شکرستان 
عنوان گروه یا کانال:

شکرستان


توضیحات: در شکرستان روزی چند نوبت حکایت هایی خواندنی از گنجینه ادب پارسی بخوانید و کامتان را شیرین کنید.
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 153