گام به گام در اتریش 
عنوان گروه یا کانال:

گام به گام در اتریش


توضیحات:
شناسه: inaustria@
تعداد اعضا: 1000
مه گل ۱۰۸۵۳۷

آدرس Verkehrsamt در وین بر روی گوگل مپ :
https://www.google.at/maps/place/Landespolizeidirektion+Wien+Verkehrsamt/@48.2339109,16.3556536,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x870d4dd51e85d74!8m2!3d48.2339109!4d16.3578423
مه گل ۱۰۸۵۳۷

سایت بیمه اجتماعی اتریش:
https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content?contentid=10007.741910&viewmode=content

شرایط هرکدام از شرکت های بیمه (مانند wgkk) در قبال بیمار شدن در خارج از کشور :
https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content/contentWindow?contentid=10007.746745&action=2&viewmode=content

اطلاعات تماس با هر کدام از شرکت های بیمه:
https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content/contentWindow?contentid=10007.683713&action=2&viewmode=content

wgkk :
http://www.wgkk.at/portal27/wgkkversportal/content/contentWindow?contentid=10007.724452&action=2&viewmode=content

@InAustria
مه گل ۱۰۸۵۳۷

وبسایت:
http://www.mottoamfluss.at/en/welcome/
نوشیدنی که توصیه میشه

Starring this summer drink: Rosemary-Lemonade with a river view.
مه گل ۱۰۸۵۳۷

وبسایت:
http://www.brickmakers.at
نوشیدنی مورد نظر
Starring this summer drink: Lemongrass Ice Tea
مه گل ۱۰۸۵۳۷

وبسایت:
http://www.lebol.at
نوشیدنی مورد نظر
Starring this summer drink: A whole lot of homemade lemonade with mint and lime