نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی 
عنوان گروه یا کانال:

نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی


توضیحات: تدریس خصوصی مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ @englishhhhhh63 05379417049 همراه ترکیه @motamedienglish2 نکات طلایی پست اول https://t.me/motamedienglish2/241
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 6096
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Give somebody the green light.

یعنی: به کسی چراغ سبز نشان دادن.


He hasn’t agreed officially yet but he’s given me the green light.

مثال: او هنوز رسما موافقت نکرده ولی به من چراغ سبز داده است.

@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Neck and neck


➖پا به پای هم
➖دوش به دوش

They were coming toward the finish line neck and neck.

آنها پا به پای هم به خط پایان نزدیک میشدند.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

خراب کردن امتحان :
screw up یا blow


من امتحانم و خراب کردم.
I blew my test.
یا
I screwed up my test.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

If you do not give up , you still have a chance .
اگه جا نزنى،
هنوزم يه شانس ديگه دارى .فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Let alone

چه برسه به این که ...

He can't boil water, let alone prepare dinner for eight.

او نمیتونه یه آب جوش درست کنه چه برسه به این که بخواد برای هشت نفر شام درست کنه.

You're too ill to get out of bed, let alone go shopping!!!

تو اینقده مریض هستی که تمیتونی از رو تخت پاشی چه برسه به این بخوای بری خرید.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی

@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Don’t involve me.
پای مرا وسط نکشید.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

تفاوت Take و last :

هر دو گاهی به معنی طول کشیدن هستند ، ولی کاربرد آن ها متفاوت است.
take
را زمانی به کار می بریم که می خواهیم به زبان انگلیسی بگوییم برای انجام دادن کاری چقدر وقت لازم است:

It took me four hours to write this article.
چهار ساعت طول کشید تا من این مقاله را نوشتم.

It takes a long time to get home in the evenings.
عصرها رسیدن به خانه خیلی طول می کشد.
last
را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم یک رویداد چه مدت ادامه دارد یا داشته است:

The movie lasted nearly three hours.
فیلم تقریباً سه ساعت طول کشید.

The strike did not last very long .
اعتصاب زیاد طول نکشید.

@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Had better :

معادل فارسی آن " بهتر است " و معادل انگلیسی آن " to be better " است .

کاربرد had better :

اگر اشاره به زمان حال و یا آینده کند ، بعد از آن مصدر بدون to استفاده میشود .

مثال :

You had ( you'd ) better see the doctor at once .

بهتر است فورا دکتر را ببینید .

We'd better go to the cinema tonight .

بهتر است امشب به سینما برویم .

برای منفی کردن کافیست Not را مستقیما قبل از فعل قرار دهیم .

مثال :
You had better not talk to him .
شما بهتر است با او صحبت نکنید .

برای اشاره به زمان گذشته از فرمول اسم مفعول + have استفاده میشود .

مثال :
You had ( you'd ) better have spoken to him last night .

بهتر بود که دیشب با او صحبت میکردی .


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

give away


لو دادن، فاش کردن

مثال:
They will never believe you're American: your accent will give you away immediately.

اونها هرگز باور نخواهند کرد که تو آمریکایی هستی: لهجه ات بلافاصله تو رو لو میدهد


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

* Under the wire
درست در لحظه ی آخر

They arrived at the station under the wire.

اونا درست در لحظه ی آخر به ایستگاه رسیدند.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

By the hour= ساعتی

I get paid by the hour.
من ساعتی حقوق میگیرم.

نکته: حتما کلمه the رو در جمله بالا « دی » تلفظ کنید. زیرا کلمه hour با حروف صدا دار آغاز میشود.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Let me help you , I know it inside out.

بذار کمکت کنم ، من کاملا بهش آشنا هستم.


I know it inside out

کاملا میشناسمش ، کاملا بلدمش ، ...فرزاد معتمدی مدرس زبان انگلیسی

@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Burst into tears
زیر گریه زدن

مثال
He read the letter and burst into tears.
نامه را خواند و زد زیر گریه.
—------------

Burst into laughter
زیر خنده زدن

مثال
When she saw my hat, she burst into laughter.
تا کلاه منو دید زد زیر خنده.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

One or so
یکی دو تا
A weak or so
یکی دو هفته
A month or so
یکی دو ماه
A year or so
یکی دو سال


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین زبان انگلیسی
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

I didn't mean to + verb
قصدم اين نبود / منظورم اين نبودI didn't mean to hurt your feelings.
قصدم اين نبود كه احساساتت رو جريحه دار كنم

I didn't mean to call you so late.
قصدم اين نبود كه بهت دير زنگ بزنم.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

کشیدن غذا
dish out

مثال:

I'll dish it out, and you take it to the table.

من غذا رو میکشم, شما ببر سر میز.

John, could you ​dish some rice out for me, ​please?

جان میشه لطفا یه کم برنج برام بکشی؟


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Children will not be admitted

از پذیرفتن بچه ها(خردسالان) معذوریم.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Come on little boy , leap into my arms . You are a real ten .

بدو کوچولو ، بپر بغلم . تو بهترینی .


leap into my arms :


بپر بغلم


You are a real ten :

بهترینی ، فوق العاده ای ، بی نظیری،
جذابی


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Roll on ...

کاش هر چی زودتر ...


Roll on Friday. I need a day sleeping!!

کاش هر چی زودتر جمعه بشه .به یه روز خواب احتیاج دارم !!!


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

How can you expect me to .........?

چطور میتونی از من انتظار داشته باشه که ......؟


How can you expect me to eat this slop?

چطور میتونی از من انتظار داشته باشی این(غذای) آشغالو بخورم؟


نکته :
Slop
منظور غذای رقیق و بیمزه میباشد و معنی آشغال خوری نیز میدهد.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

How come...
چطور شد.......


how come you never married?
چطور شد که هرگز ازدواج نکردی ؟

How come you're not attending the conference?
چطور شد که درکنفرانس شرکت نکرده ایی؟

How come you missed the train?
چطور شد که قطار رو از دست دادی؟

How come you got an invitation and not me?
چطور شده که تو دعوتنامه گرفته ایی و من نگرفته ام؟

How come you never visit us anymore?
چطورشد که دیگه به دیدن ما نمیایی؟

How come you're so late?
چرا/چطور شد که اینقدردیرکردی؟فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

fair-weather friends

رفیق نیمه راهWhen Tom was rich, he had a lot of friends, but when he lost all his money, it became clear that most of them were fair-weather friends.

تام وقتی که پولدار بود دوستان زیادی داشت، ولی وقتی که همه پولش رو از دست داد معلوم شد که اکثر اونا رفقای نیمه راه بودند .


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

make a boo_boo
سوتی دادن


I think I made a boo_boo there

فکر میکنم اونجا سوتی دادم


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

A : I have a lot of studies . I'm short of time .

B : so you should make the most of your time . Why don't you make a study schedule ?

الف ) خیلی درس دارم . وقت کم میارم .

ب ) پس باید از وقتت حداکثر استفاده را بکنی . چرا یک برنامه درسی درست نمیکنی ?

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Bullheaded
لج باز و یک دنده


You are the most bullheaded person I've ever known .

تو لجبازترین آدمی هستی که می شناسم.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Go easy on someone
به کسی سخت نگرفتن
Go easy on me . It's my first time to do this job.
بهم سخت نگیر اولین بارمه که این کار رو انجام میدم.

Go easy on your bro. He is just a little child.
به برادرت سخت نگیر. اون فقط یه بچه کوچیکه

The government should go easy on criminals if they are teenagers.
دولت باید به مجرمینی که نوجوان هستند سخت نگیرد.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

1-it would be a great favour if...
لطف بزرگي ميكني اگه....
ودر ادامه درخواستمون روبيان ميكنيم مثال
It would be a great favour if you get some milk on your way home
لطف بزركي ميكني اگه داري مياي خونه سر راه يه شير بگيري.
2-would you do me a favor?
ميشه يه لطفي بهم بكني ...
وبعد بازهم درخواستمونو بيان ميكنيم3-would you do me a favor in .....?
ميشه لطف بكني و در فلان كار بمن كمك كني؟
اون فلان كار هرچي هست بعد از in مياريم.دقت متيد كه فعلي كه بعد از in مياد هميشه ing form هست .

مثال:
Would you do me a favour in solving this problem?
ميشه يه لطفي بكني و در حل اين مساله بمن كمك كني؟

نکته: favour شکل قدیمی favor هست که هنوز استفاده میشود.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

She doesn’t even bother to........
حتی به خودش زحمت نداد که .......

Chalk it up to sth
اين اصطلاح فارسي رو شنيدين که ميگن “اينو مي ذارم به حساب/پاي بي تجربگيت” که وقتي کسي کار اشتباهي رو انجام ميده و شما هم مي خواين ضمن اينکه اونو ببخشين ، يه هشدار هم بهش بدين ، از اين استفاده مي کنيد.

مثال:

She doesn’t even bother to say thank you but I just chalk it up to bad manners.

اون حتي به خودش زحمت نداد که يه تشکر ازم بکنه ، اما من اينو مي ذارم به حساب بي ادبيش.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

So to speak به اصطلاح


A: Bob tried to fix the car but he couldn't . Now the car wouldn't even start.
باب سعی کرد ماشین را تعمیر کند ولی نتوانست. حالا ماشین حتی روشن هم نمیشود.

B: it's OK. He was trying to help us, so to speak.
اشکال نداره . او میخواست به اصطلاح به ما کمک کند.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

I'm not really happy with
از ................. اصلا راضی نیستم.
I'm not really happy with their service.
از خدمات اونا اصلاً راضی نیستم.

I'm not really happy with my life.
راستش زیاد از زندگی ام راضی نیستم

I'm not really happy with your behavior.
راستش اصلاً از طرز رفتارت راضی نیستم.

I'm not really happy with your present situation.
راستش از وضعیت الآنت اصلاً راضی نیستم.

@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

in the first place :
همون اولش ، از روز اول

مثال:

We should never have agreed to this project in the first place.
از همون اولش نبايد با اين پروژه موافقت ميكرديم

He could have bought a new one in the first place.
ميتونست از همون اولش يه دونه نو اش رو بخره

Why didn't you tell me in the first place?
چرا از همون اولش بهم نگفتی؟

نكته:
اين اصطلاح يك كاربرد ديگه هم داره به عنوان؛ اولا"

in the second place دوما"
In the third place سوما"

مثال:
In the first place, I don't like their hours,
and in the second place, I can't afford the dues
and in the third place, I am lazy person.
اولا" ساعت کاریشان را دوست ندارم،
دوما" من وظایف محوله را نمیتوانم بپذیرم
سوما" من آدم تنبلی هستم

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Nancy's family is going through hard times . Her father just lost his job .

خانواده نانسی روزهای سختی رو در پیش دارند . پدرشون تازه شغلشو از دست داد .


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

happen to be...

نا سلامتی.......You happen to be my friend
تو نا سلامتی دوست منی

You happen to be a teacher

شما ناسلامتی یک معلم هستی


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

It's not that ... but ...
نه اینکه ... ولی...It's not that I don't like the car, but I think it's too expensive.

مسئله این نیست که اتومبیل رو دوست ندارم ولی فکر می کنم خیلی گرونه.


It's not that I am unwilling to help you, but I'm tied up with extra work these days.

نه اینکه دوست ندارم کمکت کنم، ولی این روزها درگیر کارهای دیگه ای (اضافی) هستم.


It's not that he doesn't need your help, but he thinks it will be an inconvenience to you.

نه اینکه دوست نداره کمکت کنه، بلکه فکر می کنه برات دردسرساز می شه.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

I changed my mind

نظرم عوض شد.تصميمم عوض شد.


مثال

I was going to travel this week,but then I changed my mind.

قصد داشتم اين هفته برم سفر اما بعد نظرم عوض شد( به دلايل مختلف مثل خستگي،كار،...)


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

وقتی به مهمانی یا سفر میرین و میخواین به کسی بگین که " جات واقعا خالی بود"

You were greatly missedفرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

‍ How are you getting somewhere?

با چی میخوای بری؟چه جوری میخوای به اونجا برسی؟


I'm going to London next weekend to see my aunt.

میخوام آخر هفته واسه دیدن خاله م برم به لندن.

How are you getting there؟

باچی میری اونجا؟

I'm taking the train.

با قطار میرم.


A : “How are you getting to the conference?”
چه جوری میخوای به کنفرانس برسی؟

B : “ By taxi.”
با تاکسی.

A: “ How are you getting home after the party? ”
بعد از مهمونی با چی میری خونه؟

B : “ Jane's going to drop me off.”
جین میخواد منو برسونه.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

اگه بخوایم بگیم چیزی که سر کسی میاد، «حقّشه»، (مخصوصاً از لحاظ تنبیهی)، میشه گفت:

it serves him/her rightJohn copied off my test paper. It would serve him right if he fails the test.
جان از روی برگۀ امتحان من تقلّب کرد. اگه تو امتحان رد شه، حقّشه.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

as few as

به ساختار زیر توجه کنید:

as few as (a number)

وقتی بخواهیم بر کم بودن تعداد افراد و یا اشیا تاکید کنیم از این ساختار استفاده میکنیم...در ترجمه فارسی کلمه ی " فقط" به بافت جمله اضافه میشود.

There are as few as 7 students in the class.
در کلاس "فقط" 7 دانش آموز هستند.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

‌ تفاوت بین
I don't care و I don't mind

بیشتر اوقات این دو جمله توسط غیرانگلیسی زبان ها به اشتباه به جای هم به کار میروند.

I don't care

این جمله حالت منفی دارد. بیشتر به معنی این که اصلا برای من مهم نیست و یا علاقه ای ندارم (به من چه!) و ...

I have to say I don't much care for modern music.


I don't mind:
این جمله حالت مثبت دارد. به معنی: تفاوتی ندارد. از نظر من موردی ندارد.

I don’t mind the heat, in fact، I quite like it.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

چطوری در زبان پشیمانی تان را از چیزی بیان میکنید؟


should have + P.P


I should have married John.
باید با جان ازدواج میکردم. [پشیمانم که باهاش ازدواج نکردم]

I should have studied medicine.
باید پزشکی می خوندم. [ولی این کارو نکردم و پشیمانم]

I shouldn't have said that.
نباید اون حرف رو میزدم. [پشیمانم که چرا گفتم]

I shouldn't have eaten so much.
نباید اونقدر می خوردم. [پشیمانم که اونقدر خوردم)


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

once in a blue moon
خیلی به ندرت / کم پیش میاد...I do this only once in a blue moon.
من این کار رو خیلی به ندرت انجام میدم.


Once in a blue moon، I have fish for dinner.
کم پیش میاد که من شام ماهی بخورم.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

As she walked past me , I caught a whiff of her perfume .

وقتی از کنارم گذشت ، بوی عطرش را حس کردم .

Whiff : بو


Perfume : عطر
caught = گذشته فعل catch


یه نکته ی خیلی مهم اینکه کلمه perfume همراه با فعل wear میاد .
که wear perfume به معنی "عطر زدن" هست :

She was wearing the perfume that he’d bought her.
- عطری را زده بود که او برایش خریده بود .


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

It is an extremely complicated problem.

مساله بسیار پیچیده ایست.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

What a stupid thing I did !

عجب غلطی کردما!


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

know the ropes

راه بلده،همه جارومیشناسهIf you're gonna come to my city just call me, I know the ropes

اگه میخوای بیای شهرما فقط بهم زنگ بزن، من همه جاروبلدم.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

Keep Your Chin Up.

روحیتو حفظ کن .


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

The president’s ire was compounded when Flynn scheduled a return call six days after Putin first called, the official said.

Ire : anger خشم
Compounded برافروخته شدن
Return call : تماس با شخصی که قبلا با شما تماس گرفته
Official مقامات

مقامات گفتند که وقتی فلین تماس برگشتی را 6 روز بعد از اولین تماس پوتین برنامه ریزی کرد، خشم رییس جمهور برافروخته شد.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab
نکات طلایی مکالمه زبان انگلیسی و ایلتس با فرزاد معتمدی

این بیان با عبارت Are you trying to شروع میشه و با شکل ساده فعل ادامه پیدا میکنه .

مثالها:

Are you trying to ignore me?
آیا داری سعی میکنی که منو نادیده بگیری؟

Are You Trying to Kill Me?
آیا داری سعی میکنی که منو بکشی؟

Are you trying to insult?
آیا سعی داری که به من توهین کنی؟

Are you trying to manage your money?
آیا داری سعی میکنی که پول ات رو مدیریت کنی؟

Are you trying to pretend like it never happened?
آیا سعی داری که جوری وانمود کنی که هرگز اتفاق نیافتاده؟


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedienglish2
@motamedivocab