کانال تخصصی SQLSERVER 
عنوان گروه یا کانال:

کانال تخصصی SQLSERVER


توضیحات: لینک کانال: https://telegram.me/SQLSERVER_professional
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 782
کانال تخصصی SQLSERVER

کنترل دسترسی در سطح ستون یک جدول
کنترل دسترسی در سطح ستون یک جدول
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

روش های تخصیص حمله و راهکارهای مقابله با آن در SQL 👇👇
کانال تخصصی SQLSERVER

شمارش تعداد سطرهای یک جدول
شمارش تعداد سطرهای یک جدول
کانال تخصصی SQLSERVER

آشنایی با non clustered index _1
آشنایی با non clustered index _1
کانال تخصصی SQLSERVER

آشنایی با non clustered index_2
آشنایی با non clustered index_2
کانال تخصصی SQLSERVER

http://www.beyamooz.com/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-alwayson
کانال تخصصی SQLSERVER

Performance Tuning_1
Performance Tuning_1
کانال تخصصی SQLSERVER

Performance Tuning_2
Performance Tuning_2
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

عملگرهای منطقی در SQL
عملگرهای منطقی در SQL
کانال تخصصی SQLSERVER

Design Table For Best Performance 1-2
Design Table For Best Performance 1-2
کانال تخصصی SQLSERVER

Design Table For Best Performance 2-2
Design Table For Best Performance 2-2
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کلاستر ایندکس و کلید اصلی
کلاستر ایندکس و کلید اصلی
کانال تخصصی SQLSERVER

یکی از روش های اجرای اسکریپت های با حجم زیاد در SSMS
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2591/troubleshooting-intellisense-in-sql-server-management-studio-2012/
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh230993.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

شرط مقایسه روی NULL
شرط مقایسه روی NULL
کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191504(v=sql.105).aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

توابع  تجمعی  و مقدار Null
توابع تجمعی و مقدار Null
کانال تخصصی SQLSERVER

http://beyamooz.com/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-alwayson/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-alwayson
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

توابع Isnull , Coalesce
توابع Isnull , Coalesce
کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
http://blogs.msdn.com/b/sqltips/archive/2008/06/26/differences-between-isnull-and-coalesce.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189772.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

راهنماي جامع دستورات SQL به انضمام مثال های SQLSERVER که توسط Rendane Mast در گروه قرار داده شده: 👇👇
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
http://sqlhints.com/2013/06/02/difference-between-primary-key-and-unique-key-in-sql-server/
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191241(v=sql.105).aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175997.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

SQLSERVER2016 Released Versions
SQLSERVER2016 Released Versions
کانال تخصصی SQLSERVER

http://blogs.sqlsentry.com/team-posts/latest-builds-sql-server-2016/
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188385%28v=sql.120%29.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177570.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

مطالعه بیشتر:
http://www.bennadel.com/blog/933-using-case-statements-in-a-sql-update-query.htm
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

http://sqlhints.com/2014/03/10/pivot-and-unpivot-in-sql-server/
کانال تخصصی SQLSERVER

http://sqlmag.com/t-sql/create-pivoted-tables-3-steps
کانال تخصصی SQLSERVER

کانال تخصصی SQLSERVER

پاورپوینت آموزش بک آپ و ریستور در اس کیو ال به صورت تصویری و با توضیحات کامل 👇👇👇
کانال تخصصی SQLSERVER