فرنگ نوشت 
عنوان گروه یا کانال:

فرنگ نوشت


توضیحات:
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1000
فرنگ نوشت

#کاریکاتور
بچه ها از آمپول دکتر می ترسند؛
بزرگترها از صورتحساب دکتر (یا بیمارستان)؛
#آمریکا 🇺🇸

@Farang_nevesht
#کاریکاتور
بچه ها از آمپول دکتر می ترسند؛
بزرگترها از صورتحساب دکتر (یا بیمارستان)؛
#آمریکا 🇺🇸

@Farang_nevesht