کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع 
عنوان گروه یا کانال:

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع


توضیحات: پاسخ به سوالات شما و وقتدهی و تعرفه خدمات کلینیک: @ClinicDrHatami ارتباط با دکتر غلامرضا حاتمی لینک زیر: @DrHatami تلفن وقتدهی خط ویژه: 71047
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 159027
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برقراری تعادل و حفظ و کنترل اب بدن
عروق موجود در پوست تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک در هوای گرم پرخون شده و به همین ترتیب نیز غدد عرق ، تعریق را افزایش میدهندو برعکس این اتفاقات در هوای سرد رخ میدهد و نهایتا موجب ثابت نگه داشتن دمای بدن میشود
۸- قدرت جذب مواد :
راه معمول جذب مواد از طریق غدد عرق و چربی هستند ،برای عبور از پوست، ترکیبات باید وزنی حدود ۰٫۶ کیلو دالتون، حلالیت مناسب در روغن و آب و غلظت بالا داشته باشند .

@asrare_zibaii
ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
• ﭘﻮﺳﺖ نرمال
• ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب
• ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ
• ﭘﻮﺳﺖ مختلط

@asrare_zibaii
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ، ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪارﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮑﯽ را روﯼ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﮑﺸﻴﺪ. اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﭼﺮب ﺷﺪ، ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﭼﺮب اﺳﺖ. اﮔﺮ روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ روﯼ دﺳﺘﻤﺎل ﭼﺮﺑﯽ دﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻴﺪن دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﻮﺳﺘﺘﺎن ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪ، ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺎف اﺳﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺧﻮد را دارد ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن از ﻧﻮع نرمال اﺳﺖ .

@asrare_zibaii
١ – ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﺁرزوﯼ داﺷﺘﻦ ﺁن را دارﻧﺪ: ﻧﺮم وﻟﻄﻴﻒ، ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺪون ﻟﮑﻪ و ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﻧﺎﺟﻮر وﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ. ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ، ﻇﺎهﺮﯼ ﺻﺎف، ﻧﺮم، ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هﻤﻮار دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺸﮏ. ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد .هﺮﮔﻮﻧﻪ اهﻤﺎل و ﻏﻔﻠﺖ ازاﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

@asrare_zibaii
٢ – ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺘﻲ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺖ و زﻣﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ دارای ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ وﭼﺮﺑﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎهﺮﯼ ﺑﺮاق و ﭼﺮب و روﻏﻨﺪار ﻣﻲ دهﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮب، ﺟﻮش و ﻟﮑﻪ ﺟﻮﺷﻬﺎﯼ ﺳﺮﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﮕﻪ دارﯼ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﭘﻮﺳﺖ هﺎﯼ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺁن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و دارای ﭼﻬﺮﻩ اﯾﯽ ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ.

@asrare_zibaii
٣ – ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﺳﺖ هﺎﯼ ﭼﺮب ، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺘﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﭼﻬﺮﻩ، ﺧﺸﮏ و ﮐﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺑﺎد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎﯼ هﻮا ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺁب و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﺑﻮن هﺎﯼ ﺗﻨﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و هﻴﺪراﺗﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺟﺎن دهﺪ و ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻄﺎف و رﻃﻮﺑﺖ ﺁن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

@asrare_zibaii
۴ – ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮآﻴﺒﯽ دارﻧﺪ. ﺑـﺪﻳـﻦ ﻣـﻔﻬﻮم که ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﭼﺮب و ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ : ﻣﻌﻤﻮ ٌﻻ ﻧﻮاﺣﯽ
ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻴﻨﯽ و ﭼﺎﻧﻪ ﭼﺮب و ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﻪ، دور ﭼﺸﻢ و دور دهﺎن ﺧﺸﮏ هﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوردﻩ هﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ روﻏﻨﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

آیا ماسک یا اسکراب طبیعی می شناسید که بتواند منافذ عمیق پوست آقایان را تمیز و پاکسازی کند و در شفاف ساختن آن موثر باشد ؟!
برای من که پسری 21 ساله هستم و پوستم منافذ باز و عمیقی دارد یک ماسک یا اسکرابی که در پاکسازی و شفاف ساخنن آن کمک کند معرفی کنید!
پسران و آقایان جوانی که پوستشان دارای منافذ باز است اکثر اوقات از این بایت شکایت دارند و دوست دارند پوستی شفاف و طبیعی و صاف داشته باشند که این افراد و البته همه ی آقایان باید بدانند که زیبایی و سلامتی پوست نیز جزئی از بهداشت فردی آنها به حساب آمده و تفاوتی نمی کند آنها هم مثل خانمها باید به فکر سلامتی پوست و موی خود باشند،

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

حال برای اینکه یک پسر یا آقا پوست شاداب و سالمی داشته باشد بهتر است:
هر روز از یک ضد آفتاب خوب و مناسب پوستش استفاده کرده و اگربیشتر روزش را در محیط باز و زیر نور آفتاب سپری می کند ضد آفتابش را چندین و چند بار تجدید کند .

چون آقایان مثل خانمها زمان خاصی برای رسیدگی به پوست خود در نظر نمی گیرند برای آنها هفته یا دو هقته ای یکبار استفاده از ماسکها یا اسکرابها جهت پاکسازی پوست توصیه میشود .

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای شستشوی معمولی و روزانه بهتر است از صابونهای مخصوص پوستشان استفاده نمایند و درصورت داشتن پوستی نرمال و خوب استفاده از صابونهای شیر بسیار مناسب است.

بعد از اصلاح نیز از افتر شیو مناسب استفاده کرده و پوستشان را با یک کرم مرطوب کننده ی مناسب، مرطوب نگه دارند.

اگر مثل دوست 21 ساله ی ما دارای پوستی با منافذ باز هستند بهتر است هفته ای دو بار از اسکرابهای تمیز کننده ی پوست استفاده کنند که آنها را، هم به صورت آماده میتوان خریداری کرد و هم به شکل طبیعی در منزل فراهم نموده و استفاده نمایند .

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

طرز تهیه ی اسکراب طبیعی مخصوص پوستهایی با منافذ عمیق :
یک قاشق غذاخوری آب را به یک هشتم فنجان قهوه ی کوبیده شده اضافه کنید و آنها را مخلوط کرده تا به صورت خمیر درآید.سپس آن را آرام آرام روی پوست شسته شده و تقریبا مرطوب بکشید و بعد از ده دقیقه با آب ولرم شستشو دهید. این اسکراب در پاکسازی منافذ عمقی پوست و شفاف سازی آن کمک می کند.
این اسکراب برای خانمهایی هم که دارای منافذ باز پوستی هستند نیز مناسب است.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

رفع رنگ بادمجان پاي چشم
آيا كبودي دور چشمتان باعث آزار شما مي شود؟ چقدر شانس آورديد كه چشمتان در اوايل قرن نوزده كبود نشد. سال هاي پيش، براي رفع كبودي و مكيدن خون اطراف چشم از زالو استفاده مي كردند.
كمپرس چشم با يخ:
سرما به دو روش عمل مي كند. اول اينكه باعث كم شدن ورم شده و ديگر آن كه رگ هاي خوني را منقبض مي كند. كه اين مسأله از خونريزي داخلي كاسته و در نتيجه كبودي هم كم مي شود.
اگر چشم ها در نتيجه تورم شديد بسته شده باشند، طي روز اول بايد هر دو ساعت يك بار، ده دقيقه يخ بر روي چشم گذاشت. براي اين كار مقداري يخ خرد شده را در كيسه پلاستيكي بريزيد و آن را روي پيشاني قرار دهيد. با اين كار مانع از وارد آمدن فشار مستقيم به چشم مي شويد.
روش قهرمانان بوكس:
مربيان بوكس براي رفع كبودي اطراف چشم، روش خاصي دارند كه شما نيز مي توانيد خارج از تشك بوكس آن را به كار گيريد.
مربيان بوكس از يك وسيله كوچك اتو مانند، بر روي چشم بوكس باز استفاده مي كنند.
اين جسم فلزي فوق العاده سرد است و براي كنترل فوري خونريزي و به حداقل رساندن تورم، مورد استفاده واقع مي شود. شما هم مي توانيد از اين روش با گذاشتن متناوب يك قوطي نوشابه سرد (به مدت 5 تا 10 دقيقه هر 15 دقيقه يكبار) كمك بگيريد. البته قبل از استفاده، از تميز بودن قوطي نوشابه اطمينان حاصل كنيد. سپس آن را به آرامي و نه با فشار مقابل گونه نه روي چشم نگه داريد. مراقب باشيد كه به كره چشم فشار وارد نياييد.
از اين تغيير رنگ لذت ببريد:
تا زماني كه بافت هاي اطراف چشم كبودند كار زيادي به جز كنترل تورم چشم نمي توان انجام داد. حتي با آرايش كردن هم نمي توان كبودي چشم را به طور كامل مخفي نمود. در بيشتر مواقع كبودي چشم تا يك هفته به طول مي كشد و رنگ بافت هاي اطراف چشم در اين مدت دايما تغيير مي كند. رنگ دور چشم در ابتدا و پس از وارد شدن ضربه، سياه مي شود. سپس هنگامي كه چشم به تدريج بهبود مي يابد، بافت هاي اطراف چشم به رنگ سبز و پس از آن به رنگ زرد متمايل مي شوند و در نهايت پوست به رنگ طبيعي خود باز مي گردد و كبودي به كلي بر طرف مي شود.
از مصرف آسپيرين پرهيز كنيد:
آسپيرين ممكن است حامل خبرهاي بدي براي فرد چشم كبود باشد و در اين موارد، توسط پزشكان بيشتر، استامينوفن تجويز مي شود. آسپيرين يك داروي ضد انعقاد خون است. يعني مانع لخته شدن خون مي گردد. در صورت مصرف اين دارو، بيمار مشكل بيشتري براي كنترل خونريزي كه مسبب تغيير رنگ است خواهد داشت و ممكن است كبودي بزرگ تر شود. در صورتي كه فرد مبتلا، نياز به تسكين درد داشته باشد، استفاده از استامينوفن مناسب است.
لطفا فين نكنيد:
اگر ضربه بسيار شديدي به چشم وارد شده (ضربه اي شديدتر از اصابت در به چشم) فين كردن و تخليه بيني منجر به تورم شديد صورت خواهد شد. در مواقعي كه ضربه باعث شكسته شدن استخوان كاسه چشم مي شود فين كردن هوا را با فشار از سينوس مجاور چشم به سمت كاسه چشم مي راند. اين هوا وارد فضاي زير پوست مي شود و بر تورم پلك ها مي افزايد. به علاوه تجمع هوا در زير پوست احتمال ابتلا به عفونت را افزايش مي دهد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کوچک کردن شکم بدون رژیم سخت در 6 هفته
تعجب نکنید واقعا می‌توانید ظرف 6 هفته چربی‌های شکمتان را آب کنید به شرط آنکه مطالب ذکر شده در این مقاله را کاملا مطالعه کرده و مو به مو رعایت کنید.

پس اگر به سلامتی بدن و زیبایی آن اهمیت می‌دهید این مطلب را بخوانید تصمیم جدی بگیرید و از همین فردا شروع کنید تا به نتیجه دلخواهتان برسید.در بیشتر آقایان و خانم‌هایی که مشکل چربی شکم دارند، یک باور غلط مشترک وجود دارد و آن باور این است که فکر می‌کنند برای از بین بردن چربی‌های شکم و پهلو، باید حرکات ورزشی مربوط به این نواحی را انجام دهند در حالیکه کاملاً اشتباه است. شما برای از بین بردن چربی‌های شکم و پهلو باید از تمرینات هوازی استفاده کنید. مثل تمرینات دویدن ، پیاده روی تند ، دوچرخه ثابت ، تردمیل و...البته انجام ورزش‌های شکم نیز لازم است اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در واقع برای آب کردن چربی‌های شکم باید 3 کار را همزمان انجام داد که در ادامه مطلب بیشتر آنها را توضیح میدهیم.شرط اول : رژیم غذاییهرگاه اسم رژیم می آید ممکن است در ابتدا چیز سختی به نظر برسد در صورتی که اصلا اینگونه نیست. منظور از رژیم، نخوردن نیست که کاری سخت باشد بلکه رژیم یعنی درست خوردن. لازم نیست خیلی رژیم سفت و سختی را رعایت کنید، چراکه در این برنامه 6 هفته‌ای برای آب کردن شکم از ورزش هم استفاده می‌شود. پس صرفاً کارهای زیر را ظرف این 6 هفته انجام دهید:اول : سرخ کردنی و روغن را به مدت 6 هفته فراموش کنید.دوم : از هر نوع ماده قندی مصنوعی مثل آب نبات، قند و شکلات پرهیز کنید.سوم : مصرف مواد نشاسته‌ای مثل نان، برنج، سیب‌زمینی و... را در حد توان به حداقل رسانده و مصرف آب را به حداکثر برسانید.چهارم : هنگام گرسنگی سعی کنید بیشتر از میوه و سبزیجات استفاده کنید.شرط دوم : ورزش هوازیورزش‌های هوازی اثرات بسیار مفیدی در سلامت قلب و عروق دارند و همچنین باعث از بین بردن چربی‌های بدن می شوند. ما در این برنامه 6 هفته‌ای بیشتر نیازمند اثرات چربی‌سوزی آنها هستیم.در این 6 هفته کافی است شما حداقل هفته‌ای 5 روز به مدت یک ساعت ورزش‌های هوازی انجام دهید. اگر در ابتدای کار روزی یک ساعت برایتان دشوار است از روزی 15 دقیقه شروع کنید و هر یک تا دو روز یکبار مقدار آن را 5 تا 10 دقیقه افزایش دهید تا به روزی یک ساعت برسید. از تمام ورزش‌های هوازی به منظور چربی‌سوزی در این برنامه 6 هفته‌ای می‌توان استفاده کرد ، اما ورزش‌هایی که کارایی بهتری برای چربی‌سوزی شما دارد عبارتند از : پیاده روی خیلی تند ، دویدن آرام ، تردمیل و دوچرخه‌ثابت.شرط سوم : تمرینات شکمهدف این قسمت از برنامه این است که عضلات شکم شما فرم زیبایی بگیرند و قوام آنها افزایش یابد. بنابراین وقتی چربی‌های شکم شما (توسط رژیم غذایی و برنامه ورزشی هوازی) آب شدند، عضلات زیر آنها فرم یافته و زیبا می‌شوند و این همان چیزی است که بنام عضلات 6 تکه ای شکم یا Six Packs نامیده می‌شود. پس برای قوام گرفتن و زیبا کردن عضلات شکم هفته‌ای 4 نوبت و در هر نوبت تمرینات زیر را انجام دهید :1. دراز و نشست : روی زمین به پشت دراز بکشید در حالیکه دست‌هایتان پشت سر است، از کمر خم شده و تا حدی بالا بیایید که آرنج‌تان به زانوهایتان که خم هستند بخورند. این حرکت را هر جلسه 3 نوبت و در هر نوبت حداقل 20 تکرار انجام دهید.2. پا دوچرخه : روی زمین دراز بکشید، دست ها پشت سر، زانو خم و ساق موازی با سطح زمین باشد. سپس حرکاتی شبیه به دوچرخه سواری را در هوا با پاها انجام دهید. این حرکت را نیز هر جلسه 3 نوبت و هر نوبت 3 دقیقه انجام دهید.3. بالا آوردن پاها در حالت خوابیده : در حالت خوابیده به پشت پاهایتان را به صورت مستقیم بالا بیاورید تا حدی که استخوان باسن از زمین بلند شود. سپس به آرامی پاها را به موقعیت اول برگردانید. این حرکت را نیز هر جلسه 3 نوبت و در هر نوبت حداقل 20 تکرار انجام دهید.با انجام دقیق برنامه‌های بالا مطمئن باشید که ظرف 6 هفته و چه بسا کمتر، چربی‌های شکم را به میزان زیادی از دست خواهید داد و این موضوع را به وضوح در سایز دور کمر شلوارتان مشاهده خواهید کرد.شاید بسیاری از شما عزیزان از دست دادن چربی شکم و پهلو برایتان بیشتر از جنبه زیبایی مهم باشد اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد مسئله سلامتی است تا زیبایی. اگر شما چربی‌هایتان را از بین نبرید رفته‌رفته و با افزایش سن نه تنها از بین بردن آن ها سخت‌تر می‌شود بلکه خطر ابتلا به بیماری‌های زیادی مثل دیابت، فشار خون، بیماری قلبی، سرطان و... در شما افزایش می‌یابد. پس از همین فردا شروع کنید، اراده به خرج دهید، مصمم و جدی باشید تا به نتیجه برسید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای کسانی که دوست دارند جوان بمانند برای کسانی که دوست دارند جوان بمانند
شاید این ضرب المثل را خیلی شنیده اید که می گویند: آش نخورده و دهان سوخته. اما این مقاله برای کسانی است که آش را می خورند ولی دهانشان بیشتر از حد تصور می سوزد. تا جایی که شاید جای جوانی خود را با پیری زودرس عوض کنند. هدف از نوشتن این مقاله آگاهی شما از غذاهایی است که باعث پیری زود رس می شود.

اسیدهای چرب اشباع

برخلاف اسیدهای چرب ضروری برای بدن، اسیدهای چرب اشباع كه در پنیر، شیر و گوشت های چرب وجود دارند پیر شدن را تسریع می كنند. این چربی ها همچنین ابتلا به بیماری های مرتبط با سن مانند كلسترول را نیز تشدید خواهند كرد. خوراكی های چرب دارای رادیكال های آزاد هستند كه سلول های بدن را از بین می برند. در این صورت قدرت دفاعی بدن ضعیف می شود و زمینه ابتلا به بیماری های استحاله ای مرتبط با سن مانند سرطان، آب مروارید و... فراهم می شود

چربی های هیدروژنه

كیك ها و بیسكوییت ها حاوی چربی های هیدروژنه هستند كه تولید سبوم را تسهیل می كنند و احتمال پیر شدن پوست را افزایش می دهند. بروز جوش ها، چروك و لكه های چربی در صورت مصرف چنین خوراكی ها قابل انتظار است.

فست فودها

فست فودها حاوی مقدار بالایی بسیار زیادی نمك و شكر است. مصرف زیاد نمك و شكر بروز چین و چروك را تسهیل می كند.

قهوه

قهوه به تنهایی عامل بروز پیری نیست؛ بلكه مانند هر خوراكی دیگری نباید در مصرف آن افراط كرد. در واقع، نوشیدن زیاد قهوه فشار خون را بالا می برد و ضربان قلب را افزایش می دهد. اگر قلب بیشتر از حد طبیعی فعالیت كند، امید به زندگی كاهش می یابد.

غذاها و تنقلات شور

آیا می دانستید خوراكی های شوری كه از خوردن آنها لذت می برید چقدر برای شما مضر است؟ این خوراكی ها مقدار بالایی نمك دارند كه سدیم می تواند مستقیما به كلاژن طبیعی پوست صدمه بزند و چروك های نازیبایی اطراف چشم ها ایجاد كند. بهتر است به جای چنین تنقلاتی میوه های خشك و دانه های بدون نمك میل كنید.

دسرهای شیرین

شكر ماده ای است كه مصرف آن باید در حد اعتدال باشد. در واقع، زمانی كه مقدار گلوكز افزایش می یاید بدن مقدار بیشتری انسولین تولید می كند. زمانی كه انسولین بیش از حد ترشح شود روند پیر شدن را تسریع می كند.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

به همين سادگي لك صورتتان محو ميشود
روبروي آيينه ايستادن و غصه خوردن چيزي را درست نمي كند. اصرار براي رفتن به دكتر پوست و نداشتن هزينه كافي هم فقط فرصت ها را نابود مي كند. اين مقاله به شما ياد مي دهد كه چطور با مواد طبيعي دور و برتان يك پوست شفاف داشته باشيد.

معرفي چند ماسك طبيعي براي از بين بردن لك هاي صورت:

▪ آبليمو
▪ مخلوطي از روغن ها
▪ مصرف كافي آب
▪ عسل
▪ آب خيار

با آبليمو شروع مي كنيم

مخلوطي مساوي از آبليمو و آب درست كنيد. بعد از آغشته كردن پنبه به ماده درست شده، آن را به مدت 5 دقيقه روي لك صورت خود بگذاريد. اگر اين كار را هر روز و به طور منظم انجام دهيد حتما نتيجه مي گيريد.

مخلوطي از چه روغن هايي
قبل از درست كردن هر چيز اول صورت خود را خوب بشوريد تا از چربي و كثيفي ها پاك شود. در مرحله بعد روغن زيتون را با زرهيپ مخلوط كنيد.روزي 3 تا 4 بار آن را به لك ها بماليد تا ببينيد چه تغييري مي كنيد.

بله درست مي خوانيد با آب

آب خوردن يك درمان بسيار موثر و رايگان است. پس براي شادابي پوست خود هم روزانه آب بخوريد. البته به مقدار كافي و متعادل.

برويم سراغ عسل

بدون مخلوط كردن عسل با چيز ديگري آن را مستقيم روي لك هاي صورت قرار دهيد و بعد از 20 دقيقه آن را بشوريد. نظم روزانه در استفاده از اين ماسك طبيعي فراموش نشود. راستي عسل را با مرطوب كننده هم مي توان تركيب كرد.

بدون شرح: آب خيار

شايد باور نكنيد ولي استفاده مرتب و منظم از آب خيار هم لك ها را از بين مي برد و هم به سلامت و تميزي پوست كمك زيادي مي كند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

زیبا شوید
چند نکته برای صرفه جویی نه دقیقه ای در آرایش کردن
صرفه جویی در زمان یکی از مهم ترین مسائل در زندگی بشر امروز است، زیرا همان گونه که همه ما می دانیم: وقت طلاست.
با این روش ها شما می توانید نه دقیقه زودتر زیبا شوید و بدون عصبانی کردن رئیستان به موقع سر کار حاضر شوید!!

1. برنزه کردن
صبح از خواب دیر بیدا شده اید و می خواهید صورت خود را برنزه کنید، با عجله سراغ پودر برنزه می روید و به جای چند مرحله استفاده از پودر به یک بار استفاده کردن اکتفا می کنید.
برنزه کردن
برای بهتر شدن آرایش و صرفه جویی وقتتان از یک قلم مویی بزرگ تر استفاده کنید و با چند حرکت رفت و برگشت تمام صورت خود را آغشته به پودر کنید، سپس با یک قلم کوچک تر که برای آرایش ابرو و سایه چشم استفاده می کنید پودرهای اضافی روی گونه هایتان را پاک کنید.
2. توجه به مناطق خنثی صورت
آرایش چشم
مناطق خنثی صورت نواحی هستند که در آن رنگ ها به خوبی و پر نمایش داده نمی شوند بنابراین اگر زمان کمی برای آرایش چشم ها و لب های خود دارید حتما به این نکته توجه کنید و از یک سایه عمیق تر برای پلک ها و یک رژلب قوی تر استفاده کنید.
3. مانیکور جعلی
برق لاک ناخن
به جای آنکه هر روز صبح وقتتان را برای تثبیت لاک ناخن هایتان هدر دهید هر چند روز یکبار از تقویت کننده ناخن استفاده کنید. این باعث می شود علاوه بر اینکه ناخن هایتان ظاهری درخشان پیدا کنند وجود ویتامین ها و مواد معدنی نیز به سلامت آنها کمک خواهد کرد.
4. شست و شوی موهای چتری
شستن و شانه زدن مو
لازم نیست هر روز صبح دوش بگیرید و موهایتان را بشویید می توانید با شستن موهای چتری جلوی سرتان که اغلب کثیف ترین قسمت موها به علت تعریق پیشانی می باشند ظاهری آراسته برای خود ایجاد کنید.
5. استفاده از مام و اسپری
استفاده از مام های ضد عرق
هنگام استفاده از مام و یا اسپری ضد تعریق در زیر بغل باید صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس لباس بپوشید. برای اینکه لکه های سفید مام و اسپری روی لباستان نیفتد و زمان هم برای خشک شدن کمتر بگذارید بعد از استفاده از مام و اسپری ماهیچه های زیر بغل خود را هم بهم بچسبانید تا مواد استفاده شده از زیر بغل شما سرنخورد و جذب بافت بدنتان شود.
6. استفاده از سشوار
شسوار کردن مو
قبل از استفاده از سشوار برای خشک کردن موها از مرطوب کننده صورت استفاده کنید و زمانی که موهایتان خشک شد سشوار را روی باد سرد گذاشته و همان لحظه صورت خود را نیز خشک کنید.
7. مرطوب کننده صورت
زیبایی مو
بعد از این که از مرطوب کننده برای صورت خود استفاده کردید هنوز انگشتان شما دارای رطوبت است می توانید انگشتانتان را در بین موهایتان قرار داده تا رطوبت به آن ها اضافه کرده و از این رطوبت فوق العاده استفاده کنید.
8. استفاده از پاک کننده های صورت
پاک کننده های صورت
به جای استفاده از کرم ها پنکیک ها برای صاف کردن صورت خود، از پاک کننده های حاوی اسید سالیسیلیک استفاده کنید این ماده موجب حذف سلول های مرده و تمییز نگه داشته شدن پوست شما می شود به طوری که منافذ پوست مشخص نمی باشند.
9. جلوگیری از پف کردن چشم ها
پف کردن چشم
به جای زمان گذاشتن برای تهیه ماسک خیار برای اطراف چشم خود، از مصرف غذاهای فوق العاده شور مثل چیپس ها و سیب زمینی سرخ کرده در شب خودداری کنید، این غذاها آب بدن شما را می گیرد و باعث می شود که چشم های شما در صبح پف کرده به نظر برسند.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

پیشگیری ازچین وچروک صورت

از خستگی زیاد ، بی خوابی و استرس بپرهیزید.از اخم کردن ، انداختن چین وچروک و کشیدن پوست خودداری کنید.از رژیم غذایی سرشار از ویتامین ، کم چربی و تازه استفاده کنید .فعالیت ورزشی را فراموش نکنید.نور خورشید موثرترین عامل در ایجادپیری زودرس پوست است.در برابر نور خورشید از کرم ضد آفتاب مناسب نوع پوست (طبق مشاوره با متخصص زیبایی ( استفاده کنید.نیم ساعت قبل از خروج از خانه ضد آفتاب استفاده شود وهر دو تا سه ساعت تکرار شود.اگر سن شما به مرز سی سالگی نزدیک می شود . برای جلوگیری از تغییرات غیر قابل برگشت حتما از کرمهای ضد چروک دور چشم و صورت استفاده کنید.هر شب پوست خود را با استفاده از شوینده مناسب و لوسیون پاکسازی کنید و کرم شب مناسب پوست را بکار ببرید.از مواد آرایشی شناخته شده و معتبر استفاده کنید و آن را باتوجه به نوع پوست ( خشک ، چرب ، نرمال ) انتخاب کنید. حتما مواد آرایشی خود را پس از مشاوره با متخصص زیبایی انتخاب کنید .از خرید لوازم آرایش بر اساس تبلیغات جدا پرهیز نمایید، چرا که هر پوست نیاز به یک نوع ماده آرایش دارد.اگرپوست خشکی دارید :یعنی احساس کشیدگی در پوست می کنید وظاهر پوست شکننده وپوسته پوسته بوده و چروکهای ریز دارد، ازشستشوی مداوم پوست پرهیزکنید و ازشیرپاک کن ولوسیون مناسب پوست خشک استفاده کنید .صابونها ، شوینده های مناسبی بخصوص برای این نوع پوست نمی باشند.استفاده مداوم از مرطوب کننده ها را فراموش نکنید.اگرپوست چربی دارید، برای شستشوی آن از ژلهای شوینده و پن ها استفاده کنید.شیرپاک کن ها شوینده های مناسبی برای پوست چرب نمی باشند مگر اینکه بطوراختصاصی برای پوست چرب فرموله شده باشند .لوازم آرایش و ضد آفتاب از نوع بدون چربی و غیر جوش زا انتخاب شود.اگر پوست نرمالی دارید: پوست طبیعی نیازی به تغییر واصلاح ندارد.چون از نظر مکانیکی وفیزیولوژی متعادل است ولی این تعادل پایدار نیست ولازم است جهت جلوگیری از آسیب های خارجی از ترکیبات ضد آفتاب و مرطوب کننده ها استفاده کنید.پاکسازی پوستپوست یکی از وسیعترین اعضایی که با محیط خارج در تماس بوده و در معرض انواع آلودگیهای محیطی شامل گردوغبارو دوده موجود در هوا می باشد. از طرف دیگر ترشحات خودپوست (عرق)وباقیمانده موادآرایشی نیز به این آلودگیها اضافه شده و همگی به لایه چربی نازک پوست می چسبند وبراحتی با شستشوی معمولی پاک نمی شوند ودر اینجا متخصص زیبایی با انجام روشهای پاکسازی همراه با تجویز شوینده های مناسب درمنزل کمک می کند تا آلودگیهای سطحی و عمقی همراه با دانه های سرسیاه پوست پاک شده وپوست ظاهری سالمتر، شادابتر وزیباتر پیدا کند.در ضمن با پاکسازی منافذ از آلودگیها، پوست آمادگی جذب مواد لازم را داشته باشد .عمل پاکسازی پوست در شهرهای آلوده هر یک ماه تا چهل وپنج روز یکبار توصیه می شود.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

دوستان عزیز یه نکته ی بسیار مهم

اکثر دوستانی که تمایل به لاغری و آب کردن شکم و سفت شدن بدن دارند دنبال باشگاه های پیلاتس و یوگا میگردند. اما باید بدانید پیلاتس و یوگا به تنهایی شمارا خوش اندام نمیکنند.بلکه این دو ورزش مکمل ورزش های هوازی هستند . شما اول باید اروبیک،رقص یا دو انجام دهید بعد از مدت چند وقت شروع به پیلاتس و .... کنید تا بدنتان سفت شود. پبلاتس و یوگا واقعا ورزش های مفیدی هستند اما بعد از ورزش های هوازی این را حتما به خاطر بسپارید .
باتشکر

https://telegram.me/asrare_zibaii کانال اسرار زیبایی
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

این روزها خریدن کرم‌های پوستی کمی سخت است به‌خصوص کرم‌های لکه‌بر که نسبتا قیمت‌های گرانی هم دارند ولی نگران نباشید. برای از بین بردن لک‌ها تنها نباید سراغ لیزر و کرم‌های گران‌قیمت رفت، می‌توان با کرم‌ها و ماسک‌های خانگی لک‌ها را تا حد زیادی کمرنگ کرد یا حتی از بین برد.

ماسک خیار و جعفری بسازید
یک خیار له کنید و 5 قاشق غذاخوری از آن را با 5 قاشق غذاخوری جعفری له‌شده مخلوط کنید و 5 قاشق روغن کنجد به آن بیفزایید. این مخلوط را در بطری شیر درداری بریزید و در آن را محکم ببندید و بعد این شیشه را چند روز در محلی تاریک نگهداری کنید و چند روز از آن را روی جوش‌ها بمالید تا 20 دقیقه بماند و سپس بشویید.

هم لایه‌بردار، هم مرطوب‌کننده و هم تونر
گوجه‌فرنگی: 2عدد
لیموترش: یک عدد
آرد جو دوسر
جوش‌شیرین: 2 قاشق‌غذاخوری
عسل: یک قاشق غذاخوری

آب 2 گوجه‌فرنگی تازه را بگیرید و آن را صاف کنید البته پالپ‌های آن را نگه دارید، بعد آب یک لیموی تازه را هم با آب گوجه‌فرنگی مخلوط کنید. مقداری آردجو دوسر با آب مخلوط کنید تا حالت خمیری شکل پیدا کند تا ماده لایه‌بردار درست شود، حالا صورت‌تان را با این ماده خمیری بشویید و روی قسمت‌های لک یا دانه‌های سرسیاه بیشتر تمرکز کنید، بعد صورت را کامل آب بکشید و با یک حوله تمیز خشک کنید.

ماسکی ضدلک بسازید
شیرخشک: 2 قاشق غذاخوری
آبلیمو: 2 قاشق غذاخوری
عسل: 4 قاشق غذاخوری

همه این مواد را با هم مخلوط کنید تا ماده حالت خمیری پیدا کند، آن را به صورت بمالید و اجازه دهید حدود 20 دقیقه روی پوست بماند، بعد صورت را بشویید و روی صورت مقداری ماست ساده بمالید، حدود 10 دقیقه صبر کنید و بعد صورت را بشویید.

ماسک سیب برای از بین بردن لک‌ها
سیب: یک عدد
شیر: مقداری، لیموترش: 2عدد
شکر: 3 قاشق غذاخوری

یک سیب کوچک را با مقدار کمی شیر در مخلوط کن بریزید و بعد به آن آب دو تا لیموترش را اضافه کنید و درنهایت 3 قاشق شکر در آن بریزید. خوب مخلوط کنید سپس مخلوط را کمی بجوشانید، اجازه دهید تا خنک شود و حدود 45 دقیقه روی پوست بگذارید، هفته‌ای سه‌بار این ماسک را استفاده کنید، بهتر است شب‌ها روی صورت بگذارید که دیگر بیرون نروید.

لک‌‌های کوچک را از بین می‌برد
لیموترش: یک عدد
شیر: 2 قاشق غذاخوری
پالپ‌ آلوورا: مقداری

آب لیموترش را بگیرید و با شیر مخلوط کنید و بعد روی مناطق لکه‌دار پوست بمالید. وقتی این ماده روی پوست خشک شد، روی آن پالپ آلوورا بگذارید و بعد روی آن را با چسب یا پارچه‌ای ببندید و اجازه دهید تمام شب باقی بماند.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای داشتن موهایی پرپشت درست غذا بخورید
_ از خوردن هله هوله و غذاهای سرخ‌ کرده، بسیار شیرین یا چرب بپرهیزید. غذاهای بخارپز، کبابی یا گریل شده بهترین غذاها هستند.
_ برای رشد سریع تر مو، رژیم غذایی غنی از مواد معدنی و پروتئین ها داشته باشید. غذاهای گوناگونی مانند شیر، مغزها ( پسته، گردو….)و فراورده های شیر می توانند مفید باشند.
_ مقدار زیادی سبزی و میوه، عسل، حبوبات و غلات استفاده کنید چون اینها می توانند به قوی شدن موی شما کمک کنند.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

درمان تيرگى، پف و چروك دور چشم
1. از استرس دورى كنيد.
2. خواب كافى ٩-٨ را داشته باشيد.
3. حتماً مواد آرايشى دور چشم را با پاك كننده مخصوص دور چشم ، صبح و شب پاك كنيد.
4. در صورت ابتلا به آلرژى ، كم خونى ، مشكلات تيروئيد ، خارش و خشكى پوست حتماً اين موارد را درمان كنيد.
5. استفاده از محصولات و كرم هاى رفع تيرگى، پف، ضد چروك دور چشم را فراموش نكنيد
6. از عينك آفتابى استفاده كنيد

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

📢📢📢🔊🔊🔊


- ایجاد فرهنگ صحیح سلامت پوست و مو و استفاده صحیح و مفید از محصولات زیبایی و تخصصی پوست و مو :

با توجه به گسترش روز افزون سرطان پوست در ایران لزوم ایجاد فرهنگ صحیح سلامت پوست و مو کاملا حس می شود. متاسفانه در کشور ما بجای استفاده صحیح از لوازم تخصصی پوست و مو بیشتر استفاده به سمت مصرف لوازم آرایشی بی کیفیت و فاقد استانداردهای بین المللی است. مثلا ما بجای استفاده از کرم و یا ماسکی که پوست را صاف و شفاف و درخشان میکند میایم و از پنکک بی کیفیتی استفاده میکنیم که فقط در لحظه اثر دارد و لکه ها و نازیبایی ها رو میپوشنه ولی در زمان روی پوست اثرات بد و ناگواری میگذارد.
خیلی از ماها حاضریم صدها هزار تومان پول خرج خریدن لباسهای خودمون در ماه بکنیم ولی حاضر نیستیم برای پوستمون که اولین و ثابت ترین لباسمون هست در ماه پنجاه تومن خرج کنیم... پوستی که ما باهاش نفس میکشیم ازش انرژی دریافت میکنیم بنظر شما چقدر ارزش دارد؟ با افزایش الودگیهای صنعت و ماشین الات,آلودگیهای محیطی, گردو خاک و .... آیا پوست ما نیاز به رسیدگی بیشتر ندارد؟!!
بیشتر بیندیشیم....

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

✳آشنایی با روش شستشوی انواع مو✳


- طریقه شستشوی موهای چرب:
این نوع موها را فقط یک روز در میان بدون چنگ زدن ، ماساژ دادن ، برس کشیدن باید شتشو داد بدین ترتیب که موها را در کف دستها قرار داده و بطور دورانی پوست سر را می شویم بی آنکه ناخنها و یا نوک انگشتان پوست سر تماس حاصل کند دودست شستشو در هر بار استحمام کافی می باشد.


-طریقه شستشوی موهای خشک:
این افراد از خشکی بیش از اندازه موها رنج می برندبرای رفع این مشکل از نظر شستشو به ترتیب زیر عمل می کنیم. برای نظافت و شستشوی این موها می توان دو روز درمیان موها را شست ولی بهتر آن است از قاعده کلی استفاده کرده و همان یک روز درمیان بدون خشونت وبه آرامی سر را شستشو داد ، البته با ماساژ بسیار آرام و بدون چنگ زدن وبرس کشیدن موها پوست سر را باید شست دو بار شستشو در هر وهله استحمام کافی می باشد.

-طریقه شستشوی موهای عادی:
موهای معمولی را که پوست سر نه چرب و نه خشک است بین روش شستشوی موهای چرب و خشک عمل می شود. مطلبی که باید تذکر داد اینست که کسانیکه به عللی موهایشان را از دست دادهاند و یا طاس شده اند و یا موها را که از ته ماشین کرده انده اند می توانندبا کف دستها به آرامی و بدون خشونت و تاکید پوست سر را کاملا بشویند. روشهایی که گفته شد برای شستشوی انواع موهای سر می باشد و هر کس به علم به اینکه دارای چند نوع مویی می باشند می توانند از روشهای ذکر شده استفاده نمایند.

آب مفید برای مو:
آبی که برای شستشوی موها بکار می بریم باید دارای حرارت معین باشد وهم چنین نباید به یکباره آب سرد و یا آب گرم را روی سر ، باز کرد و یا درجه آب را بطور ناگهانی تغییر داد زیرا که با چنین کاری ریشه ی موها شوکه میشوند که واکنش آن تضعیف و ریزش مو خواهد بود.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک انگور برای آکنه صورت
انگور رو پوره کنید و با پالپ هاش روی پوست صوررتتون قرار بدید و صبر کنید تا روی صورتتون خشک شه و بعد با آب شستشو بدید.

با این ماسک میتونید از لکه و جوش های جزیی صورتتون خلاص بشید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

خیار بری پوست های خشک
خیار طبعش سرده و خاصیت خنک کنندگی داره و بهترین ماسک برای زیبایی پوست های خشک هست.

خیار رو رنده کنید و آبش رو روی پوست صورت و گردنتون بمالید و اجازه بدید خشک بشه. اشکالی نداره اگر جند ساعت هم روی پوستتون بمونه. پالپ های اضافیش هم به عنوان ماسک دور چشم بذارید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

توت فرنگی برای نشاط و شادابی پوست
توت فرنگی رو هم به صورت پوره در بیارید و یک قاشق آب در اون بریزید و روی پوستتون بمالید و بعد از بیست دقیقه بشویید. توت فرنگی برای نشاط و زیبایی پوست عالیه.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک گوجه فرنگی برای پوست های چرب و جوش صورت
گوجه فرنگی رو از وسط نصف برش بزنید و کمی فشار بدید و روس صورتتون بذارید تا تخم های ریزش هم روی صورتتون قرار بگیره و بذارید چند دقیقه ای روی صورتتون بمونه. اگر صورتتون چربه و جوش هم دارید، این ماسک بهترین روش برای تمیز کردن صورتتون هست.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک کیوی برای پوست های تیره
کیوی رو پوره کنید و با یک قاشق ماست مخلوط کنید و روی پوسستون ماساژ بدید و بعد از بیست دقیقه بشویید.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای تهیه انواع ماسک های خانگی به موارد زیر هم توجه کنید :
عسل به مرطوب کردن پوست و جلو گیری از ایجاد آکنه کمک میکنه.

آب لیمو به محو شدن آکنه و لک های پوست و جای زخم کمک میکنه.

عصاره چای سبز به نشاط پوست کمک میکنه.

ماست برای کاهش تیرگی پوست انتخاب خیلی خوبیه.

آب پرتقال هم همون کار آب لیمو رو میکنه.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

Gucci by Gucci Eau de Toilette Gucci for women

سال ساخت: 2008

گوچی (به ایتالیایی: Gucci)، نشان تجاری ایتالیایی در صنعت مد و کالاهای چرمی است، که متعلق به گروه گوچی می‌باشد، که خود زیرمجموعه‌ای از شرکت فرانسوی کرینگ به‌شمار می‌آید.
شرکت گوچی در سال ۱۹۲۱ توسط گوچیو گوچی، تاسیس شد. امروزه دفتر مرکزی این شرکت، در شهر فلورانس، ایتالیا قرار دارد.
بر پایه آمار مجله بلومبرگ بیزینس‌ویک در سال ۲۰۰۸ میلادی شرکت گوچی درآمدی در حدود ۴٬۲ میلیارد یورو داشته است. برند گوچی همچنین در سال ۲۰۰۹، بر اساس اطلاعات موسسه اینتربند، به مقام چهل‌ویکم در جدول ۱۰۰ نام تجاری برتر صعود کرد. گوچی پرفروش‌ترین نام تجاری ایتالیایی نیز می‌باشد. این شرکت ۲۷۸ نمایندگی مستقیم (بوتیک) در سراسر جهان دارد
.

گروه بويايي: سرخس گلدار

فصل استفاده : 4فصل

سبك عطر در مجموع: میوه ای،نعناع هندی،شیرین،مشک،گلدار

بيشترين بوي قابل استشمام توسط كاربران جهاني: نعناع هندی/مشک/گواوا( گیاهان و بته های منحصر به فرد میوه های گرمسیری کشت میشودو در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است/ گلابی /عسل/زنبق/عطر بهار نارنج/’گل تیاره تاهیتان/

پخش بو: 8/10
ماندگاري: 7.5/10
مناسب استفاده: روز و شب
موارد استفاده : میهمانیها،سالن های همایش،مجالس رسمی،قرار های ملاقات،

عطر مشابه :گوچی بای گوجی ائو د پرفیوم

قيمت : 215000تومان ائو د تويلت برای 75 میل

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک درخشان کننده عمومی
یک قاشق غذاخوری کشک خشک خورد شده، یک قاشق غذاخوری بلغور جو و یک قاشق غذا خوری آب گوجه فرنگی رو خوب باهم مخلوط کنین، به نرمی روی پوست صورت و گردن خود بمالید و حدود 15 تا 20 دقیقه صبر کنید. سپس با آب ولرم بشویید، اگر از انصاف نگذریم این روش پوست رو به خوبی درخشان و شفاف میکنه.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

امروزه همه دوست دارن که پوست سفید، روشن و شفافی داشته باشن، به خصوص خانومها که دیونه روشن و تمیز بودن صورتشون هستن! معمولا خانمها پول، زمان و انرژی زیادی رو برای سفید کردن پوستشون صرف میکنن در حالی که میشه داخل خونه و با چند روش ساده به نتایج عالی برای اینکار پیدا کرد. با استفاده از این روشهای ساده اونواع ماسک هایی هستن که میتونین باهاشون هم در هزینه هاتون صرفه جویی کنین هم به نتایج بهتری بگیرین.
با ما باشید
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک موز و عسل
یک موز کوچک رو له کنین، 2 قاشق خامه ترش و یک قاشق عسل بهش اضافه کنین، این مواد رو خوب باهم مخلوط کنین و ماسک درست شده رو بر روی صورتتون قرار بدین و بعد از چند دقیقه با آب سرد تازه بشورین.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک لیمو و زردچوبه
پورد زردچوبه، کمی آب لیمو و آرد رو با هم به خوبی مخلوط کنین ماسک آماده شده رو به آرومی بر روی گردن و صورتتون قرار بدین، البته یادم اومد بگم میتونین به جای آب لیمو از ماست هم استفاده کنین، بعد از حدود یک ربع میتونین صورت و گردنتون رو با آب تازه بشورین. میتونین آب لیمو رو به تنهایی دور چشمها استفاده کنین که بسیار توصیه شده.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

چوب دارچین برای پوست چرب
چوب دارچین برای پوست چرب
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

معجون دارچین
مخلوطی نسبتا غلیظ از پودر چوب دارچین و آب یه درمان خوب برای رفع لک و جوش صورت و کم کردن چربی های ناخواسته پوست های چرب هست. باید خوب توجه کنین که دارچین اصلا به دور چشماتون برخورد نکنه چون ممکنه باعث التهاب و حساسیت بشه. سعی کنین از چوب دارچین تازه استفاده کنین که در عطاری ها قابل تهیه است و توی منزل خودتون آسیاب کنین.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روغن جوانه گندم
مقداری روغن جوانه گندم تهیه کنین، این روغن رو به سادگی بر روی پوست صورت و گردنتون بمالید و از یکی از اطرافیانتون بخوایین که با آرومی ده دقیقه صورتتون رو با این روغن ماساژ بده، پس از اون ده دقیقه به صورتتون استراحت بدین و در نهایت با نرمی بدون مواد شوینده صورتتون رو بشورین، این روش باعث سبکی و نرمی پوست صورتتون میشه
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

چگونه دست هایی زیباتر داشته باشیم ؟ پست های بعدی رو دنبال کنید
چگونه دست هایی زیباتر داشته باشیم ؟ پست های بعدی رو دنبال کنید
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

همیشه احتمال آسیب رسیدن به پوست دست خیلی بیشتر از پوست سایر نقاط بدنه و بسیاری از این آسیب ها به عادات غلط کاری و فکری ما برمیگرده .خانوم ها و آقایون نگرانی چروک شدن پوست دور چشم یا ایجاد خط اخم روی پیشونیشون رو دارن اما به نظرتون چند درصد از شما واقعا نگران زیبایی پوست دست و ناخن هاتون هستین ؟یا چه تعداد از شما زیبایی دست هارو فقط در مانیکور ناخن ها و تعویض رنگ لاک ها میدونین ؟سلامتی پوست دستتون و داشتن ناخن های سالم بهترین زیبایی محسوب میشه و من میخوام کمکتون کنم و راه هایی رو بهتون معرفی کنم که پوست و ناخنی زیبا و سالم داشته باشین.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

شستشوی دقیق دست ها اولین قدم

برای داشتن دستانی زیباتر
مهم نیست در طول روز کار زیادی انجام دادین یا زیر ناخن هاتون آلوده هستن یا خیر ، مهم اینه که راه شستشوی دقیق دست هاتون رو یاد بگیرین و برای داشتن پوستی زیبا این کار رو انجام بدین .4 فنجان آب ولرم رو داخل ظرفی بریزین و 1 فنجان سرکه ی سیب و 2 الی 3 قاشق جوش شیرین به آن اضافه کنید و دستانتون رو به مدت چند دقیقه داخل این محلول ماساژ داده و به کمک یک برس کوچک ناخن هاتون رو تمیز کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ویتامین C بسیار مفید برای پوست دست
برای از بین بردن سلول های مرده از پوست دستتون و چاق کردن دستاتون از ویتامین C کمک بگیرید .2 قاشق غذاخوری پودر ویتامین C با نام مستعار اسید اسکوربیک رو به همراه 2 قاشق غذاخوری نمک دریایی و کمی روغن بادام با هم مخلوط کرده و بصورت خمیر در بیاورید و این خمیر رو برای چند دقیقه روی پوست دستتون ماساژ بدین و سپس با آب ولرم دستتونو بشورین.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای دستان خود از مرطوب کننده ی طبیعی استفاده کنید

بعد از شستشو و لایه برداری پوست دستتون بهتره که از یه مرطوب کننده ی طبیعی و عالی استفاده کنید .بسیاری از روغن ها و کرم های مرطوب کننده فقط پوست دست رو چرب کرده و جذب پوست نمیشن و تاثیری هم روی پوست ندارن .پیشنهاد من برای شما استفاده از روغن هسته ی انگوره که سرشار از آنتی اکسیدانه مواد مغذیه و سریعا توسط پوست دست جذب شده و پوست رو صاف و روشن میکند .بهتره که هرشب قبل از خواب از این ماده ی بسیار مفید استفاده کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ویتامین E بسیار مفید برای کوتیکول ناخن ها

استفاده ی موضعی از این ویتامین باعث ایجاد رطوبت بر روی پوست و از بین رفتن خشکی پوست میشه .از روغن ویتامین E هم میتوان برای پوست صورت استفاده کرد هم دست ها را با آن ماساژ داد تا کوتیکول ناخن ها نرم بشن و پوسته پوسته شدن اطراف ناخن از بین بره .شما به راحتی با باز کردن کپسول های ویتامین E میتونین از روغن اون برای دست هاتون استفاده کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

عرض ادب و احترام و البته شب بخير خدمت عزيزان خودم ❤️
بعد از يك روز پرتلاش ، هيچ كارى جز رسيدگى به بدن ،مو و صورت ادمو سرحال نميكنه ، مثل وقتيكه از بيرون هلاك و خسته از راه كه ميرسيد ، يه راست ميريد حمام و يه دوش ميگيريد ، چقدر حس سبكبالى داره❤️
حالا حتى اگه در طول روز از زير كولر تكون هم نخورديد و فقط توى خونه هم بوديد بازم با تميز كردن صحيح پوست قبل از رفتن به رختخواب اين حس خوب لطافت رو تجربه كنيد :
مراقبت شبانه رو شروع ميكنم :
مرحله اول : پاك كردن تمام صورت و گردن ، با استفاده از پاك كننده مخصوص پوستتون :
- مثلا شير پاك كن براى پوست نرمال - خشك -حساس مناسبه !
-كرم يا ژل شوينده براى پوست نرمال ، چرب و تركيبى مناسبه !
-فلوييد يا فوم پاك كننده براى پوست نرمال، تركيبى و چرب مناسبه !
*نكته: هر محصول بهداشتى كه داريد با توجه به توصيه خود شركت توليد كننده دستورالعملى براى مصرف داره . و اين توضيحاتى كه من نوشتم در بالا كلى بود .
مرحله دوم:
كرم مراقبتى براى دور چشم
و در مرحله سوم هم ماساژ با كرم مراقبتى شب براى صورت و گردن استفاده بشه !
كار ديگه اى نمي مونه بجز ، تشكر ويژه از خداى مهربون و بخشنده و اماده شدن براى يه خواب عميق و اروم و مفيد !
شما هم به دوستان عزيزتون شب بخير بگيد و اونهارو به داشتن پوستى لطيف و شاداب تشويقشون كنيد🌹در ارامش بخوابيد 🌹ارادتمند : سولماز 😘
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

با مصرف مواد غذایی زیر ناخن هایی قوی داشته باشید
اگر ناخن هاتون شکننده به نظر میرسه و از رشد اونا راضی نیستین بهتره که مصرف مواد غذایی زیر رو بیشتر کنید و اونارو توی وعده های غذاییتون بگنجونید .مثل جو دوسر ، بادام ، کلم پیچ ، شاهی ، کلم بروکلی ، هویج ، دانه ی کدو تنبل ، سیب زمینی ، آووکادو و گردو.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

عادت های غلط را کنار بگذارید

سعی کنید همیشه در حین انجام دادن کارهای خانه و باغبانی از دستکش استفاده کنید. همچنین از پوست دستتان در مقابل سرما و گرما با پوشیدن دستکش های مناسب حفاظت کنید و به مدت طولانی دستتان را در معرض سرما و کار با آب سرد قرار ندهید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

داشتن ناخن های سالم و قوی یکی از نشانه های سلامتی جسم به شمار میاد، داشتن ناخن های درخشان، سالم و بلند برای اکثر خانومها از اهمیت ویژه ای برخورداره و حس زیبایی و شخصیت رو در اونها زنده میکنه در مطلب های گذشته درباره داشتن پوست دستان زیبا با شما صحبت کردیم و امروز هم میخوایم درباره داشتن ناخن های زیبا با شما صحبت کنیم که مکمل یکدیگر هستن.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

داروهای سنتی و خانگی برای ناخن ها
در اینجا یکسری از روشهای طب سنتی و قابل انجام در منزل رو براتون شرح میدم که به کمک اونها میتونین ناخن های شفاف، بلند و قوی داشته باشین که به راحتی با برخورد به جایی نشکنن و کنارشون ریشه نده.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روغن نباتی
روغن نباتی
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روغن نباتی

ساده ترین و باور نکردنی ترین روش برای داشتن ناخن های زیبا استفاده از روغن نباتی هست! بله اشتباه نکنین روغن نباتی معمولی که تووی هر خونه ایرونی پیدا میشه، چند روز روغن رو به ناخن هاتون بمالید تا نتایج اون رو مشاهده کنین
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روغن زیتون و آب لیمو

مخلوط حاصل از دو قاشق روغن زیتون و دوقاشق آب لیمو تازه به اندازه مساوی رو درون یک کاسه به خوبی هم بزنید و به آرامی ناخن هارو هرکدوم پنج مرتبه و هر مرتبه دوبار با این مخلوط به خوبی ماساژ دهید تا ناخن های قوی و بلندی داشته باشید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

مرطوب کننده خانگی

یک مرطوب کننده با استفاده از یک قاشق چای خوری لیمو، یک قاشق چای خوری ید و مقداری سیر خرد و له شده تهیه کنید و پس از خوب مخلوط کردن این مرطوب کننده قوی رو بر روی ناخن هاتون برای ساعتی قرار بدین.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روغن دانه کتان

روغن دانه کتان یکی از بهترین مرطوب کننده طبیعی برای محافظت از سلامت ناخن های شماست، استفاده از ماساژ 10 دقیقه ای از این روغن بر روی ناخن و پوست اطراف اون بسیار فوق العاده موثر خواهد بود
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

نکته زیبایی امروز اقایان
@asrare_zibaii
نکته زیبایی امروز اقایان
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

سلام عزیزانم شبتون بخير ....
هر شب قبل از خواب با كارهاى خيلى خيلى ساده و يه مراقبت صحيح ميتونيد يه پله در جهت زيباتر شدن و سلامت پوستتون بالاتر بريد .
وقتايى كه ميخوابيد ، بدن شروع به بازسازى و سنتز سلولهاى خود از جمله سلولهاى پوستى ميكنه ، و اگه شما هم راه را براش هموار كنيد ، نتيجه اى خواهيد گرفت ، باور نكردنى .... باور نميكنيد ؟؟ كارى نداره همراه ما باشيد و هر شب اين مراقبتها رو انجام بديد

پس من هم شروع ميكنم مراحل كار مراقبت قبل از خواب براى پوست صورت و گردن و البته و صد البته چشمها :
مرحله اول : تميز كردن صورت و گردن و پاك كردن كامل آرايش چشمها ( لابلاى مژه هاتونو فراموش نكنيد !)
مرحله دوم : استفاده از يه كرم مراقبتى براى چشمها (هرگز از كرم تمام صورت براى دور چشمها استفاده نكنيد )
مرحله سوم :استفاده از يه كرم مراقبتى صورت و گردن كه هرچه كرم بهتر و تخصصي تر نتيجه ، بهتر !

و در پايان هم مراحل قدردانى و شكر گزارى از پروردگار مهربون كه بما نعمت سلامتى ، خانواده خوب داده و بهمون اين توان را داده تا بتونيم زيباييهاى دنيا را ببينيم ، بتونيم عشق بورزيم 🌹در آرامش بخوابيد 🌹ارادتمند:سولماز🌹
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

گلاب و خواص آن برای زیبایی پوست
گلاب یک ضد التهاب، ضد باکتری، ضد عفونی کننده و آرامش بخش برای پوست شماست. این ماده باعث شستشوی گرد و خاک و چربی اضافی از روی پوست شما میشه. همچنین گردش خون رو در زیر پوست افزایش میده و باعث رشد سلول های جدید پوستی و توازن سطح PH پوست میشه.

گلاب میتونه دارویی مناسب برای اگزما، آکنه و آفتاب سوختگی باشه بدون اینکه حاوی حتی ذره ای از مواد شیمیایی و یا عوارض باشه. حتی این مایع میتونه برای نوزادان و سالمندان که حساس تر هم هستند مناسب باشه و استفاده بشه.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

استفاده از گلاب برای پوست به هیچ وجه باعث خشکی پوست و یا ایجاد حساسیت نمیشه. وقتی که پشه یا حشره ای بدن رو نیش میزنه، استفاده از گلاب میتونه باعث جلوگیری از عفونت و زخم شدنش بشه.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

خواص گلاب برای مو

با استفاده از گلاب برای موهاتون، میتونید درخشش بیشتری به موهاتون بدید. ریشه مو ها رو قوی میکنه و به رشد سریع موها کمک میکنه. خواص ضد التهابی و ضد عفونی کننده گلاب میتونه برای درمان شوره و پوسته سر مناسب باشه
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

گلاب یک ضد افسردگی تمام عیار

عطر و بوی گلاب یک ضد افسردگی
قوی هست که باعث آرامش اعصاب میشه. خلق و خو های تند رو بهبود میبخشه و از تنش در بدن و ذهن شما جلوگیری میکنه. به همین دلیل هم هست که در مراسمات عزاداری ما زیاد ازش استفاده میشه.

اگر یک روز بد داشتید و به یک باغ گل رز هم دسترسی داشتید، خودتون رو در حمام با گلاب و گلبرگ های گل محمدی شستشو بدید. این میتونه آرامش فوق العاده ای بهتون بده. گلاب میتونه برای رفع خستگی و از بین بردن اثر تنش های روزانه یک تسکین فوق العاده باشه
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

طرز تهیه ماسک گلاب در. خانه برای بستن منافذ باز پوست

مواد لازم:


▪ دو قاشق غذاخوری گلاب
▪ یک قاشق آرد گندم
▪ یک عدد قرص اکسیژنه

طرز تهیه

قرص را در گلاب حل کرده و سپس آرد گندم را به آرامی به آن اضافه کرده و با نوک چنگال هم بزنید، تا به شکل خمیر درآید. سپس آن را برای مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی پوست قرار دهید.با این ماسک می توانید منافذ صورت را بسته و مسدود کند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک گلاب:
برای پوست های چرب
یک پنبه آغشته به گلاب را هر روز صبح و ظهر و شب به پوست صورتتان بمالید و پوست را پاک کنید به این ترتیب همانطور که خود مشاهده خواهید کرد جوش های صورتتان کم می شود. چون گلاب از چربی صورت می کاهد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

بهبود پوست‌هاي خشک با گلاب

يکي از کاربردهاي مهم گلاب بهبود و درمان پوست‌هاي خشک و حساس است. ماسک کردن گلاب روي پوست يا جايگزين کردن آن به جاي شيرپاک‌کن توسط افرادي که پوست خشک يا حساس دارند موجب مي‌شود تا به مرور پوست آنها طراوت و نشاط خود را به دست آورد. بهترين روش براي ماسک کردن گلاب روي پوست آن است که پارچه‌اي نخي و تميز را به گلاب خالص آغشته کنيد و آن را براي 20 دقيقه روي صورت‌تان بگذاريد. اين کار بعد از هر بار استحمام تاثير درماني بيشتري دارد. ضمن آنکه گلاب به دليل خاصيت ضدعفوني‌کننده‌اي که دارد به پاکسازي منافذ پوست کمک مي‌کند و مانع از بروز جوش‌هاي چرکي، آکنه و دانه‌هاي سرسياه روي پوست مي‌شود.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

بهترین بخورها برای زیبایی و شادابی پوست
ها برای شادابی و زیبایی پوست صورت را بیان می کنیم.اگر دوست دارید با مواد طبیعی و گیاهان دارویی پوست تان را پاکسازی کنید و صورتی جوان و زیبا داشته باشید یا پوستتان را روشن کنید با ما همراه باشید زیرا بهترین بخورها برای پاکسازی و لایه برداری از پوست و روش استفاده از آنها را به شما آموزش می دهیم……
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

بخور گل ختمی و بابونه

این بخور علاوه بر این‌که باعث تمیزی و مرطوب شدن پوست می‌شود، باعث ضدعفونی و روشن شدن و شادابی پوست نیز می‌شود.برای این کار مقداری گل ختمی و گل بابونه (گل ختمی دو برابر گل بابونه) را در ظرف آب جوش بریزید و سپس اجازه دهید تا با حرارت ملایم دم بکشد.
در ظرف را بردارید و یک پارچه روی سر خود و ظرف بیندازید و با کمک انگشتان پوست صورت را ماساژ دهید.بهترین کاری که می‌توان بعد از این بخور علاوه بر استفاده از انواع ماسک‌ها انجام داد، استفاده از روغن زیتون و در صورت داشتن جوش در صورت، استفاده از آب لیموترش است که به کمک پنبه آنها را روی پوست بمالید و پس از 30 دقیقه صورت را با آب ولرم بشویید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

بخور زنجبیل

این بخور علاوه بر این که باعث تمیزی و شادابی پوست می‌‌شود، برای دستگاه تنفسی نیز بسیار مفید است. برای این منظور جوشانده غلیظ و بسیار گرم آن استفاده می‌شود که با انداختن پارچه یا لحاف بر سر، بخار آن را استنشاق کرده و در همان حال پوست صورت را ماساژ دهید و سپس با یک حوله تمیز پوست را تمیز کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

نکته امروز بخور:
این نکته را هم بدانید که پس از بخور دادن می‌توانید با نوک انگشتان و یک دستمال، جوش‌های سرسفید و سرسیاه خود را با فشار خالی کنید، ولی نکته مهم آن است که پس از عمل بخور چون منافذ پوست باز می‌شوند و سر جوش‌ها نیز باز خواهد شد، بهتر است که برای تنگ کردن این منافذ پس از اتمام کار، از خیار رنده شده یا لیموترش تازه کمک بگیرید و به صورت ماسک روی پوست قرار دهید.دقت کنید در صورتی که به گیاه خاصی حساسیت دارید، از بخور آن نوع گیاه نیز نمی‌توانید و نباید استفاده کنید. همچنین هنگام بخور دادن مواظب باشید که بخار پوست شما را نسوزاند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کمپرس

علاوه بر روش بخور از روش کمپرس نیز بویژه برای پوست‌های خشک و حساس می‌توان استفاده کرد. برای کمپرس همانند بخور آب را بجوشانید و پودر گیاه را به آن اضافه کنید. بعد از پنج دقیقه محلول مذکور را صاف کرده و حوله تمیزی را به این محلول آغشته کنید و این حوله را پنج تا ده دقیقه روی پوست صورت خود قرار دهید.یادتان باشد که دو سوراخ برای جای چشم‌ها در حوله باز کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

نحوه صحیح بخور دادن:

بخار اب نیز برای ریه ها مناسب می باشد. ابتدا گیاه مورد نظر را داخل اب داغ بریزید و اجازه دهید برای 5 دقیقه بجوشد سپس درون ظرف بخور یا کاسه شیشه ای بزرگ بریزید اگر می خواهید پوستتان صاف تر شود چند قطره روغن زیتون نیز می توانید به ان اضافه کنید.از یک هد بند برای جمع کردن مو های خود استفاده کنیدسرتان نزدیک به کاسه کنید یک حوله روی سر خود بیاندازیدبگونه ای که بخار در ناحیه صورت جمع شود چشم هایتان را ببندیدو ارام و عمیق نفس بکشید.از زیاد نگه داشتن زیادصورت خودداری کنید احتمال سوختگی و التهاب پوست وجود دارد حدود 10 دقیقه نگه دارید سپس صورت را با یک تونیک تمیز کنید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

روش صحیح بخور دادن صورت را میدانید؟

بخار آب باعث باز شدن منافذ
پوستی،بهبود جریان خون پوست،طراوت و شادابی پوست،پاکیزگی و رفع عوامل و مواد زائد سطح پوست و خوشبو شدن آن میگردد.
این روش را به تمام افراد با هر نوع پوستی توصیه میکنیم.اما اگر به علت بیماری خاص پوستی دچار ضایعاتی هستید و یا به علت سن بالا پوست شما نازک و شکننده است،پیش از انجام بخور صورت با پزشک مشورت نمایید چون ممکن است اثرات سوئی به جا گذارد.
مرحله اول:برای انجام بخور، ابتدا صورت خود را بشویید تا مواد آرایشی یا دارویی و گرد و غبار روی صورت پاک شود.
مرحله دوم:سپس مقداری آب داغ در حال جوشیدن را در یک کاسه بریزید و مقداری گل بابونه یا نعناع یا آویشن یا بومادران را در آن بیندازید تا خوشبو گردد.
مرحله سوم:سپس یک حوله روی خود بیندازید و صوت خود را در مقابل بخار قرار دهید.در هنگام بخور بهتر است چشمان خود را ببندید که دچار آسیب نشوند.
مرحله چهارم:آنگاه با نوک انگشتان خود مرتبا پوست صورت را به صورت حلقوی ماساژ دهید و به آرامی به آن ضربه بزنید.این کار باعث تسهیل جریان خون و تسریع دفع مواد زائد و شادابی پوست میشود.
مرحله پنجم:پس از گذشت ده دقیقه،صورت خود را با آب بشویید تا منافذ پوستی مجددا تنگ شوند.چون اگر منافذ پوست باز بمانندمنظره نازیبایی را ایجاد میکنند.
مرحله ششم:پس از شستشوی صورت یک پماد مرطوب کننده بر روی صورت خود بمالید تا رطوبت پوست حفظ شود.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

فواید زیبایی بخور:
بخور دادن صورت به طور منظم یه رژیم زیبایی ساده، موثر و ارزونه. در حالی که میتونین یه سالن زیبایی رو برای انجامش انتخاب کنین، اما بهتره بدونین که با کمک یه دستگاه بخور به راحتی در خونتون قابل انجامه. فواید بخور عبارتند از:

از جوش جلوگیری میکنه
بخار ملایم، لایه های سطحی پوست رو از سلولهای مرده (به نام استراتوم کورنیوم یا لایه شاخی شکل) پاک میکنه. بخور سلولهای مرده، کثیفی ها و باکتری ها که زیر لایه سطحی پوست گیر افتادن رو حذف میکنه و به پوست اجازه میده تا نفس بکشه. جوش معمولا به علت این مواد به دام افتاده زیر پوست و باکتری ها بوجود میاد، پس حذف این مواد میتونه از جوش جلوگیری کنه.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

افزایش جریان خون

بخار صورت رو داغ میکنه و به دنبال آن گیرنده های پوست به مغز درباره افزایش حرارت هشدار میدن. مغز هم در پاسخ رگ های خونی رو گشاد میکنه به طوری که حجم بالاتری از خون به منظور پخش کردن گرما در پوست جریان پیدا کنه. این افزایش جریان خون، اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به پوست آورده و بهش درخشش بیشتری میده.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

باعث عرق کردن میشه

شاید فکر کنین که منافذ پوست خیلی راحت باز و بسته میشن، اما اصلا اینطور نیست چون منافذ ماهیچه ندارن که اونا رو به راحتی بزرگ و کوچیک کنه. در هر حال بخار باعث میشه عرق کنین وسلولهای مرده و سموم به دام افتاده زیر پوستتون از بین بره.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

جوان نگه داشتن پوست

لایه بیرونی پوست دارای سلولهای مرده است، در حالی که سلولهای جدید در لایه های درونی ساخته میشن. این سلول های جدید به پوست شکل میدن در حالی که سلول های مرده باعث بدحالتی پوست میشن. در فرایندی به نام تجدید سلولی، سلولهای جدید به سمت لایه بیرونی حرکت میکنن. هر چقد که پیرتر بشین این فرایند تجدید سلولی کندتر میشه و سلولهای مرده به راحتی نمیریزن و باعث چین و چروک میشن. بخار به حذف سلولهای مرده کمک کرده و باعث تسریع روند تجدید سلولی شده و پوست رو جوان و سالم نگه میداره.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

یکی از بهترین روش های بخور دادن، بخور بخار آب است چرا که این بخور را می توانید همیشه و در همه جا انجام دهید. برای بخور دادن با بخار آب باید پوست خود را در معرض بخار آب قرار دهید البته باید بسیار مراقب باشید که پوستتان نسوزد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

مراقبت از پوست برای آقایان

بحث مراقبت از پوست صورت برای بسیاری از آقایان یک موضوع بی مورد و بی اهمیت است. اما مراقبت از پوست صورت برای آقایان چیزی بوده که در هر دوره ای انجام می‌گرفته است. از زمان فراعنه مصر تا زمان امپراطورهای روم متداول بوده که روزانه صورت را تمیز کنند. به غیر از محصولات بعد از اصلاح و نرم کننده لب طیف وسیعی از محصولاتی که در دسترس هستند در طی این سالها تغییر پیدا کرده اند. در سراسر جهان آقایان به اهمیت مراقبت از پوست پی برده اند. محصولات بسیاری برای مراقبت از پوست نیز وجود دارد. این محصولات فقط برای خانمها نیست. مراقبت از پوست برای آقایان شامل استفاده از نرم کننده ها بطور مرتب، پاکسازی روزانه و ماسک پاکسازی گاه به گاه میشود.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

راه های ساده مراقبت از پوست صورت برای آقایان

بدیهی است که مردان به همان روالی که خانم ها از پوست صورتشان مراقبت میکنند احتیاج به مراقبت ندارند. تفاوتهای بسیاری وجود دارد، یکی از آنها اصلاح کردن صورت آقایان است. پوست آقایان حساس تر است اما به مراتب چرب تر و ضخیم تر از پوست خانمها است. محصولات ساخته شده برای زنان را آقایان نمی توانند استفاده کنند. یک مرد، چه کاملاً ریش داشته باشد و یا اینکه بطور منظم ریشش را اصلاح نمیکند، باید از محصولات زیبایی مراقبت از پوست که مخصوص آقایان است، استفاده کند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

پاکسازی –
یک ضرری که صابون دارد این است که باعث خشکی پوست میشود. بنابراین آقایان به یک چیز فوق العاده ای نیاز دارند تا چربی و یا ذراتی که در طول روز روی پوست صورت جمع میشود را بدون خشک کردن پوست صورت پاک کند. آقایان صبح پیش از اصلاح کردن و شب پیش ازخواب باید صورت خود را تمیز کنند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کرم یا ژل اصلاح – بین پوست و تیغ اصلاح باید یک چیزی حائل باشد. ژل های اصلاح محصولی است که به عنوان این حایل عمل میکند. سعی کنید از محصولاتی که بصورت فوم صابون (کف صابون) است استفاده نکنید. این فوم ها نمیتوانند پوست صورت را بطور مناسب لیز کنند و پوست را هم خشک میکنند. استفاده از یک ژل بد برای اصلاح صورت موجب بوجود آمدن ناراحتی های پوستی میشود. افرادی که پوست های حساس دارند و یا ریش زبر دارند باید از روغن پیش از اصلاح صورت استفاده کنند.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

@asrare_zibaiiاز کنار گیاه معجزه گر آلوئه ورا به اسونی رد نشید پست های بعدی رو دنبال کنید. تا با خواص آن برای پوست اشنا بشیم👇👇👇
@asrare_zibaiiاز کنار گیاه معجزه گر آلوئه ورا به اسونی رد نشید پست های بعدی رو دنبال کنید. تا با خواص آن برای پوست اشنا بشیم👇👇👇
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

از آلوئه ورا در کرمهای مرطوب کنننده پوست و کرمهای التیام دهنده پوستی و بسیاری از کرمهای موضعی استفاده می شود.
آلوئه ورا بعلت داشتن خواص ضد میکروبی در درمان بسیاری از زخمها و جراحتها و سوختگیها- اگزما – تاول– گزیدگی زنبور و نیش حشرات- بریدگی – کوفتگی – آفتاب سوختگی و آکنه موثر است. بنابراین استفاده از این گیاه نه تنها در کرمهای موضعی بلکه در کنترل بسیاری از بیماریها و اختلالات پوستی سودمند می باشد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

مزایایی که سبب می شود آلوئه ورا برای مصارف پوستی استفاده گردد عبارتند از:
1- در درمان ترکهای پوستی و خشکی پوست موثر می باشد ، بخصوص اگزمای دور چشم یا پوستهای بسیار حساس.
2- روغن یا کرم آلوئه ورا برای پوستهای خشک مناسب بوده و سبب نرم شدن و براق شدن پوست می گردد.
3- با رساندن اکسیژن بیشتر به سلولهای پوست، سبب ترمیم بافت پوست می گردد.
4- پوستهایی که در اثر آفتاب ، سوختگی پیدا کردند را نرم می کند.
5- سلولهای پوستی مرده را از بین می برد و سلولهای جوان جایگزین شده بنابراین پوست را تازه و درخشان می سازد.
6- مانع از پیری پوست و چروک آن می گردد.
7- شدت رنگدانه های پوستی راکاهش داده بنابراین سبب کم رنگ شدن لکه های پوستی می شود و می تواند لکه های سر سیاه را نیز از بین ببرد.
8- آلوئه ورا سبب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست گردیده و پوست را انعطاف پذیر ساخته بنابراین بهترین مرطوب کننده برای پوست می باشد.
9- در پیشگیری از بیماریهای پوستی موثر می باشد.
10- بعلت داشتن کلاژن و ویتامین Eالاستیسیته و نرمی پوست را افزایش داده و سبب باقی ماندن رطوبت در پوست می گردد.
11- pH آن نزدیک به pHپوست است.
12- از آلوئه ورا بعلت داشتن خواص ضد سو ختگی می توان در کرمهای ضد آفتاب استفاده کرد.
13- در درمان ترک بین انگشتان پا که یک بیماری قارچی است موثر است (بر گرفته از یک مقاله در مجله انگلیسیBritish Journal of General Practice ).
14- لوسیون آلوئه ورا بعنوان پاک کننده برای پوست کاربرد دارد.
15- تاثیر خنک کنندگی بر روی پوست دارد بنابراین در کلد کرمها ( cold cream )کاربرد دارد.
در واقع استفاده از آلو ئه ورا در محصولات آرایشی – بهداشتی بخصوص کرمهای ضد چروک – مرطوب کننده های پوستی- رژ لب ها- ماسکها ی صورت و کرمهای پاک کننده و کلد کرمها (cold cream) بسیار مناسب و مفید می باشد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

فواید آلوئه ورا برای مو

یکی از راههای کنترل و درمان کم پشتی موی سر استفاده از آلوئه ورا است. بسیاری از مردم از محصوالات گوناگونی که حاوی آلوئه ورا می باشد برای ضخیم شدن مو و سلامت آن استفاده می کنند که یکی از روشها استفاده از ژل آلوئه ورا می باشد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

آلوئه ورا🍀 حاوی آنزیمهایی است که عامل محرکی برای تولید و رشد موهای جدید هستند، مکانیسم عملکرد آن بگونه ای است که سرعت جریان گردش خون را افزایش داده بنابراین پاپیلای پوستی (زائده بافتی ریشه موی سر) را فعال نموده و سبب افزایش تغذیه فولیکولهای مو می گردد. در واقع آلوئه ورا بعنوان یک ماده جادویی در جهت افزایش و رشد موها شناخته شده است. همچنین بعلت خواص ضد باکتری و قارچی که دارد مانع از ایجاد شوره سر می گردد. این گیاه برای کنترل عفونتهای قارچی مثل بیماری کچلی (کرم حقله دار) نیز مفید است. مستندات و مدارکی از کشورهای هند و امریکا پیدا شده است که در آنجا از این گیاه برای تقویت موی سر استفاده می شده است. بنابراین آلوئه ورا برای رشد و تقویت مو – ایجاد نرمی – براقیت و کنترل ریزش مو و کنترل خشکی مو بسیار مناسب است. از آلوئه ورا می توان در شامپو ها و نرم کننده های موی سر استفاده کرد و تجربه نشان داده که استفاده از اینگونه محصولات سبب تسریع جریان خون و در نتیجه کاهش استرس و هیجانات روحی می گردد. آلو ئه ورا دارای بویی مطبوع و آرامش بخش است و ژل این گیاه در بسیاری از صابونها، شامپو ها، نرم کننده های مو و انواع محصولات آرایشی - بهداشتی کاربرد دارد.
معمولا شامپو ها و نرم کننده های حاوی آلوئه ورا شامل مخلوطی از ویتامینهای مناسب مو، عصاره های گیاهی و روغنهای طبیعی می باشند و محصولات حاوی آلوئه ورا برای انواع مختلف موها نظیر خشک ،نازک ، چرب و معمولی مناسب است.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

@asrare_zibaiiآشنا شدید. با گیاه آلوئه ورا پس حالا بریم سراغ چند نوع ماسک🍀🍀
@asrare_zibaiiآشنا شدید. با گیاه آلوئه ورا پس حالا بریم سراغ چند نوع ماسک🍀🍀
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

طرز استفاده از ژل الوئه ورا:

ژل گیاه آلوئه ورا یک ماده تسکین دهنده و زیباکننده پوست است که به شما کمک می کند پوستتان سالم و شاداب بماند و آسیب های آن ترمیم شود. وقتی برگ گیاه آلوئه ورا را از وسط تکه می کنیم، ماده لزج و ژلاتینی شکلی از آن خارج می شود که این ماده همان، ژل یا شیره آلوئه ورا می باشد.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

یک نکته خوب در مورد ژل آلوئه ورا این است که هر فردی با هر نوع پوستی می تواند از آن استفاده کند، مانند افراد دارای پوست چرب، پوست خشک، پوست حساس و یا پوست طبیعی.

همچنین می توان از فرواده های مختلف تهیه شده از این گیاه استفاده کرد، مانند ژل کارخانه ای، روغن، شربت، خود گیاه، کرم، صابون و قرص.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

اگر هم می خواهید از شر لک های پوست خود خلاص شوید، گلاب را با ژل آلوئه ورا مخلوط کنید و 10 دقیقه روی پوست لک دار خود قرار دهید. سپس با آب سرد بشویید

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای پوست های چرب

پوست های چرب مستعد زدن جوش هستند و استفاده منظم از ترکیب زیر برای این نوع پوست مفید است.

یک بار در هفته از ترکیب زیر برای پاک کردن پوست چرب خود استفاده کنید.

- برگ گیاه آلوئه ورا در آب بجوشانید تا نرم شود. سپس آن را بکوبید تا به شکل خمیری نرم درآید.

- چند قطره عسل به این خمیر اضافه کنید و مخلوط نمایید. سپس آن را به پوست صورتتان بمالید.

- بعد از 15 دقیقه صورت خود را با آب سرد بشویید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

خواص گیاه آلوئه ورا و کاشت آن
برای پوست های خشک
پوست های خشک اغلب رطوبت کمی دارند و عوارض خشکی پوست به آسانی قابل مشاهده است.

برای مقابله با خشکی پوست، هر شب ترکیب زیر را به صورتتان بمالید.

- ژل گیاه آلوئه ورا را با روغن زیتون مخلوط کنید و کمی کره shea (درخت روغن قلم) به آن اضافه کنید. همچینین می توانید به جای این کره، از کرم آماده آن استفاده نمایید.

- مواد بالا را به خوبی با هم مخلوط کنید تا به شکل خمیر سفتی درآید. سپس آن را روی صورت و گردن خود بمالید.

- حداقل 20 دقیقه این خمیر را روی صورتتان نگه دارید. سپس صورتتان را با آب سرد بشویید تا رطوبت در پوستتان حبس شود.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

برای پوست های حساس
ترکیب زیر خیلی ملایم است و پوست های حساس را تحریک نمی کند. اما باید قبل از استفاده از آن، کثیفی و آلودگی پوستتان را کاملا پاک کنید.

متخصصان پوست می گویند می توان از گیاه آلوئه ورا برای این نوع پوست ها استفاده کرد.

- آب خیار و ماست و ژل آلوئه ورا را به خوبی با هم مخلوط کنید تا شکل خمیر شود.

- سه قطره گلاب نیز به خمیر بالا اضافه کنید.

- مدت 15 دقیقه این خمیر را روی پوست صورت و گردن خود قرار دهید. سپس با آب بشویید
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

@asrare_zibaiiکانال اسرار زیبایی
@asrare_zibaiiکانال اسرار زیبایی
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک نرم کننده :

یک قاشق ژل را با یک قاشق چایخوری عسل و دو قاشق آرد جو دو سر مخلوط کرده بصورت دایره ای شکل روی پوست مرطوب شده با آب ، ماساژ دهید سپس مواد را با آب گرم بشوئید.
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک برای پوست های چرب :

دو قاشق ژل را با یک عدد سفیده تخم مرغ و یک قاشق چای خوری آب لیمو ترش مخلوط کرده روی صورت ماساژ داده پس از 20 دقیقه با آب گرم بشوئید
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک التیام بخش :

2 قاشق ژل را با نصف فنجان ماست مخلوط کرده به مدت یک ساعت در یخچال گذاشته سپس روی صورت یا بدن بمالید ، بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشوئید.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

ماسک برای پوست خشک و دارای چین و چروک:

دو قاشق ژل را با یک عدد زرده تخم مرغ و یک قاشق چای خوری روغن زیتون مخلوط کرده روی صورت بمالید پس از 20 دقیقه آن را با آب گرم بشوئید.

@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

@asrare_zibaiiنکته زیبایی امروز اقایان.
@asrare_zibaiiنکته زیبایی امروز اقایان.
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

درمان ریزش مو :

مقداری ژل آلوئه ورا را حدود 3 ساعت قبل از حمام بر روی پوست سر ماساژ داده و داخل حمام سر را با صابون گیاهی شستشو کنید
@asrare_zibaii
کلینیک تخصصی پوست و جوانسازی سریع

آموزش تصویری نرم کردن مو با ژل آلوئه ورا: پست های بعد را  دنبال کنید
آموزش تصویری نرم کردن مو با ژل آلوئه ورا: پست های بعد را دنبال کنید