف اضافه همراه با اسامی کشورها متناسب با فعل مشخص میشوند. بطور مثال، فعل aller همیشه حرف اضافه à و فعل venir حرف اضافه de را میپذیرند. در حقیقت، در زبان فرانسه، افعال به چندین دسته تقسیم میشوند یا حرف اضافه میپذیرند و یا بدون حرف اضافه استفاده میشوند. در مثالهای ذکر شده، با تعدادی از افعال و حروف اضافه آنها آشنا شده ایم.
@bonusage
Bon usage

صرف فعل partir به زمان حال یا présent:
Je pars
Tu pars
Il/elle part
Nous partons
Vous partez
Ils/elles partent
صرف فعل partir به زمان ماضی نقلی یا passé composé:
Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Il est parti
Elle est partie
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)s
Ils sont partis
Elles sont parties
@bonusage
Bon usage

برای مرور مطالب از ابتدای کانال، بر روی لینک فوق کلیک کنید.
Bon usage

فهرست مطالب دوره سوم آموزش گرامر زبان فرانسه:

- حروف اضافه مقابل اسامی کشورها
- کلمه پرسشی "pourquoi" به معنای "چرا"
- تفاوت parce que( چونکه)، à cause de( به دلیل)، car( زیرا)
- مقایسه با یک صفت
- کلمات ربطی ou و et
- آینده نزدیک یا futur proche
- مقایسه با یک اسم
- کلمات ربطی donc و or
- مقایسه با یک فعل
- کلمات ربطی mais و ni
- کلمه پرسشی "qui" به معنای "چه کسی"
- ضمیر مفعولی با واسطه مستقیم یا C.d'O.D
- جایگاه C.d'O.D در زمان حال و ماضی نقلی
- صفت عالی یا superlatif
- آینده ساده یا futur simple
- ساختار منفی
- ضمیر مفعولی با واسطه غیر مستقیم یا C.d'O.I
- جایگاه C.d'O.I در زمان حال و ماضی نقلی
@bonusage
برای مشاهده فهرست مطالب دوره سوم آموزش گرامر زبان فرانسه برروی لینک فوق کلیک کنید.
Bon usage

مطابق با فهرست مطالب، کلمه پرسشی pourquoi به معنای "چرا" را توضیح میدهیم.
این کلمه پرسشی همیشه در ابتدای جمله قرار میگیرد.
Pourquoi les étudiants sont contents?
چرا دانشجویان خوشحال هستند؟

میتوان از کلمه پرسشی est-ce que همراه با کلمه پرسشی pourquoi استفاده کرد.
Pourquoi est-ce que les enfants jouent?
چرا بچه ها بازی میکنند؟

همانطور که مشاهده میکنید، کلمه پرسشی pourquoi در ابتدای جمله قرار گرفته است.
@bonusage
Bon usage

در پاسخ به این کلمه پرسشی از parce que ، à cause de و car میتوان استفاده کرد. میبایست به این نکته توجه کنیم که هر کدام از این کلمات کاربرد ویژه ای دارد.
کلمه parce que: در پاسخ به کلمه پرسشی pourquoi, از این کلمه میتوانیم استفاده کنیم بدین صورت که بعد از این کلمه، عبارت وابسته قرار میگیرد.
Parce qu'il fait beau.
زیرا هوا خوب است.

در پاسخ میتوان از à cause de استفاده کرد بدین صورت که بعد از آن، حتما اسم قرار میگیرد.
À cause de chômage.
به دلیل بیکاری.

در پاسخ به کلمه پرسشی pourquoi میتوان از car استفاده کرد. این کلمه در نگارش بکار میرود و آن را در ابتدای جمله قرار نمیدهیم.
Le français n'est pas une langue internationale car c'est très difficile.
زبان فرانسه، یک زبان بین المللی نیست زیرا بسیار سخت است.
@bonusage
Bon usage

Pourquoi vous êtes en retard?
چرا دیر کردید؟
- Parce que j'ai oublié la réunion.
زیرا جلسه را فراموش کردم.
- À cause des embouteillages.
به دلیل ترافیک.

Pourquoi est-ce qu'ils font du tennis?
چرا آنها تنیس بازی میکنند؟
- Parce qu'ils aiment être en forme.
زیرا آنها دوست دارند تندرست باشند.
- À cause de la santé.
به دلیل سلامتی.

Pourquoi on envoie un CV?
چرا آنها رزومه کاری ارسال میکنند؟
- Parce qu'on cherche un emploi.
زیرا آنها یک کار را جستجو میکنند.
- À cause du chômage.
به دلیل بیکاری.
@bonusage
Bon usage

در مثالهای فوق، تنها از parce que و à cause de استفاده شده است. در نگارش متون بالاخص متون ادبی از car استفاده میشود. به این نکته مهم میبایست دقت کنیم:
بعد از parce que و car حتما جمله وابسته و بعد از à cause de حتما اسم قرار میگیرد و نمیتوان بعد از à cause de جمله بکار برد.
@bonusage
Bon usage

** مقایسه یا comparaison با یک صفت **
در زبان فرانسه مقایسه بین اشیا یا اشخاص میتواند با صفت، اسم و فعل صورت بگیرد. در این بخش با یک صفت، مقایسه بین اشخاص یا اشیا را توضیح میدهیم.
هر گاه بخواهیم دو شی یا دو شخص را با یک ویژگی مشخص که به عنوان صفت در نظر گرفته شده است، مقایسه کنیم از ساختار زیر استفاده میکنیم:
1) Plus + صفت + que
2) Moins + صفت + que
3) Aussi + صفت + que
مورد 1 بیشتر بودن خصیصه ای را در شی یا شخص اول نسبت به شی یا شخص دوم نشان میدهد.
مورد 2 کمتر بودن خصیصه ای را در شی یا شخص اول نسبت به شی یا شخص دوم نشان میدهد.
مورد 3 مساوی بودن خصیصه ای را در شی یا شخص اول و دوم نشان میدهد.
با توجه به مثالهایی که بیان میشود، این نکات را توضیح میدهیم.
Mon amie est plus aimable que mon cousin.
دوستم بیشتر از پسرعمویم دوست داشتنی تر است.
Mon cousin est moins aimable que mon amie.
پسرعمویم کمتر از دوستم دوست داشتنی است.
Mon amie est aussi aimable que ma cousine.
دوستم به اندازه دخترعمویم دوست داشتنی است.
در مثالهای فوق، صفت بین قیود مقایسه ای قرار گرفته است و دو شخص را از نظر ویژگی شخصی مقایسه میکند.
@bonusage
Bon usage

Le chien est plus sauvage que le chat.
سگ وحشی تر از گربه است.
Le chat est moins sauvage que le chien.
گربه کمتر از سگ وحشی است.
Le chien est aussi sauvage que le loup.
سگ به اندازه گرگ وحشی است.
در مثال فوق، مقایسه بین دو حیوان با صفت sauvage صورت گرفته است و صفت بین قیود مقایسه بکار رفته است.
La classe A est plus grande que la classe B.
کلاس A بزرگتر از کلاس B است.
La chambre est moins grande que la salle.
اتاق کوچکتر از سالن است.
La maison est aussi grande que la villa.
خانه به اندازه ویلا بزرگ است.
در مثال فوق، دو شی با صفت grande مقایسه شده اند.
@bonusage
Bon usage

در زبان فرانسه، حروف ربط برای اتصال دو کلمه یا دو عبارت بکار میروند. در این دوره از آموزش زبان فرانسه به توضیح 7 کلمه ربطی مهم در زبان فرانسه میپردازیم. این کلمات به شرح زیر میباشند:
Mais: اما
ou: یا
et: و
donc: بنابراین
or: بنابراین
ni: نه
car: زیرا
در بخش های قبلی، car را همراه با à cause de و parce que توضیح دادیم و مطابق با فهرست مطالب دوره سوم، به توضیح et و ou میپردازیم.
@bonusage
Bon usage

Bon usage

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، به این 7 کلمه ربطی، conjonctions de coordination گفته میشود و برای اینکه به خاطر سپاری آنها آسان باشد این جمله 👇👇👇 ساخته شده است:
Mais où est donc Ornicar?
با به خاطر سپاری این جمله، به راحتی میتوانید کلمات ربطی را در مواقع ضروری استفاده کنید.
@bonusage
Bon usage

Bon usage

کلمه ربطی "et " به معنای "و":
این کلمه ربطی برای اتصال دو کلمه و یا دو عبارت و جمله بکار میرود.
Mon amie et son père
دوستم و پدرش
در این مثال، دو کلمه با et به هم متصل شده اند.
J'habite en Iran et je travaille dans une usine.
در ایران زندگی میکنم و در یک کارخانه کار میکنم.
در این مثال، دو جمله با et به هم متصل شده اند.
** نکته مهم**
کلمه ربطی et میتواند با puis به معنای "سپس" تکمیل شود.
در تصویر فوق، مثالهایی را مشاهده میکنید:
Toi et moi
تو و من
Toi et puis moi
تو و سپس من
Il a joué et a gagné.
او بازی کرد و برنده شد.
Il a joué et puis a gagné.
او بازی کرد و سپس برنده شد.
در مثالهای فوق، کلمه ربطی et دو کلمه و یا دو جمله را به یکدیگر متصل کرده است و همچنین با puis تکمیل شده است.
@bonusage
Bon usage

کلمه ربطی "ou" به معنای "یا":
پیش از توضیح این کلمه ربطی، لازم است به این نکته اشاره کنیم که ou با où متفاوت است. Où کلمه پرسشی به معنای "کجا" است در حالیکه ou کلمه ربطی میباشد و دو کلمه را به یکدیگر متصل میکند.
Lui ou moi
او یا من
بین دو کلمه، از کلمه ربطی ou استفاده شده است.
به مثالهایی که در تصویر مشاهده کردید، اشاره میکنیم:
Le sel ou le poivre
نمک یا فلفل
تشخیص این کلمات ربطی و همچنین استفاده از آنها در جملات بسیار ساده است.
@bonusage
Bon usage

آینده نزدیک یا futur proche:
همانطور که مشخص است، آینده نزدیک زمان آینده ای را نشان میدهد که به زودی رخ خواهد داد. برای صرف افعال به زمان آینده نزدیک، میبایست فعل aller را به زمان حال صرف کرده و سپس فعل موردنظر را بصورت مصدر قرار دهیم. بطور مثال، فعل acheter به معنای "خریدن" را به زمان آینده نزدیک صرف میکنیم:
Je vais acheter
Tu vas acheter
Il/elle va acheter
Nous allons acheter
Vous allez acheter
Ils/elles vont acheter
همانطور که مشاهده میکنید، ابتدا فعل aller به زمان حال صرف شده و فعل acheter بصورت مصدر بعد از آن آمده است.
@bonusage
Bon usage

برای تبدیل این زمان به فرم منفی، کافیست فعل aller را منفی کنیم:
Je ne vais pas acheter
Tu ne vas pas acheter
Il/elle ne va pas acheter
Nous n'allons pas acheter
Vous n'allez pas acheter
Ils/elle ne vont pas acheter
تنها اولین فعل که aller میباشد منفی میشود.
@bonusage
Bon usage

برای تبدیل این زمان به فرم منفی، کافیست فعل aller را منفی کنیم:
Je ne vais pas acheter
Tu ne vas pas acheter
Il/elle ne va pas acheter
Nous n'allons pas acheter
Vous n'allez pas acheter
Ils/elle ne vont pas acheter
تنها اولین فعل که aller میباشد منفی میشود.
@bonusage