مالی مالیاتی 
عنوان گروه یا کانال:

مالی مالیاتی


توضیحات: بررسی ، آموزش و تشریح موارد زیر به همراه مثال های کاربردی : ?استانداردهای حسابداری ?ق.م.م و ارزش افزوده ?قوانین کار و تامین اجتماعی ?حسابرسی ?حسابداری صنعتی ?حسابداری پیمانکاری ?آزمون حسابدار رسمی ارتباط : @Auditor1365 @accountant_2018
شناسه: Mali_Maliati@
تعداد اعضا: 1336
مالی مالیاتی

مالیات خرید و فروش ارز

@audit1365
مالیات خرید و فروش ارز

@audit1365
مالی مالیاتی

iman Ganji:
◀️مالیات حقوق کارکنان مشخص و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خانه‌ی ملت، براساس بند (الف) تبصره 6 لایحه مذکور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می‌شود.

1️⃣ نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%)

2️⃣ نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(15%)

3️⃣ نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد(25%)

4️⃣ نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین می‌شود.

⭕️ میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000)ریال تعیین می‌شود.

معافیت ماهانه: ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مازاد تا ۳ برابر آن : ۱۰%
مازاد ۳برابر تا ۴برابر: ۱۵%
مازاد ۴برابر تا ۶برابر: ۲۵%
مازاد ۶برابر: ۳۵%مالیاتی


@audit1365
مالی مالیاتی

حسابداری پیمانکاری موضوع استاندارد ۹ حسابداری


💢💢 درامد باید ب روش درصد پیشرفت کار شناسایی بشه

لذا در زمان ارسال و تایید صورت وصعیت

ح دریافتنی***
سپرده بیمه**
سپرده حسن انجام**
صورت وضعیت ارسالی***
ارزش افزوده*****


در پایان سال بعد از محاسبه درامد ب روش درصد پیش فت کار ک از فرمول

مخارج انباشته ÷مخارج انباشته+مخارج برآوردی ب دست میاد بعد از اینکه درصد ب دست آمد

مبلغ قرارداد ضربدر درصد پیشرفت منهای درامد شناسایی شده سنوات قبل درامد سال جاری ب دست میاد


صورت وصعیت ارسالی***
درامد پیمان***
در رابطه با ثبت اخر ممکنه دو حالت پیش بیاد
اول اینکه مبلغ درامد بیشتر از صورت وصعیت ارسالی باشه ک ثبت درامد ب این شکل صادر میشه

صورت وصعیت ارسالی***
مبالغ قابل بازیافت****
درامد پیمان****


یا اینکه درامد کمتر از صورت وصعیت ارسالی باشه

صورت وصعیت ارسالی***
مبالغ قابل بازیافت****
درامد پیمان****


@audit1365
مالی مالیاتی

باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم

فصل پنجم
ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم

مطابق ماده ۴۸ ق م م سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنا شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

مطابق تبصره ماده فوق الذکر حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید طرف ۲ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

🅰نکته:افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

@audit1365
مالی مالیاتی

معافیت های حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق م م

💢مطابق ماده ۴۸ ق م م شرکتهای تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشند.
💢مطابق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق م م و تبصره آن معاف میباشند.

💢اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مناطق آزاد تجاری فعالیت میکنند از زمان بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛حکم فوق الذکر ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در رابطه با مالیات ماده ۴۸ ق م م صادق میباشد.

💢 مطابق بند الف ماده ۱۱۱ ق م م تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات مستقیم معاف میباشد.

@audit1365
مالی مالیاتی

جرائم مقرر مربوط به حق تمبر

💢مطابق ماده ۵۱ ق م م در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر ان جریمه خواهد شد.
مثال:شرکت آلفا در سال ۱۳۹۶ مبلغ یک میلیارد افزایش سرمایه داده است،اما حق تمبر این افزایش سرمایه را در موعد مقرر پرداخت ننموده است؛حق تمبر و جریمه آن چه مبالغی میباشد؟
۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰*۰/۵÷۱۰۰۰=۵۰۰،۰۰۰

حق تمبر 👆👆👆👆👆👆

۵۰۰،۰۰۰*۲=۱۰۰۰،۰۰۰
جریمه قابل پرداخت👆👆👆👆

@audit1365
مالی مالیاتی

iman Ganji:
اگر
در سال_x1
بهای تمام شده ساختمان ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰
تجدید ارزیابی۱۰،۰۰۰
روش استهلاک ۱۰ساله مستقیم
ثبت👇👇👇
ساختمان جدید۱۰،۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰
ساختمان قدیم۱۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی۹۱۰۰

این ثبت تجدید ارزیابی
🛑تجدید ارزیابی دوم سه سال بعد

۱۰،۰۰۰،÷۱۰=۱۰۰۰
استهلاک سال دوم
هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰
۱۰۰۰÷۱۰=۱۰۰
استهلاک با توجه ب بهای تمام شده اولیه
۱۰۰۰-۱۰۰=۹۰۰
مازاد تجدید ارزبابی۹۰۰
سود انباشته۹۰۰

سال دوم

هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰

مازاد تجدید ارزیابی ۹۰۰
سود انباشته۹۰۰


سال سوم
هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰

مازاد تجدید ارزیابی۹۰۰
استهلاک انباشته ۹۰۰

در زمان تجدید ارزیابی دوم

مانده استهلاک انباشته ۳۰۰۰
مانده مازاد تجدید ارزیابی ۶۴۰۰


سند حسابداری👇👇👇

ساختمان جدید۶۰۰۰
استهلاک انباشته۳۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی۱۰۰۰
دارایی قدیم ۱۰،۰۰۰


ک در پایان این سند مانده تجدید ارزیابی ما ۵۴۰۰

@audit1365
مالی مالیاتی

اندوخته قانونی در شرکتهای خصوصی و دولتی

💢مطابق ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت در شرکتهای موضوع قانون تجارت
هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم (۵%)از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.
همین که این اندوخته به یک دهم (۱۰%)سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.


💢💢اندوخته قانونی در شرکتهای دولتی مطابق با ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور مکلف اند هر سال معادل ۱۰%سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

نکته:افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشند.

@audit1365
مالی مالیاتی

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در رابطه با ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

@audit1365
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در رابطه با ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

@audit1365
مالی مالیاتی

✳️حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ثابت✳️

مثال زیر تمام ابعاد حسابداری تجدیدارزیابی را دربر میگیرد .

شرکت شرق در 1 فروردین 81 ساختمانی را به مبلغ 1.000.000 ریال خریداری کرد . عمر مفید این ساختمان 20 سال و روش استهلاک خط مستقیم است . اطلاعات مربوط به تجدیدارزیابی ساختمان به شرح زیر است :
29 اسفند 85👈 900.000
29 اسفند 90👈 380.000
29 اسفند 95👈 360.000

شرکت شرق در 29 اسفند 97 ساختمان را به مبلغ 190.000 ریال فروخت .

💢خواسته : انجام تمام ثبت های لازم

ساختمان بد 1.000.000
بانک بس 1.000.000

🔴29 اسفند 81 تا 29 اسفند 85 :
هزینه استهلاک بد 50.000
استهلاک انباشته بس 50.000

1.000.000÷20=50.000


🔴29 اسفند 85 :
استهلاک انباشته بد 250.000
ساختمان بس 100.000
مازاد تجدیدارزیابی بس 150.000


🔴29 اسفند 86 تا 29 اسفند 90 :
هزینه استهلاک بد 60.000
استهلاک انباشته بس 60.000

900.000÷15=60.000

مازاد تجدیدارزیابی بد 10.000
سود انباشته بس 10.000

150.000÷15=10.000


🔴29 اسفند 90 :
استهلاک انباشته بد 300.000
مازاد تجدید ارزیابی بد 100.000
هزینه کاهش ارزش بد 120.000
ساختمان بس 520.000


🔴از 29 اسفند 91 تا 29 اسفند 95 :
هزینه استهلاک بد 38.000
استهلاک انباشته بس 38.000

380.000÷10=38.000


🔴29 اسفند 95 :
استهلاک انباشته بد 190.000
ساختمان بس 20.000
درآمد برگشت کاهش ارزش بس 120.000
مازاد تجدیدارزیابی بس 50.000


🔴29 اسفند 96 تا 29 اسفند 97 :
هزینه استهلاک بد 72.000
استهلاک انباشته بس 72.000

360.000÷5=72.000


مازاد تجدیدارزیابی بد 10.000
سود انباشته بس 10.000

50.000÷5=10.000


🔴29 اسفند 97 :
بانک بد 190.000
استهلاک انباشته بد 144.000
مازاد تجدید ارزیابی بد 30.000
زیان حاصل از فروش بد 26.000
ساختمان بس 360.000
سود انباشته بس 30.000

اطلاعات بیشتر👈بند 29 تا 42 استاندارد 11

❌کپی بدون ذکر منبع مجاز نیست .
Join👉@audit1365👈join
مالی مالیاتی

تجدید ارزیابی و نحوه برخورد با مازاد تجدید ارزیابی توسط ممیزین مالیاتی
آیا مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات میباشد؟🧐🧐🧐

💢مطابق تبصره یک ماده ۱۴۹ ق م م افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول مالیات بر درآمد نیست؛و هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیگردد.در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده،ما بالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.

مثال:اگر هزینه استهلاک دارایی قبل از تجدید ارزیابی ۱۰ باشد و بعد از تجدید ارزیابی با توجه ب افزایش بها طبعیتا هزینه استهلاک نیز افزایش خواهد یافت و هزینه استهلاک بعد از تجدید ارزیابی ۱۵ باشد


هزینه استهلاک قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی ۱۰ میباشد

@audit1365
مالی مالیاتی

💠 با توجه به مثال ها ، مطالب و فایل ارائه شده ، بحث مربوط به تجدید ارزیابی ارائه شد .

دوستان میتوانند نظرات خود را در مورد مطالب ارائه شده به آیدی های زیر ارسال کنند تا بتوانیم در انتشار مطالب به بهترین گونه ای که قابل درک باشد سهیم باشیم🌺🌺
@auditor1365
@accountant_2018

🔴🔴لازم به ذکر است که مطالب ارائه شده هرگز به صورت کپی از کانال یا گروههای مختلف نبوده و تقریبا تمام آن ها را برای اولین بار مشاهده خواهید کرد و نوشته ادمین های کانال می باشد،و برگرفته از منابع معتبر مالی و مالیاتی میباشد🔴🔴

@audit1365
مالی مالیاتی

توضیحات در رابطه با شیت اول فایل
کاربرگ ماتریسی یا همون ۶۰۲۰ ک برای تهیه صورت مالی و تغییرات طبقه ببندی مورد استفاده قرار میگیرد .
این فرمت ب اسم ۶۰۲۰ بین حسابداراها شناخته شده اس .حالا چرا بهش میگن ۶۰۲۰
این فایل بیشتر مورد استفاده حسابرساست و در پرونده حسابرسی(جاری)با توجه به عطف گذاری پرونده برای این کاربرگ عطف ۶۰۲۰ در نظر گرفته شده ب همین دلیل هم بین حسابدارا و حسابرسا به ۶۰۲۰ شناخته شده

نحوه استفاده ب این صورت است که همونطور ک داخل فایل مشاهده میکنید مانده حسابهای کل دفاتر قبل از بستن حسابها در ابتدا وارد این کاربرگ شده دو ستون با سربرگ تعدیلات و دو ستون مانده پس از تعدیلات و در سطر ۶و۷ اقلام‌تشکیل دهنده صورت مالی(ترازنامه و صورت سود وزیان)درج شده
بعد از اعمال تعدیلات در ستون eوfمانده نهای یا تعدیل شده در ستون gوhقید شده

اینجا اعداد ما نهایی و آماده ب انتقال ب سرفصلهای مربوطه هستن ک با. توجه ب ماهیت حسابها و مانده ها طبقه بندی حسابها رو انجام میدیم .

@audit1365
مالی مالیاتی

اگر ابهامی در رابطه با فایل و توصیحات ارائه شده فوق وجود داره پی وی مطرح کنید ک داخل کانال توضیحات بیشتر داده بشه

ممنون از همراهیتون🙏🙏🙏

@Auditor1365
مالی مالیاتی

❌اطلاعیه❌

✍با سلام و عرض ادب خدمت اعضای کانال

✍از امشب آموزش استاندارد حسابداری شماره 4 و 5 ایران در کانال آغاز خواهد شد و تا زمانی که این مبحث به طور کامل ارائه نگردد ، هیچ موضوع دیگری ارائه نخواهد شد . ممکن است این آموزش چند روزی به طول انجامد ، لذا تقاضا میشود صبور باشید .

✍دوستان میتوانند هرگاه که سوالی در ارتباط با این بحث برایشان پیش آمد از ادمین های کانال پرسیده و سوال و جوابشان را در کانال دریافت کنند .

✍از شما اعضای کانال تقاضا داریم برای بهره مندی سایر دوستان و عزیزان خود ، کانال را به آنان معرفی کنید .

https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#استانداردهای_حسابداری
#استاندارد_4

✳️ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

🌐هدف

🔸هدف اين استاندارد اطمينان از بكارگيری معيارهای شناخت و مبانی اندازه گيـری مناسـب در مورد ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمـالی و نيـز افـشای اطلاعـات كـافی در يادداشـتهای توضـيحی بـرای درک بهتـر ماهيـت، زمـانبنـدی و مبلـغ آنهـا توسـط استفاده كنندگان صورتهای مالی ميباشد.

🔸اين استاندارد، ذخاير را به عنوان بدهيهایی تعريف كرده است كه زمان تسويه و يـا تعيـين مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه ميباشد. اصطلاح "ذخيره" در مورد اقلامی از قبيـل كاهش ارزش داراييها و مطالبات مشكوک الوصول نيز بكار ميرود. اين اقلام مبلغ دفتـری داراييها را تعديل ميكند و مشمول اين استاندارد نيست.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🌐تعاریف

🔸ذخيره : نوعی بدهی است كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجـه است.

🔸بدهی : عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات يا سـاير رويدادهای گذشته است.

🔸رويداد تعهد آور : رويدادی است كه تعهدی قانونی يا عرفی ايجاد ميكند بـه گونـه ای كـه واحد تجاری ملزم به تسويه آن باشد.

🔸تعهد قانونی : تعهدی است كه از قرارداد يا الزامات قانونی ناشی ميشود.

🔸تعهد عرفی : تعهدی است ناشی از اقدامات واحـد تجـاری در مـواردی كـه واحـد تجـاری با توجه به نحوه عمل خود در گذشته، سياستهای اعلام شده يا آئين نامه هـای جـاری كـاملاً مشخص، به ساير اشخاص نشان داده است كه مسئوليتهای خاصـی را خواهـد پـذيرفت، و
در نتيجه، واحد تجاری انتظاری بجا برای آنها ايجاد كرده است كه مسئوليتهای خـود را ايفـا خواهد كرد.

🔸بدهی احتمالی :
الف. تعهدی غيرقطعی است كه از رويدادهای گذشته ناشی می شود و وجـود آن تنهـا ازطريق وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد نامشخص آتـی كـه بطـور كامـل در كنترل واحد تجاری نيست، تأييد خواهد شد، يا
ب . تعهدی فعلي است كه از رويدادهای گذشته ناشی می شود اما بدلايل زير شناسـایی نميشود :
1 . خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد محتمل نيست.
2 . مبلغ تعهد را نميتوان با قابليت اتكای كافی اندازه گيری كرد.

🔸دارایی احتمالی : يک دارايي غيرقطعی است كه از رويدادهای گذشته ناشی می شود و وجود آن تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي كه بطور كامل تحـت كنترل واحد تجاری نيست، تأييد خواهد شد.

🔸قرارداد زيانبار : قراردادی است كه مخارج غيرقابل اجتناب آن برای ايفای تعهدات ناشی از قرارداد، بيش از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قرارداد است.

🔸تجديد ساختار : برنامه ای است كه توسط مديريت طراحی و كنترل مـی شـود و در دامنـه فعاليت واحد تجاری و يا شيوه انجام آن فعاليت، تغييرات با اهميتی ايجاد ميكند.
🆔@audit1365
مالی مالیاتی

🌐رابطه بين ذخاير و بدهيهای احتمالی

🔸اگرچه برآورد ذخاير به دليل نامشخص بودن زمان تسويه و يا مبلغ آن توأم با احتمال است اما اصطلاح "احتمالی" در اين استاندارد درمورد بدهيها و دارایی هـایی بكـار مـيرود كـه
شناسايی نميشود، زيرا وجود آنها تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يك يـا چنـد رويـداد نامشخص آتي كه بطور كامل تحت كنترل واحد تجاري نيست، تأييد مـيگـردد. بعـلاوه، اصطلاح "بدهی احتمالی" براي بدهيهایی به كار ميرود كه معيارهـای شـناخت را احـراز
نميكنند.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🌐تفاوت ذخایر و سایر بدهی ها

🔸ذخاير را ميتوان از ساير بدهيها مانند حسابهاي پرداختنی تجاری و ساير حسابها و اسـناد پرداختني متمايز كرد، زيرا درمورد زمان تسويه ويا مبلغ آن ابهـام وجـود دارد. حـسابهای پرداختنی تجاری، بدهی بابت كالاها و خدمات دريافت شده ای است كه صورتحـساب آن دريافت گرديده يا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است.
بنابراين وجه تمايز اصلي حسابهای پرداختنی تجاری با ذخـاير ايـن اسـت كـه مبلـغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نيز از طريق توافق با فروشنده مشخص ميگـردد.

گروهی ديگر از بدهيها بابت كالاها يا خدمات دريافت شده ای است كه صورتحـساب آن دريافت نشده يا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تـسويه آن توافـق نـشده است. در بعضی موارد برای تعيين مبلغ يا زمان تسويه بدهيهایی از قبيل بدهی مربـوط بـه آب و برق مصرف شده تا پايان دوره مالي كه صورتحساب آن هنوز دريافت نشده است و نيز بدهيهای ديگری از قبيل ماليات عملكرد، انجام برآورد لازم است، اما ميـزان ابهـام در رابطه با اين بدهيها به مراتب كمتر از ذخاير است. اگرچه در عمل اصطلاح ذخيـره بـراي اين نوع بدهيها نيز استفاده ميشود، اما اصطلاح ذخيره در اين استاندارد بـراي بـدهيهایی به كار ميرود كه با تعريف مندرج در اين استاندارد انطباق داشته باشد. ذخيره تضمين كالا، ذخيره پاكسازی محيط زيست، ذخيره دعاوي حقـوقی و ذخيـره مزايـای پايـان خـدمت، نمونه هایی از اينگونه بدهيهاست.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🌐معیارهای شناخت ذخیره

🔸ذخيره بايد در صورت احراز معيارهای زير شناسايي شود:

الف. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی يا عرفی) دارد كه در نتيجه رويدادی در گذشته ايجـاد شده است،

ب . خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد محتمل باشد ، و

ج . مبلغ تعهد به گونه ای اتكاپذير قابل برآورد باشد.

🔸 اگر اين شرايط احراز نگردد، هيچ ذخيره ای نبايد شناسایی شود.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🔸تعهد فعلی : بدهی قطعی یا محتمل واحد تجاری در تاریخ ترازنامه است .


🔸رویداد گذشته : رويداد گذشته ای كه منجر به تعهد فعلی شود، رويداد تعهدآور ناميده ميشود. برای اينكـه رويدادی تعهدآور تلقی شود، لازم است واحد تجاری هيچ راه كار عملی جز تسويه تعهـد ايجاد شده ناشی از اين رويداد نداشته باشد. اين وضعيت تنها در موارد زير واقع ميشود:

الف . الزام قانونی برای تسويه تعهد وجود داشته باشد، يا

ب . در مورد تعهد عرفی، هنگاميكه رويداد مورد نظر (كه ممكن است ناشـی از اقـدام واحد تجاری باشد) انتظاراتی بجا مبنی بر ايفای تعهد واحـد تجـاری در اشـخاص ديگر ايجاد كند.

🔸طبق استاندارد تنها برای تعهداتی که ناشی از رویدادهای گذشته است و وجود آن از اقدامات آتی واحد تجاری مستقل می باشد ذخیره شناسایی می گردد . در صورتی که واحد تجاری بتواند با اقداماتی در آینده مانع مخارج آتی گردد تعهد فعلی برای آن وجود ندارد و ذخیره ای شناسایی نخواهد شد .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

✅ نحوه تشخیص ذخیره و بدهی های احتمالی

🆔 @audit1365
✅ نحوه تشخیص ذخیره و بدهی های احتمالی

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
✳️مثال شماره 1

💢شرکت سیمان آبیک جهت حفظ محیط زیست در حال برنامه ریزی برای نصب فیلترهای پیشرفته است . با این حال اداره محیط زیست منطقه اخطار کرده است که اگر تا سه ماه دیگر فیلترها را نصب نکند جریمه خواهد شد . مخارج این فیلترها 200 میلیون ریال است . آیا واحد تجاری باید برای نصب فیلترها ذخیره شناسایی کند ؟

✅پاسخ :
خیر - از آنجایی که شرکت پیگیر نصب فیلترهای مذکور است و تعهدی ناشی از رویدادهای گذشته وجود ندارد ، طبق استاندارد برای مخارج فیلترها ذخیره شناسایی نخواهد شد .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
✳️مثال شماره 2

💢فروشگاه شرکت شرق 500 برگه تبلیغاتی را توزیع کرد که مشتریان با خرید و ارائه آن میتوانند یک عدد شلوار ورزشی به مبلغ 100.000 ریال دریافت نمایند . بر اساس تجربیات قبلی 90% از برگه های تبلیغاتی برای خرید به فروشگاه برگردانده میشود . زمان ارائه برگه تبلیغاتی نامحدود است .
تا پایان سال مالی 350 عدد برگه تبلیغاتی ارائه شد .

ذخیره مورد نیاز چند ریال است ؟

الف) 50.000.000 ریال
ب) 45.000.000 ریال
ج) 18.000.000 ریال
د) 10.000.000 ریال

✅پاسخ :
از آنجا که رویدادی تعهدآور رخ داده است و خروج جریانات منافع اقتصادی محتمل است باید ذخیره شناسایی گردد .

اگر همه برگه های تبلیغاتی توسط مشتریان برگردانده شود جوایزی به بهای تمام شده 50.000.000 ریال (100.000×500) اعطا میشود .

محاسبه بدهی برآوردشده برگه های ارائه نشده تا پایان سال👇

(50.000.000×90%) - (350×100.000) = 10.000.000

هزینه جوایز بد 10.000.000
ذخیره جوایز بس 10.000.000

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

این مبحث ادامه دارد...🌺🌺
مالی مالیاتی

iman Ganji:
اگر
در سال_x1
بهای تمام شده ساختمان ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰
تجدید ارزیابی۱۰،۰۰۰
روش استهلاک ۱۰ساله مستقیم
ثبت👇👇👇
ساختمان جدید۱۰،۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰
ساختمان قدیم۱۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی۹۱۰۰

این ثبت تجدید ارزیابی
🛑تجدید ارزیابی دوم سه سال بعد

۱۰،۰۰۰،÷۱۰=۱۰۰۰
استهلاک سال دوم
هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰
۱۰۰۰÷۱۰=۱۰۰
استهلاک با توجه ب بهای تمام شده اولیه
۱۰۰۰-۱۰۰=۹۰۰
مازاد تجدید ارزبابی۹۰۰
سود انباشته۹۰۰

سال دوم

هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰

مازاد تجدید ارزیابی ۹۰۰
سود انباشته۹۰۰


سال سوم
هزینه استهلاک ۱۰۰۰
استهلاک انباشته۱۰۰۰

مازاد تجدید ارزیابی۹۰۰
استهلاک انباشته ۹۰۰

در زمان تجدید ارزیابی دوم

مانده استهلاک انباشته ۳۰۰۰
مانده مازاد تجدید ارزیابی ۶۴۰۰


سند حسابداری👇👇👇

ساختمان جدید۶۰۰۰
استهلاک انباشته۳۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی۱۰۰۰
دارایی قدیم ۱۰،۰۰۰


ک در پایان این سند مانده تجدید ارزیابی ما ۵۴۰۰

@audit1365
پیرو سوالات دوستان در رابطه با این مثال

مطابق بند. ۴۱ استاندارد ۱۱ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سهام،باید در زمان فروش یا برکناری دارایی مربوطه یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری ؛مستقیما به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

در مثال فوق هزینه استهلاک قبل از تجدید ارزیابی ۱۰۰ و بعد از ارزیابی ۱۰۰۰
لذا ما بالتفاوت این دو عدد از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و به حساب سود (زیان)انباشته منظور شده است.

توضیح بیشتر در رابطه با گزارش مازاد تجدید ارزیابی برابر بند ۱۰ استاندارد ۶ حسابداری میبایست در صورت سود و زیان جامع گزارش گردد.

@audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 3
⭕️ذخیره تضمین محصولات

💢شرکت شرق تولیدکننده تلویزیون است و برای خریداران ضمانت نامه 2 ساله صادر می کند و بر این اساس قطعات معیوب تلویزیون را به طور رایگان تعویض و تعمیر می کند .
آیا شرکت شرق باید در پایان هر سال ذخیره شناسایی کند ؟

✅پاسخ :
هر چند که مخارج آینده (تعویض و تعمیر) از نظر مبلغ و زمان نامشخص است ، با این حال رویدادی تعهدآور رخ داده است و خروج منفعت اقتصادی محتمل می باشد . لذا با توجه به تجارب قبلی و نظر کارشناسان بر اساس بهترین برآورد ، ذخیره شناسایی می شود .


🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 4
⭕️ذخیره تضمین محصولات

💢شرکت آلفا در سال 97 تجهیزات پزشکی پیشرفته تولید میکند و تا پایان سال 50 دستگاه از قرار هر دستگاه 100 میلیون ریال به فروش می رساند . تضمین هر دستگاه به مدت 1 سال است و با توجه به تجارب قبلی هزینه این تعهد به طور میانگین برای هر دستگاه 9 میلیون ریال است .
بابت این تعهد چه مقدار ذخیره شناسایی می گردد ؟

✅پاسخ :
با عنایت به اینکه رویداد تعهدآور رخ داده است و خروج منافع اقتصادی محتمل می باشد ، باید بر اساس بهترین برآورد ذخیره شناسایی شود .

هزینه تضمین محصولات بد 450.000.000
ذخیره تضمین محصولات بس 450.000.000

50×9.000.000=450.000.000


🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 5
⭕️ذخیره تضمین بدهی دیگران

💢در سال 95 شرکت "شرق" وام بانکی شرکت "غرب" را تضمین کرده است . در سال 95 شرکت غرب وضعیت مالی مطلوبی داشته است . در سال 96 وضعیت مالی شرکت غرب نامطلوب شد و در 25 مرداد 96 اعلام ورشکستگی کرد .
شرکت شرق چگونه با این رویداد برخورد میکند ؟

✅پاسخ :
1. برای سال 95 رویداد تعهدآور وجود ندارد در نتیجه ذخیره شناسایی نمی شود .
2. برای سال 96 رویداد تعهدآور رخ داده است و خروج منفعت اقتصادی محتمل می باشد لذا بر اساس بهترین برآورد باید در پایان سال ذخیره شناسایی شود .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🌐ذخیره قراردادهای زیانبار

🔸در صورتی كه واحد تجاری قرارداد زيانبار داشته باشد، تعهد فعلی مربوط به زيان قرارداد بايد به عنوان ذخيره شناسایی شود.

🔸بسياری از قراردادها، نظير بعضی از سفارشات خريد عادی را مـيتـوان بـدون پرداخـت خسـارت بـه طـرف قـرارداد فسخ كـرد و بنابـراين بابت آنهـا تعهـدی وجـود نـدارد.
سـايـر قـراردادهـا هم حقـوق و هم تعهداتی را بـرای طرفيـن قـرارداد ايجـاد ميكنـد.
هرگاه رويدادهایی موجب زيانبـار شـدن قرارداد شود، چنين قراردادی در دامنـه كـاربرد اين استاندارد قرار ميگيرد و يك بدهی وجود دارد كه شناسایی ميشود.

🔸طبق اين استاندارد، قرارداد زيانبار قراردادی است كه مخارج غيرقابل اجتناب برای ايفـای تعهدات ناشی از قرارداد بيش ازمنافع اقتصادی مـورد انتظـار آن قـرارداد باشـد. مخـارج غيرقابل اجتناب قرارداد عبارت از حداقل خالص مخارج خـروج از قـرارداد يعنـي اقـل "زيان ناشی از اجرای قرارداد" و "مخارج جبران خسارت ناشی از ترك قرارداد" است.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 7
⭕️ذخیره برای دعاوی حقوقی

💢تجهیزات شرکت شهاب بیمه بوده و بر اثر آتش سوزی تقریبا 85% آن از بین رفته است . شرکت شهاب مطابق بیمه نامه تقاضای جبران خسارت کرده اما شرکت بیمه از پرداخت خسارت خودداری میکند . شرکت شهاب بر علیه شرکت بیمه شکایت میکند . مشاور حقوقی شرکت بیمه معتقد است که صدور رای علیه این شرکت محتمل است .
آیا شرکت بیمه باید ذخیره شناسایی کند ؟

✅پاسخ :
از آنجا که شواهد موجود در تاریخ ترازنامه ، محکومیت شرکت بیمه را نشان میدهد باید بر اساس بهترین برآورد ذخیره شناسایی گردد .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 6
⭕️ذخیره قراردادهای زیانبار

💢شرکت پلاس که به ساخت تجهیزات پزشکی اشتغال دارد ، برای فروش بیشتر محصولات خود یک نمایشگاه را به مدت 8 سال اجاره کرد . 2 سال از قرارداد باقیمانده است و قرارداد غیرقابل فسخ است ولی شرکت پلاس میتواند آن را به فرد دیگری اجاره دهد .
مدیریت شرکت پلاس به این نتیجه میرسد که از سایر روشهای تبلیغاتی استفاده کند در نتیجه نمایشگاه مذکور را تخلیه کرد . مبلغ اجاره ماهانه 20.000.000 ریال است . شرکت پلاس آن را به مبلغ 15.000.000 ریال ماهانه به شرکت آسیا اجاره داد .
شرکت پلاس چه مقدار باید ذخیره شناسایی کند ؟

الف) 120.000.000 ریال
ب) 240.000.000 ریال
ج) 180.000.000 ریال
د) 90.000.000 ریال


✅پاسخ :
از آنجایی که رویداد تعهدآور رخ داده است و خروج منافع اقتصادی محتمل است بایستی ذخیره شناسایی گردد .

(20.000.000 - 15.000.000)×24 = 120.000.000

🔸24 ماه از قرارداد باقیمانده است (2 سال)

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🌐ذخیره برای دعاوی حقوقی

🔸موضوع دیگری که واحدهای تجاری باید به آن توجه کنند دعاوی حقوقی می باشد . واحد تجاری با توجه به موارد زیر دعاوی حقوقی را ارزیابی می کند :

1. احتمال دست یافتن به نتیجه ای نامطلوب
2. توانایی برای برآورد زیان به گونه ای اتکاپذیر
3. علت رویداد

♨️برای اینکه بتوان یک زیان یا بدهی را در صورتهای مالی گزارش کرد ، علت رویداد باید مربوط به قبل از تاریخ ترازنامه باشد . در تاریخ ترازنامه باید مواردی مانند ماهیت دادخواهی ، میزان پیشرفت رسیدگی به شکایت ، نظرات مشاورین حقوقی و تجارب قبلی از موارد مشابه مورد توجه قرار گیرد .


🔸واحد تجاری در مورد شکایت هایی که تاکنون بر علیه او مطرح نشده است ، برای افشای مبالغ مورد ادعا باید بر اساس آیتم های زیر تصمیم بگیرد :

1. احتمال طرح پرونده علیه واحد تجاری
2. احتمال محکومیت

♨️اگر هر دو احتمال وجود داشته باشد و بتوان مبلغ را به گونه ای اتکاپذیر برآورد کرد و علت رویداد مربوط به تاریخ ترازنامه یا قبل از آن باشد ، در این صورت رویداد تعهدآور رخ داده است و خروج منافع اقتصادی محتمل می باشد ، در نتیجه بایستی ذخیره لازم شناسایی گردد .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_4
⭕️مثال شماره 8
⭕️ذخیره برای دعاوی

💢در پایان سال 95 یکی از بیماران بیمارستان ، بر علیه بیمارستان شکایتی مطرح نموده است . وکیل حقوقی بیمارستان با توجه به تجربیات خود معتقد است که صدور رای بر علیه بیمارستان و خروج وجه نقد محتمل است ولی برآورد آن به صورت اتکاپذیر ، امکان پذیر نیست .
در صورتهای مالی سال 95 با این موضوع چگونه برخورد میشود ؟

الف) ذخیره شناسایی میشود .
ب) بدهی احتمالی افشا میشود .✔️
ج) هیچ اقدامی انجام نمیشود .
د) هیچکدام از گزینه های فوق صحیح نیست .

✅گزینه "ب" صحیح است . به نموداری که در خصوص رابطه بین ذخایر و بدهی های احتمالی ارسال شد مراجعه شود .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

iman Ganji:
عرض سلام و خسته نباسید خدمت اعضا محترم کانال مالی و مالیاتی
امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه

هر کدام از اعضا نسبت ب مطالب ارائه شده داخل کانال
نقد یا پیشنهادی داشته باشن ممنون میشم ک به ادمین ها اطلاع بدین.


@Auditor1365

@accountant_2018
مالی مالیاتی

بخشنامه مهلت ارسال اطهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۶
@audit1365
بخشنامه مهلت ارسال اطهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۶
@audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد ۴
🌐بدهی های احتمالی
تعهد غیر قطعی ک از رویدادهای گذشته ناشی میشود ،وجود آنها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که به طور کامل در کنترل واحد تجاری نیست؛تائید خواهد شد.یا یک تعهد فعلی که از رویدادهای گذشته ناشی میشود اما به این دلیل شناسایی نمیشود که منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست و مبلغ تعهد را نمیتوان با قابلیت اتکای کافی اندازه گیری نمود.

با توجه ب تعاریف مطرح شده از ذخایر و بدهی های احتمالی
وجه تمایز این دو:
الف:در بدهی های احتمالی خروج منافع اقتصادی محتمل نیست یعنی نه تنها در زمان و مبلغ قابل پرداخت این نوع بدهی ابهام وجود دارد بلکه خروج منافع اقتصادی هم توام با ابهام و تابع و اثر پذیر از رویدادهای است که وقوع یا عدم وقوع این رویدادها در اختیار واحد تجاری نیست .
در رابطه با بدهی های احتمالی میتوان به دعاوی حقوقی ک در تاریخ ترازنامه خروج منافع اقتصادی محتمل نباشد اشاره کرد.
یا تضمین وام اشخاص ثالث ک میتواند جز بدهی های احتمالی باشد چون ممکنه طرف مقابل اقساط و پرداخت نکنه و بدهی بر ما تحمیل بشه در صورتیکه پرداخت یا عدم پرداخت طرف مقابل دررکنترل ما نیست.
@audit1365
مالی مالیاتی

🌐مطابق استانداردهای حسابداری واحد تجاری باید برای هر طبقه از بدهی های احتمالی شرح مختصری از ماهیت بدهی احتمالی و موارد زیر را در صورت امکان افشا کند.مگر اینکه خروج منافع اقتصادی برای تسویه بعید باشد.ک در این صورت نیازی به افشا ندارد.
۱:برآوردی اثر مالی آن
۲:مورد ابهام مربوط به مبلغ یا زمانبندی خروج منافع
۳:احتمال هر گونه جبران مخارج

💢💢💢نکته💢💢💢
بدهی های احتمالی باید دائما ارزیابی گردند.که در صورت تغییر شرایط اگر نیاز به شناسایی و ثبت رویدادها باشد؛ثبتهای مربوطه در دفاتر صورت پذیرد.

@audit1365
مالی مالیاتی

🌐برآورد احتمال وقوع رویداد احتمالی

بیان درصد احتمال وقوع رویداد میتواند گمراه کننده باشد.به همین دلیل در استاندارد حسابداری اندازه کمی احتمال وقوع رویداد تعیین نگردیده است؛یعنی شما به عنوان حسابدار در رابطه با شناسایی بدهی های احتمالی نمیتوانید درصدی در رابطه با وقوع یا عدم وقوع شرایطی تعیین نمایید.

🌐زیان های احتمالی روزمره

زیان های ناشی از آتش سوزی ؛سیل؛انفجار؛زلزله و .....
نمونه زیانهای احتمالی روزمره هستند این زیان ها حائز شرایط بدهی های احتمالی نیستند.

🌐دارایی های احتمالی
یک دارایی غیر قطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نا مشخص آتی که به طور کانل تحت کنترل واحد تجاری نیست تایید خواهد شد؛مانند دارایی احتمالی ناشی از ادعاهای دریافت خسارت از یک شرکت بیمه؛یا هر نوع شخص حقیقی یا حقوقی دیگر
@audit1365
مالی مالیاتی

🌐افشائیات مربوط به بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

واحد تجاری باید برای هر طبقه از بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه موارد ذیل را افشانماید.

االف:توضیح مختصر از ماهیت دارایی یا بدهی احتمالی
ب:در صورت امکان برآوردی از اثر مالی آنها مشابه به آنچه که در ذخایر استفاده میشود.
در صورتهای مالی نمونه یادداشت شماره ۴۳ نمونه افشا بدهی های احتمالی نگارش شده است

@audit1365
مالی مالیاتی

✍آموزش استاندارد شماره 4 ارائه شد . دوستان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به متن استاندارد 4 که در بالا ارسال شد مراجعه کنند .
✍فردا استاندارد 5 به همراه مثال ها ارائه خواهد شد .
✍دوستان میتوانند نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذراند تا در ارائه مطالب به بهترین شکل یاری رسان ما باشند .

سپاس از همراهی شما...🌺

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استانداردهای_حسابداری
#استاندارد_5

✳️رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه✳️

🌐تعاریف

🔶رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهای مطلوب و نامطلوبی است كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تأييد صورتهای مالی رخ ميدهد. اين رويدادها را ميتوان به دو گروه طبقه بندی كرد :

🔺الف. رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهایی كه شـواهدی در مـورد شـرايط موجود در تاريخ ترازنامه فراهم ميكند، و

🔺ب . رويدادهای غيرتعديلی بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهایی كه بيانگر شرايط ايجـاد شـده بعد از تاريخ ترازنامه است.

🔶تاريخ تأييد صورتهای مالی : تاريخی است كه مديريت، صورتهای مالی را به طـور رسـمی و بـرای آخرين بار به منظور انتشار، تأييد می كند. تاريخ تأييد صورتهای مالی تلفيقی ، تـاريخی اسـت كـه صورتهای مالی ياد شده توسط مديريت واحد تجاری اصلی به منظور انتشار تأييد ميشود.

♨️معمولا بین پایان سال مالی و انتشار صورتهای مالی چند هفته و یا چند ماه فاصله وجود دارد . تعیین ارزش موجودیها ، ثبتهای اصلاحی ، حصول اطمینان از اینکه تمام عملیات ثبت شده اند ، گزارشات سالانه و ... همگی زمان بر هستند . در فاصله بین تاریخ ترازنامه و تایید صورتهای مالی ممکن است رویدادهای مهمی رخ بدهد که بر وضعیت مالی و عملیاتی واحد تجاری اثر بااهمیتی داشته باشد که افشای این رویدادها ، سودمندی اطلاعات صورتهای مالی را افزایش میدهد .

♨️در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصويب مجمع عمومی يا ساير اركان صلاحيتدار برسانند. در چنين مواردی، تاريخ تأييد صورتهای مالی، تاريخ تأييد برای انتشار اوليه است، نه تاريخی كه در آن صورتهای مالی توسط اركان ياد شده تصويب شده است.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_5
⭕️مثال شماره 1

💢صورتهای مالی شرکت تابش برای دوره مالی منتهی به 96/12/29 توسط مدیریت شرکت در 97/2/10 تکمیل و توسط هیئت مدیره امضا شد . تاریخ تشکیل مجمع عمومی 97/3/15 می باشد . دوره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه چه تاریخی می باشد ؟

✅پاسخ :
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ، دوره بین 96/12/29 و 97/2/10 است .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_5

💠موارد زير نمونه هایی از رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه است كه واحد تجاری را ملزم ميكند تا مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی را تعديل يا اقلامی را شناسایی كند
كه قبلاً شناسایی نشده است :

🔺الف . حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاريخ ترازنامه كه وجود تعهد فعلی واحـد تجاری در تاريخ ترازنامه را تأييد ميكند. واحد تجاری هرنوع ذخيره شناسایی شده قبلی مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره 4 باعنوان ذخاير، بدهيهای احتمـالی و داراييهای احتمالی تعديل ميكند .

🔺ب . اطلاعات دريافتی بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر آن باشد كه ارزش يـك دارایی در تاريخ ترازنامه كاهش يافته يا مبلغ زيان كاهش ارزش شناسایی شده قبلی بـرای آن دارایی نيازمند تعديل است .

🔺ج . مشخص شدن بهای تمام شده داراييهای خريداری شده يا عوايد حاصل از فـروش داراييها بعد از تاريخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاريخ ترازنامه انجـام شـده باشد .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_5
⭕️مثال شماره 2

💢طی سال 96 شرکت الف بر علیه شرکت ب شکایتی را مطرح کرده است . مشاور حقوقی شرکت ب معتقد است که این شرکت به پرداخت 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد . شرکت ب در صورتهای مالی سال 96 ، 100 میلیون ریال ذخیره شناسایی کرد .
قبل از تایید صورتهای مالی ، دادگاه شرکت ب را به پرداخت 150 میلیون ریال محکوم نمود . بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از تایید و انتشار صورتهای مالی مبلغ 150 میلیون ریال خسارت پرداخت گردید .
شرکت ب چه اقدامی باید انجام دهد ؟

✅پاسخ :
شرکت ب باید 50 میلیون ریال ذخیره پایان سال 96 را افزایش دهد .


🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#استاندارد_5
⭕️مثال شماره 3

💢شرکت سیگنال مطابق استاندارد شماره 8 ، موجودی کالای خود را به روش "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" ارزیابی می کند . در 96/12/29 بهای تمام شده موجودی کالا با روش فایفو 320 میلیون ریال بود .
در فروردین ماه به دلیل رکود اقتصادی و واردات بی رویه کالای خارجی مشابه ، فروش محصول دشوار شد . در 20 فروردین 97 شرکت سیگنال این موجودی کالا را 300 میلیون ریال فروخت .
در صورتی که در 97/1/31 صورتهای مالی تایید شود ، واحد تجاری چه اقدامی باید انجام دهد ؟

✅پاسخ :
با عنایت به اینکه این رویداد شواهدی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند رویداد تعدیلی است و مطابق استاندارد شماره 8 ، زمانی که خالص ارزش فروش از بهای تمام شده موجودی کالا کمتر باشد باید کاهش ارزش شناسایی گردد .

زیان کاهش ارزش موجودی کالا بد 20
کاهش ارزش انباشته موجودی کالا بس 20

❌ این مبحث در آینده به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

🔸️کارگاه آموزشی؛
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد
🔸️شروع کارگاه ۳۱ فروردین
🔸️شهریه : ۱۵۰/۰۰۰ تومان
🔸️مدرک حضور از PSBF شریک انجمن حسابداران خبره انگلستان
🔸️لینک ثبت‌نام:

💎 www.psbf.ir/str
🔸️کارگاه آموزشی؛
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد
🔸️شروع کارگاه ۳۱ فروردین
🔸️شهریه : ۱۵۰/۰۰۰ تومان
🔸️مدرک حضور از PSBF شریک انجمن حسابداران خبره انگلستان
🔸️لینک ثبت‌نام:

💎 www.psbf.ir/str
مالی مالیاتی

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان محترم
کلاسهای فوق ب شدت پیشنهاد میشه
استاد کلاس جناب آرمین علیزاده از اساتید زبده مالی و مالیاتی هستند
مالی مالیاتی

#استاندارد_5
💠رویدادهای غیرتعدیلی

🔶رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ، رویدادهایی است که به شرایط ایجادشده بعد از تاریخ ترازنامه مربوط است . رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ، موجب تعدیل صورتهای مالی نمی شود زیرا این رویدادها در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است .

🔶نمونه ای از رويداد غيرتعديلی بعد از تاريخ ترازنامه، كاهش ارزش بازار سـرمايه گـذاريها بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تأييد صـورتهاي مـالی اسـت. كـاهش ارزش بـازار معمـولاً به وضعيت سرمايه گذاريها در تاريخ ترازنامه مربوط نميشود، بلكه منعكس كننده وضعيت هایی است كه پس از تاريخ ترازنامه ايجاد شده است. بنابراين، واحد تجاری مبالغ شناسایی شـده از بابت سرمايه گذاريها را در صورتهای مالی خود تعديل نميكند.

🔶برخی از رویدادهای غیرتعدیلی به دلیل اهمیتی که در تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی دارند باید در یادداشتهای توضیحی افشا شوند

🔵موارد زير نمونه هایی از رويدادهای غيرتعديلی بعد از تاريخ ترازنامـه اسـت كه عموماً منجر به افشا ميشود :

🔘الف. موارد عمده تركيب تجاری بعد از تاريخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شـماره 19 با عنوان تركيبهای تجاری افشای موارد خاصـی را الزامـی مـيكنـد) يـا واگـذاری يك واحد فرعی

🔘ب . اعلام برنامه ای برای توقف عمليات

🔘ج . موارد عمده خريد داراييهـا يـا مـصادره داراييهـا توسط دولت،

🔘د . وارد شدن خسارت به تأسيسات و تجهيزات اصلی توليد براثر آتش سـوزی بعـد از تاريخ ترازنامه،

🔘ه . اعلام يا شروع اجرای تجديد ساختار عمـده (بـه اسـتاندارد حـسابداری شـماره 4 با عنوان ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی مراجعه شود)،

🔘و . تغييرات عمده در سرمايه و تركيب سهامداران واحد تجاری بعد از تاريخ ترازنامه،

🔘ز . تغييرات عمده غيرمتعارف در قيمت داراييها يا نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه،

🔘ح . تغييرات در نرخهای مالياتي يا قوانين مالياتی وضع شده يا اعلام شده بعد از تـاريخ ترازنامه، در صورتی كه به دوره های مالی گذشته تسری نداشته باشد،

🔘ط . ايجاد تعهدات يا بدهيهای احتمالی عمده، برای مثال از طريق صدور ضمانتنامه، و

🔘ی . دعوای حقوقی عمده كه صرفاً ناشی از رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه باشد.

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

💠سود سهام

🔶اگر واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام پیشنهاد کند نباید در تاریخ ترازنامه آن را به عنوان بدهی در صورتهای مالی ارائه کند .
به بیان دیگر چنین رویدادی غیرتعدیلی است زیرا طبق استاندارد شماره 4 حائز معیارهای شناخت نیست . این سود سهام در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا میشود .

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

✍آموزش استاندارد 4 و 5 به پایان رسید . امید است که مورد قبول عزیزان واقع شده باشد .

✍آموزش و تبادل نظر در مورد سایر استانداردهای حسابداری نیز در دستور کار میباشد که اطلاع رسانی خواهد شد .

✍دوستان میتوانند نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای بهبود و ارائه هرچه با کیفیت تر مطالب با ما در میان بگذراند .

🔴اهداف این کانال در آینده به شرح زیر است :

🌀بررسی و آموزش استانداردهای حسابداری به همراه مثال های کاربردی

🌀بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده به همراه مثال های کاربردی

🌀بررسی قوانین کار و تامین اجتماعی به همراه مثال های کاربردی

🌀بررسی استانداردهای حسابرسی

🌀بررسی حسابداری صنعتی به همراه مثال های کاربردی

🌀بررسی حسابداری پیمانکاری به همراه مثال های کاربردی

🌀بررسی ، حل و تشریح سوالات آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

🆔 @audit1365
مالی مالیاتی

#موارد_رد_دفاتر

🌐🌐ماده ۱۶ آیین نامه مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روش های نگهداری
۱:درصورتیکه دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲:عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
۳:تاخیر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تاخیر دفتر کل زائد بر حد مجاز مندرج در آیین نامه.❗️
۴:عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه.
۵:در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسول اداره امور مالیاتی ذی ربط قرار نگیرد.
۶:عدم‌تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی(مکانیزه-الکترونیکی)در موارد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده مینمایند.
۷:جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه.
۸:عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
۹:تغییر نام نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره مالیاتی ذی ربط.
۱۰:تغییر روش نگهداری دفاتر،اسناد حسابداری از ماشینی(مکانیزه-الکترونیکی)به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
۱۱:تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
۱۲:حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره:در مورد بند ۷ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی آورد.

❗️رویدادهای مالی باید بر اساس استاندارد های حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

✳️نحوه محاسبه مالیات اجاره✳️


🔸اجاره ماهانه 200 میلیون ریال
🔸مبلغ رهن 900 میلیون ریال

200.000.000 × 12 = 2.400.000.000
اجاره سالانه↖️

2.400.000.000 × 75% = 1.800.000.000
مشمول مالیات↖️

🔶اگر موجر حقیقی باشد طبق جدول ماده 131 محاسبه میشود که پله اول 15% ، پله دوم 20% و پله سوم 25%
پله اول تا سقف 500.000.000 ریال
پله دوم از 500.000.001 ریال تا 1.000.000.000 ریال
پله سوم بیشتر از 1.000.000.001 ریال

500.000.000 × 15% = 75.000.000
مالیات پله اول↖️

500.000.000 × 20% = 100.000.000
مالیات پله دوم↖️

800.000.000 × 25% = 200.000.000
مالیات پله سوم↖️


75.000.000 + 100.000.000 + 200.000.000 = 375.000.000
مالیات سالانه↖️

375.000.000 ÷ 12 = 31.250.000
مالیات ماهانه↖️


📝سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :
هزینه اجاره (بد) 200.000.000
مالیات تکلیفی اجاره (بس) 31.250.000
ح پرداختنی (بس) 168.750.000


📝سند حسابداری از دیدگاه موجر :
ح دریافتنی (بد) 168.750.000
پیش پرداخت مالیات (بد) 31.250.000
درآمد اجاره (بس) 200.000.000


--------------------------------------------------------------
🔶اگر موجر حقوقی باشد مقطوع 25%

1.800.000.000 × 25% = 450.000.000
مالیات سالانه↖️

450.000.000 ÷ 12 = 37.500.000
مالیات ماهانه↖️


📝سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :
هزینه اجاره (بد) 200.000.000
مالیات تکلیفی اجاره (بس) 37.500.000
ح پرداختنی (بس) 162.500.000


📝سند حسابداری از دیدگاه موجر :
ح دریافتنی (بد) 162.500.000
پیش پرداخت مالیات (بد) 37.500.000
درآمد اجاره (بس) 200.000.000

--------------------------------------------------------------
❌نکات :

🔺مستاجر نسبت به محاسبه و کسر مالیات در خصوص رهن وظیفه ای ندارد .

🔺مطابق تبصره 9 ماده 53 ، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه هایی كه تمام يا قسمتی از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقی مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هایی كه پرداخت ميكنند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالياتی محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#قانون_تجارت

✳️اندوخته قانونی✳️

ماده 140 - هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 238 - ازسودخالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل بایدمعادل یک بیستم آن برطبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هرتصمیم برخلاف این ماده باطل است.

ماده 239 - سودقابل تقسیم عبارتست از سودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل واندوخته قانونی مذکوره در ماده 238 وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است .
--------------------------------------------------------------
⭕️سوال شماره 1 :

💢سود خالص شرکت اکتیو قبل از مالیات 200 میلیون تومان ، مالیات شرکت 50 میلیون تومان است .
🔶خواسته : محاسبه اندوخته قانونی

✅پاسخ :

(200.000.000 - 50.000.000)×5% = 7.500.000
--------------------------------------------------------------
⭕️سوال شماره 2 :

💢اطلاعات شرکت آرین به شرح زیر است :

🔸زیان خالص سال 94 ، 100.000.000 ریال
🔸زیان خالص سال 95 ، 40.000.000 ریال
🔸سود خالص قبل از مالیات سال 96 ، 340.000.000 ریال
🔸مالیات سال 96 ، 85.000.000 ریال

🔶خواسته : محاسبه اندوخته قانونی

✅پاسخ :

(340.000.000 - 85.000.000 - 40.000.000 - 100.000.000) × 5% = 5.750.000


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

iman Ganji:
#حسابرسی
♨️♨️♨️نحوه حسابرسی و رسیدگی به حساب موجودی کالا
⭕️قسمت اول⭕️

با توجه ب تعریف ارائه شده در بند ۳ استاندارد ۸ از موجودی کالا پر واضح است که یکی از اقلام با اهمیت در هر نوع شرکتی موجودی کالای اون شرکت میتونه باشه

در زمان حسابرسی واحد های تجاری حساب موجودی کالا توسط افرادی از تیم حسابرسی رسیدگی میشوند ک تجارب کاری خوبی داشته باشند.
با تعریف موجودی کالا آشنا باشن
با روش های نگهداری موجودی های آشنای داشته باشند
با روش های ارزشیابی موجودی کالا
و سایر مطالب ک در استاندارد ۸ حسابداری با عنوان موجودی کالا آشنایی کامل داشته باشن.
برای رسیدگی به این حساب ابتدا باید از چرخه موجودی کالا شرکت شناخت لازم پیدا کرد.
یعنی با پرس جو از مسولین مالی شناخت کافی از چرخه موجودی کالا ب دست بیارن،اطلاعات کسب شده از این پرس جو رو مکتوب کنند و مدارک لازم رو اخذ و در پرونده دائمی بایگانی کنند.


https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

با سلام خدمت همراهان عزیز
از دوستان حسابرس همراه کانال مالی و مالیاتی خواهش میکنم در صورت تمایل روش های رسیدگی به موجودی کالا مورد استفاده خودشون تیتر وار برامون ارسال کنن تا ب یک اجماع کامل برسیم و داخل کانال قرار بدیم🙏🙏🙏

@Auditor1365
مالی مالیاتی

#حسابرسی

♨️♨️♨️نحوه حسابرسی و رسیدگی به حساب موجودی کالا

⭕️قسمت دوم⭕️

❇️پس از کسب شناخت از سیستم موجودی کالا و نگارش شرح سیستم ،
مراحل ذیل برای رسیدگی ب سرفصل موجودی کالا پیشنهاد میگردد.
۱:اخذ صورت گردش موجودی کالا از سیستم انبار ب تفکیک هر انبار و مقایسه صورت گردش با سیستم مالی شرکت.
۲:کنترل مطابقت کاردکس کالا با صورت گردش انبار.
۳:کنترل مطابقت حواله و رسید کالا با کاردکس کالا.
۴:کنترل روش های ارزشیابی موجودی کالا(روش ها در اهم رویه ها صورتهای مالی افشا میشود).
۵:آزمون Cut Ofرسید کالا و حواله کالا.
۶:رد یابی از رسید انبار به سند حسابداری و صورتحساب خرید.
۷:ردیابی از حواله انبار با سند مصرف(شرکتهای تولید)یا فاکتور فروش(شرکتهای بازرگانی)و سند حسابداری.
۸:کنترل پوشش بیمه ای موجودی های کالا.
۹:کنترل اقلام راکد و کم گردش.
۱۰:سند رسی هر انبار.
۱۱:کنترل صورت گردش کالا با مدارک انبارگردانی.
۱۲:کنترل مصرف مواد اولیه با BOMتولیدی(فقط در شرکتهای تولیدی موضوعیت دارد).
۱۳:عطف متقابل اضافات طی دوره با اضافات حسابهای پرداختنی تجاری.

✅فایل اکسل مربوطه 👇👇👇👇

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#حسابداری

✳️ثبت "برگشت از فروش" در صورتی که فروش در سال X1 و برگشت از فروش در سال X2 باشد .

🔘ادواری اگر بی اهمیت باشد👇

برگشت از فروش (بد)
مالیات ارزش افزوده فروش (بد)
عوارض ارزش افزوده فروش (بد)
ح دریافتنی( بس)

🔘دائمی اگر بی اهمیت باشد 👇

برگشت از فروش (بد)
موجودی کالا (بد)
مالیات ارزش افزوده فروش (بد)
عوارض ارزش افزوده فروش (بد)
ح دریافتنی (بس)

🔘ادواری اگر بااهمیت باشد 👇

سود و زیان انباشته (بد)
مالیات ارزش افزوده فروش (بد)
عوارض ارزش افزوده فروش (بد)
ح دریافتنی (بس)

🔘دائمی اگر بااهمیت باشد👇

سود و زیان انباشته (بد)
موجودی کالا (بد)
مالیات ارزش افزوده فروش (بد)
عوارض ارزش افزوده فروش (بد)
ح دریافتنی (بس)

--------------------------------------------------------------
⭕️اهمیت :
اطلاعاتی با اهميت تلقی ميشود كـه عـدم افـشای آن بـر تـصميمات اقتصادی استفاده كنندگان كه بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ ميشـود، مـؤثر واقـع شـود.
اهميت به اندازه و ماهيت قلمی بستگی دارد كـه در شـرايط خـاص در مـورد حـذف آن قضاوت ميشود. برای اتخاذ تصميم درباره اهميت يک قلم يا جمع اقلام، هم اندازه و هـم ماهيت آن قلم يا اقلام ارزيابی ميشود. متناسب با شرايط، ممكن است يكـی از دو عامـل يادشده تعيين كننده باشد.

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#حسابداری

✳️ثبت "برگشت از خرید" در صورتی که خرید در سال X1 و برگشت از خرید در سال X2 باشد .

🔘ادواری اگر بی اهمیت باشد👇

ح پرداختنی (بد)
برگشت از خرید (بس)
مالیات ارزش افزوده خرید (بس)
عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

🔘دائمی اگر بی اهمیت باشد👇

ح پرداختنی (بد)
موجودی کالا (بس)
مالیات ارزش افزوده خرید (بس)
عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

🔘ادواری اگر بااهمیت باشد👇

ح پرداختنی (بد)
سود و زیان انباشته (بس)
مالیات ارزش افزوده خرید (بس)
عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

🔘دائمی اگر بااهمیت باشد👇

ح پرداختنی (بد)
موجودی کالا (بس)
مالیات ارزش افزوده خرید (بس)
عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

--------------------------------------------------------------
⭕️اهمیت :
اطلاعاتی با اهميت تلقی ميشود كـه عـدم افـشای آن بـر تـصميمات اقتصادی استفاده كنندگان كه بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ ميشـود، مـؤثر واقـع شـود.
اهميت به اندازه و ماهيت قلمی بستگی دارد كـه در شـرايط خـاص در مـورد حـذف آن قضاوت ميشود. برای اتخاذ تصميم درباره اهميت يک قلم يا جمع اقلام، هم اندازه و هـم ماهيت آن قلم يا اقلام ارزيابی ميشود. متناسب با شرايط، ممكن است يكـی از دو عامـل يادشده تعيين كننده باشد.

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

✨🌸🍃🌼🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🍃🌼
🌸
#استاندارد_17
#سرقفلی
#نرم_افزار

💢سرقفلی محل کسب ، سرقفلی حاصل از ترکیب تجاری ، سرقفلی ایجادشده در واحد تجاری ، نرم افزار حسابداری ، نرم افزار مربوط به راه اندازی ماشین آلات به ترتیب در کدام سرفصل قرار می گیرد ؟

1. یک سرفصل مجزاست - به عنوان دارایی شناسایی نمی شود - سایر دارایی ها - دارایی نامشهود - دارایی نامشهود

2. دارایی نامشهود - یک سرفصل مجزاست - به عنوان دارایی شناسایی نمی شود - دارایی نامشهود - دارایی ثابت

3. دارایی نامشهود - سایر دارایی ها - به عنوان دارایی شناسایی نمی شود - دارایی نامشهود - دارایی نامشهود

4. دارایی نامشهود - یک سرفصل مجزاست - دارایی نامشهود - دارایی نامشهود - دارایی ثابت


✅پاسخ :

⭕️سرقفلی محل کسب

🔸سرقفلی محل كسب، حقی است كه واحد تجاری به جهت تقـدم در اجـاره، موقعيـت يـا جذب مشتری نسبت به محلی پيدا ميكند. اين حق در ميان عموم به عنوان سرقفلی شناخته شده است ليكن در حسابداری براي تمايز اين حق و سرقفلی مربـوط بـه تحـصيل سـاير واحدها يا گروه داراييها، استفاده از واژه "سرقفلی محل كسب" مناسبتر است.
🔸سرقفلی محل كسب تنها زمانی به عنوان دارايی قابل شناسايی است كه از اشـخاص ديگـر در مقابل پرداخت وجه نقد يا معادل نقد يا ساير مابه ازاهای غير نقد خريداری شده باشـد.
🔸اگرچه حق مزبور متصل به يك دارايی مشهود است، اما خريد و فروش آن بدون واگذاری مالكيت امكانپذير است و بنابراين انعكاس آن تحت سر فصل داراييهای نامشهود مناسـب است. سرقفلی محل كسب عمر مفيد نـامعين دارد و عمومـاً قابـل بازيافـت اسـت زيـرا اگر مستاجر اين حق را به طور قانونی تحصيل كرده باشد، حتي در صورت اجبـار مالـك، تخليه در مقابل دريافت سرقفلی صورت ميگيرد.

⭕️سرقفلی حاصل از ترکیب تجاری(سرقفلی تلفیقی)

🔸اصطلاح فوق مفهوم متفاوتی با سرقفلی محل كسب دارد، اگرچه هر دو به علت وجود يـا ايجاد مزيتهای خاص تجاری حادث ميشود. به تعبير ديگر در شرايطی كه سـرقفلی محـل كسب به عواملی همچون موقعيت محلی و جذب مشتری وابسته است، سرقفلی يك واحـد تجاری در نتيجه هم افزايی كليـه داراييهـای ثابـت مـشهود و داراييهـای نامـشهود قابـل تشخيص و غيرقابل تشخيص ايجاد ميشود به نحوی كه موجب ايجاد منافع اقتصادی آتی بيشتری برای آن واحد تجاری در مقايسه با ساير واحدهای تجاری مشابه ميگردد. از آنجا كه سرقفلی به طور جداگانه قابل تشخيص نيست، اساساً در تعريف دارايی نامـشهود قـرار نميگيرد و در استاندارد مربوط به تركيبهای تجاری مطرح شده است. واژه حسن شـهرت نيز بعضاً بجای واژه سرقفلی به كار ميرود.

⭕️سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری

🔸سرقفلی ايجاد شده در واحد تجاری اگرچه انتظار ميرود به جريان منـافع اقتـصادی آتـی كمك كند، ليكن به طور جداگانه قابل تشخيص نيـست و لـذا حـائز معيارهـای شـناخت به عنوان دارايی نميباشد. در واقع سرقفلی ايجاد شده در واحد تجـاری بـه علـت اينكـه حقوقی قابل كنترل نيست، منافع اقتصادی آتی مشخصی ايجاد نميكند و بهای تمام شـده آن نيز به گونه ای اتكاپذير قابل اندازه گيری نيست، لذا اساساً بـه عنـوان دارايـی شناسـايی نمی شود .

⭕️نرم افزار

🔸برخی داراييهای نامشهود ممكن است بر روی يا در درون يك عنصر عينی از قبيل لوح های فشرده (در مورد نرم افزار رايانه ای)، مدارك قانونی (در مورد حق اختراع يا پروانه رسمی) يا فيلم باشد. در چنين شرايطی طبقه بندی قلم مزبور به عنوان دارایی ثابت مشهود يا دارايـی نامشهود مستلزم قضاوت در باره اين امر است كه كدام عنصر مهمتر است. مثلاً نـرم افـزار رايانه ای مربوط به راه اندازی ماشين آلات، عملاً بخشی از ماشين آلات اسـت و بنـابراين در سرفصل داراييهای ثابت مشهود طبقه بندی می شود.


✅گزینه 2 صحیح است .

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#مالیات_بر_درآمد_اتفاقی

♨️♨️نرخ مالیات بر درامد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ق م م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرخ ۲۵٪موضوع ماده ۱۰۵ق م م قابل اعمال میباشد.
⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#نحوه_رسیدگی_به_تعدیلات_سنواتی
♨️♨️قسمت اول
✅مطابق بخشنامه ۲۰۰/۲۱۰۱۲مورخ۱۳۹۱/۱۰/۲۵در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی،و‌به منظور ایجاد وحدت رویه،مقرر میگردد:
🛑حساب تعدیلات سنواتی (سود و‌زیان انباشته)طی دوره جاری میتوان بدهکار یا بستانکار گردد،بنابراین مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و‌مستندات مربوطه را اخذ و‌ضمن برسی صحت محاسبات مربوط،با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:
الف:اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به اشتثنا موارد زیر:
۱:اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل(در صورت انطباق با ماده ۱۴۷و۱۴۸ق م م)در صورتیکه به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد،مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد.بدیهی است در صورتیکه بخشی از درآمدهای سال مربوط از طریق معاف یا مشمول مالیات مقطوع باشد هزینه ها به نسبت درآمدها تسهیم میشود.
۲:اقلام مربوط به به برگشت از فروش و‌تخفیفات و‌یا اصلاحات فروش بر اساس مستندات مربوط،مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

⭕️کانال مالی و‌مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#نحوه_رسیدگی_به_تعدیلات_سنواتی
♨️♨️قسمت دوم
✅ب:اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنا موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه میگردد:
۱:اقلامی ک توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.
۲:درآمد هایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند.
۳:درآمد های مشمول مالیات مقطوع.
۴:اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مؤدی در دوره مربوط مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️

🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

✍با سلام و عرض خسته نباشید خدمت عزیزان

✍همانگونه که مستحضر هستید آموزش استاندارد حسابداری شماره 4 و 5 در ایام نوروز ارائه شد .
✍آموزش ، تبادل نظر و ارائه استاندارد حسابداری شماره 6 در اواخر فروردین ماه آغاز میشود .
✍بسیاری از عزیزان سوال دارند که تکلیف حقوق دستمزد سال 97 چه شد ؟ باید به عرض برسانیم که هنوز چیزی تصویب نشده است . به محض تصویب شدن تمام جزئیات به همراه ریز محاسبات در این کانال درج میگردد .

❌❌ضمنا به استحضار میرساند بسیاری از مطالب این کانال ، توسط سایر کانال های مالی بدون ذکر منبع کپی و پخش میشود . هرگونه مطالبی که پس از انتشار در این کانال ، در کانال دیگری منتشر شود کپی از این کانال بوده و در صورتی که منبع ذکر نشود مورد رضایت ما نخواهد بود و در صورت تکرار ، این کپی کاری ها در کانال افشا میشود❌❌

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

‍ #تامین_اجتماعی

💢مستمری بازنشستگان چگونه محاسبه می شود ؟

🌀براساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه ای تحت عنوان بخشنامه شماره 60 وجود داشت که دو سال آخر بیمه پردازی بیمه شدگان مبنای محاسبه پرداخت مستمری فرد محسوب می شد؛ اما چنانچه این دو سال دستخوش دستمزد نامتعارف در طول بیمه پردازی این افراد قرار می گرفت میانگین پنج سال آخر مبنای محاسبه قرار می گرفت .

🌀اما طبق ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، این قضیه منتفی شد و در 25 تیرماه 1396 همزمان با روز تامین اجتماعی بخشنامه ای با شماره 60/1 صادر شد که از اول فروردین سال 1396 میزان مستمری براساس قانون اصلاح ماده 77 و تبصره ذیل مصوب 16 اسفندماه 1371 با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود؛ یعنی برای تعیین میزان مستمری بازنشستگان، دو سال آخر محاسبه می شود.

🌀بنابراین بخشنامه 60 برای محاسبه میزان مستری بازنشستگان لغو و مبنای این محاسبه، بخشنامه 60/1 می باشد .
--------------------------------------------------------------
🔸متن ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه :

در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید .

🔸متن ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه :

برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و  بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#قانون_کار

💢با توجه به ماده (66) قانون کار که مقرر می دارد (کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند) منظور قانون گذار چیست ؟

✅حالت اول :

🔘در قراردادهای کار دایم و قرارداد کار موقت که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل نیامده و بدون پرداخت سنوات خدمت، رابطه فی مابین با تجدید قرارداد ادامه می یابد کارگر می تواند در سال 9 روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید .

✅حالت دوم :

🔘بدیهی است در قرارداد کار با مدت موقت که پس از منقضی شدن مدت قرارداد بین کارگر و کارفرما تسویه حساب به عمل آمده و کارگر کلیه مطالبات از جمله سنوات خدمت خود را دریافت می دارد کارفرما مکلف است با انقضای هر قرارداد همراه با تسویه حساب ، حق السعی تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر را به وی پرداخت نماید .

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#حسابداری

⭕️روش های حذف مطالبات⭕️

🔶دو روش حذف مطالبات وجود دارد :
1. روش حذف مستقیم
2. روش ذخیره

🌐روش حذف مستقیم :

1⃣به هنگام سوخت مطالبات ثبت زیر زده می شود :

هزینه مطالبات سوخت شده (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

2⃣در صورتی که پس از مدتی مشخص گردد که مطالبات سوخت شده قابل وصول است در صورتی که سوخت مطالبات و امکان وصول آن در یک دوره مالی اتفاق افتاده باشد :

حسابهای دریافتنی (بد)
هزینه مطالبات سوخت شده (بس)

3⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

4⃣احتمال دارد که سوخت مطالبات و حذف آن در سال قبل اتفاق افتاده باشد ولی وصول مطالبات در دوره جاری اتفاق بیفتد :

حسابهای دریافتنی (بد)
سایر درآمدها (بس)

5⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

❌نکته :
🔺در روش حذف مستقیم ممکن است اصل تطابق رعایت نگردد .
--------------------------------------------------------------
🌐روش ذخیره :

1⃣در این روش چنانچه احتمال عدم وصول مطالبات وجود داشته باشد :

هزینه مطالبات مشکوک الوصول (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بس)

2⃣و به هنگام حذف مطالبات :

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

3⃣اگر مطالبات سوخت شده احتمال وصول آن وجود داشته باشد ابتدا حسابهای دریافتنی را احیا می کنیم :

حسابهای دریافتنی (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بس)

4⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#حسابداری

⭕️روش های حذف مطالبات⭕️

🔶دو روش حذف مطالبات وجود دارد :
1. روش حذف مستقیم
2. روش ذخیره

🌐روش حذف مستقیم :

1⃣به هنگام سوخت مطالبات ثبت زیر زده می شود :

هزینه مطالبات سوخت شده (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

2⃣در صورتی که پس از مدتی مشخص گردد که مطالبات سوخت شده قابل وصول است در صورتی که سوخت مطالبات و امکان وصول آن در یک دوره مالی اتفاق افتاده باشد :

حسابهای دریافتنی (بد)
هزینه مطالبات سوخت شده (بس)

3⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

4⃣احتمال دارد که سوخت مطالبات و حذف آن در سال قبل اتفاق افتاده باشد ولی وصول مطالبات در دوره جاری اتفاق بیفتد :

حسابهای دریافتنی (بد)
سایر درآمدها (بس)

5⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

❌نکته :
🔺در روش حذف مستقیم ممکن است اصل تطابق رعایت نگردد .
--------------------------------------------------------------
🌐روش ذخیره :

1⃣در این روش چنانچه احتمال عدم وصول مطالبات وجود داشته باشد :

هزینه مطالبات مشکوک الوصول (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بس)

2⃣و به هنگام حذف مطالبات :

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

3⃣اگر مطالبات سوخت شده احتمال وصول آن وجود داشته باشد ابتدا حسابهای دریافتنی را احیا می کنیم :

حسابهای دریافتنی (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بس)

4⃣و به هنگام وصول آن :

بانک (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#نحوه_رسیدگی_به_تعدیلات_سنواتی
♨️♨️قسمت سوم
✅ج:در صورتیکه در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین میگردد در خصوص حساب:
۱:اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچگونه تاثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.
۲:اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است،عینا به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه میشود.
۳:اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به درآمد باشد،چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر اینصورت با اعمال ضرایب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#هزینه_های_قابل_قبول_مالیاتی
♨️♨️بند ۹ ماده ۱۴۸ ق م م
هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا:وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا:طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
💢آیین نامه های مرتبط با فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی💢
موضوع بند(۹)ماده ۱۴۸ ق م م
۱:اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه،همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذی ربط.
۲:احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:
-۱-۲گواهی یا تایید خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح ک متولی تشخیص خسارت میباشند و یا هر گونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده تایید نماید.
-۲-۲صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط تنظیم گردیده است.
-۳-۲قراردادهای بیمه مربوط.
۳:خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود که جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
۴:ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

⭕️کانال مالی و مالیاتی⭕️

https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j84reMiydX7sA
مالی مالیاتی

#استاندارد_16
#آثار_تغییر_در_نرخ_ارز

💢شرکت ملی نفت ایران ماشین آلاتی را به طور نسیه به مبلغ 2.000.000 دلار از سوئیس در تاریخ 1396/10/25 خریداری نمود و مقرر شد مبلغ معامله در تاریخ 1396/12/10 پرداخت شود . نرخ دلار در تاریخ های زیر :

🔸24.000 ریال در 1396/10/25
🔸28.000 ریال در 1396/12/10
🔸30.000 ریال در 1396/12/29

💢در تاریخ پرداخت مبلغ معامله ، سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز کدام است ؟

الف. صفر ریال
ب. 8 میلیارد ریال زیان
ج. 8 میلیارد ریال سود
د. 12 میلیارد ریال زیان
--------------------------------------------------------------
✅پاسخ :

ارقام به میلیارد ریال

⭕️تاریخ 96/10/25 :

ماشین آلات (بد) 48
حسابهای پرداختنی (بس) 48

⭕️تاریخ 96/12/10 :

حسابهای پرداختنی (بد) 48
اندوخته تسعیر ارز (بد) 8
بانک (بس) 56

❌نکته : شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی است . مطابق بند 31 استاندارد 16 و ماده 136 قانون محاسبات عمومی :
"سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهای ارزی شركتهای دولتی، درآمـد يـا هزينـه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بـدهيهای مـذكور بايـد در حـساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهای ارزی منظور شود. در صورتی كه در پايان سال مالی، مانـده حساب ذخيره بدهكار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره : در صورتی كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهای ارزی در پايـان سـال مالی از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد، مبلغ مازاد پس از طی مراحـل قـانونی قابل انتقال به حساب سرمايه شركت ميباشد."

✅در تاریخ پرداخت مبلغ معامله ، هیچ سود یا زیانی ناشی از تسعیر ارز شناسایی نشد ، در نتیجه گزینه الف صحیح است .

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

‍ ‍ #تامین_اجتماعی

📌مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

1⃣بازخرید ایام مرخصی (در حدود مقرر در ماده 64 قانون کار).

2⃣هزینه سفر و فوق العاده ماموریت به شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل حکم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت ، تصاویر روادید و گذرنامه و....

3⃣کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون تامین اجتماعی

4⃣حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.

5⃣عیدی طبق قانون کار و پاداش نهضت سوادآموزی

6⃣کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری.

7⃣حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

8⃣خسارت اخراج و مزایای پایان خدمت (حق سنوات).

9⃣شاغلین تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی(در صورت ارائه مستندات و مدارک مثبته)

⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A

🌀منبع : بخشنامه 11/3 جدید درآمد👇👇
مالی مالیاتی

#مالیاتی

💢مشمولین ارسال فهرست معاملات فصلی چه اشخاصی هستند ؟

🌐مطابق ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات فصلی را به شرح است :

1⃣کلیه اشخاص حقوقی

2⃣صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون محسوب می شوند .

3⃣صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A
مالی مالیاتی

#استاندارد_16
#آزمون_حسابدار_رسمی

💢مانده بستانکاری حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت دولتی در پایان سال 1392 مبلغ 330 میلیارد ریال است. با فرض اینکه سرمایه و اندوخته سرمایه ای شرکت مذکور در پایان سال مالی مزبور به ترتیب مبالغ 250 میلیارد ریال و 70 میلیارد ریال باشد ؛

🔶خواسته : صدور ثبتهای لازم در این رابطه (شرکت دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد)
--------------------------------------------------------------

✅پاسخ :

مطابق بند 30 استاندارد 16 حسابداری و عطف به ماده 136 قانون محاسبات عمومی :
🔹سود یا زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی موضوع قانون محاسبات عمومی در حسابی به نام اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی نگهداری میشود .

🔹اگر در پایان سال این حساب مانده بدهکار داشته باشد به حساب سود و زیان دوره منظور میشود .

❌در صورتی که مانده حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد.❌

🔹اگر این مبلغ به حد مجاز فوق نرسیده باشد تحت عنوان حقوق صاحبان سهام و در سود و زیان جامع گزارش میشود .

با توجه به توصیحات ارایه شده داریم :

330 - 250 = 80
🔹مازاد اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی نسبت به سرمایه ثبت شده شرکت مزبور منتقل میگردد .

اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی ارزی (بد) 80
سرمایه (بس) 80


⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️
🆔https://t.me/joinchat/AAAAAEYa-j9tdF6hSKk-5A