روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی 
عنوان گروه یا کانال:

روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی


توضیحات: تدریس خصوصی مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ @englishhhhhh63 05379417049 همراه ترکیه 3 کانال ما @motamedienglish2 نکات طلایی @motamedivocab لغات ناب @motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
شناسه: motamedienglish1@
تعداد اعضا: 773
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

این 3 کانال رو دنبال کنید نتیجه عالی بگیرید.

@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedivocab لغات ناب
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 1 ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

غر زدن و ابراز ناراحتی با استفاده از حال استمراری به همراه always.


She is always coming to class late.
او همیشه دیر سر کلاس میاد.

I don't like them because they are always complaining.
دوستشون ندارم چون همش مینالن.

you are always teasing me.
تو همش دستم میندازی ( اذیتم میکنی _ سر به سرم میذاری)


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 2

کاربرد had better ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )


1.برای توصیه کردن و پیشنهاد دادن :

You had better take your umbrella with you today.
بهتره که چترتو امروز با خودت ببری.
She had better go home and take a rest.
بهتره که او بره خونه و استراحت کنه.
I had better sleep now.
بهتره که من الان بخوابم.

2.برای دادن هشدار

You had better watch the way you talk to me in the future!
بهتره که در آینده مراقب طرز حرف زدنت با من باشی.
We had better leave before the police come.
بهتره که ما قبل از اینکه پلیس بیاد، بریم.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 3

کاربرد be supposed to ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

Sarah is supposed to call me next week.
سارا قراره هفته دیگه بهم زنگ بزنه.
We are supposed to go there.
قراره بریم اونجا.I was supposed to write you a letter.
قرار بود بهت یه نامه بنویسم.
You were supposed to be home at ten.
قرار بود ساعت 10 خونه باشی.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 4

نکته مهم get+adjective ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

I'm hungry. گرسنمه

I was hungry. گرسنه بودم

I got hangry. گرسنم شد.

I'm getting hungry . داره گرسنم میشه

I was getting hungry. داشت گرسنم میشد


مثال :
Dark _ rich _ fatفرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 5

درس be used to ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

I am used to living in a big city.
به زندگی در شهر بزرگ عادت دارم.
Im not used to living in a cold weather.
به زندگی در آب و هوای سرد عادت ندارم.
Im getting used to eating pizza.
دارم به خوردن پیتزا عادت میکنم


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 6

طول کشیدن و زمان بردن ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

It+ takes+(someone)+ مدت زمان+ to+ شکل ساده فعل

گذشته take میشه took
It takes me 10 minutes to get there.
ده دقیقه طول میکشه تا برسم اونجا.

It took her 30 minutes to get ready.
نیم ساعت طول کشید تا حاضر شه .

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 7

سوالی کردن طول کشیدن و زمان بردن ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

How long does it take you to get there?
چقدر طول میکشه برسی اونجا ؟

How long did it take her to get ready?
چقدر طول کشید حاضر شه؟


How many ........فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 8

درس how far ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

It + is + مسافت + from ...... to ........ .

How far is it from ..... to .........?

How many .......


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 9

کاربرد و تفاوت to و for ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

بخش اول :

برای بیان دلیل و علت از هر دو استفاده میشه.
I went to the store to buy milk
I went to the store for milk.

برای جابجایی مثل تاکسی گرفتن ، رفتن ، بردن،..... از to استفاده میکنیم که جهت رو نشون میده.
Go to cinema

برای دریافت چیزی از to یا for استفاده میکنیم. بستگی به فعل داره. توضیح در ویس
Give this to him.
Send this fax to her.
This is for you.
I made this cake for him


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

تست بزنید و لذت ببرید.
@multipletest
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی:
نکته شماره 10

درس کاربرد so و such ( توضیحات تکمیلی در ویس زیر )

مترادف : very _ really

That dress is very beautiful.
That dress is so beautiful.

He is in a very bad mood today.
He is in such a bad mood today.

So:
همراه صفت و قید
It was so windy yesterday.
Your brother can run so fast.

Such:
همراه اسم یا عبارت اسمی

It was such a windy day yesterday.
Your brother is such a fast runner.


I went to a wedding last weekend and the bride wore such a beautiful dress. The dress was so beautiful.


It's such a nice day!
Yes , it's so beautiful outside!

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 11

شرطی نوع 0 . If / when
If حال ساده ، حال ساده

If you heat ice, it melts.
If I press the toilet buttom, it flushes.
If it rains, the grass gets wet.

If you want to come, call me before 5.
If we get separated, meet me here.


If / / when / unless

Unless he proposes to marry you, refuse to go on holiday with him.فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 12

شرطی نوع 1 : بیان شرایط واقعی یا خیلی محتمل در زمان حال یا آینده

If + اینده ساده ، حال ساده

If I see you tomorrow, I will tell you a secret.
یا
I will tell you a secret if I see you tomorrow.

If I have time today, I will phone my friend.

استفاده از unless که معنی if....not میدهد.

If you don't go now, I will call the police.
Unless you go now , I will call the police.

If I am not busy tonight, I will watch a movie
Unless I am busy tonight, I will watch a movie.

نکته مهم .
1. پس از if میتوانیم از همه نوع زمان حال که شمال حال ساده ، استمراری، کامل ، کامل استمراری میباشد استفاده کنیم.
در قسمت main clause میتوانیم از جملات امری و همچنین بجای will میتوانیم از can, may, might, must, should, could همراه با شکل ساده فعل استفاده کنیم.

If the book is interesting, i will buy it / buy it / you can buy it.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 13 at/ in/ on برای استفاده درمکان ها

بخش اول : یک نقطه یا مکان خاص

He is waiting for me at the top of stairs.

He is waiting for me at the bottom of stairs.

There is a cat at the window.

He is standing at the door.

The shop is at the end of this street.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 13 at/ in/ on برای استفاده درمکان هابخش دوم : ادرس دقیق ( اسم و شماره خیابان ) ( توضیحات کامل در ویس )He lives at 32 azadi street.

He lives on azadi street.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 13 at/ in/ on برای استفاده درمکان هابخش سوم : برای رویدادها ( توضیحات کامل در ویس )

They are ...... 👇

At a party
At a conference
At a meeting
At a concert


ساختمانی که رویداد یا فعالیتی انجام میشه.

Thet are .....👇

At the cinema
At the library
At the police station

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

تدریس خصوصی مکالمه از طریق اسکایپ
@englishhhhhh63 آی دی

هر جلسه 40 هرار تومان . از سطح مبتدی . بین 70 تا 100 جلسه بهترین نتیجه ممکن رو بگیرید . فقط بین ساعت 12 تا 18 زمان خالی دارم🌺
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 13 at/ in/ on برای استفاده درمکان هابخش چهارم : خونه یک شخصی ( توضیحات کامل در ویس )

She is at sarah's house.
She lives at her parent's house.

وقتی در سفر در جایی توقف میکنیم.
We stopped at a nice village.
The train to karaj stops at tehran.


فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

نکته شماره 13 at/ in/ on برای استفاده درمکان هابخش پنجم :

برای یک سطح ( توضیحات کامل در ویس )

On the wall
On the ceiling
On the floor
On the blackboard
On the table
On the page

چسبیده و متصل به چیزی بودن:

She is wearing a ring on her finger.
There are three apples on the tree.

فرزاد معتمدی مدرس آنلاین مکالمه و آیلتس از طریق اسکایپ
@motamedivocab آموزش لغت
@motamedienglish2 نکات طلایی
@motamedienglish1 کانال تخصصی گرامر
روزی یک نکته گرامری با فرزاد معتمدی

بنا به درخواست مکرر شما کانال ها رو یکی میکنیم و همه مطالب رو در چند روز به کانال اصلی منتقل میکنیم.

@motamedienglish2 همراه باشید