دکتر ریاضی 
عنوان گروه یا کانال:

دکتر ریاضی


توضیحات: ارتباط با مدیر ( حمید کرم پور ) @hamid_karampour
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 6261
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/d67243fc-5bd0-43bf-bf1f-e8aeaa7c8008تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت اول مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/090a312d-c8d8-4db2-90cb-7a7c3e5d0a65

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت دوم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/c1c16e57-d5b8-4a01-ae6f-b28c898cdebe

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت سوم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/f8a9c669-1fab-4237-880e-69f721cf31dc


تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت چهارم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/6b551897-75f4-4b7e-b948-01982f6579ac

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت پنجم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/f3607f04-f58a-4645-951a-a1fe6b87454e

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت ششم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/56444f42-4405-4391-ad3f-3ce4947dc41c

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت هفتم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/c5a4b9d5-482a-4343-ba1b-557a9438b708

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت هشتم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/0f9fd43f-3551-4177-b05a-675f1478a2fe

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت نهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/912b3569-c8d1-4e25-a2e3-23c66437c7bf

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت دهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/37e54197-d0fa-44be-92c2-6048c86ee57d

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت یازدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/a705ca47-4815-4371-8018-9424564e233a

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت دوازدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/5a35283e-810b-49ca-a6d7-088ae5ca884c

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت سیزدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/a90d4da2-90e9-4016-abe6-ec036fe24b2c

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت چهاردهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/f5a336b0-4357-4647-b63d-0c8b2f0ddc63

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت پانزدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/05a50c6f-38e0-4d9c-9ba9-caa040606dc8

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت شانزدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/278d37ed-fde4-4ceb-8c65-cbff8af1013b

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت هفدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/b5a36f27-ab05-4a14-be28-124a77127e0f

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت هجدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/7053787a-8e09-4a5d-bcce-0466238d47db

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت نوزدهم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/006a91c3-303a-4565-9886-225df2a8a7da

تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) قسمت بیستم مدرس آقای حمید کرم پور

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تدریس
دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیزهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی ،دسته بندی مطالب پایه های مختلف و کتب تکمیلی
هرشب یک تست هوش . پنج شنبه شب های هر هفته یک آزمون تیزهوشان ونمونه

همکاران عزیز روش ها و راه حل های متفاوت و تفننی مباحث ریاضی را که توسط دانش آموزان ارائه می شود ارسال نمایید تا با نام وتصویر خودشان در کانال قرار دهیم

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

پنج شنبه هر هفته با یک نمونه سوال تیزهوشان ونمونه با پاسخ تشریحی همراه شما خواهیم بود

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

فهرست مطالب کانال دکتر ریاضی به صورت زیر می باشد
:
#پایه_نهم برای مطالب عادی
#پایه_نهم_تکمیلی برای مطالب فراتر از کتاب
#تست_هوش
#معرفی_کتاب
#پایه_نهم_تدریس
#پایه_نهم_آزمون

این فهرست برای پایه های هفتم و هشتم به همین شکل است

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۲)

باربارا حقیقت را میگوید.

آرتور هنگامی که میگوید باربارا دروغگو است، دروغ میگوید.
باربارا درباره چارلی درست میگوید.
چارلی وقتی میگوید باربارا و آرتور هردو دروغگو اند، خود، دروغ میگوید. زیرا یکی از آنها راستگو است.

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۳)

صندوق های پراز سکه های طلا داریم.یکی از صندوق ها از سکه های تقلبی پر شده که وزن این سکه های تقلبی 1گرم کمترازسکه های طلاست.مایک ترازوداریم ومیخواهیم سکه های تقلبی روازسکه های واقعی تشخیص بدیم.درضمن مافقط حق داریم 1بارازاین ترازو استفاده کنیم.حالابگیدباید چه کارکنیم؟

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۳)

صندوقها را از یک تا ده شماره گذاری میکنیم پس از ان از هر صندوق به تعداد شماره ان سکه خارج کرده ودر یک نوبت همه را وزن میکنیم .فرض این است که مجموع سکه ها 100 گرم باشد. حال اگر یک گرم کمتر بود معلوم است که جعبه شماره یک تقلبی است واگر 2گرم کم بود صندوق شماره 2 و به همین ترتیب........

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۴)

درشکل بالا9توپ داریم که یکی بابقیه متفاوت است(رنگ قرمز)،می خواهیم این گوی راازسمت چپ به سمت راست محفظه منتقل کنیم،البته باکمترین حرکت ممکن

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۴)

درشکل بالا9توپ داریم که یکی بابقیه متفاوت است(رنگ قرمز)،می خواهیم این گوی راازسمت چپ به سمت راست محفظه منتقل کنیم،البته باکمترین حرکت ممکن

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

دکتر ریاضی

یادش به نیکی , شب چهارشنبه سوری برایمان آینه و شانه می خرید. مادر را می گویم. آینه ی دوطرفه , شانه کوچک به رنگ های مختلف , سبزی پلو ماهی آن شب مان آماده بود. آجیل هم به راه بود.آن شب بخاری نفتی با خانه تکانی مادر جمع می شد. بوته های خار توسط بچه های بزرگتر کوچه از بیابان های اطراف تهران جمع آوری می شد. جعبه های چوبی میوه را از حیاط خانه ها و یا میوه فروشی سرکوچه به بوته ها اضافه می کردیم.در چند نقطه از کوچه آتش بپا می شد.ترقه , هفت ترقه , فشفشه و آلومینیم خشکه داخل آتش گردان چه غوغایی می کرد. بزرگ ترها نیز با ما همراه می شدند. چه شب لذت بخشی بود. قاشق زنی خانم همسایه جالب تر از همه بود.
و چه زیبا می گذشت آن شب !
میهمانان روزهای نخستین نوروز , همان همسایگان همیشه دوست داشتنی بودند. یادشان به خیر.
دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیزهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی ،دسته بندی مطالب پایه های مختلف و کتب تکمیلی
هرشب یک تست هوش . پنج شنبه شب های هر هفته یک آزمون تیزهوشان ونمونه

همکاران عزیز روش ها و راه حل های متفاوت و تفننی مباحث ریاضی را که توسط دانش آموزان ارائه می شود ارسال نمایید تا با نام وتصویر خودشان در کانال قرار دهیم

https://telegram.me/Math_Dr
#پی نوشت :
آدرس کانال دکتر ریاضی ازmath_sampad
به Math_Dr تغییر یافت
دکتر ریاضی

فهرست مطالب کانال دکتر ریاضی به صورت زیر می باشد
:
#پایه_نهم برای مطالب عادی
#پایه_نهم_تکمیلی برای مطالب فراتر از کتاب
#تست_هوش
#معرفی_کتاب
#پایه_نهم_تدریس
#پایه_نهم_آزمون

این فهرست برای پایه های هفتم و هشتم به همین شکل است

https://telegram.me/Math_Dr


#پی نوشت :
آدرس کانال دکتر ریاضی ازmath_sampad
به Math_Dr تغییر یافت
دکتر ریاضی

با سلام خدمت اعضای محترم کانال دکتر ریاضی

به اطلاع می رساند که آدرس کانال از math_sampad به Math_Dr تغییر یافت

@Math_Dr
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۴)

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
پاسخ تست هوش شماره(۵۴)

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۵)

برای ساخت این بنا به ۲۷ مکعب کوچک نیازاست. سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمزاست.
پس ازاتمام کار،چندمکعب کوچک فقط دو وجه آن قرمزاست؟

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۵)

برای ساخت این بنا به ۲۷ مکعب کوچک نیازاست. سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمزاست.
پس ازاتمام کار،چندمکعب کوچک فقط دو وجه آن قرمزاست؟

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تاريخچه قدرمطلق 📜

✳️ در سال ۱۸۰۶ ژان رابرت ارگاند مفهوم «قدر مطلق» و یکای «اندازه‌گیری» را به فرانسوی معرفی کرد، که البته توجه ویژهٔ وی بیشتر بر روی اعداد مختلط بود.

⚛️ در سال ۱۸۶۶ این مفهوم به زبان انگلیسی برده شده و نام هم سنگ modulus برای آن از لاتین انتخاب شد. مفهوم absolute value در زبان فرانسوی حداقل از ۱۸۰۶ کاربرد داشته است و از ۱۸۵۷ در انگلیسی استفاده می‌شد.

✴️ نماد | a | برای قدر مطلق در سال ۱۸۴۱ از سوی کارل ویرسترس پیشنهاد شد. نام‌های ديگرقدر مطلق، عبارتند از مقدار عددی و بزرگی است.

در ریاضیات 🔢، قدر مطلقِ عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. پس قدر مطلق یک عدد همواره نامنفی است یعنی یا مثبت است یا صفر، به بیان دیگر، قدرمطلقِ یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.
*️⃣ قدر مطلق در بسیاری از بخش‌های گوناگون ریاضی کاربرد دارد که از آن میان می‌توان از مجموعهٔ اعداد مختلط، چهارگان‌ها، میدان‌ها، فضای برداری نام برد. قدر مطلق را در فیزیک و ریاضی بیش از همه می‌توان به مفهوم بزرگی، فاصله و نُرم نزدیک دانست.

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#سرگرمی_علمی
دکتر ریاضی

فهرست مطالب کانال دکتر ریاضی به صورت زیر می باشد
:
#پایه_نهم برای مطالب عادی
#پایه_نهم_تکمیلی برای مطالب فراتر از کتاب
#تست_هوش
#معرفی_کتاب
#پایه_نهم_تدریس
#پایه_نهم_آزمون

این فهرست برای پایه های هفتم و هشتم به همین شکل است

https://telegram.me/Math_Dr


#پی نوشت :
آدرس کانال دکتر ریاضی ازmath_sampad
به Math_Dr تغییر یافت
دکتر ریاضی

با سلام خدمت اعضای محترم کانال دکتر ریاضی

به اطلاع می رساند که آدرس کانال از math_sampad به Math_Dr تغییر یافت

@Math_Dr
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۵)

۱۲مکعب با دو وجه قرمز
۸ مکعب با ۳ وجه قرمز
۱ مکعب کاملا بی رنگ

@math_sampad
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۶)

بزرگترین عددی که با جابجایی فقط دو چوب کبریت بدست می آید، کدام است؟


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۶)

بزرگترین عددی که با جابجایی فقط دو چوب کبریت بدست می آید، کدام است؟


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۶)

بزرگترین عددی که با جابجایی فقط دو چوب کبریت بدست می آید، کدام است؟


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۶)

بزرگترین عددی که با جابجایی فقط دو چوب کبریت بدست می آید، کدام است؟


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

آزمون شماره ۵ آمادگی تیزهوشان پایه نهم تا ساعتی دیگر در کانال دکتر ریاضی

@Math_Dr
کانال دکترریاضی
دکتر ریاضی

آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۱


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۱


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
دکتر ریاضی

آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۲@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۲@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
دکتر ریاضی

آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۳


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۳


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
دکتر ریاضی

بنام خدا

📣📣📣اطلاعیه مهم (شماره 1) اعلام نتایج مرحله اول آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی IMC- هند 2017

ضمن عرض تبریک بابت فرارسیدن عید نوروز و آرزوی موفقیت و سلامتی برای تمامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضی IMC2017 بدین وسیله نتایج مرحله اول که روز پنج‌شنبه 19 اسفند در سراسر کشور باحضور 15000 نفر برگزار شد؛ اعلام می گردد.
شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از مشخصات خود با ورود به سایت:
www.Arshedu.ir
یا
http://185.4.31.162/main

از قبولی و یا عدم قبولی خود در این آزمون مطلع شده و نسبت به ثبت نام در دوره آمادگي مرحله دوم آزمون انتخابي مسابقات جهاني رياضي IMC2017 اقدام نمایند.

✍️دوره آمادگي مرحله دوم آزمون انتخابي IMC2017 :

خانه رياضي تهران در نظر دارد همچون سنوات گذشته دوره هاي حضوري و مجازي آموزشي مرحله دوم را برگزار نموده تا پس از جمع بندي نتايج مرحله اول و دوره آمادگي به نفرات برتر مدال هاي كشوري كميته ملي مسابقات جهاني رياضي IMC را اعطاء و تيم اعزامي را انتخاب نمايد. این دوره ها به منظور آماده سازی شما برای این مسابقات طراحی شده است.
🥇🥈🥉🥇🥈🥉🥇🥈🥉

❌لطفاً قوانين زير را به دقت مطالعه نماييد!❌

✍️رده سنی و شرايط ثبت نام:
با توجه به اینکه کمیته بین المللی مسابقات IMC شرایط سنی یکسانی برای شرکت کنندگان از سراسر جهان قرار داده است، فقط دانش آموزانی که از لحاظ سنی در شرایط زیر قرار دارند می­ توانند در دوره آزمون انتخابی شرکت نمایند.
👈سطح 2، (Keystage2) : فقط دانش‌آموزان پایه های هفتم و هشتم متولد 4 مرداد 1382 به بعد.
👈سطح 3، (Keystage3) : فقط دانش آموزان پایه های نهم، دهم و سوم متوسطه متولد 4 مرداد 1379 به بعد.
تبصره 1 : دانش آموزان پایه هشتمی که در شرایط سنّی سطح 2 (Keystage2) نمی باشند می توانند به صورت آزمایشی در سطح 2 شرکت نموده و یا در سطح 3 به صورت قطعی شرکت نمايند و در صورت قبولی اعزام گردند. بدیهی است در صورت شرکت آزمایشی در سطح 2 حتی در صورت قبولی تعهدی برای اعزام وجود ندارد.
تبصره 2 : دانش آموزان پایه سوم دبیرستان که در شرایط سنّی سطح 3 (Keystage3) نمی باشند تنها می توانند بصورت آزمایشی در سطح 3 شرکت نمایند. بدیهی است در صورت شرکت آزمایشی حتی در صورت قبولی تعهدی برای اعزام وجود ندارد.

✍️دوره های آموزشی و گزینشی مرحله دوم:
دوره های آموزشی و گزینشی مرحله دوم با اهداف هم‌ سطح‌سازی دانش ‎‌آموزان منتخب مرحله اول با سطح مسابقات جهانی و مرحله دوم آزمون انتخابی، آشنایی دانش آموزان با سرفصل‌ها و مباحث آزمون انتخابی مرحله دوم برگزار خواهد شد که شرکت منتخبین مرحله اول در این دوره الزامی است.

✍️خدمات دوره آموزشی و گزینشی حضوري / مجازي مرحله دوم:
🎲برگزاری 15 جلسه کلاس آموزشی با ارایه نکات کاربردی (حضوری/ مجازی) از 6 تا 10 فروردين- بخش اول مباحث
🎲ارایه 12 جلسه محتواي آموزشي مجازی- بخش دوم مباحث
🎲برگزاری 3 آزمون شبیه‌سازی شده با آزمون‌های اصلی
🎲افزایش مهارت‌های حل مساله با ارایه 4 بسته تمرین و مسایل هفتگی
🎲برگزاري 1 همايش جمع بندي و رفع اشكال يك هفته پيش از آزمون مرحله دوم

📛یادآور می گردد هیچ کلاس حضوری یا مجازی در سطح کشور غیر از آنچه خانه ریاضی تهران ارایه می نماید مورد تأیید ستاد مسابقات در ایران نمی باشد و مطابق محتوای دوره های مصوب IMC نیست.

✍️محل برگزاری:
دختران: خیابان کارگر شمالی، خیابان فاطمی غربی، مابین سیندخت و جمالزاده - پلاک 250 ،خانه رياضي تهران
مركزشماره 1پسران: یدان انقلاب، خیابان 12فروردین، خیابان وحیدنظری، پلاک138
مركزشماره 2پسران:خیابان شهید مطهری،خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه عرفان،پلاک 3
كلاس بندي و مركز برگزاري پسران روز 5 فروردين از طريق كانال تلگرام و سايت منتشرخواهد شد.

⏰زمان ثبت نام تا ساعت 24 روز يكشنبه 29 اسفند مي باشد.
⛔️پس از ثبت نام هيچ گونه انصرافي پذيرفته نيست و هزينه ثبت نام غيرقابل استرداد مي باشد.
كد ملي هر دانش آموز به منزله شناسه كاربري و رمز عبور سامانه آموزش مجازي:
www.Pishtazlms.ir
بدون هيچ خط فاصله و بدون صفرهاي اوليه از سمت چپ مي باشد كه از روز 6 فروردين در سايت مذكور فعال مي گردد.
مثلا:
007-690569-8 —---> 76905698
فونت كيبورد هم بايد انگليسي باشد.
کلاس های روزانه ذخیره شده و دانش آموزان می توانند در قسمت آرشیو جلسات بارها مشاهده نمایند.
نرم افزارهای مربوطه هم در سایت قرار داده شده و قبل از ورود باید روی رایانه افراد نصب شده باشند.

✍️شهریه ثبت نام:
• دوره حضوری 3.300.000 ریال و در دوره مجازی 2.300.000 ريال می‌باشد که بصورت اینترنتی دریافت می گردد.

👈تذکر آخر: به سوالات در مورد کف قبولی، رتبه در آزمون مرحله اول، تعداد نفرات اعزامی، دبیران و سایر سوالات این چنینی پاسخی داده نمی شود.

@Math_Dr
کانال دکترریاضی
دکتر ریاضی

پاسخنامه آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۱

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
پاسخنامه آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۱

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
دکتر ریاضی

پاسخنامه آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۲

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
پاسخنامه آزمون شماره (۵)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه ۲

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۶)

91188

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۷)

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۷)

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۷)

در واقع این معما بخاطر داشتن خطای دید مارو به چالش می کشه ...
اما در حالت منطقی هر دوی این اتومبیل ها همزمان به خط پایان می رسند

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

چند دعا به زبان ریاضی

از خداوند خالق اعداد و مقاطع مخروطی خواستارم که

1-در زندگی اتان همواره قدر مطلق تفاضل نظرات شما از حقایق و واقعیت ها از هر اپسیلون مثبت کمتر باشد

2-همواره دترمینان ضرائب معادلات خطی مجهولات و مشکلات زندگی شما مخالف صفر باشد تا دارای حداقل یک جواب باشد

3-الهی دشمنان قسم خورده شما مانند نمودار براکت ایکس قطعه قطعه ویا مانند سینوس یک ایکسم در همسایگی صفر گیج و سردرگم شوند

4-انشاالله تابع زندگی شما اکید صعودی و فاقد نقاط بحرانی باشد ویا دارای مشتق مثبت باشد

5-الهی نقطه انتهائی و یا حدی زندگی شما در همسایگی بهشت باشد و تعداد مسیرهای
موجود برای رسیدن به ان نیز ماکزیمم باشد

@Math_Dr
کانال دکترریاضی
دکتر ریاضی

سال نو کنار سفره هفت سین
@Math_Dr
کانال دکترریاضی
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۸)

قسمت آبی رنگ شکل رو چطور میتونید به چهار قسمت مساوی و همشکل تقسیم کنید ؟

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۸)

قسمت آبی رنگ شکل رو چطور میتونید به چهار قسمت مساوی و همشکل تقسیم کنید ؟

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۸)
@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
پاسخ تست هوش شماره(۵۸)
@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۵۹)

تنها با حرکت دادن یک مداد ، چهار مثلث نمایش دهید.


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۵۹)

تنها با حرکت دادن یک مداد ، چهار مثلث نمایش دهید.


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۵۹)
با جابجایی یکی از مدادها، مثلث اول را به شکل عدد چهار در می آوریم، حالا چهار مثلث داریم.
4🔺

@Math_Dr
کانال دکترریاضی


#تست_هوش
پاسخ تست هوش شماره(۵۹)
با جابجایی یکی از مدادها، مثلث اول را به شکل عدد چهار در می آوریم، حالا چهار مثلث داریم.
4🔺

@Math_Dr
کانال دکترریاضی


#تست_هوش
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۶۰)

چند مداد در تصویر می بینید؟

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
تست هوش شماره(۶۰)

چند مداد در تصویر می بینید؟

@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#تست_هوش
دکتر ریاضی

آزمون شماره (6)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه 1


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی
آزمون شماره (6)آمادگی تیزهوشان پایه نهم صفحه 1


@Math_Dr
کانال دکترریاضی

#پایه_نهم_تکمیلی