فرشتگان نجات و درمان 
عنوان گروه یا کانال:

فرشتگان نجات و درمان


توضیحات: گروه فرشتگان نجات و درمان❤️ https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ ?پرسش و پاسخ سوالات پزشکی ?مطالب مفید پزشکی ?تفسیر آزمایش ?مشاوره های پزشکی ?مطالب روانشناسی
شناسه: @
تعداد اعضا: 1501
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

گروه فرشتگان نجات و درمان❤️

https://t.me/joinchat/CDgRX0MlYkx90FpVS1_BFQ
😇پرسش و پاسخ سوالات پزشکی
😇مطالب مفید پزشکی
😇تفسیر آزمایش
😇مشاوره های پزشکی
😇مطالب روانشناسی
تنی ۴۹۱۲۰۵

دوستان مطالب پزشکی🌹🙏🙏
ایلا ۱۰۱۱۹۸

دوستان عزیز
به مناسبت فرا رسیدن عید مبعث، تخفیف های ویژه داریم 😍😍
❤️❤️کاتالوگ ۵ پر از تخفیف های ویژه هست برای مشاهده کاتالوگ ۵ اینجارو کلیک کنید به ابتدای کاتالوگ بروید و از دیدن تخفیف ها لذت ببرید🛍🛍🛍
دومین برند برتر تولید لوازم ارایشی و بهداشتی گیاهی

🍃رژلب بدون سرب
🍃ریمل گیاهی
🍃عطر بدون پارافین و پارابن
🍃لاک بدون مواد شیمیایی
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
@Moonlight990
@Mrjahanbin
@oriflame_1968
محمد جواد ۷۲۱۲۳

میشه درمورد از بین بردن خارشت آبله مرغان راهنماییم کنین
جاوید ۱۱۸۸۴۲

دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم
روزتون خوش وخدا نگهدارتون
محمد جواد ۷۲۱۲۳

دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم
روزتون خوش وخدا نگهدارتون
خانم دکتر
محمد جواد ۷۲۱۲۳

میشه راهنماییم کنید ممنون میشم
سرور ۳۰۴۴۴۳

چقد زیبا👌👌👌👍
سرور ۳۰۴۴۴۳

چقد زیبا👌👌👌👍
شکوفه ۴۸۳۲۸۷

سلام ب همگی
دوستان میشه فقط مطالب و صحبت های پزشکی داشته باشین؟
مطالب حاشیه ای از اصل مطالب و اهداف این گروه اولویت بیشتری داره...
ممنون🌹
شمیسا ۱۳۷۸۹۲

سلام ب همگی
دوستان میشه فقط مطالب و صحبت های پزشکی داشته باشین؟
مطالب حاشیه ای از اصل مطالب و اهداف این گروه اولویت بیشتری داره...
ممنون🌹
🙏🙏
ملیحه ۷۷۴۳۷

با سلام سالروز مبعث پیامبر رحمت برای اهل عالم (و نه تنها مسلمین)،  هم او که مبعوث شد تا شرافت‌های اخلاقی را کامل و تمام کند.
بزرگواری که اصحابش بارها از وی خواستند در برابر آزار و اذیت کافران، آنها را نفرین کند و ایشان در پاسخ فرمودند: من پیامبر نفرین نیستم؛ من پیامبر رحمتم.
این روز و عید فرخنده را خدمت همه رهروان حق و حقیقت تبریک عرض کرده، از خداوند مهربان می‎خواهم، عیدی ما را، همتی برای اندیشیدن عمیق‌تر در آموزه‌های پیامبر رحمت و متخلق شدن به اخلاقی قرار دهد که رضایت حضرتش در آن است.
و این که باور کنیم، معیار رهروی از پیامبری که به حسن و خلق و وفا کس به پای او نرسد، اخلاق نیکو است و پرهیز از دروغ و تزویر و ریا و...، و نه ادعای مسلمانی؛ اخلاقی که ملاک سنجش شرافت و انسانیت بوده و خواهد بود و گمشده امروز انسان و انسان امروز.
محمد جواد ۷۲۱۲۳

واسه خارشت آبله مرغان چیکار کنیم خواب ندارم ۲روزه
فرزین ۵۴۵۳۳۸

🅾مزیت خواب کوتاه روزانه برای بدن

1⃣کاهش استرس
2⃣افزایش انرژی
3⃣بهبود سلامت قلب
4⃣افزایش عضله سازی
5⃣تنظیم هورمون تستوسترون
6⃣افزایش خلاقیت
7⃣تقویت سیستم ایمنی

@Fitness_bodys
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

چقدر قشنگ عالی
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

سلام دوستان صبحتون ب خیر ❤️
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

عزیزان سوال یکی از دوستانم اینه ک هپاتیت از چ راههایی قابل انتقال است ؟؟
روژگل ۱۳۹۲۵۵

عزیزان سوال یکی از دوستانم اینه ک هپاتیت از چ راههایی قابل انتقال است ؟؟
راه های انتقال مشابه اچ ای وی هستش به علاوه آب و غذای الوده
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

یعنی دوتا همکار در یه‌محیط کاری از غذای همدیگه استفاده کنن ب اون یکی انتقال میده؟؟؟
یحیی ۱۲۹۰۰۹

🤓انواع انسولین #گلارژین

Abasaglar (previously known as Abasria)

🔻#انسولین_گلارژین با نام تجاری آباساگلار که قبلا آباسریا نامیده می شد، #بیوسیمیلار (عملکرد زیستی مشابه) انسولین گلارژین با نام تجارتی لانتوس می باشد. بعبارتی این دو فرآورده ماده موثره ی یکسان دارند.

🔻#لانتوس توسط سانوفی و #آباساگلار توسط ایلای لیلی تولید شده است. در اروپا از سپتامبر سال ۲۰۱۴، در اروپا تصویب و وارد بازار شده است.

🔻آباساگلار برای مصرف یک بار در روز و با همان شرایط لانتوس تجویز می گردد. طیق بررسی ها، از لحاظ کارایی و عوارض، مشابه لانتوس می باشد. ضمن اینکه هزینه کمتری برای بیمار دارد.

✏️National Institute for Health and Care Excellence. NICE advice 2015


✍️دکتر فانک فهیمی
استاد گروه فارماکوتراپی (داروسازی بالینی)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرزین ۵۴۵۳۳۸

عاااااااولي👌🏻
فرزین ۵۴۵۳۳۸

👌🏻👌🏻👌🏻
روژگل ۱۳۹۲۵۵

یعنی دوتا همکار در یه‌محیط کاری از غذای همدیگه استفاده کنن ب اون یکی انتقال میده؟؟؟
احتمالش هست ولی احتمال بیشترش اینه که از یه قاشق مشترک استفاده کنن
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

محبوبه ۲۱۲۸۵۰

یعنی ظرفشون جدا باشه
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

سپاس از شما دوست عزیز
ابوالحسن ۲۷۳۹۶۸

Masoud Sadrikia:
لیلا بگو ، اصلا تو مارا می شناسی ؟
اصلا بگو ، مهر و وفا را می شناسی ؟

هر شب دعا کردم همیشه باتو باشم
لیلای من اصلاً خدا را می شناسی ؟

در گیر و دار قصه عشق تو ماندم
اسطورهٔ افسانه ها را می شناسی؟

دلداده ام ، دلبسته ی چشم تو هستم
دل های از سینه جدا را می شناسی؟

گم شد دلم در ازدحام رنگ و نیرنگ
دنیای پر رنگ و ریا را می شناسی ؟

کوتاه کن این قصه را با عطر موهات
مجنون این موی رها را می شناسی؟

میترسم از روزی که در یادت نباشم
این عاشق بی ادعا را می شناسی ؟

بعد از تو من غربت نشین کوچه هایم
لیلا ... غریب آشنا را می شناسی ؟؟؟
فرزین ۵۴۵۳۳۸

آزاد ۱۰۰۰۷۴

🍀🌸عید سعید مبعث مبارک🌸🍀
فاطمه صغری ۴۳۱۹۸۹

فاطمه صغری ۴۳۱۹۸۹

Before Going Sleep Every Night
Forgive EveryOne
And Sleep With A Clean Heart .

هر شب قبل از خواب
همه رو ببخش
و با يه قلب تميزو پاك بخواب .

@PicStone
یحیی ۱۲۹۰۰۹

_💉💊💉______

❖❊❀✺﷽ ‌✺❀❋❖

♈️ #پیشگیری_درمان_چربی_خون

🐬🐠🐬🐠🐬🐠🐬🐠

✅هیپرلیپیدمی یا چربی بالای خون، عبارت است از بالابودن غلظت چربی خون . انواع افزایش چربی خون (LDL و تری گلیسیرید_ TG) براساس سطح انواع چربی در خون ، و میزان بالاتر بودن آنها از حد طبیعی تعریف می شود. افزایش چربی خونی در هر سنی می تواند رخ دهد، اما در بزرگسالان شایع تر است .

⚠️علایم:
- گرهک های زرد رنگ چربی در پوست زیر چشم ها، پوست ناحیه آرنج و زانو، و نیز در تاندون ها
- سرگیجه
- بزرگ شدن طحال و کبد
- حلقه های سفیدرنگ در اطراف مردمک چشم

❌پیشگیری:
- رژیم غذایی کم چربی داشته باشید.
- اگر دیابت دارید، برنامه درمانی خود را به دقت رعایت کنید.
- آزمایش اندازه گیری سطح کلسترول و انواع آن را انجام بدهید.

🔬درمان:
رژیم کم چرب، عدم مصرف شیرینی های بیرون از خانه و مصرف کم قند و شکر
هم اکنون اگر با رژیم کنترل نشد، داروهای زیادی برای کنترل چربی های خون استفاده می شوند. با راهنمایی و همفکری پزشک خود مؤثرترین دارو را پیدا کنید.

? 🍃 🍂 🌾


i
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

دوستان علت سر شدن دست ها در خواب چیست
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

رازمیك ۸۸۲۶۳

چه خوراکی‌هایی را نباید در یخچال نگهداری کرد؟

🍅 گوجه‌فرنگی؛
این میوه تمام عطر و طعم‌ خود را در یخچال از دست می‌دهد. یخچال بافت گوجه را نیز تغییر می‌دهد. سرما غشای دیواره‌ میوه را می‌شکند و مزه‌ آن را عوض می‌کند.

🌱 ریحان؛
ریحان به سرعت در یخچال پلاسیده می‌شود و بوی تمام مواد غذاییِ موجود در یخچال را به خود جذب می‌کند. بهتر است ریحان را بیرون از یخچال بگذارید و مانند گل درون فنجان آب تازه قرار دهید.

🌰 سیر؛
در یخچال جوانه می‌زند و ممکن است حالت چروکیده و کهنه پیدا کند. باید سیر را در محیط خشک و خنک نگه دارید.

🍾 روغن زیتون
را باید در جای خنک و تاریک غیر از یخچال قرار دهید. زیرا این روغن در محیط یخچال مثل کره متراکم و سخت می‌شود.

☕️ قهوه؛
اگر قهوه را در یخچال قرار دهید نه‌تنها طعمش را از دست می‌دهد، بلکه بوی سایر غذاها را به خود می‌گیرد. قهوه را در جای خنک و تاریک نگه‌ دارید تا طعم و تازگی آن باقی بماند.
غنی ۲۶۱۶

✅ضربان قلب در جنین:
120-140 : نوزاد دختر و 140-160 مربوط به جنس پسر میباشد.

✅میزان تکان های جنین تا هفته 24 معمولا حس نمیشود و در فاصله هفته های 24تا32به اوج خود میرسد و مجدد از هفته 32کم تر خواهد شد.

در صورت عدم مشاهده حرکت جنین حتما یک مایع شیرین میل کنید و به پهلو چپ استراحت بفرمایید.تعداد حرکات لازم در ساعت دو الی سه تکان کافیست جهت تایید حیات جنین.


✅حالات قرارگیری جفت جنین (قدامی و خلفی و سرراهی است) "که حالت نرمال قدامی است برای ما. اما اگر حالت قرارگیری جفت خلفی هم گزارش شود جای نگرانی نیست(در این حالت تکان های جنین کم تر حس خواهد شد) . تنها حالت خطرساز برای ما جفت سرراهی است.

✅میزان نرمال وزن جنین در ماه اخر (هفته 38) میزان 3کیلو و چهارصد گرم الی ششصد گرم میباشد.تا هفته چهلم یعنی هفته آخر.

✅حالت نرمال و مناسب قرارگیری جنین حالت سفالیک میباشد.

✅قلب جنین در هفته پنجم تشکیل میشود اما میتواند این امر در هفته ششم، هفتم، نهایتا هشتم هم شکل بگیرد.

بیتا مرادی: کارشناس زنان زایمان مامایی🌹
غنی ۲۶۱۶

✅سردرد بارداری :

@MidwifeBita

در سه ماه اول طبیعیست که رفته رفته با ورود به سه ماه دوم کم تر خواهد شد. سردرد ناشی از تغییرات خون رسانی مغز در بارداری است. شما در این حالت بایستی حتما
استراحت کافی داشته باشید، خواب به موقع یعنی قبل از تایم یازده ، استرس‌ وفشار روحی وروانی برای شما سم است. مصرف دخانیات و نوشابه‌گازدار و مواد محرک مثل موادغذایی و خوراکی تند این ها همه و همه باید ترک بشود بدلیل اینکه اثر مستقیم روی مغز دارند هم مادر و هم جنین.
توصیه من به شما این هست که حتما روزانه از دو الی سه عدد خرما، از یک عدد موز، چند دانه مویز و انجیر،استفاده کنید.مایعات شیرین طبیعی بنوشید مثل شربت عسل که بهترین نوشیدنی طبیعیست یا مخلوط شیر و عسل که میتواند بهترین مسکن طبیعی برای شما باشد.هرگز در وضعیت ثابت نمانید. یعنی به مدت طولانی به حالت ایستاده و یا نشسته.و نکته آخر اینکه از مصرف مواد غذایی و خوراکی شور،و ترشی جدا خودداری بفرمایین.🌹

@MidwifeBita
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

😂😂😂😂😂😂
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

خیلی باحاله
گلنوش ۵۸۷۸۰۱

#علايم_فيبروم

👈خون‌ريزي شديد قاعدگي
👈قاعدگيهاي طولاني و خونريزي بین دو قاعدگي
👈احساس درد و فشار
👈نداشتن کنترل روي دفع ادرار يا تکرر ادرار
👈يبوست
👈درد در ناحيه پشت و يا پاها
گلنوش ۵۸۷۸۰۱

#علايم_فيبروم

👈خون‌ريزي شديد قاعدگي
👈قاعدگيهاي طولاني و خونريزي بین دو قاعدگي
👈احساس درد و فشار
👈نداشتن کنترل روي دفع ادرار يا تکرر ادرار
👈يبوست
👈درد در ناحيه پشت و يا پاها
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

محبوبه ۲۱۲۸۵۰

سوال داشتم
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

غنی ۲۶۱۶

✅ خواص ملون :

@MidwifeBita


✔️سرشار از پتاسیم منیزیم بوده و در نتیجه مانع از استرس، افسردگی، سرگیجه، تپش قلب، و ورم خواهد شد.


✔️بخاطر دارا بودن انواع ویتامین ها مخصوصا B6, B12, B1 از حالت تهوع جلوگیری کرده و موجب افزایش اشتها میشود.


✔️منبع عالی ویتامین Aو بتاکاروتن بوده که بر سلامت بینایی بسیار مفید و مانع از بروز مشکلات جفت در بارداری میشود و تقویت کننده آنست.

✔️بدلیل داشتن فیبر بالا به هضم سریع غذا کمک کرده و درنتیجه عملکرد گوارش را بهبود میبخشد و مانع از یبوست خواهد شد.


@MidwifeBita


❕ پس با وجود فواید بی نظیری که از این میوه لذیذ برای شما ذکر کردم،اون رو در بارداری فراموش نکنید.🌹
لویك ۳۲۰۹۷۵

اهنگ جدیدمعین به افتخاردوستان
غنی ۲۶۱۶

✅عیوب زایمان سزارین :


@MidwifeBita


عزیزانم درباره معایب زایمان سزارین قبلا خدمت شما کامل توضیح دادم. این بار قصد دارم اختصاصی درباره مشکلاتی که سزارین در خصوص عمل شیردهی ایجاد میکنه خدمت شما عرض کنم.


@MidwifeBita


💢اولین مورد،سخت کردن عمل شیردهی برای شماست، که بدلیل درد ناشی از عمل، اتفاق خواهد افتاد. و در آغوش کشیدن نوزاد و کشیدن اون به سمت سینه ها، دردناک خواهد شد.


@MidwifeBita


💢تماس پوستی و در آغوش گرفتن نوزاد بعد از زایمان، که دو عامل مهم در کمک به شیردهی است، اتفاق نخواهد افتاد، و در نتیجه بدلیل امتناع نوزاد از خوردن شیر، عمل شیردهی دچار اختلال شده و برای شما دشوار خواهد شد.


@MidwifeBita


💢زایمان سزارین باعث شده، شیر با تاخیر و پس از چند روز از پستان خارج شود.


@MidwifeBita


❕ و نکته ای که لازمه در آخر عرض کنم این هست که شما بعد از بیهوشی، در حالت گیجی هستید که این موضوع خوشایند نیست و میتونه بر توانایی، احساسات و مراقبت از نوزاد شما پس از زایمان اثرات منفی بگذارد.در نتیجه انتظار میره با توجه به مزایای زایمان طبیعی که در گذشته خدمت شما شرح دادم مفصل و با وجود شرایط لازم،در انتخاب نوع زایمان،با دقت بیشتری، تصمیم گرفته شود.

@MidwifeBita
غنی ۲۶۱۶

✅جهت تامین کلسیم مادر و جنین، تقویت جفت، و جلوگیری از نقایص لوله های عصبی جنین در سه ماهه اول بارداری که مهم ترین بازه زمانی رشد محسوب میشود:

@MidwifeBita


✔️روزانه صبح ناشتا نصف قاشق چای خوری پودر سنجد بعلاوه یک قاشق غذاخوری شیره انگور سیاه داخل یک استکان شیر گرم مخلوط و مصرف بشود.

بیتا مرادی : متخصص مامایی🌹
فاطمه صغری ۴۳۱۹۸۹

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لیست مواد غذایی که در دوران بارداری نباید مصرف شوند:

کافئین

سال‌های زیادی است که گفته می‌شود مصرف مقدار زیاد کافئین در روز—چه از طریق قهوه، چای، نوشابه، شکلات یا نوشابه‌های انرژی‌زا-- در طول دوران بارداری با خطر سقط‌جنین همراه است
. خیلی خوب است که در این دوران از نوشیدنی‌های بدون کافئین استفاده کنید، به‌ویژه در سه ماهه اول بارداری که خطر سقط‌جنین بیشتر است.


پنیر نرم
بهتر است از مصرف پنیرهایی مثل پنیر فتا، پنیر بز و سایر پنیرهای نرم خودداری کنید. اما چرا؟ چون ممکن است پاستوریزه نباشند و آلوده به لیتریا باشند—باکتری که می‌تواند موجب مسمومیت غذایی شود. این پنیرهای نرم به این علت خطرناک هستند که مثل پنیرهای چدار و پارمزان با فراوری باکتری‌هایشان به طور طبیعی کشته نشده است. و چون زنان باردار سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر در معرض بیماری‌های مربوط به موادغذایی قرار دارند که اگر در سه ماهه اول بارداری اتفاق بیفتد ممکن است موجب سقط‌جنین یا زایمان زودرس شود.

گوشت
موقع پخت حتماً انواع گوشت را تا متوسط و کامل بپزید. این گوشت‌ها ممکن است آلوده به تاکسوپلاسما باشند که انگلی است که موجب یک نوع عفونت می‌شود و بااینکه نادر است اما ممکن است موجب مرده به دنیا آمدن نوزاد یا یک مشکل حاد برای سلامتی شود.ماهی

احتمالاً می دانید که جیوه که در بسیاری از ماهی‌ها وجود دارد برای بچه خطرناک است. جیوه یک نوروتاکسین است که رشد مغز جنین را مختل می‌کند. زمانیکه جیوه از آلودگی وارد آب دریا می‌شود، زنجیره غذایی خود را از گیاهان، به ماهی‌های کوچک و بعد به ماهی‌های بزرگ طی می‌کند و آنها را آلوده می‌سازد. ماهی‌هایی که بیشتری مقدار جیوه را دارند باید در لیست غذاهای ممنوعه شما قرار گیرند، ماهی‌هایی مثل: کوسه، شمشیر‌ماهی، ماهی تن آلباکور و شاه‌ماهی خال‌مخالی.ازخوردن ماهی شور جدا خودداری فرمایید، اما همه انواع ماهی‌های تن بد نیستند. اگر عاشق ساندویچ ماهی‌تن هستید، بهتر است از ماهی‌تن‌های کنسروی استفاده کنید( حتما قبل از مصرف در اب بجوشانید) که مقدار جیوه آن بسیار کم است و آن را به حداکثر یک یا دو بار در ماه محدود کنید. اشتباهی که بسیاری زنان باردار مرتکب می‌شوند این است که به کلی از خوردن ماهی خودداری می‌کنند. بعنوان مثال ماهی سالمون یا ماهی آزاد حاوی جیوه نیست و منبع بسیار خوبی از اسیدهای چرب امگا3 به حساب می‌آید که در طول بارداری نیاز دارید. اما صرفنظر از نوع ماهی که می‌خورید، بهترین راهکار این است که از خوردن هر چیز خام و نپخته خودداری کنید.


تخم‌مرغ

هیچکس نمی‌گوید تخم‌مرغ که منبعی عالی از پروتئین و موادمغذی خوبی مثل کولین است، نخورید. اما تخم‌مرغ هم در معرض آلودگی به سالمونلا قرار دارد که برای زنان باردار نسبت به بقیه خطرناک‌تر است. بنابراین دقت کنید که نکات ایمنی مربوط به آن را رعایت کنید: فقط تخم‌مرغی را خریداری کنید که در یخچال گذاشته شده است و هر کدام که شکستگی یا ترک داشت را دور بیندازید. از خوردن تخم‌مرغ عسلی خودداری کنید (بهتر است کاملاً آب‌پز شوند تا نیمرو) و همچنین چاشنی سالاد سزار اگر حاوی تخم‌مرغ خام باشد نیز برای شما مناسب نیست. یادتان نرود خمیر پخته‌نشده کیک و شیرینی را هم مزه نکنید!


الکل

توصیه‌ای که درمورد الکل داده می‌شود کاملاً مشخص است: در سال 2005 وزارت بهداشت امریکا بیانیه‌ای ارائه کرد که در آن از کلیه زنان باردار و آنهایی که می‌خواهند باردارند شوند خواست که از مصرف نوشیدنی‌های الکلی خودداری کنند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نیز آن را تایید کرده و عنوان کرد که هیچ مقدار مصرف ایمن از الکل برای زنان باردار وجود ندارد. شاید پزشک خانوادگیتان بگوید مصرف یک مقدار کم هرازگاهی آن اشکالی نداشته باشد اما بد نیست بدانید که: الکل بلافاصله از جفت عبور می‌کند—یعنی وقتی شما می‌نوشید، فرزندتان هم می‌نوشد. زنانی که مداوم الکل مصرف می‌کنند، فرزندشان را در معرض اختلال جنین الکلی قرار می‌دهند که موجب ناتوانی‌های یادگیری متوسط تا شدید، ناهنجاری‌های فیزیکی و اختلالات مربوط به سیستم عصبی مرکزی بدن قرار می‌دهد. و در یک تحقیق که در سال 2007 انجام شد، مشخص گردید که بچه‌هایی که مادرشان در طول بارداری الکل مصرف کرده بود، بعدها در دوران کودکی دچار مشکلات رفتاری و اخلاقی می‌شوند.
#مامایی
@nursing_filess
فاطمه صغری ۴۳۱۹۸۹

🆔 @nursing_filess
نشانۀ کم شدن آب بدن:

1- خشک شدن پوست
2- بد بو شدن دهان
3- خشکی چشم ها
4- کم ادراری یا ادرار مکرر
5- کم شدن تعریق بدن
6- سر درد
7- سر گیجه
8- خشکی دهان
9- ضعف بدن
10- تمایل به مصرف خوراکی های حاوی قند
11- پر خوری
12- تب
13- یبوست
14- گرفتگی عضلات
15- خستگی و بی حالی
16- کاهش تمرکز
17- تپش قلب
محبوبه ۲۱۲۸۵۰

مشکلات بیشتر لذت هاست متاسفانه
تنی ۴۹۱۲۰۵

تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم
یه زانتیا اومد کنارم گفت: داری لایی میکشی؟
گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرقصم.
گفت کنترل نامحسوس ام
بزن بغل شاباشتو بدم !
شفیعه ۱۴۴۷۷۷

تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم
یه زانتیا اومد کنارم گفت: داری لایی میکشی؟
گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرقصم.
گفت کنترل نامحسوس ام
بزن بغل شاباشتو بدم !
😂😂😂😂😂😂
حمزه ۱۶۶۰۲۰

👍👍👍👍👍👍
تنی ۴۹۱۲۰۵

ره میخانه و مسجد کدام است؟
که هر دو برمن مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کین خمار خام است

۲۵ فروردین روز بزرگداشت
#عطار‌‌نیشابوری گرامی باد.
غنی ۲۶۱۶

✅ در خصوص تنبلی تخمدان (PCOS)
و در نتیجه تاخیر در روند باروری، جهت تقویت تخمدان و باروری زودرس خدمت شما نکات بسیار مهم و کلیدی رو عرض میکنم که حتما به خاطر بسپارید و رعایت بفرمایید.

@MidwifeBita

💢حذف مواد غذایی با طبع سرد
و موارد مضر تخمدان ⤵️

لبنیات (انواع دوغ، ماست، خامه،انواع پنیر)

گوشت گاو و گوساله و ماهی،مصرف بالای برنج
(ترجیحا همراه ادویه جات گرم استفاده شود و یا همراه گرمی مثل خرما)

انواع ماکارونی،عدس،جو
خیار،گوجه، کاهو، گشنیز، هندوانه،
انواع روغن مایع و جامد
(جایگزین : روغن کنجد)

یخ وانواع نوشیدنی یخ،بستنی، انواع غذای آماده و کنسرو، انواع ترشی مخصوصا سرکه و آبغوره


💢 حذف عادات و حالات مضر ⤵️

عطر و ادکلن، دوش آب داغ،استخر، استرس و تنش عصبی،پر خوری، بدخوری،بدخوابی، تماس رحم با آب سرد

@MidwifeBita

✅ مصرف منابع روی،ویتامین E،
آهن و فولیک اسید ⤵️

کشمش، خرما،*مغزها
*تخم کدو، پودر جوانه گندم(صبح)
*انجیر خشک بصورت خیس شده(صبح ناشتا)
*عسل، گلاب، زعفران (بصورت شربت روزانه)
انواع کلم، لوبیا و*نخد
سرور ۳۰۴۴۴۳

🌷🌷🌷
ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﻢ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺩ؛
ﺗﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺑﻮﺩ؛
ﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﻮﺩ؛
ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﻢ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ...
🌷🌷🌷
سرور ۳۰۴۴۴۳

🌷🌷🌷
اگر روزی ترسیدی،
خسته شدی،
شکست خوردی،
دلت لرزید،
کارَت را از دست دادی،
غم به سراغت آمد،
مضطرب و نگران شدی...
اهمیتی ندارد!
برای همه پیش می آید...

تنها کاری که باید انجام دهی،
این است که نگذاری این وضعیت بر تو غلبه کند.

کمی توقف و استراحت...

بعد شروعی دوباره و با تمام قدرت...
🌷🌷🌷
تنی ۴۹۱۲۰۵

مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترك اعتياد در تيمارستان بستری بود، وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد:

اونجا ديوانه های زيادی بودند، يكی ميگفت من چگوارا هستم همه باور ميكردن، يكی ميگفت من گاندی ام همه قبول ميكردن.
ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همه خنديدن و گفتن هيچ كس مارادونا نميشه.
اونجا بود كه من خجالت كشيدم كه چه بر سر خودم آوردم.

در اين دنيا غرور دمار از روزگار آدم در مياره و دقيقا گرفتار چيزی ميشی كه فكر ميكنی هرگز در دامش نخواهی افتاد.
مراقب خودتان باشيد برگ ها هميشه زمانی ميريزند كه فكر ميكنند طلا شدند.
تنی ۴۹۱۲۰۵

‍ ‍ ‍ #لازیکس
💯 لازیکس با اثر بر #قوس_هنله باعث ادرارآوری میشود با لیتیوم و آسپرین تداخل دارد در پرفشاری خون ، ادم ریه ، آسیت و بعنوان #کاهش_وزن در ورزشکاران استفاده میشود
💯 #عوارض_لازیکس


🔰 بثورات جلدی
🔰 کری
🔰 هیپراوریسمی
🔰 شب ادراری ( صبح تجویز شود)
🔰 آلکالوز متابولیک ( بعلت دفع زیاد کلر ویونهای هیدروژن و پتاسیم)
🔰 وزوزگوش
🔰 هیپوگلیسمی
🔰 کاهش پتاسیم
🔰 کاهش فشارخون وضعیتی🔴 مهمترین #شاخص_کم_آبی دربیماران بستری در بخش های ویژه #هیپراوریسمی یا افزایش اوره است.
تنی ۴۹۱۲۰۵

۸ درمان خانگی برای رفع خستگی چشم
مجموعه: بیماری ها و راه درمان 
کمبود خواب، حساسیت، خستگی چشم، ورم ملتحمه، گریه بیش از حد، خستگی و عدم رسیدن کافی اکسیژن به قرنیه و آلودگی علل این مشکل می باشند که با علائمی مانند احساس سنگینی در چشم، سوزش و قرمزی چشم خود را نشان می دهند.
در اینجا چند مورد درمان خانگی برای رفع خستگی چشم ذکر می کنیم اما از این موضوع غافل نباشید که هر شش ماه باید برای بررسی وضعیت چشمانتان به پزشک مراجعه کنید:
۱. یکی از ساده ترین راهها این است که دو قاشق را داخل فریزر بگذارید.بعد از اینکه سرد شدند آنها را زیر چشمان خود قرار دهید تا پف چشمانتان کم شود.توجه داشته باشید که قاشقها یخ نشوند!
۲. روش موثر دیگر این است که تکه ای از پنبه را به صورت گلوله ای در یک استکان چای بیندازید و بعد از چند ثانیه آنها را روی پلک چشمانتان چند دقیقه ای قرار دهید.
۳. از قرار دادن تکه های خیار بر روی پلک چشم جهت کاهش پف کردگی استفاده کنید.
۴. روش موثر دیگر این است که به طور مرتب چشمان خود را با آب سرد بشویید.این عمل باعث آرامش چشم می شود و هرگونه خستگی را برطرف می کند.
۵. گلوله های پنبه ای را داخل یک فنجان شیر خنک بیندازید و سپس آنها را روی پلک چشم قرار دهید.
۶. در یک فنجان آب، چند قطره روغن اسطوخودوس بریزید و سپس گلوله پنبه را در آن بخیسانید و بعد آن را روی پلک چشمتان بگذارید.
۷. یک توت فرنگی را که در فریزر بوده به مدت چند دقیقه روی پلکتان قرار دهید.برای رفع خستگی بسیار موثر است.
۸. در دو فنجان آب جوشیده، مقدار کمی اسید بوریک بریزید.بعد از سرد شدن از آن برای شستن چشم استفاده نمایید.
منبع:salamatnews.com
تنی ۴۹۱۲۰۵

درمان‌های گیاهی برای درد کلیه
طب سنتی و مکمل 7 دیدگاه 21,458 بازدید

اگر با درد ناگهانی در قسمت پایین پشت‌تان مواجه شدید، ممکن است به عفونت کلیه مبتلا شده باشید. در حالیکه بسیاری از این دردها، درد کلیه نیستند اما در بعضی موارد مربوط به اعضای داخلی بدن به ویژه مشکلات کلیوی مانند سنگ کلیه، عفونت‌ها یا بیماری‌های دیگر کلیه هستند. گاهی این دردها دقیقاً در ناحیه تُهیگاه – ناحیه بین آخرین دنده و باسن- هستند . درد تُهیگاه معمولاً در یک طرف بدن و شدید است و به شکل موجی می‌آید و می‌رود. گاهی این درد به ناحیه‌ی باسن و کشاله ران نیز سرایت می‌کند. اگر این درد مربوط به کلیه باشد، ممکن است نشانه‌های دیگری مانند درد هنگام ادرار، تب، و سوزش به همراه خون در ادرار داشته باشد که البته خون در ادرار ممکن است با چشم بدون ابزار، قابل دیدن نباشد. حتی اگر ذره‌ای شک دارید که دردتان، درد کلیه است باید با پزشک مشورت کنید تا درمان شوید. درمان‌های گیاهی که در زیر می‌آوریم می‌توانند به عنوان درمان‌های کمکی و با نظارت پزشک یا کارشناس انجام شوند:

۱٫آب درمانی : مقدار زیادی آب بنوشید تا از درد کلیه خلاص شوید. نوشیدن آب به مقدار کافی نه تنها از تشکیل سنگ کلیه پیشگیری می‌کند بلکه سبب دفع سنگ‌های تشکیل شده در کلیه از طریق مجرای ادرار نیز می‌شود. آب باعث رقیق شدن ادرار و پیشگیری از رسوب نمک‌ها و املاح معدنی در کلیه می‌شود. اما نکته‌ی مهم این است که نوشیدن مقدار زیادی آب می‌تواند به سرعت سبب رفع درد کلیه شود. به این منظور به محض اینکه درد شدیدی در نواحی کلیه‌ها احساس می‌کنید، شروع به نوشیدن آب تصفیه شده کنید. ممکن است مجبور باشید ۱ تا ۱٫۵ لیتر آب بنوشید. آب درمانی به ویژه برای از بین بردن درد کلیه ناشی از سنگ و عفونت کلیه بسیار مؤثر است.

۲٫آب لیموترش تازه : آب لیموترش یکی از بهترین درمان‌های برای سنگ کلیه و رفع درد ناشی از آن است. اسید استیک موجود در مرکباتی مانند لیموترش، سنگ کلیه را حل می‌کند. اما برای این کار فقط باید آب لیموترش تازه و طبیعی بنوشید و نوشیدنی‌های لیمویی مصنوعی چنین اثری ندارند. به این منظور، روز خود را با نوشیدن یک لیوان آب مخلوط شده با آب یک لیموترش تازه آغاز کنید. در هنگام درد شدید، چهار قاشق غذاخوری آب لیموترش را با یک لیوان آب مخلوط کنید و بنوشید. اگر بدنتان به این درمان پاسخ دهد در طی ۲۰ دقیقه باید درد برطرف شود. علاوه بر این می‌توانید به این مخلوط ۴ قاشق غذاخوری روغن زیتون هم بیافزایید.

۳٫چای قاصدک : گیاه قاصدک خاصیت ادرارآوری دارد به این معنی که میزان ادرار را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده از آن می‌تواند سنگ کلیه را دفع و درد کلیه را تسکین بخشد. علاوه براین قاصدک باعث افزایش جریان خون در کلیه می‌شود. به این منظور ۱ تا ۲ قاشق چایخوری برگ قاصدک را در یک فنجان آب داغ بریزید و ده دقیقه با حرارت ملایم بجوشانید. سپس محلول را صاف کنید و بنوشید. هر روز ۲ تا ۳ فنجان چای قاصدک می‌توانید بنوشید.

۴٫چای تخم هندوانه : ادرارآور مؤثری است و برای تحریک کلیه‌ها به دفع ادرار بسیار مناسب است. در واقع اگر کلیه‌ها کم کار باشند، دانه‌ی هندوانه می‌تواند کلیه‌ها را تحریک کند. به این منظور یک قاشق غذاخوری دانه‌ی هنداونه (آسیاب شده) را در دو فنجان آب جوش بریزید. محلول را صاف کنید و بگذارید سرد شود. از این چای سه بار در روز بنوشید.

۵٫تخم کرفس : سرعت دفع مواد زاید در کلیه‌ها را افزایش می‌دهد. بعضی از مطالعات پزشکی که در چین انجام شده نشان داده است که کرفس میزان ادرار را افزایش می‌دهد و به همین دلیل سبب تسکین درد کلیه می‌شود. روغن فرّاری که در کرفس موجود است خاصیت ضدقارچ دارد و در حذف باکتری‌ها بسیار مؤثر است. بنابراین برای درمان عفونت‌های کلیوی بسیار مفید است. به این منظور یک قاشق غذاخوری تخم کرفس آسیاب شده را در یک فنجان آب داغ بریزید و بگذارید سرد شود. محلول را صاف کنید و بنوشید. روزی یکبار و سه روز در هفته از این چای بنوشید.

هشدار: چون کرفس، ممکن است سبب تحریک رحم شود، زنان باردار نباید از تخم کرفس استفاده کنند. اما برای تسکین درد قاعدگی بسیار مفید است.

۶٫کلاله‌ی ذرت : اگر سنگ یا عفونت کلیه داشته باشید، ادرارکردن همراه درد خواهد بود، چای کلاله‌ی ذرت این درد را تسکین می‌دهد. بسیاری از مطالعات، خاصیت ادرارآوری و ضدباکتری بودن کلاله‌ی ذرت را نشان داده است. کلاله ذرت خشک را در فروشگاه داروهای گیاهی می‌توانید پیدا کنید.

۷٫پماد خردل : گاهی بجای درد فقط حساسیت کلیه‌ها را احساس می‌کنید. استفاده از پماد خردل یا پماد پودر دانه خردل این حساسیت را از بین می‌برد. به این منظور از پماد خردل بر روی پوست تمیز ناحیه‌ی کلیه‌ها استفاده کنید تا احساس گرما و حرارت در آن ناحیه بوجود آید. از این پماد برای کودکان کمتر از ۶ سال استفاده نکنید.
تنی ۴۹۱۲۰۵

كتوتیفن (KETOTIFEN) به گروه داروهای آنتی هیستامین تعلق دارد. این دارو معمولا برای پیشگیری از آسم استفاده می شود.

نام تجارى دارو Zaditen و جزو گروه دارویى ضدآسم، ضدآلرژی و از گروه شیمیایى داروهای مهارکننده می باشد.

در فصل بهار كه انواع حساسیت ها بسیار شایع است، داروهای ضدحساسیت یا همان آنتی هیستامین ها مصرف بالایی پیدا می كنند.

یكی از این آنتی هیستامین های محبوب و مفید، كتوتیفن است.

كتوتیفن (KETOTIFEN) به گروه داروهای آنتی هیستامین تعلق دارد. این دارو معمولا برای پیشگیری از آسم استفاده می شود.
تنی ۴۹۱۲۰۵

🔴 #داروهایی که سبب #پوکی_استخوان (کاهش توده ی استخوان) می شوند:


♦️ #آنتی_اسیدهای حاوی #آلومینیوم
♦️ #کورتیکواستروئیدها
♦️ #سیکلوسپورین
♦️ #هپارین
♦️ #لازیکس و #دیورتیکهای_تیازیدی
♦️ #لیتیوم
♦️ #متوتروکسات
♦️ #فنوباربیتال
♦️ #مشتقات_فنوتیزین
♦️ #فنی_توئین ( #دیلانتون)
♦️ #هورمون_های_تیروئیدی
♦️ #تتراسایکلین