حسابداري كاربردي 
عنوان گروه یا کانال:

حسابداري كاربردي


توضیحات: رضافتحی و سيروان رسولي (ارتباط با مدیریت *تبادل و تبلیغ) @rezafathi70 @sirvanra کد شامد 1-1-731564-61-0-1 ? لينك ثبت كانال ? http://t.me/itdmcbot?start=hesabdaribafathi
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 11895
حسابداري كاربردي

🌹باسلام خدمت دوستان گرامي و عزيز🌹
حسابداري كاربردي

رضا فتحي

أصول و مواردي كه بايستي يك حسابدار اطلاع داشته باشد⁉️

✅انواع واحدهای اقتصادی:

مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

◀️واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:

۱- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.

۲- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.

۳- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها.

◀️واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی - واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.

۲- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.

۳- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.

◀️واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

۲- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.

📝پرسشها؟

۱- بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

در علم اقتصاد عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می گویند.

۲- واحدهای اقتصادی تعاونی را تعریف کنید؟

به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خود یاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.

۳- تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی، تعاونی، خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های واحدهای اقتصادی می باشد؟

√ الف) نوع مالکیت ب) هدف فعالیت ج) نوع فعالیت د) شکل حقوقی٤- کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر می تواند به عنوان واحدهای انفرادی محسوب شود؟

√ الف) مغازه ها ب) شرکتهای تعاونی ج) بانکها د) سازمانهای دولتي

✅ #پرسش ها:

الف :
۱- بدهی را تعریف کنید؟

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.

۲- ترازنامه را تعریف کنید؟

صورتحسابی است که دارائی ها، بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان میدهد.

۳- سرمایه را تعریف کنید؟

حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین، نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را سرمایه گویند.

٤- وجوهی که صاحب یک واحد اقتصادی به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند ...

√ الف) دارائی ها را افزایش می دهد. ب) بدهی ها را افزایش می دهد.

ج) دارائی ها را کاهش می دهد. د) سرمایه را کاهش می دهد.

ب:

۱- حساب چیست؟

پرونده ای است مفصل از تغییراتی که در یک دارائی خاص، یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه طی یک دوره زمانی رخ می دهد.


۲- منظور از بدهکار و بستانکار چیست؟

بدهکار به معنی راست حساب و بستانکار به معنی سمت چپ حساب می باشد.۳- دو طرف هر حساب ........ نامیده می شود.

الف) دارائی و بدهی √ ب) بدهکار و بستانکار ج) دارائی و سرمایه د) افزایش و کاهش

ج :

۱- سند حسابداری چیست؟

سند حسابداری برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در آن نوشته می شود.


۲- دو مورد از دفاتر حسابداری را نام ببرید؟

دفتر روزنامه عمومی – دفتر معین


۳- درآمد را تعریف کنید؟

مبالغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد. دریافت حق الزحمه بابت خدمات مربوط به تعمیرات و حمل و نقل نمونه ای از درآمدها می باشد.


٤- وقوع هزینه های نسیه در یک واحد اقتصادی موجب می شود....

الف) هزینه و دارائی افزایش یابد

ب) هزینه افزایش و دارائی کاهش یابد

ج) هزینه و بدهی افزایش یابد

د) هزینه افزایش و بدهی کاهش یابد

د :

۱- تراز آزمایشی
حسابداري كاربردي

اصلاح شده چیست؟

عبارت است از فهرست مانده حساب های دفتر کل پس از انجام ثبت های اصلاحی۲- مفهوم برداشت را بیان کنید؟

مالک مؤسسه به منظور رفع نیازهای خود مقداری از دارائی های مؤسسه را برای استفاده شخصی بر می دارد که به این رویداد برداشت گفته می شود.


۳- حساب های دائمی و موقت را تعریف کنید؟

حساب های دائمی، مانده آنها در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود.

حساب های موقت، مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد انتقال نمی یابد.

ه :

۱- کالا چیست؟

عبارت است از اجناسی که به منظور فروش مشتریان، از تولید کننده یا عمده فروش خریداری می گردد.۲- حساب برگشت از خرید و تخفیفات در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله بنا به دلایلی از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شوند مانند عدم مطابقت کالاهای دریافتی با سفارش خرید.۳- کدامیک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود؟

الف) تخفیف تجاری

ب) تخفیف توافقی

√ ج) تخفیف نقدی

د) همه موارد

✅بستن حسابها:

1⃣بستن حسابهاى موقت :

در توالى مراحل حسابدارى بستن حسابهاى موقت است . چون تمام ثبت هاى دفتر كل بايد متكى به ثبت هاى دفتر روزنامه باشد ، از اين رو ، عمليات مربوط به بستن حسابها ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس به دفتر كل نقل مى شود .

بستن حسابهاى درآمد ، حسابهاى درآمد مانده بستانكار دارند ، نتيجتا در ستون بستانكار بخش سود و زيان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى درآمد به معناى انتقال مانده بستانكار اين حسابها به حساب خلاصه سود و زيان است . بدين منظور ، در دفتر روزنامه حسابهاى درآمد بدهكار و معادل جمع باقيمانده بستانكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زيان بستانكار مى شود .

بستن حسابهاى هزينه ، حسابهاى هزينه مانده بدهكار دارند و نتيجتا در ستون بدهكار بخش سود و زيان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى هزينه به معناى انتقال مانده بدهكار اين حسابها به حساب خلاصه سود و زيان است . بدين منظور ، حسابهاى هزينه در دفتر روزنامه بستانكار و معادل جمع مانده بدهكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زيان بدهكار مى شود .

بستن حساب خلاصه سود وزيان ، پس از اينكه حسابهاى درآمد و هزينه بسته شد و مانده آنها به حساب خلاصه سود و زيان انتقال يافت ، مانده حساب خلاصه سود و زيان ، منعكس كننده سود و زيان خالص است كه بايد با سود و زيان خاص مندرج در كاربرگ مساوى باشد . در اين مرحله سود يا زيان خالص از حساب خلاصه سود و زيان به حساب سرمايه انتقال مى يابد( در بررسى حسابدارى شركتهاى سهامى و تضامنى در اصول حسابدارى دات کام 2 گفته خواهد شد كه مانده حساب خلاصه سود و زيان به حساب سود قابل تقسيم انتقال مى يابد و مراحل تقسيم سود در اين حساب بر سود ويژه سال مالى انجام خواهد شد) .

بستن حساب برداشت ، همانگونه كه مى دانيم برداشت پول يا ساير دارائيها توسط صاحب سرمايه ، هزينه موسسه به حساب نمى آيد ، بنابراين ، نقشى در تعيين سود خالص دوره مالى ندارد . چون برداشت توسط صاحب سرمايه ، هزينه محسوب نمى شود ، از اين رو به جاى اين كه به حساب خلاصه سود و زيان بسته شود مستقيما به حساب سرمايه انتقال مى يابد .

2⃣بستن حسابهاى دائمى :

در برخى از كشورها ، از جمله ايران ، طبق قوانين و مقرارت جارى ، استفاده از دفاتر ناتمام سال يا سالهاى قبل براى ثبت عمليات مالى سال بعد ممنوع است و موسسات مكلفند براى هر سال دفاترى جديد جهت نگاهدارى حسابهاى خود ثبت و پلمپ نمايند( ماده 17 و بند "س" ماده 20 آئين نامه اجراى تبصره يكم ماده 95 قانون مالياتهاى مستقيم) .

نقل مستقيم مانده حسابهاى دائمى از يك سال به سال بعد عملى نيست و براى اين كار از دو حساب واسط يا واسطه به نامهاى تراز اختتامى و تراز افتتاحى براى نقل مانده همان حسابها به دفاتر سال بعد بكار مى رود.
حسابداري كاربردي

🌹سؤالات مهم جهت معاملات فصلي🌹

🌺سوال۱: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول چه زمانی می باشد؟

جواب: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده۱۶۹ مکرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی یک ماه پس از پایان هر فصل سال شمسی هستش.🌺سوال۲: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر شامل چه جرائمی می باشد؟

جواب: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر مشمول جریمه ۱% مبلغ کل معاملات لیست می باشد.

رضا فتحي


🌷سوال۳: به چند روش میشه لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را تهیه و ارسال کرد؟

جواب: برای تهیه و ارسال معاملات فصلی می توان از دو طریق اقدام کرد:

الف- نرم افزار آفلاین TTMS که به صورت آفلاین اطلاعات مالی خرید و فروش را وارد می کنید و در پایان در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور لیست را ارسال نمائید.

ب- از طریق سامانه اینترنتی Tax.gov.ir می تونید بصورت آنلاین لیست خودتون را تهیه و ارسال کنید که برای وارد شدن به پروفایل حتما باید نام کاربری و رمز عبور داشته باشید.🌼سوال۴: نام کاربری و رمز عبور مربوط به تهیه و ارسال آنلاین لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را چگونه بدست آوریم؟

جواب: پس از ثبت نام مرحله دوم کد اقتصادی از طریق سامانه اداره مالیات و گرفتن کد رهگیری، پس از گذشت مدت کوتاهی نامه ای حاوی نام کاربری و رمزعبور می باشد به آدرس پستی شما ارسال می شود.💐سوال۵: آیا در نرم افزار TTMS آفلاین و سامانه آنلاین، اطلاعاتی که در بخش پرداخت قراردادها وارد می کنیم کافی است یا باید در قسمت فروش هم وارد کنیم؟

جواب: قسمت فروش و قسمت قراردادها برای شرکتهای پیمانکاری یک حکم دارد پس پرکردن قسمت پرداخت قرارداد کفایت میکند.

🌻سوال۶: شناسه ملی چیست و از کجا می توان دریافت کرد و به چه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا میکنه؟

جواب: با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی، ابلاغ شد هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. از طریق سامانه دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید شناسه ملی دریافت کنید، این شناسه ملی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی و شرکتهای خصوص تخصیص پیدا کرده است.🌾سوال مهم۷: در صورتی که لیست تهیه و ارسال شده دارای معایبی یود آیا می شود آن را اصلاح کرد؟

جواب: بله- در صورتی که پس از ارسال اطلاعات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر متوجه اشکالات و ایراداتی در امر اطلاعات شدیم، برای برطرف کردن آن باید لیستی از اصلاحات مربوطه به همراه ذکر جزئیات و رسیدی که در پایان مراحل ارسال لیست از طریق سامانه آنلاین یا ارائه حضوری به اداره مالیات دریافت کرده ایم را به اداره کل امور مالیاتی تحویل بدیم تا آنها طبق مقررات برای اصلاح اطلاعات اقدام کنند.💐سوال۸: برای ارگانها، موسسات و یا شرکتهایی که سال مالی آنها از اواسط فصل شروع می شود(مانند: دانشگاه ها که از۳۱ مردادهرسال، سال تحصیلی جدید آغاز می شود) چگونه باید اطلاعات مربوط به معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر در سیستم ثبت کرد؟

جواب: در این سیستم باید دو لیست تهیه شود لیست اول از ابتدای فصل تا پایان سال مالی اون شرکت، و لیست دوم از ابتدای سال مالی اون شرکت تا پایان فصل می باشد(شایان ذکر است که منظور از فصل، فصول سال شمسی مورد نظر می باشد)

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست ‎بیمه تامین اجتماعی🌺


جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:

۱- جریمه عدم ارسال لیست
۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

الف) جریمه عدم ارسال لیست:
در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

ب) جریمه تاخیر در ارسال لیست
جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰ درصد و در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:

1. کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

2. چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

3. در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.

توجه

چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد سیستم حسابداری دریافتها و پرداختهای نقدی🌺

تمام وجوه نقد و چکهای دریافتی باید فوراً و با دقت در دفاتر ثبت شوند.

2- تمام وجوه عمده نقدی و چکهای دریافتی باید عیناً و بدون وقفه به حساب بانکی تودیع گردد.

3- به هیچ وجه نباید چک در وجه حامل دریافت و صادر گردد.

4- وظیفه دریافت و پرداخت نقدی از ثبت آن باید جدا گردد و به عهده افراد متفاوتی گذارده شود.

5- دریافت و پرداخت های نقدی می بایست بر اساس مجوزهای صادره توسط مقام های مجاز صورت گیرد.

6- دریافت وجوه نقدی حتی الامکان باید متمرکز بوده و پرداخت کننده قبل از مراجعه به صندوق می بایست به محلی که مجوز دریافت صادر می کند هدایت شود.

7- یک نسخه از مجوزهای دریافت نقدی می بایست توسط صادرکننده به حسابداری ارسال شود تا با مدارک دریافت های نقدی صندوق مقاسه گردد.

8- به استثنای پرداختهای جزیی که از محل صندوق و تنخواه گردان ها صورت می گیرد باید کلیه پرداخت ها از طریق حسابهای بانکی انجام گیرد

9- مدارک مربوط به پرداختهای نقدی قبل از تحویل چک به گیرنده باید توسط فردی غیر از صادرکننده چک مورد رسیدگی و کنترل قرار گیرد.

10- جهت کنترل چکهای صادره و چکهای تودیعی و هر نوع واریز و برداشت از حسابهای جاری می بایست از دفتر یا مکانیزم کنترل دیگری علاوه بر نگهداری حسابهای جاری استفاده شود.

11- صورت مغایرت بانکی باید به وسیله فردی غیر از کسانی که مسؤلیت صدور چک یا عملیات ثبت آن بر عهده دارند، تهیه گردد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

حساب سازی: 📚 📋 📓 ‼️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
1- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط
2- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر
3- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

4- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری
5- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه
6- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان

7- خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش انها در دفاتر
8- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده
9- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

حساب سازی 2 📚 📋 ‼️ 📓 ⬇️ ⬇️
⛔️1- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی
⛔️2- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت
⛔️3- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها

⛔️4- انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه
⛔️5- خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درامد و فروش انها در زمان واگذاری یا انحلال
⛔️6- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان

⛔️7- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش
نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر
⛔️8- حساب سازی و حساب به حساب کردن،ثبت فروش یا درامد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

✅ نقطه سربه سر و حاشیه فروش :


◀️حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش توصیف کرد که در پوشش هزینه های ثابت و ایجاد سود نقش دارد مثلا حاشیه فروش یک واحد محصول معرف مبلغ افزایش در سود ناشی از ساخت و فروش آن واحد محصول اضافی است.

هزینه های ثابت با افزایش تولید و فروش تغییر نمی کند.

در نتیجه اگر مثلا :

حاشیه فروش حاصل از تولید و فروش یک واحد محصول معادل مبلغ 5000 ریال باشد، فروش 100 واحد محصول اضافی باعث افزایش سود یا کاهش زیان، حسب مورد به مبلغ 500000 ریال خواهد شد.

مبلغ حاشیه فروش یک واحد محصول برابر است با تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های متغیر یک واحد محصول.
بنابراین جمع مبلغ حاشیه فروش نیز از کسر کردن جمع مبلغ هزینه های متغیر تعداد مشخصی محصول از جمع درآمد فروش آن تعداد محصول بدست می آید.

درآمد فروش 1000000
کسر می شود: هزینه های متغیر (800000)
جمع مبلغ حاشیه فروش 200000
کسر می شود: هزینه های ثابت ماهانه (20000)
سود 0

نسبت حاشیه فروش که اغلب به شکل در صد بیان می شود، معرف درصدی از مبلغ فروش است که برای بازیافت هزینه های ثابت و فراهم کردن سود، در دسترس قرار می گیرد. و از فرمول زیر بدست می آید:

نسبت حاشیه فروش= (مبلغ حاشیه فروش ÷ مبلغ فروش ) × 100
اما نقطه سربسر سطحی از فعالیت است که در آن سطح، درآمدهای موسسه برابر با هزینه های ان می شود.


به عبارت دیگر جایی که مبلغ حاشیه فروش درست جمع مبلغ هزینه های ثابت را پوشش می دهد، اصطلاحا نقطه سربسر نامیده می شود.
بنابراین در نقطه سربسر مبلغ حاشیه فروش درست برابر با جمع مبلغ هزینه های ثابت است.

با در اختیار داشتن نسبت حاشیه فروش می توان مبلغ فروش در نقطه سربسر را بدست آورد:

◀️مبلغ فروش در نقطه سربسر = مبلغ هزینه های ثابت ÷ نسبت حاشیه فروش
اما برای محاسبه تعداد فروش در نقطه سربسر از فرمول زیر استفاده می کنیم:
X = f ÷ (p – v)
x = تعداد فروش در نقطه سربسر
f = هزینه های ثابت
p = میانگین قیمت فروش یک واحد
v= هزینه های متغیر یک واحد محصول است
اما حالا اگر شرکت بخواهد مقدار فروش لازم برای تحصیل سود مورد نظر خود را بدست آورد از فرمول زیر استفاده می کند:
مقدار فروش لازم برای تحصیل سود هدف=( مبلغ هزینه های ثابت + سود هدف) ÷ مبلغ حاشیه فروش یک واحد محصول

(p – v) ÷ f+ л))= مقدار فروش لازم برای تحصیل سود هدف
л= سود هدف
به عنوان مثال اگر میزان تولید در نقطه سربسر 8000 عدد باشد و هزینه های ثابت 4800000 ریال و فروش هر واحد 1600 ریال و هزینه هر واحد 1000 ریال باشد در این حالت مقدار فروش را اگر بخواهیم 360000 ریال سود بدست بیاوریم به طریق زیر بدست می آوریم:
8600= (1000 – 1600)÷ (4800000 + 360000 )
یعنی باید 8600 محصول بفروشد تا به سود 360000ریال برسد.
............................................................
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺دانستنيهايي در مورد اكسل🌺

شما حتماً بارها فرمولی را در اکسل نوشته اید که نتیجه خطا میدهد نه به دلیل اینکه فرمول اشتباه باشد ،بلکه به دلیل اینکه خانه هایی که فرمول را به آنها ارجاع داده اید خالی هست ویامشکلهایی از این قبیل.مثلاً فرمولی رانوشته اید که دو سلول A1 و B1 را به هم تقسیم میکند اگر سلولهایی که فرمول به آنها رجوع میکند خالی باشد نتیجه فرمول خطای !DIV/0.# خواهدبود وشما نمیخواهید اکسل این خطارا نمایش بدهد .

⭐️راههای زیادی برای حل این مشکل وجود دارد که دو راه فرمولی آن به شرح زیر هست شما میتوانید با تابع IFERROR و IF نتیجه هرگونه خطا ویا خالی بودن سلولها را به دلخواه خود تغییر دهید که نحوه نوشتن آن به صورت زیر هست :

✅نتیجه فرمول اگر خطا باشد تهی میشود یعنی سلول را خالی میکند 👇🏻👇🏻👇🏻
=IFERROR(A1/B1;"")

✅نتیجه فرمول اگر خانه ارجاعی خالی باشد تهی میشود یعنی سلول را خالی میکند👇🏻👇🏻👇🏻
=IF(B1="";"";A1/B1)

✅ نتیجه فرمول اگر خطا شود یک پیغام هست که در سلول قرار میگیرد 👇🏻👇🏻👇🏻
=IFERROR(A1/B1;"لطفاً خانه های خالی را پرکنید")


✅ نتیجه فرمول اگر خانه ارجاعی خالی باشد یک پیغام هست که در سلول قرار میگیرد 👇🏻👇🏻👇🏻
=IF(B1="";"لطفاً خانه های خالی را پرکنید";A1/B1)


🔆نکته: حتماً به این نکته توجه داشته باشید که در بعضی از نسخه های اکسل از کاما (,) به جای سمیکلن (;) در فرمولها استفاده میشود

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌷نحوه كار با ماشين حساب حسابداري🌷

کليد(GT (Grand total

با استفاده از اين ويژگي کاربر مي تواند جمع نتايج چند عمل محاسباتي متوالي را در يک زمان محاسبه نمايد . کافيست پس از انجام هر عمل محاسباتي کليد = (مساوي ) را فشرده ، در انتهاي محاسبات با فشردن کليد GT، جمع نتايج تمامي محاسبات قبلي روي نمايشگر ماشين حساب نمايان خواهد شد .

کليد -TAX+ ، TAX

با استفاده از اين قابليت کاربر با يک بار تنظيم درصد مالياتي پرداختي خويش در حافظه دستگاه ، مي تواند در معاملات آتي خويش رقم نهايي فروش به مشتريان را با احتساب ماليات تنها با فشردن کليد TAX محاسبه نمايد و از صرف زمان اضافي جهت محاسبه رقم ماليات و اضافه نمودن آن به رقم نهايي فاکتور خود جلوگيري به عمل آورد .

عملکرد کليد MU

بعضي از ماشين حساب ها کليد MU دارند که کار به علاوه چند درصد را انجام مي دهد .

مثلا ۱۰۰ ضربدر MU 20 جواب ۱۲۰ را نشان مي دهد . يعني ۱۰۰ به علاوه ۲۰ درصد .

اما کار کليد MU که بسيار براي حسابداران عزيز مفيد مي باشد :

زماني که عددي داريم و مي خواهيم درصدي را از عدد سوم ديگري کم کنيم (که بايد محاسبه شود) که به عدد موجود دست يابيم :

به طور مثال عدد ۱۰۰ را داريم ، مي خواهيم طوري محاسبه کنيم که اگر از مبلغ x (ايکس) به طور مثال ۵% کسر شود ، مانده ۱۰۰ شود .

MU 5/100 = عدد مورد نظر

حال اگر عدد مورد نظر را – ۵% کنيم ، عدد ۱۰۰ بدست مي آيد .

عملکرد کليد CE

بدين صورت است که در صورت درج نادرست يک عدد (خصوصا بين چندين عدد متوالي باشد) مي توانيد با فشردن اين کليد ، همان عدد ناصحيح را اصلاح کرده و عمليات را ادامه دهيد . خاصيت اين کليد وقتي است که تعداد زيادي رقم را به ماشين حساب داده باشيد و به منظور جلوگيري از دوباره کاري بخواهيد از آن استفاده کنيد .

به طور مثال فرض مي کنيم :

۵ +۹ + ۱۰ + ۱۴ + ۱۷ + …. حالا اگر متوجه شديد که عدد ۱۷ را اشتباه وارد کرده ايد و به جاي آن بايد عدد ۲۰ را وارد مي کرديد ، بدين منظور شما بعد از ورود عدد ۱۷ ، بايد کليدCE رابزنيد تا آخرين مدخل صفر شود و بتوانيد به جاي آن ، عدد ۲۰ را وارد کنيد .

کليد IT

وظيفه اين کليد شمارش اعداد وارد شده است .

کليد هاي M ، M- ، MRC

جهت جمع يا تفريق نتايج چندين نتيجه . براي مثال : ۲ + ۳ = ۵ ، ۳ * ۲ = ۶ ، ۴ * ۲ = ۸

بعد از هر عمليات کليد M مثبت يا منفي را ميزنيم و در آخر کليد MRC را براي جمع يا تفريق نتايج بدست آمده مي زنيم .

کليد TM

براي وارد کردن ساعت به صورت (ساعت/ دقيقه/ ثانيه) و انجام اعمالي مانند جمع يا تفريق ساعت هاي مختلف .

نکته :

يکي از موارد استفاده از کليد CE در ماشين حساب هايي که کليد چک کن دارند هم قابل استفاده است ، با اين خاصيت که بعد از اتمام عمليات و در صورت چک کردن اعداد ممکن است به عددي برسيم که جايگاهي در عمليات ما نداشته باشد مثلا به جاي عدد ۱۰۰ ، عدد ۱۰۰۰ را وارد کرده باشيم .

در اين حالت وجود کليد correct هم براي اين اصلاح ضروري است ، بدين صورت که ابتدا کليد correct را فشار مي دهيم و سپس کليد CE را و بعد عدد ۱۰۰ را وارد و دوباره کليد correct را مي زنيم که با اين عمل عدد ۱۰۰ به جاي عدد ۱۰۰۰ جايگزين مي کنيم .

کليد FEED

در ماشين حساب هايي که مجهز به چاپگر براي کنترل مقادير وارد شده هستند ، اين کليد بدين صورت عمل مي کند که با هر بار زدن اين کليد ، رول کاغذ يک خط بالاتر مي رود . (براي جداسازي و ايجاد فاصله بين محاسبات مختلف)

کليد هاي +TAX- ، TAX و SET

بدين صورت که ابتدا عددي را که مي خواهيم به عنوان نرخ تعريف شود ، وارد کنيد بعد بسته به اينکه اين عدد قرار است کم يا اضافه شود ، يکي از کليد هاي +TAX يا –TAX را ميزنيم و بعد هم دکمه SET را ميزنيم . حالا اين نرخ در حافظه ذخيره مي شود و شما هر وقت که عدد مورد نظر را وارد کنيد ، فقط کافيست دکمه TAX را بلافاصله فشار دهيد تا درصد آن عدد را برايتان محاسبه کند (بدون اينکه دکمه ضرب را بزنيد) .

براي مثال اگر بخواهيد نرخ ۲۵% را تعريف کنيد به اين تريب وارد مي کنيم : ۲۵/ TAX/ SET .

حالا اگر بخواهيد اين کار خود را لغو کنيد ، همين کار را با عدد صفر انجام مي دهيم يعني به جاي ۲۵ ، صفر را وارد مي کنيد و اگر هم خواستيد عدد ديگري وارد کنيد به همين ترتيب عدد مورد نظر را وارد مي کنيد . توجه داشته باشيد که شما فقط مي توانيد يک نرخ داشته باشد

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺 در مورد معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰ چه می دانید ؟


🔸معافیت بیمه ای ماده ۸۰چیست؟

🔸چه موقع میتوان از این معافیت استفاده کرد؟

🔸چه شرایطی برای استفاده از این ماده لازم است؟

🔸نحوه تکمیل لیست بیمه در زمان استفاده از ماده ۸۰چیست؟


هدف این ماده به کار گماردن نیروهای بیکار وایجاد اشتغال است ودولت برای تشویق کارفرمایان به این کار معافیت بیمه ای در نظر گرفته میشود.

کارگاههایی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده ۸۰بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزاد پرداخت نمایند


کارفرمایان کارگاهها بعد از اعلام نیاز به اداره کار نیروی جدید را استخدام میکنند

تعداد سقف کارمند رابرای استفاده از این طرح مشخص میکنندوبرای تعداد بالاتر از این سقف از معافیت استفاده میشود.

برای کارگاههای دایر:براساس تعدادبیمه شدگان سال گدشته طبق لیستی که به سازمان کارفرمافرستاده است تعداد سقف نفرات مشخص میشود

برای کارگاههای تازه تاسیس تعداد کارکنانی که در لیستهای قبلی در یک بازه زمانی مشخص شده یا تعدادی که در بازرسی هاثبت شده هرکدام بیشتر است مبنای تعیین سقف خواهد بود.

حتما باید قبل از استفاده از این معافیت نامه ها وتاییدیه ها دریافت شده باشد

در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

ختما باید نیروی به کار گمارده شده نامه معرفی نامه از طرف کاریابی داشته باشد


✅میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده ۸۰ به صورت زیر است:

سال اول ۱۸ درصدسال دوم ۱۶ درصد – سال سوم ۱۴ درصد – سال چهارم ۱۲ درصد – سال پنجم برنامه ۱۰ درصد


نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آئین‌نامه خواهند شد.


اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ ترک کار و یا استعفا نمود می توان درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کار شده ) از ماده ۸۰ استفاده کرد .

✅نحوه ارسال لیست بیمه مشمول ماده ۸۰:

با تعیین تعداد روز کارکرد و دستمزد روزانه نرم افزار بیمه بصورت خودکار مبالغ را محاسبه نموده و فقط کارفرمایانی که کارگران مشمول ماده ۸۰ دارند می بایست در پایان تنظیم لیست بیمه ماه به ازای هر کارگر مشمول در سال ۱۳۹۴ سهم کارفرما را بجای ۲۰% به میزان ۱۰% محاسبه و درج نمایند (۱۰% معافیت )

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐حساب انتظامی چیست؟


✅حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی ( اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد ) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند .

✅به عنوان مثال :

نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در اینده را شفاف تر سازد .
اساساً به همان دلیلی که قبلاً عرض کردم یعنی عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نیستند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.

✅مثال:

اگرشرکت الف چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دوشرکت به چه صورتی میباشد ویاسند مالکیت شرکت که دربانک دررهن گذاشته میشود ثبت ان برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟

✅شركت الف:

حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی شركت نزد دیگران(معین)

طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی شركت نزد دیگران(معین)

✅شركت ب:

حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شركت(معین)


طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد شركت(معین)

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت جریان وجوه نقد تحت کدام سرفصل طبقه بندی می گردد ؟

✅جواب :

برابر بند 14 استاندارد حسابداری شماره 2 طبقات جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد بشرح ذیل اعلام گردیده است :

✅صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد :

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌
ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌
ـ مالیات‌ بر درآمد
ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌
ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی

✅در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی ‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد .

✅طبق بند 19 استاندارد مذکور ، پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد در سرفصل فعالیت های عملیاتی طبقه بندی میگردد .

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر

✅عدم ارایه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی چهل درصد ( ۴۰ %) مالیات

✅عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان بیست درصد ( ۲۰ %) مالیات


✅عدم ارایه دفاتر قانونی بیست درصد ( ۲۰ %) مالیات


✅عدم قبولی دفاتر جریمه ای معادل ده درصد ( ۱۰%)

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺مواردي درباره اظهارنامه تكليفي🌺

🍁ماده 199 ق . م . م

✅1- عدم كسرو ایصال مالیاتهای تكلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم

✅2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.

✅3- عدم كسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.

✅4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.

1- جریمه ای معادل 20 درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات

2- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

3- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.

4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال

🍁ماده 200 ق . م . م

عدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمی
مسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال

🍁ماده 201 ق . م . م

استناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی
حبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از كلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذكور

🍁ماده 211 ق . م . م

عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی
توقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐دکتر موسي بزرگ اصل::👇👇👇

✅یک توصیه

◀️اگر دنبال کار در حرفه هستید وقت خود را برای دوره دکتری تلف نکنید.به جای ان مدرک حرفه ای مثل acca و کارشناس رسمی بگیرید.

◀️اگر درپی کار تحقیقاتی و هیئت علمی دانشگاه هستید دوره دکتری ضرورت دارد.
هدف اصلی دوره دکتری تربیت محقق و خصوصا هیئت علمی است.این روزها هم در کشور ما تب مدرک گرایی نیروی زیادی را اتلاف میکند.

این توصیه نتیجه تجربه و مطالعه اینجانب است و کاملا کاربردی می باشد. مقهور جو عمومی جامعه نباید شد زیرا در بسیاری از موارد علائم عمومی در جامعه منحرف کننده است.

ضمنا از نظر مالی در حرفه فرصت بیشتری وجود دارد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺نسبت هاي مالي جهت ارزيابي شركتهاي بورسي🌺

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
حسابداري كاربردي

حسابداري كاربردي

🌹ثبت حسابداری سرقت دارایی🌹


✅شیوه ثبت حسابداری برای دارایی های سرقت شده و یا از بین رفته به دلایل متعدد از قبیل آتش سوزی و …
گاه ممکن است از دست رفتن یا کنار گذاشتن اموال، ماشین الات و تجهزیات اختیاری نباشد یعنی در نتیجه آتش سوزی، سرقت یا سوانح طبیعی (نظیر سیل و زلزله) از بین برود و یا به حکم قانون به دولت و شهرداری ها واگذار گردد.

در حسابداری این گونه رویدادها، باید تمام مبالغ مربوط به دارایی های از دست رفته از اسناد و مدارک حسابداری خارج و مبلغ سود یا زیان شناسایی شود.

✅برای مثال فرض کنید یکی از ساختمان های شرکت اوین که در مسیر بزرگراه قرار گرفته است در ازای دریافت ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیون و چهارصد هزار ریال) به حکم قانون به تملک دولت درآید. در صورتی که بهای تمام شده زمین ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و بهای تمام شده ساختمان ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال و استهلاک انباشته آن ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، واگذاری دارایی مزبور به ترتیب زیر در دفتر ثبت می گردد:

بانک – بدهکار ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته – بدهکار ۱٫۲۰۰٫۰۰۰.
زمین – بستانکار ۴۰۰٫۰۰۰
ساختمان – بستانکار ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
سود حاصل از واگذاری – بستانکار ۶۰۰٫۰۰۰

✅سود یا زیان حاصل از این رویداد غیر عادی و غیر مستمر به عنوان اقلام غیر مترقبه در صورت سود و زیان منعکس می گردد.

حال شرایطی را بررسی می کنیم که دارایی ثابت بیمه شده باشد و از بین برود
در این حال ابتدا باید هزینه استهلاک آن را از ابتدای سال مالی جاری تا زمان وقوع حادثه محاسبه کرد و به حساب های مربوط انتقال داد؛ سپس ثبت های لازم را از بابت رویداد ایجاد شده در دفاتر به شرح زیرانجام داد:

۱- ثبت حذف دارایی
۲- ثبت حذف استهلاک انباشته
۳- ثبت ارزش دفتری به حساب شرکت بیمه
۴- ثبت دریافت خسارت از شرکت بیمه
۵- ثبت بستن حساب های دریافتنی از شرکت بیمه و شناسایی سود یا زیان حادثه.

✅مثال:
در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۰ ماشین آلات شرکت صدرا در نتیجه سرقت به طور کامل از بین رفت، اطلاعات اضافی زیر در دست است:

* بهای تمام شده ماشین الات ۱۵۰۰۰۰ ریال و استهلاک انباشته آن در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۹۰ ، ۴۵۰۰۰ ریال می باشد، همچنین شرکت صدرا بابت جبران خسارت وارده به ماشین آلات مبلغ ۹۰۰۰۰ ریال از شرکت بیمه دریافت کرد.

حال باید ابتدا ثبت کنار گذاری دارایی ثابت را در دفاتر بزنید و هنگامی که مبلغ خسارت قطعی شد و از شرکت بیمه دریافت شد، سود یا زیان را شناسایی می کنیم.

لازم به ذکر است که به اندازه مبلغ ارزش دفتری باید حساب های دریافتنی از بیمه را بدهکار کرد.

حساب های دریافتنی – بیمه ۱۰۵۰۰۰
استهلاک انباشته دارایی ۴۵۰۰۰
ماشین آلات١٥٠٠٠٠

هنگامی که مبلغ خسارت ازبیمه دریافت شد ثبت زیر زده می شود:

بانک ۹۰۰۰۰
زیان ناشی از سرقت دارایی ۱۵۰۰۰
حساب های دریافتنی – بیمه ۱۰۵۰۰۰

اگر دارایی بیمه شده نباشد هنگام وقوع حادثه مبلغ ارزش دفتری دارایی را به عنوان زیان ناشی از حادثه بدهکار می کنیم.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌻دو اختلاف اساسی بین هزینه‌یابی جذبی و هزینه‌یابی مستقیم وجود دارد در رابطه با هزینه‌های سربار ثابت ساخت🌻


1⃣ در هزینه یابی جذبی در گزارش تولید هزینه‌های سربار ثابت نشان داده می‌شود.
در هزینه یابی مستقیم هزینه‌های سربار ثابت ساخت به عنوان هزینه‌های طی دوره در صورت سود و زیان نشان داده می‌شود.

2⃣ در ارائه هزینه‌ها در صورتحساب سود و زیان که در هزینه یابی جذبی با تقسیم بندی طبیعی ولی در هزینه‌یابی مستقیم به عوامل ثابت و متغیر تقسیم گردیده است.

به هزینه‌یابی جذبی هزینه‌یابی کامل نیز می‌گویند: زیرا انواع هزینه‌های ساخت بهای تمام شده کالای ساخت شده را تشکیل می‌دهد.

سرباز ثابت ساخت مکمل است هنگامی که تولید متوقف باشد نیز وجود داشته باشد در حقیقت سربار ثابت ساخت بستگی به مقدار تولید ندارد بلکه تابعی از زمان می‌باشد.

هزینه‌های غیر تولیدی به شرح زیر طبقه‌بندی گردیده است :

⏺ هزینه‌های توزیع و فروش ـ
⏺هزینه‌های عمومی و اداری ـ
⏺هزینه‌های دستمزد غیر تولیدی .

تعیین هزینه‌های ثابت و تعمیم در تجربه و تحلیل بهای تمام شده در مقایسه با حجم فعالیت و سود بینهایت مهم می باشد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

حسابداري كاربردي

🌷بررسی دو روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر🌷🔘 در روش هزینه‌های جذبی :

کلیه هزینه‌های تولیدی نظیر مواد مستقیم ـ دستمزد مستقیم، سربار متغیر ساخت، سربار ثابت ساخت،‌ دربهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت منظور می‌گردد.

🔘روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر:

فقط آن قسمت هزینه‌های ساخت به محصولات منظور می‌گردد که مستقیماً با حجم تولید تغییر می‌نماید.

در روش فوق مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار متغیر ساخت که هزینه‌های متغیر تولیدی می باشد در حساب کالای در جریان ساخت و در بهای تمام شده موجودیهای آخر دوره به عنوان هزینه‌های دوره در صورتحساب سود و زیان منظور می‌گردد.

سربار ساخت را اقلامی مانند هزینه اجاره ـ هزینه استهلاک حقوق و دستمزد و سرپرستان تشکیل می‌دهد و بستگی به تعداد تولید ندارد.
هزینه غیر تولیدی همراه با هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های توزیع و فروش در هزینه‌یابی مستقیم در صورتحساب سود و زیان نشان داده می‌شود.

تفکیک هزینه‌های سربار به دو بخش ثابت و متغیر به مدیریت امکان می‌دهد که اقلام سربار متغیر تولید را بیشتر کنترل نمود.

هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های توزیع و فروش در هر دو روش هزینه‌های طی دوره شناخته شده و در صورتحساب سود و زیان منظور می‌گردد.

منظور از طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها، طبقه‌ بندی براساس تصمیمات اصولی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های اداری و عمومی است.


در هزینه‌یابی مستقیم با متغیر هزینه‌ها طبق گرایش هزینه به ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌گردد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐گزارشگری مالی💐🔹از تقسیم مجموع هزینه‌های ثابت و سود مورد انتظار بر حاشیه فروش یک واحد تعداد واحدهای فروش رفته بدست می‌آید.

🔹حاشیه فروش اطلاعات لازم را برای یک تصمیم صحیح در مورد محصولی که بیشترین حاشیه فروش و سود را تأمین کند در اختیار ما قرار می‌دهد.

🔹اگر نسبت حاشیه فروش بیشتر باشد به همان نسبت سود حاصل از فروش محصولات نیز اضافه خواهد شد و بر عکس اضافه یا کسر جذب سربار دو عامل می‌تواند داشته باشد انحراف هزینه یا انحراف کارایی


🔹اگر هزینه سربار ثابت واقعی با هزینه سربار ثابت مورد انتظار تفاوت داشته باشد انحراف هزینه سربار بوجود خواهد آ مد.

🔹اگر ظرفیت واقعی مورد انتظار با ظرفیت مورد استفاده تفاوت داشته باشد انحراف حجم بوجود می‌آید.

🔹کسر جذب سربار = هزینة سربار ثابت مورد انتظار > هزینه سربار ثابت واقعی

🔹اضافه جذب سربار = هزینة سربار ثابت مورد انتظار < هزینه سربار واقعی

کسر جذب سربار = ظرفیت مورد انتظار < ظرفیت واقعی
اضافه جذب سربار = ظرفیت مورد انتظار > ظرفیت واقعی

🔹ضعف انحراف حجم نامساعد باعث افزایش قیمت تمام شده کالای فروش رفته و خلاف انحراف مساعد انحراف باعث کاهش قیمت تمام شده کالای فروش رفته خواهد شد.

🔹حاشیه فروش هر واحد محصول از تفاوت فروش یک واحد و هزینه‌یابی متغیر هر واحد بدست می‌آید در نتیجه در سالهایی که حجم فروش مساوی باشد حاشیه تولید نیز مساوی خواهد بود.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸برای مغایرت بانکی چه باید کرد؟🌸

سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد :

1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
2) روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
3) روش مبنا قرار دادن مانده وافعی


✅1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک :
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم)


مانده طبق دفاتر شرکت ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود ****
(واریزی دیگران )
مواردی که از مانده بانک کم میشود ****
(چک های معوق)
کسر میشود :
مواردی که از مانده شرکت کم میشود (***)
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود (***)
(وجوه بین راهی)

------------------
مانده طبق صورتحساب بانک ****✅2) روش مبنا قرار دادن مانده بانک طبق دفاتر شرکت
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق صورتحساب بانک به مانده بانک طبق دفاتر شرکت می رسیم)


🌾مانده طبق صورتحساب بانک ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود ****
(وجوه بین راهی)
مواردی که از مانده شرکت کم میشود ****
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
کسر میشود :
مواردی که از مانده بانک کم میشود (***)
(چک های معوق)
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود (***)
(واریزی دیگران)
—------------—
🌾مانده طبق دفاتر شرکت ****


✅3) روش مبنا قرار دادن مانده واقعی
(از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورتحساب بانک ، مانده واقعی به دست می آید)


مانده طبق دفاتر شرکت **** مانده طبق صورتحساب بانک ****
اضافه میشود : اضافه میشود :
واریزی دیگران *** وجوه بین راهی ***

کسر میشود : کسر میشود :
اسناد تنزیلی (***) چک های معوق (***)
چک لاوصول (***)
کارمزد بانکی (***)
—------— —------—
مانده واقعی **** مانده واقعی ****
—------— —------—
—------— —------—

✅در ضمن اشتباه حسابدار مربوط به هر موضوعی با توجه به مغایرتی که در مانده حساب ها به وجود آورده اضافه یا کسر می شود .

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌼٧ پرسش و پاسخ مهم مالیاتي !

✅سوال شماره ۱

مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟

چنانچه انجام کار مشخص به شخص یا اشخاص در قبال مبلغ معین واگذار گردد که اشخاص مزبور به تنهایی یا با به کارگیری دیگران این کار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم بوده و پرداخت کننده مکلف است در هر پرداخت ۵% آن را طبق مقررات ماده مزبور کسر و پرداخت نماید.

در مواردی که افراد روزانه یا ماهانه برای کارفرما کار انجام داده و دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت کنند موضوع مشمول مالیات حقوق می باشد.

✅سوال شماره ۲

چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار ۲۵% مالیات کسر میشود و یکبار ۱۰% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد?

نرخ ۲۵% مربوط به مالیات بردرآمد شرکتها است و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد چون اعضای هیات مدیره از محل سود تقسیم شده یا از منابع دیگر شرکت وجوهی تحت عنوان پاداش دریافت دارند این مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد و ضمناً ۱۰ درصدی که در سوال مطرح شده مالیات قطعی پاداش هیات مدیره نبوده و درمواردی که دریافتی اعضای هیات مدیره مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد در این صورت تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های مزبور در ماده ۱۳۱ خواهد بود.

✅سوال شماره ۳

در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟

دریافتی مدیران از هر محلی که باشد طبق مقررات مشمول مالیات است.

✅سوال شماره ۴

بر اساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم آیا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتی وجود دارد؟

نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی یکسان می باشد.

✅سوال شماره ۵

آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟

هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان همان حقوق و مزد اصلی است که طبق بند الف ماده ۱۴۸ قابل قبول می باشد.

✅سوال شماره ۶

آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

به استناد جزء د بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود.

✅سوال شماره ۷

آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟

پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قابل قبول است.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹آیا میتوان هزينه تاسيس رو به عنوان هزينه ثبت كرد؟🌹

ماده 149- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

1⃣ آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

2⃣ ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.

3⃣ استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد.

در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.

4⃣ هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

5⃣ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.

🔘 تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی

حسابداری_نقدی
حسابداری_تعهدی

✅مبنای نقدی ( کامل )

حسابداری نقدی ، روش حسابداریاست که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است . در این سیستم هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه ، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداختگردد .

✅مبنای تعهدی ( کامل )

در مبنای تعهدی کامل ، درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل میشوند یاتحقق می یابند . در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است کهدرآمد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد .

لذازمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحققدرآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد . همچنین در این مبنا ، زمانشناسایی و ثبت هزینه ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ها است و زمانی کهکالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می شود ، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحويلي و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود .

از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است .

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸انواع فرمولهاي محاسبه بهاي تمام شده و سود🌸

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
حسابداري كاربردي

🌺تفاوت دو حساب اندوخته و ذخیره در حسابداری چیست؟

✅اندوخته ها ( به طور مثال اندوخته قانونی) مبلغی است از یک ماخذ مشخص (مثل نسبتی از سرمایه) که میبایست قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان .جداگانه نگهداری شود تااز خروج این مبلغ از چرخه دارائی شرکت جلوگیری گردد.

ضمنا موعد تاریخ مشخصی برای آزاد شدن آن مشخص نمیباشد و بنا بر قانون و یا تصمیم سهامداران شرکت سقف مشخصی دارد . بوجود آوردن اندوخته حتما بایستی سودی موجود باشد ، اما برای بوجود آوردن ذخیره چنین الزامی لازم نیست .

همچنین اندوخته قانونی هر ساله به میزان ۵ درصد سود سال جاری در نظر گرفته میشود و این عمل تا زمانی که اندوخته قانونی به میزان۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد الزامی و ببیشتر از ۱۰ درصد اختیاری میباشد.

✅ولی ذخیره ,مخزنی از هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده است و سقف مشخصی ندارد ونیز تصمیم سهامداران شرکت در تعیین میزان آن دخالت ندارد .

در واقع ذخیره به هزینه های گذشته اشاره میکند ولی اندوخته ارتباطی با هزینه ها در زمان گذشته ندارد . در بعضی کتابهای قدیمی اندوخته و ذخیره و انباشته به یک معنی مورد استفاده قرار میگرفتند.

اصطلاحات اندوخته و ذخیره در بسیاری از موارد بجای یکدیگر استفاده می گردند.اما می توان موارد کاربرد آنها را به شرح زیر تفکیک نمود:

🍁١-اصطلاح اندوخته در موارد زیر به کار می رود:
تخصیص و محدودیت در سود انباشته عموما بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و یا بموجب رعایت مفاد قراردادها و یا الزامات قانونی انجام شده و یکی از شیوه های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته ، نمایش مجزای آن در ترازنامه می باشد.این تخصیص و محدودیت در سود انباشته ،اندوخته نامیده می شود. مانند:اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی(عمومی)، اندوخته اختیاری(قراردادی) و......

🍁٢-اصطلاح ذخیره معمولا در موارد زیر کاربرد دارد:
الف- جهت حسابهای دارایی ها که اینگونه حسابها نشان دهنده کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی بوده و باعث می گردند که داراییها مذکور به خالص ارزش بازیافتنی منعکس شوند.مانند: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها.

🌾نکته : هرچند استهلاک انباشته نیز یک نوع حساب دارایی می باشد ولی به جهت تفاوت در نوع کاهش در داراییهای ثابت مشهود(استهلاک، کاهش ارزش داراییهای ثابت مشهود محسوب نمی شود) از اصطلاح ذخیره در این خصوص استفاده نمی شود.

🌾ب- جهت بدهیهایی که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آنها، توام با ابهام نسبتا قابل توجه است.مانند: ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مالیات بر درآمد، ذخیره تضمین کالا و .........

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

حسابداري كاربردي

🌺دو توصیه مهم به حسابداران تازه کار 🌺

✅توصیه اول:

یکی از لازمه های پیشرفت در رشته حسابداری و کسب درآمد بیشتر، داشتن اطلاعات کافی و به روز در زمینه مباحث اصلی رشته حسابداری و موارد مرتبط به آن از قبیل قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی، مسائل اقتصادی، بخشنامه و اصلاحیه های مرتبط با قوانین ذکر شده و مطالب دیگر ، می باشد.

منابع مطالعاتی شما می توانند کتاب، روزنامه، مجله، فیلم های آموزشی ، اینترنت و ... باشند.با توجه به تغییرات زیادی که در زمینه اطلاعات اتفاق می افتد این مورد روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.

✅توصیه دوم:

فروشندگان کالا همیشه سعی دارند کالای خود را به بالاترین قیمت بفروشند و خریداران نیز سعی می کنند آن را با کم ترین قیمت خریداری کنند. در این حالت تصمیم گیرنده نهایی در خصوص فروش کالا با قیمت خاص، فروشنده می باشد و نه خریدار.

در نظر داشته باشید در زمان مصاحبه های شغلی، شما باید در جایگاه فروشنده خدمات و تخصص قرار بگیرید و در خصوص قیمت خدمات خود چانه زنی کنید و نقش فروشنده را به طرف مقابل واگذار نکنید تا قیمت خدمات شما توسط وی و مطابق منافع او مشخص شود و منافع شما نادیده گرفته شود.

همچنین این موضوع را در نظر داشته باشند که نیاز دو طرف باعث انجام این مصاحبه شده است: نیاز شما به شغل و کسب درآمد و نیاز شرکت و یا طرف مقابل به دریافت خدمات از شما جهت پیش برد اهداف و در نهایت کسب درآمد.

شرط مهم برای توصیه دوم این است تجربه و تخصص شما برای انجام کار مورد نظر، خوب و کافی باشد تا قدرت چانه زنی داشته باشید.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

📰گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی 📰

١- معافيت ماليات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد

٢- هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

٣- سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر تخلف هست

٤- نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نميشه

٥-تاريخ اظهارنامه شركتها همچنان ٣١ تير اما مشاغل بند ب ٣١ خرداد شد

٦- مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنن و در اظهارنامه ٩٥ ( يعني سال ٩٦ ) حتما گردششون ثبت بشه

٧- ماده ١٨١ قانون ماليات ك قبلا حكم قضايي بود تغيير كرد و به پليس مالياتي تغيير كرد

٨- ماليات بر خانه خالي از سال دوم نصف مشمول ماليات ( يعني مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات
اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس( حقيقي حقوقي )* نصف

سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات
سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد

٩- استاندار ١٥ سرمايه گذاري ها بر اساس همون استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نميشه

١٠- ماده ٢٧٢ موسسه هاي حسابدار رسمي براي تعيين درامد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركتهاي خصوصي اختيار با مميز هست ك بده به موسسات
ودر مورد دولتي ها سازمان حسابرسي

١١-قراردادهاي pc و epc پيمانكاري از اين به بعد به جاي محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است

١٢- اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايي تغيير خواهد كرد

١٣- براي مصرف كننده نهايي اصلا گرفتن كد ملي و كد اقتصادي لازم نيست ( مثل سوپر ماركتها )

١٤- بيمه شخص ثالث براي همه خودروها اجباري شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدي جريمه دارد

١٥- شركتهاي صنعتي ك پروژه R&D يا همون پژوهش دارن در صورت اثبات هزينه ش كامل قابل قبول و البته ١٠ درصدم معافيت مالياتي ميگيرن

١٦- ترازنامه جديد به اين صورت هست ك
به جاي حسابها و استاد دريافتني تجاري
و ساير حساب هاي دريافتني

فقط يك حساب به نام
دريافتني هاي تجاري و غير تجاري
بايد استفاده كنن

سرمايه گذاري در املاك جدا گزارش ميشه

يك حساب ديگر به نام
دارايي نگهداري شده براي فروش
سود زيان به اين صورت
سود حاصل از عمليات در حال تداوم
سود و زيان عمليات متوقف شده

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐عیدی امسال کارگران چقدر است؟💐


عیدی
پاداش

حداقل عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرين مزد كارگر مشمول قانون كار در همان سال است كه در ازای يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت مي شود.

به گزارش مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید رابط کار و جبران خدمت را استانداردسازی و ارائه کرد.

این تعاریف مربوط به اضافه كاري كارگر مشمول قانون كار، پيمان دهنده كار (كارفرماي اصلي)، پيمانكاري (رابطه سه سويه كاري)، پيمانكار (كارفرماي فرعي)، حداقل مزد، حق عائله مندي كارگر مشمول قانون كار، حق مسكن كارگر مشمول قانون كار و دادخواست دعاوي كار است.

همچنین تعاریفی از ذخيره سالانه مرخصي استحقاقي كارگر مشمول قانون كار، روابط كار، روزمزد (كارگر مشمول قانون كار)، عيدي و پاداش كارگر مشمول قانون كار، قرارداد پيمانكاري، قراردادكار انجام كار معين، قراردادكار دائم، قراردادكار مدت موقت، كارمزد، كارمزد ساعتي، مانده مرخصي استحقاقي كارگر مشمول قانون كار، مرخصي استحقاقي كارگر مشمول قانون كار، مزد ساعتي، ميانگين مدت زمان رسيدگي هيئت تشخيص دعاوي كار و ميانگين مدت زمان رسيدگي هيئت حل اختلاف دعاوي كار ارائه شده است.

◀️در تعریف ارائه شده درباره حداقل مزد آمده است:
ميزان مزدي است كه همه ساله توسط شوراي عالي كار براساس مفاد قانون كار، تعيين و ابلاغ شده و كارفرما مجاز به پرداخت ميزان كمتر از آن براي كار با حداكثر ساعت كار قانوني نيست.

◀️همچنین در تعریف کارمزد می خوانیم:
مزدي است كه در ازای انجام هر واحد كار تعيين شده كه از نظر کمی قابل اندازه گيري يا شمارش باشد، پرداخت می شود.

◀️پیرامون تعریف مرخصي استحقاقي كارگر مشمول قانون كار آمده:

مرخصي با پرداخت مزد و مزاياي رفاهي - انگيزه اي كارگر مشمول قانون كار است كه مدت آن
براي مشاغل سخت و زيان آور در "كارگاه هاي كمتر از ۱۰ كارگر" ۲۴ روز كاري
و در "كارگاه هاي ۱۰ كارگر و بيشتر" ۳۰ روز كاري
و براي ساير مشاغل در "كارگاه هاي كمتر از ۱۰ كارگر" ۲۱ روز كاري و در "كارگاه هاي ۱۰ كارگر و بيشتر" ۲۶ روز كاري طي يكسال است.

◀️درباره تعریف عیدی و پاداش کارگران آمده است:
يكي از مزاياي رفاهي - انگيزه اي معادل شصت روز آخرين مزد كارگر مشمول قانون كار با سقفي معادل نود روز حداقل مزد روزانه وي در همان سال است كه در ازای يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت مي شود.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹ده نکته تاثیرگذار در تحریر دفتر_مشاغل:🌹

🔮۱-ردیف :

هر یک از معاملات موصوف میبایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود.مودیان میتوانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شمارهردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها راقید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات برارزش افزوده تحت یکشماره ردیف مجاز نمیباشد.

🔮۲- تاریخ :

در این ستون، تاریخ معاملات در همان روز وقوع به ترتیب زمان وقوع و انجام درج میگردد.

🔮۳- شرح :

در این ستون شرح مختصـری از فعالیت های انجام شـده در خصوص خریـد، هزینـه،درآمـد/ فروش، خریـد دارایـی های استهلاک پذیر، مـالیات و عــوارض ارزش افزوده خریــد/ هزینــه/ دارایـی و مـالیات بـر ارزش افزوده عرضه کالا/ ارائه خدمت درج میگردد.

🔮۴- مشخصات مدارک

عبارت است از مستندات معاملات انجام شده از قبیل صورتحساب فروش یا خریدکالا و خدمات، مدارک هزینه و اسناد مربوط به خرید و فروش دارایی که دفاتر برمبنای آن تنظیم و تحریر میگردد.

🔮۵- خرید :

در این ستون قیمت خرید کالا و یا مواد مصرفی در تولید کالا و خدمات ثبت میشود.

🔮۶- هزینه :

در این ستون کلیه هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط باشد، تحت عناوین ذیل طبقه بندی می شود:

هزینه های حقوق و دستمزد؛ اجاره محل؛ استهلاک داراییها؛ بیمه داراییها؛حمل و نقل؛ آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه ها.

🔮۷- درآمد/ فروش:

در این ستون فروش یا درآمد حاصل از خدمات انجام شده اعم از نقدی یا غیرنقدی )نسیه( ثبت می شود.

🔮۸- دارایی های استهلاک پذیر:

در ایـن ستــون آن قسمـت از دارایـی ثـابت )از جمله ساختمـان، ماشیـن آلات، وسایط نقلیه،اثاثیه و نظایر آنها( که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل، بدون توجه به تغییرقیمتها ارزش آن تقلیل مییابد درج میشود. بطور مثال: چنانچه یک واحد کسبی، یخچال یا رایانه ای را جهت استفاده در آن واحد خریداری نماید با توجه به تاریخ خرید می بایست در این ستون درج نماید.

🔮۹- مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید/ هزینه/ دارائی:

در این ستون مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب خرید یاهزینه بلافاصله بعد از خرید کالایا خدمت، یا هزینه مربوط ثبت میگردد.

🔮۱۰- مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به درآمد/فروش:

در این ستون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمات بلافاصله بعد از آن ثبت میگردد.

تبصره۱- نظر به این که دفتر درآمد و هزینه برای مشاغل بند ب ماده ۶۹ ق.م.م تهیه شده است، ثبت طرف حساب معاملات از جمله بانک ضرورتی ندارد.

تبصره ۲- در مورد عودت و برگشت از خرید، فروش، هزینه و یا خرید و فروش دارایی، رویدادهای مالی مربوطه میبایست در همان ستون با قلم قرمز و به صورت جداگانه و منفی ثبت گردد.

تبصره ۳- نوشتن دفتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است )مانند مواد گرافیت(ممنوع میباشد.

تبصره ۴- دو ستون آخر مختص مؤدیـانـی است کــه مشمـول قانـون مالیات بــرارزش افزوده بوده و فراخوان گردیده اند.

تبصره۵- پرداختهای مرتبط با خرید کاال از جمله هزینه حمل و نقل در هزینه دوره ثبت، و موجودی کاالی پایان دوره بر اساس آخرین خریدهای انجام شده درجدول پیوست شماره ۲ منظور گردد.

برخی از مقررات مالیاتی که اطلاع از آن در تحریر دفاتر با اهمیت و مؤثر می باشد:

هزینه های قابل قبول موضوع مواد ۱۴۷تا ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره ۹ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

هزینه هاییکه در حدود متعـارف متکــی بـه مـدارک بـوده و منحصـراً مربوط به تحصیل درآمد صاحبان مشاغل در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقررباشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. هزینه هایی که حایز شرایط مذکوردر تعریف فوق میباشد عبارتند از :

- قیمت تمام شده کالای خریداری شده یا مواد اولیه مصرفی در کالا یا خدمات
-هزینه حقوق و دستمزد
- هزینه اجاره محل
- هزینه آب، برق، گاز و تلفن و …
- هزینه استهلاک داراییهای ثابت
- هزینه بیمه داراییها
- هزینه حمل و نقل

- آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق مقررات، قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست.

- سایر هزینه ها

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺روش وصول وجه سفته :🌺


✅١) برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

✅٢) سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

✅٣) برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 15 هزار تومان خریداری می شود .

✅٤) بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد .

✅٥) بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

✅٦) سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁مزد ومزایای پایان کار:🍁

✅عیدی و پاداش :

باتوجه به مصوبه مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی،مزایای عیدی و پاداش به هر یک از کارگران کارگاه بر مبنای60 روز آخرین مزد قابل پرداخت خواهد بود.

✅نحوه محاسبه:

مدت کارکرد (به روز)×365÷(60× مزد ثابت روزانه)=عیدی و پاداش

✅حق_سنوات خدمتی :

با عنایت به ماده21قانون کار قراردادکار طرفین کار در صورت بروز یکی ازموارد شامل فوت،بازنشستگی،از کارافتادگی کلی،انقضاءقراردادکار،پایان کارمعین ،استعفا وتحقق شرایط فسخ مطروحه در قرارداد فی مابین خاتمه می یابد ومشمول پرداخت حق سنوات بشرح ماده24وتبصره 4ماده8 مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار می گردد.

بدیهی است ترک کارکارگردرآخرین قراردادکار مدت محدود صرفا متوجه همان قرارداد بوده فلذا مزایای پایان کارخواهان درقراردادهای منقضی شده قبلی بدایشان تعلق خواهد گرفت.

✅نحوه محاسبه :

مدت کارکرد (به روز)×365÷(30× مزد ثابت)=حق سنوات

✅مانده مرخصی استحقاقی:

به استناد ماده 64 و66 قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاد از مزد واحتساب چهارروز جمعه جمعا یک ماه است که کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماييد

✅نحوه محاسبه:

میزان مانده مرخصی (به روز)×حق السعی روزانه =مانده مرخصی استحقاقی

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺عوامل ساتنا و پايا در بانكها🌺

✅ساتنا(سامانه تسویه ناخالص آنی):
سامانه الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را بصورت انفرادی و انی انجام میدهد.این سامانه به مشتریان بانک امکان میدهد با مراجعه به شعب خود و یا ار طریق اینترنت بانک حواله هایی با مبلغ بیش از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند و تفاوت ان با چک رمز دار اینست که دیگر نیازی به شعبه دریافت کننده وجه نیست و نیز میتوان عملیات ساتنا را الکترونیکی انجام داد و حواله الکترونیکی بین بانکی صادر کرد(سبا).

✅ پایا:
روش پرداخت الکترونیکی برای پرداخت خرد و کوچک بر خلاف ساتنا که انی انجام میشود پایا با تاخیر یک یا دو ساعته انجام میشود و هردو بدون کارمزدند.پایا با هر مبلغی امکان پذیر می باشد و پایا به ساتنا متصل بوده است.و سقف انتقال برای پایا مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال است.

✅نكته :جهت عمليات بالا نيازمند شماره شبا هستيم!

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌷۷ سوال مهم به همراه پاسخ های قانونی در مورد مالیات بر ارزش افزوده🌷

✅شما به عنوان مدیر یک کسب و کار و یا مدیر یک شرکت با اطلاع از این سوالات و مشکلات ، خیلی راحت تر می توانید در جریان جزئیات بیشتر قوانین مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرید .

✅سوال ۱ : اگر سازمان امور مالیاتی کشور استرداد ناشی از صادرات و یا ناشی از خرید یکجای ماشین الات، تجهیزات و یا مواد اولیه را به موقع انجام ندهد، چه روی خواهد داد؟

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر قانونی (سه ماه) به انجام نرساند، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده مشمول استرداد مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد در ماه خواهد گردید که بایستی توسط این سازمان به همراه مالیاتهای مشمول استرداد به مودیان پرداخت گردد.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ جریمه تاخیر برای مودیان و سازمان امور مالیاتی کشور به صورت یکسان در نظر گرفته شده است.

✅سوال ۲ : آیا ماشین آلات خطوط تولید کارخانجات و به طور کلی تجهیزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد؟

خیر ، اساسا” مالیات پرداختی توسط مؤدیان ثبت نام شده بابت انواع نهاده ها از جمله ماشین آلات خطوط تولید کارخانجات و سایر تجهیزات که برای فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اند، از مالیاتهای وصول شده توسط آنها در اولین دوره مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و درخواست مودیان قابل استرداد است.

✅سوال ۳ : آیا قراردادهای خدمات نیروی انسانی مشمول مالیات و عوارض این قانون می‌گردد؟

قراردادهای تامین نیروی انسانی از مصادیق ارائه خدمت بوده و مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.

شایان ذکر است در خصوص قراردادهای پیمان‌های مدیریت، که هزینه حقوق و دستمزد پرسنل کلاٌ توسط کارفرما به طور مستقیم پرداخت می‌گردد (و در دفاتر کارفرما ثبت می‌شود) مالیات و عوارض این قانون صرفاً نسبت به مبلغ ریالی خدمات مدیریت ارائه شده وضع می‌گردد.

✅سوال ۴ : آیا در این نظام مالیاتی خریدهای یکجای یک بنگاه تولیدی یا توزیعی و یا فرایند طولانی تولید در برخی از صنایع، موجب تحمل طولانی مدت بار مالیاتی ناشی از این مالیات تا زمان فروش کالاها یا خدمات تولید یا عرضه شده نخواهد گردید؟

خیر،مودیان این نظام مالیاتی حتی در صورت انجام یکجای خریدهای خود و یا فرایند طولانی تولید، بار مالیاتی این نوع مالیات را تا زمان تولید و فروش محصول مربوطه تحمل نخواهند نمود، بلکه درزمان تسلیم اولین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (که دوره های کوتاه فصلی برای آن تصویب گردیده است)، اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از دولت بازپس خواهند گرفت.

✅سوال ۵ : وضعیت مبادلات در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چگونه است؟

شرکت هایی که در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آَزاد تجاری ـ صنعتی فعالیت می‌نمایند، در محدوده مناطق یاد شده و همچنین از بابت انجام واردات و صادرات با خارج از کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌گردند.

لیکن مبادلات و نقل و انتقال کالا بین مناطق مذکور با داخل کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره می‌گردد.

شایان ذکر است به استناد ماده )۱۳( قانون موصوف مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده بابت صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور که از طریق مبادی خروجی رسمی صورت می‌گیرد، با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

✅سوال ۶ : آیا چند مرحله‌ای بودن مالیات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر یک از مراحل واردات ـ تولید ـ توزیع موجب اخذ مضاعف مالیات نخواهد شد؟

خیر ، مکانیزم اجرایی این مالیات به گونه‌ای است که مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در هنگام خرید به عنوان اعتبار (طلب) مالیاتی ایشان محسوب شده و به صورت دوره‌ای تسویه می‌گردد. به همین دلیل هیچ مالیات مضاعفی بر فعالان اقتصادی تحمیل نمی‌شود.

این مهم از ویژگی‌های بارز مالیات مورد بحث است که منجر به جایگزینی آن با دیگر انواع مالیات‌های فروش در سایر کشورهای جهان شده است.

✅سوال ۷ : آیا با اجرای این نظام مالیاتی، هیچ ‌یک از مالیاتهای قبلی حذف یا تعدیل خواهند گرديد.

بلی ، از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف وضع می‌گردد جایگزین مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض خواهد گردید

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸لیست توابع مالی اکسل 🌸

✅تابع SLN محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

✅تابع SYD محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات

✅تابع DB محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.

✅تابع DDB محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین

✅تابع VDB محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی

✅تابع FV محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها

✅تابع PV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)

✅تابع NPVمحاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری

✅تابع XNPV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

✅تابع PMT محاسبه اقساط وام

✅تابع PPMT محاسبه اقساط مربوط به اصل وام

✅تابع IPMT محاسبه اقساط مربوط به بهره

✅تابع Nper محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری

✅تابع Rate محاسبه نرخ بهره

✅تابع IRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

✅تابع XIRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

✅تابع MIRR محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه

✅تابع ACCRINT محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

✅تابع ACCRINTM محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌿مانده جبرانی وجه نقد چیست؟🌾

✅مانده جبرانی عبارتست از مبلغی وجه نقد که بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،وام گیرندگان را تا پرداخت کامل اقساط ،ملزم به نگهداری آن ، نزد خود می کنند.

✅بطور مثال ممکنست در اخذ وامی توسط واحد اقتصادی به مبلغ۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۱۰۰ریال از بانک یا موسسات مذکور ، ٢۰% مبلغ یعنی معادل۰۰۰'۰۰۰'٢۰ریال بلوکه شده و تا مادامی که اقساط بطور کامل پرداخت نشود،این سپرده آزاد نمی شود.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌱دارایی‌های ثابت مشهود:🎋

🌾طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران تعریف دارایی های ثابت مشهود به قرار زیر است

✅الف - به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود.

✅ب - انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

✅ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:

۱- ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.

۲- به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.

۳- دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.

۴- در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد.

✅طبقه بندی داراییهای ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند:

۱- دارایی های استهلاک پذیر مانند ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شود از این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه دارایی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.

۲- دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین که معمولا دارای عمر اقتصادی نا محدود است.

۳- دارایی های نقصان پذیر مانند معادن و جنگل ها ، مراتع و سایر منابع

✅حسابداری دارایی ثابت مشهود:

۱-شناخت(اولیه ، مخارج بعدی ، تجدید ارزیابی)

۲-استهلاک

۳-کاهش ارزش

۴-واگذاری و کنارگذاری

✅مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود و نامشهود تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که:

الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب) بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.

داراییهای ثابت باید به بهای تمام شده ثبت گردند که متشکل اند از:

الف) قیمت خرید که شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیر قابل استرداد خرید پس از کسر تخفیفات تجاری است.

ب) هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری متحمل می شوند.

ج) برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارایی یا در نتیجه استفاده از دارایی طی یک دوره خاص برای مقاصدی غیر از تولید طی آن دوره تقبل می شود. با توجه به اینکه چنین مخارجی در آینده واقع می شود ، تعهد مرتبط با آن باید بر اساس ارزش فعلی آن در زمان تحصیل دارایی شناسایی شود و به حساب بدهی منتقل شود.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺چک بهتر است یا سفته؟🌺

✅بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفید امضاء و امانی را در ماده 13 خود به صورت حقوقی دانسته و از وصف کیفری خارج نمود لذا مهمترین امتیاز چک که کیفری بوده از دست رفته اما برای اینکه بتوانیم این دو را مقایسه کنیم بهتر است روش وصول وجه در هر دو را شناسایی و سپس نتیجه گیری نماییم :

✅روش وصول وجه سفته :

1⃣ برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

2⃣ سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

3⃣ برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 3 هزار تومان خریداری می شود .

4⃣ بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد

5⃣ بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

6⃣ سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .

✅روش وصول وجه چک :

1⃣ برای وصول وجه چک ابتدا باید به شعبه عامل مراجعه کرد اگر سیستم شتاب باشد از هر شعبه ای که جزء شعبات همان بانک هستند می توان استفاده نمود و نیازی به پرکردن برگه واخواست نامه نیست زیرا متصدی باجه مربوطه طبق فرم مخصوص ، اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به انضمام لاشه چک برگشتی را به دارنده آن تسلیم می نماید . لذا هیچگونه هزینه ای نیاز نیست در حالیکه برای سفته 2% هزینه واخواست نیاز بود.

2⃣ چک ، دارای مبلغ نیست لذا نه صادر کننده اینقدر در زحمت می افتد که تعداد بالایی سفته خریداری کند نه دارنده این همه زحمت تکیمل فرم واخواستنامه را دارد زیرا در یک برگ چک می توان به هر میزان مورد نیاز ، مبلغ را نوشت لذا بسیار صرفه جویی در هزینه و وقت هر دو ایجاد خواهد شد .

3⃣ واخواست چک همان لحظه توسط متصدی شعبه انجام می شود و نیازی به ابلاغ آن به متعهد ( دارنده حساب جاری ) نیست که اصطلاحاً گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود . اما سفته بین 40 روز تا 2 ماه نیاز به زمان برای ابلاغ واخواستنامه دارد .

4⃣ برای هزینه دادرسی همانند سفته به میزان ارزش چک باید 3% تمبر دادرسی الصاق نمود اما باید توجه داشت که غیر از هزینه گزافی که صادر کننده برای خرید سفته باید می پرداخت ، دارنده هم باید 2% تمبر واخواست می داد که با 3% تمبر دادرسی جمعاًً 5% می شد اما در چک، نهایتاً همان 3 % می باشد .

5⃣ چک را بسته به شرایط می توان در 3 مرجع به جریان انداخت که عبارت از اداره اجرای اسناد رسمی، دادسرا و دادگاههای حقوقی؛ در حالی که همان طور که گفته شد، سفته تنها در دادگاهای حقوقی قابل پیگیری است

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹اوراق بهادار دو نوع مختلف هستند:🌹

✅این اوراق ، اسنادی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها (مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده - براساس قرارداد - به دارنده آن اوراق
به این صورت ، یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر) منتشر می شود که روی آن مبلغ اسمی و اولیه مشخص شده است .

مدت معینی هم برای این اوراق در نظر می باشد مثلا اوراق قرضه یکساله ،سه ساله ، پنج ساله و... ضمنا برای این اوراق یک سود ثابتی در نظر می گیرند که در سررسیدهای مشخص ، دارنده این اوراق می توانند مثلا به موسسات دولتی منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. این سود ثابت را دولت ، بخاطر جلب خریداران می پردازد. از طرفی دیگر، اقتصاددان ها می گویند چون پولهای پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذ اوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شایداین سود ثابت ، یک نوع تضمین ارزش واقعی پول باشد.

✅اوراق قرضه :

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها تمام آنها را) دولت ها منتشر می کنند. اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه در اقتصاد عنوان می شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی ترین و مطمئن ترین وسیله ای است که دولت ها می تواننداز آن بهره جویند.

به این صورت که وقتی پول ، داخل جامعه زیاد است و از حد لازم و معقول اقتصادی بالاتر است و مثلا خطر تورم را بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه ، بصورتی کاهش یابند، لذا دولتها، اوراق قرضه منتشر می کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می کنند.

و برعکس ، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است و احتمال رکود و کسادی در اقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می باشد، دراین صورت ، دولت می تواند اوراق قرضه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد ( مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه ).

در ضمن ، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . و اصولا ازاین اوراق (و نه از اوراق سهام ) بطورانحصاری ، برای کنترل حجم پول استفاده می شود.


✅اوراق سهام :

این اوراق ،اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می باشد. به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه می باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه ) اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد (برخلاف اوراق قرضه ).

از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی گیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظر اگر سودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح می شود.

✅معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتر است بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ، کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه در انتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و ...) است .

(در این زمینه مقالات زیادی در تالار گفتگوی سایت بورس کالا وجود دارد) البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع از اوراق بهادار (سهام و قرضه ) اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁🍁موارد معاف از ارزش افزوده 🍁🍁🍁

✅الف.کالاهاي معاف

1.محصولات کشاورزي فراوري نشده

2.دام و طيور زنده،آبزيان،زنبورعسل و نوغان(کرم ابريشم)

3.انواع کود،سم،بذر و نهال

4.آرد خبازي،گوشت،قند،شکر،برنج،حبوبات و سويا،شير،پنير،روغن نباتي و شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان

5.کتاب،مطبوعات،دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ،تحرير ومطبوعات

6.اموال غير منقول(زمين،ساختمان و..)

7.انواع دارو،لوازم مصرفي درماني

8.فرش دستباف

9.خوراک دام و طيور

10.رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه

11.اقلام با مصارف صرفا دفاعي و امنيتي

✅ب)خدمات

1.خدمات درماني(انسان،حيوان وگياهي)وخدمات توان بخشي و حمايتي

2.انواع خدمات پژوهشي و آموزشي

3.خدمات بانکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس

4.خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي،ريلي،هوايي و دريايي

5.خدمات مشمول ماليات بر درامد حقوق،موضوع قانون مالياتهاي مستقيم

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐داستان تجربه انگيز💐

🍁ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ 17/5 ﮔﺮﻓﺖ .. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ 15 گرفت!

ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ " ﮐﻠﯿﺪ" ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ. ﺁﺭﯼ ! ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁آیا می دانید پیامدهای تعدیلات سنواتی در صورتهای مالی چیست🍁🍁؟

✅تصمیم‌گیری صحیح در بازار سرمایه نیازمند اطلاعاتی قابل اتکا، مربوط و به موقع است که بتوان با کمک آن منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. این اطلاعات اگر بدرستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی بر فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت. سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخص‌هایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار می‌‌گیرد. از طرفی، خود سود مبنای محاسبه مالیات، پاداش، سود تقسیمی و ... می‌باشد.لذا، رقم سود بر مناسبات اقتصادی افراد ذینفع و ذیربط تاثیر گذار است.

از آنجا که محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، اصلاح یا تعدیل سودی است که در دوره‌های قبل مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گرفته است؛ اما این رقم سود تعدیل شده، با تاخیر و پس از اخذ تصمیمات مرتبط، ارائه می‌شود.از این رو، در بسیاری از موارد امکان باز‌نگری در تصمیمات گذشته و یا اصلاح جریان‌های نقدی مبتنی بر این اطلاعات وجود ندارد.

در استاندارد حسابداری شماره 6 ایران، تعدیلات‌ سنواتی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد و محدود به اقلامی که‌ از «تغییر در رویه‌ حسابداری‌» و «اصلاح‌ اشتباه‌» ناشی‌ گردد تعریف شده است.

وجود تعدیلات سنواتی‌‌، علاوه بر آثار تغییر رویه، در بیشتر موارد نشان دهنده وجود تحریف بااهمیت یا اساسی در صورت‌های مالی دوره(ها)ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح مربوطه به‌دلیل با اهمیت بودن، در سود و زیان دوره‌ گزارش منظور نمی‌‌‌شود.

این بدان معنا است که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، دچار تصمیم‌‌گیری نادرست بر اساس اطلاعات نادرست شده‌اند که منشا غیر‌سیستماتیک از نوع گمراه کننده داشته است.

ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکاء تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بیرون از بورس و ... ‌‌‌بخشی از پیامدهای این امر هستند.

بنابراین، ارائه تعدیلات سنواتی در دوره‌های متوالی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی، به اعتبار صورت‌های مالی صدمه می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکار آمد ثروت در جامعه و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌گردد.

یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است. هدف حسابرسان اعتبار بخشی به صورت‌های مالی است. صورت‌هایی که اکثر اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در آن نهفته است.

زمانی که صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره‌های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری بااهمیت به طور مکرر تجدید ارائه می‌شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهار نظر حسابرسان مستقل کمرنگ می‌شود. حرفه‌ای که پایه و اساس آن اعتماد جامعه است و اگر این اعتماد نباشد جایگاه آن در خطر است.

از آنجا که تجدید ارائه صورت‌های مالی و ارائه رقم تعدیلات سنواتی می‌تواند پیامی منفی را به بازار سرمایه مخابره نماید، آگاهی از اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی به تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁🍁مغایرت بانکی و تهیه آن 🍁🍁🍁

✅براى تهيه صورت مغايرات بانكى به ترتيب بايد اقدامات زير صورت گيرد:

1- اقلام مندرج در ستون بستانكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بدهكار بانك در دفتر موسسه و همچنين اقلام مندرج در ستون بدهكار صورت حساب بانك با اقلام مندرج در ستون بستانكار حساب بانك در دفاتر موسسه عينا مطابقت گردد.

2- اقلامى كه هم در بدهكار صورت حساب بانك و هم در بستانكار حساب بانك در دفاتر موسسه و همين طور اقلامى كه هم در بستانكار صورتحساب باتك و هم در بدهكار حساب بانك در دفاتر موسسه وجود دارند با مداد تيك (√) زده شوند و آن دسته از اقلام كه در بدهكار يك صورتحساب وجود دارد ولى در بستانكار ديگرى وجود ندارد (موارد اختلاف) دور آنها با مداد خط كشيده شود. اين اقلام را «اقلام باز» مى نامند.

3- چون هر رقمى كه در دفاتر هر يك از طرفين ثبت شده است، بايد داراى يك مدرك اوليه باشد لذا جهت روشن شدن ماهيت اقلام باز به مدارك اوليه از جمله ثبت هاى دفاتر روزنامه و شرح آنها و ته چكها مراجعه مى كنيم. بدين نحو دلايل بوجود آمدن اين مغايرتها معين مى گردد.

4- پس از تعيين مغايرتها به شرح فوق گزارشى از اين مغايرتها به شرحى كه ذكر خواهد شد تهيه مى گردد كه به آن صورت مغايرات بانكى گويند.

5- مرحله نهايى، انجام ثبت عمليات اصلاحى است كه بايد در دفاتر صورت گيرد. البته بايد توجه داشت كه همه مغايرتهاى موجود (اقلام باز) نياز به عمليات اصلاحى ندارند زيرا برخى از اين مغايرتها در روند عادى عمليات، خودبخود اصلاح مى گردد.

مثلا چكهاى معوقى كه هنوز وجه آنها از بانك دريافت نشده است نيازى به عمليات اصلاحى ندارد. اما چنانچه يكى از مغايرتها مربوط به هزينه كارمزد بانكى باشد، ثبت اصلاحى لازم بايد در دفاتر موسسه صورت گيرد.

به طور كلى تنها آن دسته از اقلام باز كه هنوز در دفاتر ثبت نشده و يا به طور اشتباه ثبت شده باشند و اصلاح خودبخود آن نيز متصور نباشد بايد پس از تهيه صورت مغايرات بانكى، يا ثبت آرتيكلهاى مورد نياز اصلاح گردند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟🌹

✅عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند.

1- مواد اولیه 2- دستمزد 3- سربار (سایر هزینه های تولید)

✅1- مواد اولیه :

مواد اولیه رکن اصلی تولید کاال و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف- 1( مواد مستقیم)

آن بخش از مواد مصرفی که از کاالی ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

ب-1( مواد غیرمستقیم)

آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کاال ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن
نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود
مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

✅2- (دستمزد کار)

حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کاال به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.
دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف-2( دستمزد مستقیم)

دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کاالی ساخته شده انجام می شود.

ب-2( دستمزد غیرمستقیم)

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالاي ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و ...

✅3- (سایر هزینه ها سربار ساخت)

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص
به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها
شناسایی میشوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه
تعمیرات و هزینه های استهالک ماشین آالت، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

✅بهای تمام شده از 5 بخش تشکیل شده است:

1- بخش مواد مستقیم
2- بخش دستمزد مستقیم
3- بخش سربار
4- بخش کاالی در جریان ساخت
5- بخش کالای ساخته شده

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی🌺:

✅با توجه به ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور،جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:

۱- جریمه عدم ارسال لیست
۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

✅در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون(هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد)و در مورد فعالیتهایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به ۲ماه افزایش یافته خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.

درصورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات وتجدیدنظر،تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و دریک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:

✅الف)کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری)برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

✅ب)چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

✅ج)درکارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰درصدجریمه تعلق می گیرد.

توجه:چنانچه کارفرما قبل از صدور برگ لازم اجراء(اجراییه)نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از۴۰درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

📝یکی از اشتباهات حسابداران ثبت ناقص یا اشتباه اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی در اسناد و مدارک حسابداری می باشد.

این مورد گاهی باعث می شود شرکت مورد نظر دچار مشکل شده و حتی مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از این اشتباهات می باشد.

📎در ادامه چند نمونه واقعی از این اشتباهات به ظاهر ساده عنوان می شود که احتمالا شما نیز در زمان فعالیت خود با مواردی از این قبیل برخورد داشته اید:

❗️ وجود دو نفر با مشخصات مشابه هم:

✖️به عنوان مثال وجود دو طرف حساب با نام مشابه در سیستم حسابداری، احتمال ثبت اشتباه اطلاعات یک شخص در حساب شخص دیگر را افزایش می دهد.

این مورد ممکن است حتی در زمان کنترل اسناد مشخص نگردد. جهت جلوگیری از بروز این مشکل پیشنهاد می گردد مشخصه بارز دیگری نیز در شرح نام این افراد اضافه شود به عنوان مثال چنانچه یکی از این افراد ساکن تهران و دیگری ساکن اصفهان می باشد پس از ثبت نام وی، محل آن ها را نیز اضافه نمایید.

❗️عدم ثبت اطلاعات کامل اشخاص در اسناد و مدارک:

✖️یکی دیگر از این اشتباهات که می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوان شود عدم ثبت کامل مشخصات اشخاص در فاکتورها، مدارک مثبته و اسناد حسابداری می باشد.

یک مورد واقعی که من با آن برخورد کرده ام در همین مورد بود. حسابدار شرکت در زمان پرداخت حق الزحمه نام کامل چند نفر از دریافت کننده ها را که باز نشسته بودند و مشمول بیمه نبودند در شرح اسناد حسابداری ثبت نکرده بود.

سازمان حسابرسی تامین اجتماعی پس از بررسی اسناد حسابداری با توجه به نبود اطلاعات کامل افراد در شرح آرتیکل ها و اسناد حسابداری و عدم توجه به پیوست های اسناد، برای افراد مذکور حق بیمه ای در حدود صد و پنجاه میلیون تومان در نظر گرفته بود که دفاعیات شرکت به هیچ عنوان مورد قبول تامین اجتماعی قرار نگرفت و شرکت مجبور به پرداخت حق بیمه مذکور گردید.

❗️ثبت ناقص یا اشتباه اطلاعات اشخاص:

✖️این مورد به ویژه در زمان رسیدگی مالیاتی نمود بیشتری می یابد. چنانچه شما نام یا مشخصات کامل خریداران را در فاکتورهای فروش ارائه ندهید احتمال عدم تایید آن ها توسط ممیز مالیاتی و علی الراس شدن وجود دارد و در صورتی که مشخصاتی که شما به اشتباه در حساب ها ثبت کرده اید با مشخصه شرکت دیگری یکسان باشد آن شرکت دچار مشکل می شود و باید در زمان رسیدگی عدم تعلق اطلاعات اعلام شده توسط شما به خود را اثبات کند که انجام این مورد بسیار زمان بر و مشکل می باشد.

⭕️برخی از مهمترین مواردی که حتما باید از اشخاص دریافت کنید به شرح زیر است (سایر موارد را با توجه به فعالیت و موضوع قرارداد می توان اضافه نمود):

نام و نام خانوادگی کامل در مورد اشخاص و نام شرکت و نوع آن در مورد اشخاص حقوقی
شماره شناسنامه و شماره ملی اشخاص و شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ها
نام مدیر عامل شرکت ها و سهامداران
تاریخ تولد اشخاص و تاریخ ثبت شرکت ها
شماره تماس
آدرس دقیق و کد پستی

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

⭐️نکته ای که نباید هیچ گاه فراموش کنیم :🌟

👈تخفیف دادن مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده است

در برخی از فاکتورها دیده می شود که برای دلخور نشدن مشتریان و حفظ بازار مبلغ مالیات و عوارض در انتهای فاکتور تخفیف داده می شود.

👈این عملیات یعنی رد شدن فاکتور .
طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده شما می بایست هرگونه تخفیف را قبل از اعمال محاسبات مالیات و وعوارض انجام دهید نه اینکه خود مبلغ مالیات را شامل تخفیف کنید.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍄خلاصه نحوه تشكيل شركتها به صورت زير مي باشد🍄

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
حسابداري كاربردي

🌿🌿🌿پاره ای از هزینه ها هستند که بدون قرارداد هم مشمول مالیات تکلیفی می باشند🌾🌾🌾

✅1- خدمات آموزشی از هر قبیل.

✅2- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.

✅3- هر نوع خدمات مدیریت.

✅4- خدمات نگهداری فضای سبز.

✅5- خدمات بسته بندی(هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس).

✅6- حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار ومسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.

✅7- هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه وتبدیل قند وشکر.

✅8-حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات وتأسیسات مخابراتی.


✅9- ساخت هر نوع ماشین آلات ، قالب ها، دستگاهها، قطعات ، ابزار آلات، سالن های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی.

✅10- حفاظت و نگهبانی – تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.

✅11- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

✅12- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی

✅13- هرگونه چاپ و صحافی

✅14- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنواره‌ها و همایش ها

✅15- آگهی تبلیغاتی

✅16- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

🌟تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات‌تبصرة مادة ( 203) و مادة ( 208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود.

در این صورت و همچنین درمواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ ‌تشخیص اعتراض کند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💐٢٦ آیتم در وظایف تعریف شده حسابداري💐

به نام خدا و سلام

✅شاید برخی از حسابداران دقیقا شرح وظایف استاندارد شغلی خود را بداند و در طول روز به کارهایی مشغول باشد که خیلی مرتبط و تخصصی نباشد. در این بخش چارچوب و حوزه فعالیت شغل حسابداری را جهت آگاهی بیشتر شما ارائه می کنیم.

۱- اداره سیستمهای حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی .

۲- انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد .

۳- ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد .

۴- تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .

۵- نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .

۶- بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .

۷- تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی .

۸- بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری .

۹- صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …

۱۰- صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی .

۱۱- انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .

۱۲- ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .

۱۳ – انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی

۱۴- جمع آوری فاکتورهای خرید وفروش ازفروشندگان فروشگاه.

۱۵- ثبت فاکتورهای خرید وفروش درسند حسابداری .

۱۶- جمع آوری برگه های ورود وخروج انباراز انباردار ومطابقت بافاکتورها از لحاظ مقدارکالا.

۱۷- اختصاص کد مخصوص به کالاها وانتقال آنها به سیستم حسابداری .

۱۸- دریافت برگه درخواست چک ازمسئول بازرگانی .

۱۹- صدورچک براساس برگه درخواست مسئول بازرگانی دروجه شرکت فروشنده کالا.

۲۰- کنترل مدرک چک وتاریخ سررسید چک توسط مدیرمالی .

۲۱- تحویل چک به شرکت فروشنده کالا درمقابل اخذ رسید .

۲۲- تهیه لیست ماهانه حقوق کارکنان و بیمه وثبت هزینه های شرکت وفروشگاه .

۲۳- تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص وشرکتها .

۲۴-مطابقت مانده مبلغ صندوق باموجودی واقعی درصندوق باهماهنگی صندوقدار .

۲۵- مطابقت مانده موجودی بانک و همچنین برآورد مغایرت بانکی .

۲۶- ارائه مدارک فوق به بایگانی جهت ضبط اسناد

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸چگونه سود بانکی پولمان را حساب کنیم💰

برای اینکار شما به این فرمول ساده نیاز دارید.
مبلغ ضربدر نرخ سود ضربدر تعداد روز تقسیم بر 36500.

همین😳
به همین سادگی 📠

✅مثال: سود ده میلیون تومان 20 روز با نرخ سود 22 درصد چقدر میشود؟
جواب :
10/000/000*20*22/36500 =120,947 toman

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

📝 فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکها (با مثال )

✅خیلی از مشتریان و حتی کارمندان بانکی با نحوه محاسبه سود تسهیلات دریافتی از بانکها آشنایی ندارند ، به ساده ترین شکل ممکن نحوه محاسبه سود وام های بانکی و اقساط آنها را توضیح می دهیم :👇👇

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

حسابداري كاربردي

🌹۹ نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر🌹

✅نکته شماره ۱

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب خواهد بود.

✅نکته شماره ۲

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

ج – خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود.

✅نکته شماره ۳

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟

ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.

✅نکته شماره ۴

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۲۰ آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره ۲ ماده ۹۵) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.

✅نکته شماره ۵

در صورتی‌ که تراز افتتاحیه ( اختتامیه سال قبل ) دارای اشکال باشد ، آیا با ثبت تعدیلات ، دفاتر قابل قبول است ؟

ج – اگر تعدیلات مربوط به ارقام باشد مانند مانده بانک ها ، دفاتر رد می شود .

✅نکته شماره ۶

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می گردد؟

ج- به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

✅نکته شماره ۷

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

✅نکته شماره ۸

با توجه به مهلت ۴ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟


ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)

✅نکته شماره ۹

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود.

✅لکن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل ۲۰ درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌷اطلاعاتي درباره مالياتهاي مستقيم🌷

قانون مالیاتهای مستقیم
✅ ماده ۱۹۲ (اصلاحی ١٣٩۴):

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او به که موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخـشودگی معـادل سـی درصـد(۳۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شدهدر اظهارنامه های تسلیمی و یـا هزینه های غیرواقعینیز جاری است.

✅ تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیـان در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیـاتی را از طریـق رسـانه ملـی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

حال به دو نکته مهم میرسیم که در این ماده قانونی به آن اشاره شده است یکی درآمدهای کتمان شده و دیگری هزینه های غیرواقعی می باشد که به توضیح این دو مبحث می پردازیم…

1⃣ درآمدهای کتمان شده:

درآمدی می باشد که مؤدی مالیاتی در طول یک سال مالی از فعالیت های اقتصادی کسب میکند ولی در دفاتر قانونی(کل و روزنامه) و همچنین در زمان تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه ابراز نمی کند، لذا چنین درآمدهای مخفی می ماند تا زمانیکه اسناد و مدارک قابل قبول و اعتماد از طریق دفاتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و منابع بدست ممیزهای مالیاتی برسد و با تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز و اثبات عدم ثبت اطلاعات مربوطه توسط مؤدی در دفاتر قانونی، در نهایت ممیزمالیاتی می تواند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلقه طبق مقررات قوانین مالیاتی فوق الذکر اقدام نماید

شایان ذکرست که بگویم در صورتی که برای ممیز مالیاتی محرز شود که شما درآمد های کتمان شده دارید دفاتر شما رد شده و مالیات شما به صورت علی الرأس محاسبه می شود.

2⃣ هزینه های غیر واقعی:

هزینه های هستند که مؤدی مالیاتی در دفاتر قانونی خود ثبت کرده است و شاید این هزینه ها متکی بر مدارکی هم باشد ولی ممیز مالیاتی پس از انجام تحقیقات و بررسی مدارک و همچنین بدست آوردن قرائن و مدارک قابل اعتماد به این نتیجه می رسد که هزینه های ابرازی توسط مؤدی مالیاتی صوری و یا تحقیق نیافته بوده است و یا حتی مدارک مربوطه غیرواقعی و ساختگی می باشد.

در اینصورت این گونه هزینه ها غیر قابل قبول محسوب میشوند و مشمول جریمه خواهند گردید.

شایات ذکر است که می توان از ماده های ۱۴۷ و ۱۴۸ مالیات های مستقیم برای توجیح کامل هزینه های قابل قبول برای واحد مالیاتی استفاده نمود.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌱🌱🌱برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟🎋🎋

✅مطابق با ماده 157 ق.م.م مرورزمان مالیاتی 5 سال است.

✅سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

✅رجوع به ماده 157 و 227 ق. م. م
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

حسابداري كاربردي

🌻«چک برگشتی» چه زمانی کیفری است ؟ 🌻

✅قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد.

قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری خواهد بود

توجه کنید در موارد زیر چک کیفری محسوب میشود و مجازات دارد

1. صادر کننده از بسته بودن حساب خبر داشته باشد

اگر فردی از بسته بودن حساب جاری اش خبر داشته باشد و مبادرت به صدور چک از آن حساب نماید برای قانون گذار ثابت میشود که آن فرد قصد مجرمانه داشته و آن فرد را مجازات میکند.

2. چک را ناصحیح تنظیم کند

اگر فردی برای فرار از پرداخت وجهی چک را ناصحیح تنظیم کند مثلا : امضایش فرق کند یا چک اش قلم خوردگی عمدی داشته باشد برای قانون گذار قصد مجرمانه بودن صاحب حساب برایش محرز میشود و وی را مجازات مینماید

3. حین تاریخ مندرج در چک در حساب پول نداشته یا کسری داشته باشد

اگر فردی چکی را به روز صادر کند و در روز صدور کل مبلغ یا قسمتی از آن در حساب موجود نباشد قصد مجرمانه برای قانون گذار محرز است و باید مجازات شود

مجازات صدور چک بلا محل
تا مبلغ 1 میلیون تومان : 6 ماه حبس
از 1 میلیون تا 5 میلون تومان : 6 ماه تا یک سال حبس
از 5 میلیون تومان بیشتر : یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت داشتن دسته چک تا دو سال

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌿🌿چند مطلب کوتاه در مورد ارزش افزوده 🌾🌾

✅قبض آب و برق پرداختی که ارزش افزوده دارند را میتونید جز مطالباتتان در اظهار نامه بیاورید و ان را وصول نمایید

✅ماشین الاتی که برای تولید خریداری گردیده است را نیز میتوانید به این گونه عمل کنید

✅آن قسمت از ماليات هاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي
وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتها يمستقيم محسوب مي شود.

✅درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال
داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور
خواهد شد.

✅مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده باستناد مفاد ماده 34 بايستي به مدت 10 سال از زمان شروع سال مالي مربوطه
كليه دفاتر قانوني و اسناد و مدارك دوره هاي مالياتي خود را نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران مالياتي به
آنان ارائه نمايند.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💡تفاوت حسابداری و حسابرسی💡

🔗 استقلال

✖️حسابداری (حسابدار):
حسابدار از کارمندان واحد می باشد که از دیدگاه اشخاص ثالث فاقد استقلال می باشد.

✖️حسابرسی (حسابرس):
حسابرسان از واحد مورد رسیدگی کاملا مستقل می باشند.

🔗 اعتباردهی

✖️حسابداری (حسابدار):
از دیدگاه اشخاص ثالث اطلاعات و گزارشات مالی به دلایل ذکر شده دارای اعتبار نمی باشد.

✖️حسابرسی (حسابرس):
وظیفه اصلی حسابرسان اعتباردهی به صورتهای مالی می باشد.

🔗 نحوه کار

✖️حسابداری (حسابدار):
بررسی حسابدار نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده می باشد.

✖️حسابرسی (حسابرس):
حسابرس شواهد مورد نیاز برای اظهارنظر خود را فراهم می نماید.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁آیا می دانید پلمپ دفاترشامل چه دفاتری مي شود؟🍁🍁
✅هرتاجری به استثنای کسبه‌ جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه قائم‌مقام این دفاترقرارمی‌دهد داشته باشد:

۱- دفترروزنامه
۲- دفترکل
۳- دفتردارایی
۴- دفترکپیه

✅دفترروزنامه دفتری است که تاجر باید همه‌روزه مطالبات ودیون ودادوستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خریدوفروش وظهرنویسی) وبه طورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند درآن دفترثبت نماید.

✅دفترکل دفتری است که تاجر بایدکلیه‌ی معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفترروزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هرنوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

✅دفتر دارایی دفتری است که تاجرباید هرسال صورت جامعی ازکلیه‌ی دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریزترتیب داده درآن دفتر ثبت و امضا نماید .

✅دفتر کپیه دفتری است که تاجربایدکلیه‌ی مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را درآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🔑🔑فلسفه ی پیدایش سرقفلی🔑🔑

🗝در تجارت امروز، کاردانی و سرمایه‌ تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند، اما به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند.

در واقع، مشتریان دایم تاجر به سرمایه و کالای تجارتی و انواع آلات‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند. این در حالی است که کسانی که به پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، بیشتر به اعتبار، صلاحیت، حسن ‌رفتار، اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.

به همین دلیل است که باید گفت حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و به دیگران انتقال دهد. در واقع این حق نوعی مالکیت غیر مادی یا حقی بر مشتریان دایم و سرمایه‌ تجارتخانه است. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است .🏠


🗝قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که آخرین اراده قانونگذار در روابط موجر و مستاجر است، در حال حاضر در کشور ما اخذ سرقفلی را ممکن کرده است. در ماده‌ 6 این قانون اشاره شده است

🔑🗝هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری خود، مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

در تبصره این ماده نیز گفته شده است: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر، حق مطالبه‌ سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 این ماده هم می‌گوید:
📚📚
🗝🔑 در صورتی که موجر به‌ طریق صحیح شرعی ‌سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق‌ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.سرقفلی در عمل موضوع اختلافات و بحث‌های فراوانی می‌شود.🏠

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🔴چگونه اشخاص مکلف به تسلیم دو اظهارنامه جداگانه می شوند؟🔴

✅اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به تسلیم دو نوع اظهارنامه جداگانه می باشند . اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۶ به اشخاص حقوقی منحله اختصاص داده شده است :

✅اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ ق.م.م که از تکالیف آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی بوده و بایستی قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است ، به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد . این اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت برای اتخاذ تصمیم جهت انحلال می باشد .

✅اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۶ ق.م.م که از تکالیف مدیران تصفیه می باشد و بایستی ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها ) به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق نیز پرداخت گردد . این اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی می باشد .

✅تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله موضوع ماده ۱۱۶ ، شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها می باشد . در صورتی که تاریخ تعیین شده جهت مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۱۵۷ که در ذیل تبصره ماده ۱۱۸ اعلام گردیده ، تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور می باشد .

✅چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود زمین ، ساختمان ، حق واگذاری محل ، سهام یا سهم الشرکه یا حقو تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، جهت محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتر دارایی یا دارایی مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و از طرف دیگر نیز معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی کسر می گردد . ضمناً لازم به یادآوری است که مالیات متعلق به املاک بر اساس مقررات ماده ۵۹ و مالیات متعلق به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام طبق مقررات تبصره های ماده ۱۴۳ تعیین و مطالبه می گردد.

✅مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است ؟

برای تعیین ماخذ مالیات انحلال اشخاص حقوقی باید ابتدا به درآمدها و هزینه های شخص حقوقی منحله از اول سال مذکور لغایت تاریخ انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها رسیدگی نموده و سود یا زیان دوره مذکور را مشخص کرد . پس از تعیین سود و زیان مربوطه ترازنامه ای به تاریخ روز انحلال تهیه می گردد که ضمن منظور نمودن سود و زیان دوره انحلال ، دارایی های آن با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ تعیین شده و سپس بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است ، از آن کسر می گردد و در نتیجه ماخذ محاسبه مالیات انحلال شخص حقوقی حاصل می گردد.

✅نکته مهم در این خصوص این است که علیرغم احتساب زیان سنواتی و هزینه های قبل از بهره برداری در طرف دارای ترازنامه ، نباید در محاسبه مالیات انحلال ، آنها را به عنوان دارایی ارزیابی نمود زیرا در واقع آنها یک نوع هزینه هستند .

✅مالیات مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی که منحل می شوند ( به استثنای مالیات مقطوع دارایی های املاک و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها ) ، به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ق.م.م می باشد . اشخاص حقوقی منحله پس از انحلال نیز باید باید جهت ختم امر تصفیه نسبت به اخذ و پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایند .

و چنانچه بعد از پرداخت مالیات های موضوع ۱۱۴ لغایت ۱۱۶ درآمدی کسب نمایند که مشمول مالیات مقطوع فصل املاک و سهام یا سهم الشرکه و حق تقدم سهام ( نرخ ماده ۵۹ و تبصره های ماده ۱۴۳ ) نباشد ، طبق مقررات مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود .

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹۱۱ اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده🌹

در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

1⃣ در هنگام خرید کالا ها و ماشین آلات و یا دریافت خدمات : علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی و در واقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

2⃣ در هنگام فروش محصولات و یا ارائه خدمات : علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

3⃣ در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) : مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مؤدی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مؤدی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی قرار گیرد) .

✅نکات مهم :

1⃣ چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .

2⃣ ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

3⃣ فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

4⃣ در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

5⃣ ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸): مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

6⃣ صدور صورتحساب( بموجب ماده ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد

7⃣ تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱ ) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

8⃣ ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶ ) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌷برگ تشخيص ماليات🌷

✅براي هر مودي در سه نسخه تنظيم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر « اداره امور مالياتي » , نام مودي , نحوه تشخيص , ماخذ محاسبه‌ , سال و ماليات تعيين شده با حروف در ستون مربوط نوشته مي شود .

تبصره 1ـ برگ مطالبه يا محاسبه ماليات فاقد شماره ثبت , از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2ـ برگ اصلاحي تشخيص نيز بايد به ترتيب فوق در دفتر اداره امور مالياتي ثبت گردد.

✅ماده ( 37 )

در اجراي بند 2 ماده 97 « قانون » , « ماموران مالياتي » مكلف اند تاريخ مراجعه به محل , جهت رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك را كتباً به مودي ابلاغ نمايند و فاصله تاريخ تا روز مراجعه در هيچ مورد نبايد كم تر از يك هفته و بيشتر از 15 روز باشد , و در صورت تقاضاي مودي مشروط به عذر موجه , مهلت مزبور تا 5 روز بيشتر تمديد مي شود .

تبصره ـ روزهاي مصادف با تعطيلي يا تعطيلات رسمي و عمومي كشور نبايد تا تاريخ مراجعه تعيين گردد.

✅ماده ( 38 )

در مواردي كه در اجراي ماده 272 « قانون » , سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران , حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي عهده دار رسيدگي و تعيين درآمد مشمول مودي مي شوند , رعايت ضوابطي كه توسط « سازمان » , در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تعيين مي شود , الزامي است.

✅ماده ( 39 )

در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 272 « قانون » گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده به وسيله حسابداران رسمي مستلزم ارائه گزارش حسابرسي مالي نمي باشد.

✅ماده ( 40 )

در اجراي مقررات بند 2 ماده 97 « قانون » چنان چه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 « قانون » نامه درخواست اسناد و مدارك و دفاتر از سوي مامور مالياتي ابلاغ گردد.

مودياني كه با توجه به مقررات موضوعه , حسابرسي مالياتي صورت هاي مالي خود را به حسابداران رسمي ارجاع نموده اند , مكلف اند مراتب را كتباً در پاسخ نامه مذكور به مامور مالياتي ذيربط اعلام نمايند , در غير اينصورت اسناد و مدارك و دفاتر را جهت ارائه و رسيدگي به ماموران ماليات در موعد مقرر آماده نمايند.

✅ماده ( 41 )

چنانچه در گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي موارد تخلفي مبني بر عدم رعايت مقررات قانوني و ضوابط تعيين شده در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي « سازمان » مشاهده شود « اداره امور مالياتي » ذيربط مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي حسب مقررات گزارش مي نمايد.

دادستان مالياتي موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رييس كل « سازمان » اعلام نمايد. رييس كل « سازمان » در صورت لزوم , مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود .

💐فصل پنجم : مطالبه و وصول

✅ماده ( 42 )

در كليه مواردي كه به تجويز مواد « قانون » صدور گواهي پرداخت ماليات , مفاصاحساب و گواهي عدم شمول ماليات مقرر گرديده است . گواهي هاي مزبور مشتركاً با امضاي كارشناس مسئول مالياتي و رييس گروه مالياتي مربوط صادر خواهد گرديد.

✅ماده ( 43 )

در هر مورد كه مطابق مقررات و « قانون » ميزان درآمد يا ماخذ مشمول ماليات قطعي گردد اداره امور مالياتي برگ ماليات قطعي را در سه نسخه با درج نام مودي , ميزان درآمد , ماخذ مشمول ماليات , نحوه و تاريخ قطعيت و ساير موارد مندرج در فرم تنظيم مي نمايد .

✅ماده ( 44 )

« سازمان » , خزانه داري كل كشور و بانك ملي ايران موظف اند حداكثر ظرف مدت يك سال تمهيداتي فراهم آورند تا پرداخت ماليات به حساب هاي مربوط نزد بانك ملي ايران با استفاده از سيستم يكپارچه مناسب به نحوي انجام گيرد كه مستلزم مراجعه موديان به شعب خاص يا مراجعه به منظور اعلام پرداختي به ادارات امور مالياتي نباشد.

✅ماده ( 45 )

در مواردي كه بنا به اعلام اشخاص ثالث , درآمدهاي كتمان شده مشمول ماليات شناسايي و ماليات متعلق مطالبه و وصول گردد « سازمان » مي تواند نسبت به تخصيص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مكتسبه و ماليات وصولي از درآمد اختصاصي موضوع ماده 217 « قانون » در وجه اشخاص مزبور , اقدام نمايد.

✅ماده ( 46 )

در مواردي كه به موجب مقررات و « قانون » ماليات و ساير وجوه مربوط قابل استرداد به مودي باشد با تاييد مدير امور مالياتي طبق مقررات در وجه ذينفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترك « سازمان » و خزانه داري كل كشور تعيين مي گردد.

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸سؤالات متداول در مورد ليست معاملات فصلي 🌸

✅سوال۱: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول چه زمانی می باشد؟

جواب: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده۱۶۹ مکرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی یک ماه پس از پایان هر فصل سال شمسی هستش.✅سوال۲: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر شامل چه جرائمی می باشد؟

جواب: عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر مشمول جریمه ۱% مبلغ کل معاملات لیست می باشد.✅سوال۳: به چند روش میشه لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را تهیه و ارسال کرد؟

جواب: برای تهیه و ارسال معاملات فصلی می توان از دو طریق اقدام کرد:

الف- نرم افزار آفلاین TTMS که به صورت آفلاین اطلاعات مالی خرید و فروش را وارد می کنید و در پایان در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور لیست را ارسال نمائید.

ب- از طریق سامانه اینترنتی Tax.gov.ir می تونید بصورت آنلاین لیست خودتون را تهیه و ارسال کنید که برای وارد شدن به پروفایل حتما باید نام کاربری و رمز عبور داشته باشید.✅سوال۴: نام کاربری و رمز عبور مربوط به تهیه و ارسال آنلاین لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر را چگونه بدست آوریم؟

جواب: پس از ثبت نام مرحله دوم کد اقتصادی از طریق سامانه اداره مالیات و گرفتن کد رهگیری، پس از گذشت مدت کوتاهی نامه ای حاوی نام کاربری و رمزعبور می باشد به آدرس پستی شما ارسال می شود.✅سوال۵: آیا در نرم افزار TTMS آفلاین و سامانه آنلاین، اطلاعاتی که در بخش پرداخت قراردادها وارد می کنیم کافی است یا باید در قسمت فروش هم وارد کنیم؟

جواب: قسمت فروش و قسمت قراردادها برای شرکتهای پیمانکاری یک حکم دارد پس پرکردن قسمت پرداخت قرارداد کفایت میکند.

✅سوال۶: شناسه ملی چیست و از کجا می توان دریافت کرد و به چه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا میکنه؟

جواب: با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی، ابلاغ شد هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند.

از طریق سامانه دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید شناسه ملی دریافت کنید، این شناسه ملی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی و شرکتهای خصوص تخصیص پیدا کرده است.✅سوال مهم۷: در صورتی که لیست تهیه و ارسال شده دارای معایبی یود آیا می شود آن را اصلاح کرد؟

جواب: بله- در صورتی که پس از ارسال اطلاعات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر متوجه اشکالات و ایراداتی در امر اطلاعات شدیم، برای برطرف کردن آن باید لیستی از اصلاحات مربوطه به همراه ذکر جزئیات و رسیدی که در پایان مراحل ارسال لیست از طریق سامانه آنلاین یا ارائه حضوری به اداره مالیات دریافت کرده ایم را به اداره کل امور مالیاتی تحویل بدیم تا آنها طبق مقررات برای اصلاح اطلاعات اقدام کنند.✅سوال۸: برای ارگانها، موسسات و یا شرکتهایی که سال مالی آنها از اواسط فصل شروع می شود(مانند: دانشگاه ها که از۳۱ مردادهرسال، سال تحصیلی جدید آغاز می شود) چگونه باید اطلاعات مربوط به معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر در سیستم ثبت کرد؟

جواب: در این سیستم باید دو لیست تهیه شود لیست اول از ابتدای فصل تا پایان سال مالی اون شرکت، و لیست دوم از ابتدای سال مالی اون شرکت تا پایان فصل می باشد(شایان ذکر است که منظور از فصل، فصول سال شمسی مورد نظر می باشد)✅سوال۹: برای ارگانها، موسسات و یا شرکتهایی که سال مالی آنها از اواسط فصل شروع می شود(مانند: دانشگاه ها که از۳۱ مردادهرسال، سال تحصیلی جدید آغاز می شود) چگونه باید اطلاعات مربوط به معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر در سیستم ثبت کرد؟

جواب: در این سیستم باید دو لیست تهیه شود لیست اول از ابتدای فصل تا پایان سال مالی اون شرکت، و لیست دوم از ابتدای سال مالی اون شرکت تا پایان فصل می باشد(شایان ذکر است که منظور از فصل، فصول سال شمسی مورد نظر می باشد)

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺22اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه عبارتند از :🌺

1. عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169)

2. عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت

3. عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری

4. عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده 151 ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن

5. عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )

6. عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء

7. منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک

8. عدم انطباق گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (fifo-میانگین – میانگین موزون)

9. عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره 16 ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)

10. عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره 13 و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان

11. عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده 147 و 148

12. عدم اطلاع از ردیف 16 ماده 20 آیین نامه تحریر دفاتر

13. عدم توجه ماده 18 آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )

14. عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی 3 سامانه کنترلی امور مالیاتی

15. عدم توجه به معافیت قانونی ماده 132 و 81 در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد

16. عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی

17. عدم انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در 3 ماهه چهارم

18. عدم رعایت رهنمودهای شماره 6 استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال

19. عدم توجه به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره 11

20. عدم تسلط بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن

21. عدم توجه به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی هی موثر بر قیمت تما شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت

22. عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امرو مالیاتی در مورد شناخت درآمد.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍀بیمه پروژه🍀

▪️بیمه عقدی است بین بیمه گر و بیمه گذارکه در آن بیمه گر متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ حق بیمه ، خسارت های ناشی از خطرات مشمول را تا میزان مقرر در بیمه نامه جبران نماید.

▪️بیمه گذار: کارفرما، پیمانکار و در مواردی مشاور است که بر حسب وظایف و مسئولیت های خویش، نسبت به تهیه و خریداری پوشش های بیمه ای لازم اقدام می نماید.

▪️بیمه گر: شرکت های بیمه که طبق قانون بیمه و تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و مشخصات آن ها در بیمه نامه قید می شود.

▪️بند(کلوز): شروطی پیوسته که برای گسترش پوشش بیمه نامه یا محدود کردن یا استثنا کردن آنها به کار می رود.

▪️استثنا: خساراتی که اساسا غیر قابل پرداخت است.البته می توان در صورت لزوم با پرداخت حق بیمه بیشتر، موارد استثنا را نیز به پوشش های بیمه ای افزود.

▪️فرانشیز(کسورات): درصد یا مبلغی از هر خسارت است که در عهده بیمه گذار است و میزان آن بر اساس توافق بیمه گر و بیمه گذار است.هدف از برقراری فرانشیز آن است که نفع بیمه گذار را در پیشگیری از خسارت برانگیخته و بیمه گر را نیز از قید تعهدات نسبت به پرداخت خسارت جزئی که هزینه های اداری مربوط به آن ها بیش از ارزش غرامت آنهاست، رها سازد.

▪️بیمه مشترک: بیمه مشترک در صورتی ایجاد می شود که چند شرکت بیمه با یکدیگر قراردادی منعقد نمایند مبنی بر اینکه چنانچه شی موضوع بیمه به کلی تلف شود و یا خسارتی متوجه آن گردد هر یک، با توجه به قرارداد، پرداخت بخشی از خسارت را بر عهده بگیرند.

▪️بیمه مکرر: بیمه ای است که یک خطر یا یک شی را نزد چند شرکت جداگانه بیمه می نمایند. تا در موقع بروز حادثه از چند شرکت جهت رفع خسارت و یا جبران آن استفاده گردد که معمولا برای جلوگیری از سواستفاده، این نوع بیمه منع و یا محدود شده است مگر اینکه کلیه بیمه گران به طور تضامنی خسارت وارده را جبران نمایند.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁اکسل:🍁🍁
برای تبدیل فرمت محتوای عددی یک سلول میتوانید از کلید های ترکیبی و میانبر زیر استفاده کنید:

برای تبدیل به فرمت عددی با نمایش دو رقم اعشار از کلیدهای
Ctrl+Shift+1

برای تبدیل به فرمت عددی برای نمایش مبالغ پولی از کلیدهای
Ctrl+Shift+4

برای تبدیل به فرمت عددی برای نمایش اعداد بصورت درصدی از کلیدهای
Ctrl+Shift+5

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌻بیمه بیکاری 🌻

✅ماده 1

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:

1 – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
2 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
3 – اتباع خارجی.

✅ماده 2

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

تبصره 1 – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود

تبصره 2 – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

✅ماده 3

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

✅ماده 4

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه ( موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

✅ماده 5

حق بیمه بیکاری به میزان (3درصد) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

https://telegram.me/hesabdaribafathi

✅ماده 6

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره 1 – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

✅ماده 7

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(36) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:

سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
به ترتیبمدت سابقه ، برای مجردین ، برای متأهلین یا متکلفین
از(6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55درصد) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (10درصد) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80درصد) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

تبصره 1 – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه ب
حسابداري كاربردي

یکاری عبارت

است

از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده
در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:

1 – همسر ( زن یا شوهر)
2 – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.

4 – پدر و مادر که سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
5 – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این تبصره.

تبصره 3 – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره 4 – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان ( زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.

تبصره 5 – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “ الف” و “ب” ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره 6 – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

✅ماده 8

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.

ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

تبصره 1 – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.

تبصره 2 – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

تبصره 3 – دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.


https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌿🌿🌿اکسل :جستجو بین نام شیت ها🌿🌿🌿

✅ در قسمت پایین اکسل ، جایی که می تونیم با فلش های چپ و راست به شیت های قبلی بعدی اولی یا آخری بریم ، روی همون فلش کلیک راست بکنیم یک پنجره ای رو مشاهده می کنیم که جستجو بین شیت ها رو راحت می کنه

ضمنا می تونیم حرف اول شیت ها رو هم بزنیم تا شیت های مشابه با حرف اول با زدن هربار اون حرف روی کیبورد، نشون داده بشن

و یک جستجوی بهتر اینه که تا اونجایی که امکانش باشه اولین حرف شیتها رو ( چه حروف انگلیسی چه حروف فارسی و چه به ترتیب عدد) به ترتیب نام گذاری کنیم یا حروف مشابه اول رو در کنار هم قرار بدیم تا وقتی مثلا حرف " ر " می زنیم تمامی شیتهای با حرف مزبور پشت سر هم باشن و راحت به مقصودمون برسیم

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹تأثیر مفاهیم حسابداری بر صورتهای مالی🌹


✅ مفاهیم اولیه حسابداری یا همان مفروضات ، اصول و میثاقهای حسابداری نقش مهم و اساسی در تهیه صورتهای مالی ایفا می کنند . ابتدا این مفاهیم را نام برده سپس تأثیرات آنها را بررسی می کنیم .

✅مفروضات : مفروضات اموری بدیهی است که نیازی به اثبات ندارد . فروضات حسابداری عبارتند از :

۱ - فرض تداوم فعالیت ۲ - فرض تفکیک شخصیت
۳ - فرض دوره مالی
۴ - فرض تعهدی ۵ - فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول

✅اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . این اصول عبارتند از :

۱ - اصل بهای تمام شده ۲ - اصل تحقق درآمد ۳ - اصل تطابق
۴ - اصل افشاء کامل

✅میثاقها : در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است . این محدودیتها که به آنها میثاقها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از :

۱ - میثاق اهمیت ۲ - میثاق فزونی منافع بر مخارج ۳ - میثاق احتیاط
۴ - میثاق خصوصیات صنعت
البته میثاقهای حسابداری به این ۴ مورد محدود نمی شود . اما برای بحث ما این ۴ نکته کفایت می کند .

حال به بررسی تأثیر این مفاهم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت .
مفاهیم حاکم بر ترازنامه :

۱- فرض تداوم فعالیت ۲- فرض واحد اندازه گیری ۳ - اصل افشاء
۴- اصل بهای تمام شده ۵ - میثاق اهمیت

ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه می شود . یعنی فرض بر این است که یک موسسه برای دوره نا محدود فعالیت می کند . این صورت حساب نیز مانند سایر صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گیری بر حسب واحد پول استوار است . تمامی صورتهای مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود .
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسیار با اهمیت است .

زیرا ارقامی که در این صورت مالی ذکر می شود بسیار با اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود . ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاریخی ثبت می شوند . یعنی در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی در اقلام ترازنامه صورت می گیرد .

بر طبق میثاق اهمیت باید تنها ارقام با اهمیت در ترازنامه ذکر شود . ارقام ترازنامه ، ارقامی با اهمیت ( از نظر ریالی ) می باشند که البته مفهوم اهمیت مفهومی نسبی می باشد .

مفاهیم حاکم بر صورت سود و زیان :

۱ - اصل تحقق درآمد ۲ - فرض دوره مالی ۳ - اصل تطابق
۴ - میثاق احتیاط ۵ - اصل افشاء ۶ - میثاق اهمیت
۷ - میثاق فزونی منابع بر مخارج

بر طبق اصل تحقق درآمد هر مبلغی که دریافت شود درآمد نمی باشد و چه بسا مواردی که مبلغی دریافت نشود اما درآمد ثبت گردد . صورت سود و زیان بر فرض دوره مالی استوار است . یعنی مبنای تهیه این صورت یک دوره مالی معین می باشد . در ضمن بر مبنای اصل تطابق ، هزینه های هر دوره تنها باید با درآمدهای همان دوره مطابق شود .

بر مبنای میثاق احتیاط باید مراقبت شود که هزینه های دوره کمتر از واقع و درآمد های دوره بیشتر از واقع ثبت نشود .

اصل افشاء و میثاق اهمیت در صورت سود و زیان به این معناست که باید ارقام این صورت به طور کامل افشاء شود و چون ارقام در صورت سود و زیان از نظر ریالی کم ارزش تر از ترازنامه است پس باید درمورد آن توجه بیشتری بشود . در آخر باید توجه داشت که هزینه های تهیه صورت مالی نباید بیش از منافع حاصل از آن باشد.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

💎دانستنیهای مالی💎

💡نکاتی جهت اعلام عدم فعاليت شركت و معافيت مالياتي💡

1⃣ عدم فعاليت شركت ناظر به گذشته مي باشد و نمي توان نسبت به آينده يا سال مالي بعد اعلام عدم فعاليت نمود .

2⃣ جهت اعلام عدم فعاليت بايد تشكيل پرونده دارايي نمود و بدون تشكيل پرونده عدم فعاليت معنايي ندارد .

3⃣ عدم فعاليت شركت حتما بايد در مهلت قانوني يعني 4 ماه اول سال مالي بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شركت مشمول جريمه مالياتي خواهد شد .

4⃣ جهت عدم فعاليت شركت تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه عدم فعاليت ضروري است ، پس هر سال دفاتر مالي شركت را در مهلت مقرر تهيه نماييد .

5⃣ براي مثال عدم فعاليت سال 89 ( اول فروردين تا آخر اسفند 89) تا 31 تير ماه 90 و با تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه مالياتي عدم فعاليت شركت صورت مي پذيرد .

6⃣ براي هر سال مي بايست عدم فعاليت شركت را اعلام نمود.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌱🌱🌱سوال:🍃🍃🍃

✅چطور میتونیم دو ستون کنار هم مثلا A وB را باهم freez کنم ؟


✅پاسخ :

بطور کلی برای منجمد کردن سطرها و ستون ها چند روش دارد

1- منجمد کردن r سطر
برای منجمد کردن r سطر کافی است سطر r+1 (سطر بعدی) را انتخاب نموده و از ریبون View گزینه Freez Pane (اولین گزینه) را انتخاب نمایید.

2-منجمد کردن c ستون
برای منجمد کردن c ستون کافی است ستون c+1 (ستون بعدی) را انتخاب نموده و از ریبون View گزینه Freez Pane (اولین گزینه) را انتخاب نمایید.

3-منجمد کردن همزمان r سطر و c ستون
برای این کار باید سلول محل تقاطق سطر r+1 ام و ستون c+1 ام را انتخاب کنید سلول (r+1,c+1) و از ریبون View گزینه Freez Pane (اولین گزینه) را انتخاب نمایید.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁دانستنيهايي در مورد امضا قرارداد كار🍁🍁


✅ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد. با شروع به کار کارگر، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد وی که به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه می‌پردازد، حق‌بیمه وی را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.

✅اگرچه به موجب قانون کار، قرارداد به صورت شفاهی نیز معتبر است، ولی برای روشن بودن شرایط قرارداد و تامین حق‌وحقوق طرفین بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود. مواردی که در قرارداد کار باید منعکس شود عبارت‌اند از:

۱- حقوق و مزایای شغلی: شامل مزد ثابت و مبنا، حق مسکن، خواربار و عائله‌مندی

✅دستمزد: حداقل حقوق در سال جاری (۱۳۹۴) ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است. کارفرما نباید کمتر از آن به کارگر پرداخت کند. حداقل میزان مشمول کسر حق‌بیمه برای تمامی گروه‌های شغلی نیز نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد.

✅حق مسکن: مبلغ حق مسکن در حال حاضر ۴۰۰ هزار ریال است که به کلیه کارگران اعم از آنکه منزل شخصی داشته باشند یا خیر، باید پرداخت شود.

✅حق خواربار: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند در سال ۹۴ ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان وجه بن کارگری به هریک از کارگران واحدهای خویش اعم از متاهل یا مجرد پرداخت کنند.

✅حق عائله‌مندی (حق اولاد): در صورتی که کارگر دارای فرزند باشد، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شود. به استناد مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلف‌اند زمان پرداخت مزد و یا حقوق به کارگران بیمه‌شده‌ای (زن و مرد) که علاوه بر تاهل و صاحب فرزند بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، برای هر فرزند ماهیانه سه‌برابر حداقل مزد روزانه و حداکثر تا دو فرزند به‌عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت کنند. عائله‌مندی در مواد مذکور درواقع حق اولاد است و همسر را شامل نمی‌شود.

۲- بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی

✅کارفرما موظف است از اولین روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود وی را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهد. تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه است.

✅درمجموع این پرداختی‌ها مشمول کسر حق‌بیمه است:

مزد، حقوق، دستمزد– مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)– اضافه‌کار– حق‌الزحمه– نوبت‌کاری – فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور–حق حضور در جلسات – کار شب و فوق‌العاده کشیک– مزد ایام تعطیل و مرخصی – کمک‌هزینه مسکن– پاداش مستمر– دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند – دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌ها وجهی دریافت می‌کنند.)–ایاب‌وذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت‌وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

۳- ساعات کار

ساعات کار کارگران در ایران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر، ساعات کار را در بعضی از روزها تغییر دهد، مشروط بر اینکه ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. به‌طور مثال ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت، یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و روز ششم ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه.

۴-مرخصی

مرخصی استحقاقی کارگران ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود.

در صورت فقدان قرارداد کتبی و عدم ذکر موارد مذکور در بالا، قواعد و مقررات کار بر نظام حقوقی قراردادهای کار حاکم است و هرجا ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد مقررات عام قانون کار و تامین‌اجتماعی حاکم خواهد بود.

آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند که به جای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ ریالی آن به کارگر پرداخت شود؟

خیر، چنین توافقی باطل است و کارفرما به‌عنوان مسئول بیمه کردن کارکنان، در قبال چنین اقدامی باید پاسخگو باشد.

✅حق عائله‌مندی مشمول کسر حق‌بیمه است؟

خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

✅مزایای پایان خدمت (حق سنوات) و عیدی مشمول بیمه است؟

خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁دانستنيهايي در مورد امضا قرارداد كار🍁🍁


✅ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد. با شروع به کار کارگر، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد وی که به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه می‌پردازد، حق‌بیمه وی را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.

✅اگرچه به موجب قانون کار، قرارداد به صورت شفاهی نیز معتبر است، ولی برای روشن بودن شرایط قرارداد و تامین حق‌وحقوق طرفین بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود. مواردی که در قرارداد کار باید منعکس شود عبارت‌اند از:

۱- حقوق و مزایای شغلی: شامل مزد ثابت و مبنا، حق مسکن، خواربار و عائله‌مندی

✅دستمزد: حداقل حقوق در سال جاری (۱۳۹۴) ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است. کارفرما نباید کمتر از آن به کارگر پرداخت کند. حداقل میزان مشمول کسر حق‌بیمه برای تمامی گروه‌های شغلی نیز نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد.

✅حق مسکن: مبلغ حق مسکن در حال حاضر ۴۰۰ هزار ریال است که به کلیه کارگران اعم از آنکه منزل شخصی داشته باشند یا خیر، باید پرداخت شود.

✅حق خواربار: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند در سال ۹۴ ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان وجه بن کارگری به هریک از کارگران واحدهای خویش اعم از متاهل یا مجرد پرداخت کنند.

✅حق عائله‌مندی (حق اولاد): در صورتی که کارگر دارای فرزند باشد، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شود. به استناد مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلف‌اند زمان پرداخت مزد و یا حقوق به کارگران بیمه‌شده‌ای (زن و مرد) که علاوه بر تاهل و صاحب فرزند بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، برای هر فرزند ماهیانه سه‌برابر حداقل مزد روزانه و حداکثر تا دو فرزند به‌عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت کنند. عائله‌مندی در مواد مذکور درواقع حق اولاد است و همسر را شامل نمی‌شود.

۲- بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی

✅کارفرما موظف است از اولین روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود وی را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهد. تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه است.

✅درمجموع این پرداختی‌ها مشمول کسر حق‌بیمه است:

مزد، حقوق، دستمزد– مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)– اضافه‌کار– حق‌الزحمه– نوبت‌کاری – فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور–حق حضور در جلسات – کار شب و فوق‌العاده کشیک– مزد ایام تعطیل و مرخصی – کمک‌هزینه مسکن– پاداش مستمر– دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند – دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌ها وجهی دریافت می‌کنند.)–ایاب‌وذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت‌وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

۳- ساعات کار

ساعات کار کارگران در ایران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر، ساعات کار را در بعضی از روزها تغییر دهد، مشروط بر اینکه ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. به‌طور مثال ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت، یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و روز ششم ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه.

۴-مرخصی

مرخصی استحقاقی کارگران ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود.

در صورت فقدان قرارداد کتبی و عدم ذکر موارد مذکور در بالا، قواعد و مقررات کار بر نظام حقوقی قراردادهای کار حاکم است و هرجا ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد مقررات عام قانون کار و تامین‌اجتماعی حاکم خواهد بود.

آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند که به جای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ ریالی آن به کارگر پرداخت شود؟

خیر، چنین توافقی باطل است و کارفرما به‌عنوان مسئول بیمه کردن کارکنان، در قبال چنین اقدامی باید پاسخگو باشد.

✅حق عائله‌مندی مشمول کسر حق‌بیمه است؟

خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

✅مزایای پایان خدمت (حق سنوات) و عیدی مشمول بیمه است؟

خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁نحوه احتساب مرخصي استعلاجي كاركنان🍁


✅ حسب اعلام معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان، پیرو نامه شماره 19943 ح/م مورخ 19/1/1392 درخصوص مرجع پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی (موضوع نامه شماره 40963-91/م/15611 مورخ 27/12/1391 سرپرست محترم امور هماهنگی ورفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور)، مفاد بخشنامه شماره 904993/1200 مورخ 24/3/1390 معاون وقت برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان متبوع، بدین نحو اصلاح و جهت اجراء از تاریخ اجرای بخشنامه صدرالاشاره ابلاغ میگردد :

✅ 1-گواهی های استعلاجی (بیماریهای سرپایی و بستری) ارائه شده توسط کارکنان پیمانی و نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار مستقیم با مهر و امضای پزشک معالج و تایید پزشک معتمد اداره کل تا 3 روز و کمتر مورد قبول واقع شده و دستمزد ایام عدم اشتغال (غرامت دستمزد ایام بیماری) با حقوق و مزایای مترتبه (همانند ایام مرخصی استحقاقی) برابر مقررات توسط اداره کل محل اشتغال قابل پرداخت است .

✅ 2- گواهی های استعلاجی (بیماریهای سرپایی و بستری) ارائه شده توسط کارکنان پیمانی و نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار مستقیم با مهر و امضای پزشک معالج ، مازاد بر سه روز با تایید پزشک معتمد اداره کل جهت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد .شایسته است روزهای عدم حضور کارکنان و نیروهای یاد شده پس از کسر سه روز اول مرخصی استعلاجی در لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی منعکس گردد. به همین منظور کارکنان یاد شده موظفند به محض وقوع بیماری و حادثه مراتب را به مسئولین مربوطه اطلاع داده تا در لیست بیمه ارسالی منعکس شود و هرگونه عواقب و عوارض ناشی از عدم اطلاع به موقع به عهده کارکنان خواهد بود ، ضرورت است نسبت به اطلاع رسانی به همکاران اقدام گردد.

✅ 3- گواهی های استعلاجی (بیماریهای سرپایی و بستری) ارائه شده توسط کارکنان رسمی (مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی) براساس گواهی ارائه شده توسط پزشک معالج و تایید پزشک معتمد اداره کل حداکثر به میزان 4 ماه درسال مورد قبول بوده و حقوق و مزایای مترتبه بر اساس بند 4 این نامه قابل پرداخت است ،ضمناً بیماریهای صعب العلاج کارکنان رسمی (مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی) به تشخیص کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد.

✅ 4- در ایام مرخصی استعلاجی، حقوق و مزایای کارکنان رسمی (مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی) و کارکنان پیمانی و نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار مستقیم براساس احکام و قرارداد های صادره به شرح ذیل قابل پرداخت است :

1-4- کارکنان رسمی تا سه روز اول، تمامی حقوق ثابت و مزایای مستمر و غیر مستمر و مازاد بر سه روز حقوق ثابت و مزایای مستمر.

2-4-کارکنان پیمانی و و نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار مستقیم رسمی تا سه روز اول، تمامی حقوق ثابت و مزایای مستمر و غیر مستمر مازاد بر سه روز هیچ حقوق و مزایایی تعلق نگرفته و جهت دریافت حقوق و مزایا بر اساس بند 3 به شعب تامین اجتماعی معرفی خواهند شد

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🔗 یک حسابدار واقعا موفق در دنیای کسب و کار ویژگی های مشخصی دارد. حسابداری که کل ویژگی های زیر را داشته باشد کمیاب است اما اکثر حسابداران موفق بسیاری از این ویژگی ها رادارند.

⭕️تمرکز⭕️

حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و ... در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.

⭕️تخصص و دانش⭕️

• تخصص فنی: حسابدار موفق اصول و استانداردهای حسابداری را خوب می شناسد. وی سعی می کند تا حد امکان گواهی نامه های حرفه ای مرتبط با رشته را اخذ کند و مطالعات مستمر داشته باشد. آموزش مستمر چیزی است که حسابدار موفق از آن غافل نمی شود.
• تخصص مدیریتی: یک حسابدار موفق، از اصول و تکنیک های مدیریت و اداره کسب و کار آگاه است. بنابراین برای موفق شدن در حسابداری، باید مطالعاتی در حوزه علم مدیریت هم داشت.‎
• مهارت سخنوری و نوشتن: یک حسابدار موفق خوب حرف می زند و خوب می نویسد. وقواعد نوشتن را کاملا رعایت می کند و دقیق وصحیح و محترمانه می نویسد

⭕️ویژگی های شخصی و ظاهری⭕️

• ظاهر: حسابدار موفق لباسهای مرتبی می پوشد و همواره به آراستگی ظاهر در عین سادگی توجه می کند. وی حتی به تمیز بودن کفشها و کوتاه بودن ناخن ها و مرتب بودن موهای سرش هم توجه می کند. حسابدار موفق ظاهری بشاش و تمیز دارد.

• درستکاری : حسابدار دو چیز برای فروش دارد یکی زمان و دیگری درستکاری می باشد. حسابدار موفق استانداردهای شخصی بالایی برای صداقت و درستکاری دارد و همواره با استانداردهای بالای سازمانی خود را مطابقت می دهد و با آن زندگی می کند. حسابدار موفق زندگی شخصی خود را با استانداردهای زندگی حرفه ای هماهنگ می کند.‎

اعتماد به نفس: حسابدار موفق اعتماد به نفس دارد، اما نه بیش از حد.‎

خدمت محوری: حسابدار موفق همواره برای ارائه خدمات حرفه ای به دیگران تلاش می کند و به حل مشکلات آنان می اندیشد.‎

دفتر کار یا محل کار: حسابدار موفق، دفتر کار تمیز، سازمان دهی شده، جذاب و راحتی دارد.‎

بهداشت شخصی: حسابدار موفق همیشه خوشبو و خوشرو است. او به آرامی و شمرده شمرده صحبت می کند، با صدای بلند سخن نمی گوید. سالم و پر انرژی به نظر می رسد. در محیط کار نه خواب آلود است و نه خسته.

•خوش مشربی:
حسابدار موفق با گروه های مختلف تعامل دارد، حتی با افرادی که دیگران احساس خوبی از تعامل با آنها ندارند. وی از انزوا و دوری از محیط پرهیز میکند
• خلاقیت: حسابدار موفق راه حلهای خلاقانه ای را برای مسائل پیدا می کند و گزینه های مختلف را در پیش روی خود قرار می دهد و بررسی می کند.

⭕️مدیریت منظم منابع⭕️

• مدیریت پول: حسابدار موفق با پول سازمان و حتی با پول خودش ولخرجی نمی کند. او در وهله اول مدیر مالی خوبی برای زندگی شخصی خود است.‎
• مدیریت زمان: حسابدار موفق از زمان به به نحو کارآ و مؤثر استفاده می کند. افرادی که نمی توانند زمان را به درستی مدیریت کنند حسابدار موفقی نخواهند شد.

⭕️رعایت آداب معاشرت⭕️

•حسابدار موفق قادر به مدیریت جلسات و خاتمه دادن به آنها در زمان مناسب است.

• به جزئیات توجه می کند و بر اساس واقعیت ها و حقایق و شواهد سخن می گوید.‎
• هیچ وقت گفتن« متشکرم »را فراموش نمی کند و بابت خدماتی که از دیگران دریافت می کند سپاس گذاری می کند.‎
• وقتی وارد جمعی می شود، خود را به افراد جدید معرفی می کند.‎
• همیشه از تواضع کافی برخوردار است و هیچ گاه حس خود برتربینی را به دیگران منتقل نمی کند.‎
• وقت شناس است و هیچ گاه دیگران را منتظر نمی گذارد.‎
• می داند که چه زمانی باید به احترام دیگران از جا برخیزد.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍀🍀🍀ترفند های اکسل،( با موس و کیبورد سریعتر از همیشه کار کنید)

✅ ترفند شماره 1 اکسل: جمع زدن سریع با کلید ALT و =
کافی است که در انتهای یک سطر یا ستونی سلولی را انتخاب کنید و این کلید = + ALT را بزنید تا تابع SUM برای شما نوشته شود.

✅ ترفند شماره 2 اکسل: کلیدهای تنظیم فرمت اعداد
جالب است بدانید که کلیدهای CTRL + SHIFT و اعداد 1 تا 5 برای فرمت سل اعداد بکار می‌روند. خود من بیشترین استفاده را از کلید CTRL+SHIFT+1 می‌کنم که این کلید باعث نمایش یک عدد در حالت Number می‌شود.


✅ ترفند شماره 3 اکسل: نمایش همه فرمول‌ها
با زدن کلید ` + CTRL حالت شیت اکسل عوض می‌شود و تمامی فرمول ها را به شما نماش می‌دهد. فراموش نکنید که با دوباره زدن همین کلید مجدد به حالت عادی شیت بر خواهید گشت.
نکته: علامت ` را در سمت چپ عدد 1 کیبورد کامیپوتر باید پیدا کنید. روی این کلید علامت ~ هم می بینید.)

✅ ترفند شماره 4 اکسل: پرش به ابتدای یک سطر یا ستون از لیست با کیبورد
اگر فایل شما پر از اطلاعات باشد و مرتبا بخواهید به انتهای یا ابتدای لیست خود بروید شک نکنید که باید از کلیدهای ↓ + CTRL برای رفتن به انتهای ستون (سطر) و کلید ↑ + CTRL برای رفتن به ابتدای لیست هایتان استفاده کنید

✅ ترفند شماره 5 اکسل: کپی کردن سریع فرمول در یک ستون از لیست
شک نکنید که کپی کردن و یا درگ کردن زیادی کاری سخت برای من حساب می‌شود. اگر یک لیست دارید و یک فرمول هم در آن لیست استفاده شده است که باید در سایر سطرها کپی شود، خوب کافیست که Double-Click کنید روی اون نقطه کوچیک!! (به نقطه مربع شکل کوچکی که هنگام انتخاب یک سلول می بینید اصطلاحا Fill Handle می گویند)
توجه: حتما باید برای اینکار یک ستون در کنار فرمول شما از قبل از داده ها پر شده باشد و اگر ستونهای کناری خالی باشند این کار انجام نمی شود زیرا اکسل نمی تواند حدس بزند که شما می خواهید تا کجا کپی کنید.

✅ ترفند شماره 6 اکسل: اضافه و حذف یک سطر یا ستون
تقریبا یک کار مهم در اکسل اضافه و یا کم کردن سطر و ستون ها است . برای اینکار می توانید به راحتی از کلید- + CTRL (کنترل و منها) برای حذف و برای اضافه کردن = + CTRL+SHIFT (کنترل شیفت مساوی) برای اضافه کردن استفاده کنید.
توجه: اگر قبل از زدن این کلیدها سطر یا ستونی را انتخاب کرده باشد خود اکسل متوجه می‌شود منظور شما چیست و دیگر پنجره تصویر متحرک زیر را نمایش نمی دهد.

✅ ترفند شماره 7 اکسل: تنظیم عرض ستون‌ها
فکر کنم که تقریبا همه شما این تکنیک را بلد هستید، اما بگذارید که برای آنهایی که آشنا نیستم بگویم که اگر بخواهید اندازه عرض ستون‌های یک لیست اکسل طوری تنظیم شود که متناسب با نوشته های آن ستون باشد (یعنی عرض ستون برابر شود با عرض بزرگترین نوشته) آنوقت کافیست که بر روی مرز بین دو ستون Double-click کنید.

✅ ترفند شماره 8 اکسل: جابجا شدن سریع بین شیت ها
وقتی که شیت های شما زیاد است و می خواهید یک شیت خاص را از روی ظاهرش (نه اسم آن) پیدا کنید باید تک تک شیت ها را ببیند. خوب یک کلید عالی برای جابجا شدن بین شیت های اکسل داریم Ctrl + PageUP و Ctrl + pageDown

✅ ترفند شماره 9 اکسل: Double-click بر روی ابزار Format Painter
تقریبا همه کاربران اکسل، آتلوک و ورد با ابزار Format Painter آشنا هستند و می دانند که این ابزار برای copy-paste کردن فرمت (تنظیمات ظاهر) استفاده می شود و جالب است که اکثر آنها نمی دانند که اگر روی این ابزار Double-Click کنند ، می توانند چندی بار از آن در جاهای مختلف استفاده نمایند.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁🍁استرداد اضافه دریافت مالیات🍁🍁🍁

✅ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم:

✅طبق ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد که به‌ علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده ‌است و همچنين‌ در مواردي که مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مؤدي‌ پرداخت کند.

✅تبصره ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع ‌اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يک و نيم درصد (۱/۵%) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل ‌وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حکم اين تبصره ‌نسبت به ماليات‌هاي تکليفي و علي الحساب‌هاي پرداختي که اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي که ظرف سه ماه‌ از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🔶 راه‌های رسیدن به کسب‌وکاری که به دنبالش هستید

🌿کارآفرین بودن چیزی شبیه تماشاگر ورزش بودن یا چیزی که باعث سکته قلبی شود، نیست. اما ترکیبی از کمی شور و اشتیاق و مقدار عادلانه‌ای برنامه‌ریزی لازمه آن است، یک کسب‌وکار می‌تواند رشد کند و آن چیزی باشد که شما می‌خواهید.
در اینجا 9 درس بیان‌شده که شما باید در مسیر ایجاد شرکتی که مناسب با زندگی شماست، بیاموزید.


🔅1- بدانید چه می‌خواهید.
آیا شما تمایل دارید که خویش‌فرما باشید یا خواهان داشتن وقت آزادی هستید که بعدازظهر را با فرزندان خود بگذرانید؟ شاید شما خواهان چیزی بین این دو هستید؟من اغلب اینها را از کارآفرینانی که می‌خواهند کسب‌وکاری داشته باشند که به آنها اجازه دهد که یک روز فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند و سپس از آنها در بازنشستگی حمایت کنند، می‌شنوم. آنها می‌خواهند که هرجایی قادر به انجام کسب‌وکار خود باشند و خدمت یا محصولی را که دوست دارند تولید کنند. این انگیزه خوبی است، به این دلیل که ساعاتی که شما برای کسب‌وکار خود صرف می‌کنید، بیشتر از چیزی خواهد بود که در محیط کار خود انجام می‌دادید. انگیزه شما باید به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا بر چالش‌های پیش رو غلبه کند.

🔅2- بیشتر از آنچه صحبت می‌کنید، گوش دهید.
روابط مهم‌اند و رویدادهایی که در آن تماس برقرار می‌شود، یک راه عالی برای ایجاد آن روابط و همچنین یک محیط عالی برای ملاقات با مشتریان بالقوه است. چنین رویدادهایی به معنی کسب‌وکار نیستند اما موقعیتی برای فراگیری فرصت‌ها است. خودتان را به یک شخص جدید معرفی کنید و سوال‌هایتان را بپرسید تا وقتی‌که چند زمینه مشترک بیابید. اگر شما بیش ازآنچه صحبت می‌کنید، گوش دهید، شانس شما برای ارائه راه‌حل درست برای مشکلات بیشتر خواهد بود.

🔅3- افراد را گردهم آورید.
همه افراد آنلاین هستند. همه ما به صفحه‌نمایش خیره شده‌ایم و به‌صورت غیرصمیمانه در حال تایپ کردن یا نوشتن پیام کوتاه و جدا و آشفته هستیم. اما اگر شما راهی برای گرد هم آوردن افراد، چه به‌صورت آنلاین یا حضوری بیابید، آنها این پیشامد را فراموش نخواهند کرد. به آنها آنچه را که می‌خواهند، بدهید، خواه دانش باشد یا مقبولیت یا شوخ‌طبعی و طنز. افراد به دنبال راهی برای ارتباط با دیگران هستند، چراکه آنها در این فضا، شانس بیشتری برای مورد توجه بودن دارند.

🔅4- دلیل و مدرک به دست بیاورید.
افراد برای چیزهایی که به آنها بها می‌دهند، پول خوبی خرج می‌کنند. اگر شما در یک کسب‌وکار جدید هستید، هرچند ممکن است که فروش و معامله سختی باشد، اما مدارکی برای اثبات اینکه شما به‌اندازه‌ای که می‌گویید، خوب هستید، به دست آورید.

🔅5- اجتماعی شوید.
یک روز پسرم می‌خواست یک سرور جدید روی رایانه من نصب کند. من بلافاصله نگران شدم. آیا با رایانه‌ام سازگار خواهد بود؟ آیا تمام اطلاعاتی را که روی حافظه دارم از دست خواهم داد؟ این کار چه لزومی دارد؟ اما پسرم به من گفت که چیزی برای نگرانی من وجود ندارد. او گزارش‌ها را بررسی کرده و تحقیقات زیادی انجام داده بود و مطمئن بود که همه چیزهایی که او نیاز دارد در مورد سرورها بداند را می‌داند. او اطلاعات را از کجا به دست آورده بود؟ در اینترنت. او تنها 10 سال دارد، نسل کنونی و بعد از آن، قبل از آنکه هر کاری انجام دهند برای یافتن پاسخ‌ها به اینترنت خواهند رفت. آنها می‌خواهند گزارش‌ها و نظرات را با چشم خود ببینند. آنها از جست‌وجو کردن برای یافتن اطلاعاتی که می‌خواهند، ترسی ندارند. این به آن معناست که آنها تلاش می‌کنند بدانند که خدمت یا محصول شما ارزش وقت و پول آنها را دارد یا خیر. بنابراین وجود شما برای پاسخگویی به سوالات آنها مهم است. این به معنی داشتن یک وب‌سایت، حضور یک رسانه اجتماعی و امر حیاتی تعامل با مشتریان در رسانه اجتماعی است.

🔅6- کاری که می‌خواهید انجام دهید را بیان کنید، کاری که بیان می‌کنید را انجام دهید.
مهم نیست که یک مشتری چقدر قدیمی است، این مساله‌ای است که بر معیار زمان تکیه دارد. به‌طور ساده کاری را انجام دهید که شما می‌گویید در حال انجام آن هستید. این چیزی است که کسب‌وکارهای متوسط را از شرکت‌های بزرگ جدا می‌کند. با هر مشتری صحبت کنید. در مورد کسب‌وکارتان از آنها سوال کنید و بازخورد آنها را در مورد محصولات یا خدماتی که ارائه می‌دهید، در نظر بگیرید. فرصت و شانس شما، در پاسخ‌هایی است که دریافت می‌کنید و به‌صورت مستقیم به اینکه آیا آن چیزی را که وعده داده شده بود، آنها دریافت کرده‌اند یا نه، مرتبط خواهد بود.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌱🌱🌱مراحل ترخیص کالا در گمرک 🎋🎋🎋

✅برای ترخیص کالا از گمرک مراحل زیر انجام می‌گیرد :

۱- تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی همراه با کلیه اسناد و مدارک و مجوزها در صورت لزوم

۲- بررسی اظهارنامه توسط قسمت احراز هویت
۳- مراجعه به بانک جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی در اظهارنامه

۴- ارائه فیش بانکی به دفتر ژورنال گمرک
۵- مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکی

۶- مراجعه به دفتر کوتاژ جهت ثبت اظهارنامه
۷- مراجعه به سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب
۸- مراجعه به انبار در معیت ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی کالا

۹- ارزیابی کالای اظهار شده ، در این مرحله چنانچه نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه باشد ‌باید به آزمایشگاه مراجعه شود

۱۰- مراجعه به دایره ارزش جهت تایید ارزش اظهار شده
۱۱- مراجعه مجدد به ارزیاب مربوطه پس از انجام مراحل ۹ و ۱۰

۱۲- پس از امضای ارزیاب مراجعه به کارشناس و سپس مسئول سرویس ارزیابی
۱۳- پس از مهر رئیس سرویس ارزیابی ، مراجعه به دفتر کل انبارها

۱۴- مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز بارگیری (در این مرحله اظهارنامه مجددا بررسی و سپس اجازه بارگیری صادر می‌شود).

۱۵- مراجعه به انبار جهت تحویل کالا
۱۶- مراجعه به درب خروج و پس از امضای دفتر درب خروج ، اقدام به خارج نمودن کالا می‌گردد.
17-صدور برگ سبز

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁🍁🍁نکات مالیات تکلیفی : 🍁🍁🍁

✅1-در مورد صورت وضعیت های پیمانکاری ماخذ کسر مالیات علی الحساب رقم ناخالص صورت وضعیت قابل پرداخت خواهد بود

✅2-پیش پرداخت هایی که در اجرای قرارداد های پیمانکاری پرداخت میگردد مشمول کسر مالیات تکلیفی نخواهد بود

✅3-درصورتی که تکلیفی کسر نگردد و مودی مالیات خود را پرداخت کند به ان شخصی که موظف به کسر بوده جریمه فقط تعلق میگیرد

✅4-مطالبه مالیات تکلیفی از سوی اداره مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک باشد و براورد و تخمین فاقد وجاهت قانونی است

✅5-مطابق تبصره دو ماده 104 اگر خدمات دخنده از مالیات معاف باشد به شرط استعلام قبلی از ممیز کسر مالیات تکلیفی منتفی میباشد

✅6-جرایم همه مالیات های تکلیفی چه حقوق و چه خدمات و غیره مربوط به مواد 197 و 199 میباشد

✅7- هزینه ای به نام تبلیغات در صورتی جز هزینه های قابل قبول خواهد شد که مالیات تکلیفی ان کسر گردد

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌱🌱🌱سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))


1⃣1⃣ ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود.

((ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور

۵- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست.

۸- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲و۳و۴ ماده ۱۳ وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آئین نامه


۹- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه

۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آئین نامه (این قسمت ابطال شد)در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

۱۳- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس)

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آئین نامه)

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۶- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)


تبصره – در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.))

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟🍁

✅اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. در زمان اجراي
قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسل ه وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني

✅مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطع ه ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر
كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي پرداختند اما در عين حال بنگاه هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و
شركت هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند . با اجراي ماليا ت بر ارزش افزوده، سلسله مراتب
توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي شوند و در عوض اين توزي ع كننده نهايي است كه بايد ماليات
را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺آسیب های شغلی در حسابداران :
🌺

✅همیشه این احتمال وجود دارد که حسابداران در محاسباتشان دچار اشتباه شوند و همین موضوع استرس زیادی را به آنها تحمیل می کند.

✅این روزها تعداد طرفداران شغل حسابداری افزایش پیدا کرده، زیرا بسیاری از افراد بر این باورند این حرفه پردرآمد است و بازار کار بسیار خوبی هم دارد. البته شاید همین‌طور باشد، اما آسیب‌های شغلی را هم نباید نادیده گرفت.

✅یکی از مهم‌ترین خطراتی که سلامت حسابداران را تهدید می‌کند، نشستن‌های طولانی‌مدت است. در واقع همه حسابداران به دلیل نوع شغل شان مجبورند ساعت های طولانی بدون استراحت پشت میز یا مقابل رایانه بنشینند و به همین دلیل، در معرض آسیب های ستون فقرات، کمر و گردن قرار می گیرند که معمولا به دلیل نشستن های نامناسب و غیراصولی ایجاد می شود البته تا حد زیادی می توان از بروز این مشکلات پیشگیری کرد؛ به عنوان مثال توجه به این موضوع که هر فرد با توجه به قد، وزن و شرایط بدنی به میز و صندلی خاصی نیاز دارد تا در حالت نشسته، آرنج به صورت خم شده و با زاویه 90 درجه و ساعد موازی و همسطح با میز قرار بگیرد.

✅هر حسابدار باید هنگام کار یک زیرپایی داشته باشد تا مجبور به خم کردن بدنش روی میز نشود. از طرفی حسابدارانی که با رایانه کار می کنند باید ارتفاع میز را طوری تنظیم کنند که لبه بالایی مانیتور همسطح چشم ها باشد تا احتمال بروز آرتروز گردن به کمترین حد ممکن برسد.

✅مراقب چشم هایتان باشید

همه حسابداران در طول روز با ارقام و اعداد سروکار دارند و به این ترتیب یا مشغول محاسبه روی کاغذ و نوشتن هستند یا مدام پای رایانه می نشینند و به همین دلیل هم احتمال دارد بعد از مدت کوتاهی دچار ضعف چشم شوند. بد نیست بدانید ضعیف شدن چشم ها با علایمی مثل خستگی، خشکی، قرمزی و آبریزش چشم بروز می کند. بنابراین اگر می خواهید دچار این عوارض نشوید باید از نگاه کردن مداوم به اعداد و نوشته ها و صفحه مانیتور خودداری کنید، هنگام کار مدام پلک بزنید و بعد از هر 30 دقیقه کار دو تا سه دقیقه به چشم هایتان استراحت دهید. مثلا قدم زدن، نگاه کردن به دور دست ها و بستن چشم ها تاثیر زیادی در رفع خستگی چشم ها دارد. مراجعه منظم و دوره ای به چشم پزشک و در صورت لزوم، استفاده از عینک طبی هم یکی از بهترین گزینه هاست.

✅و اما ضدآفتاب
شاید خنده دار به نظر برسد، اما این طور نیست که فقط هنگام مواجه شدن با نور خورشید از کرم ضدآفتاب استفاده کنیم، بلکه اگر حسابدار هستید و بیشتر از هشت ساعت در روز مقابل نور رایانه یا لامپ های مهتابی می نشینید، باید هر سه، چهار ساعت یک بار ضدآفتاب بزنید تا احتمال بروز آسیب های پوستی را به حداقل برسانید.

✅ استرس را نادیده نگیرید

همیشه این احتمال وجود دارد که حسابداران در محاسباتشان دچار اشتباه شوند و همین موضوع استرس زیادی را به آنها تحمیل می کند. گاهی نیز حجم زیاد کار علاوه بر ایجاد خستگی های مزمن، روابط خانوادگی فرد را هم به خطر می اندازد. البته این موضوع در طولانی مدت اتفاق می افتد و استفاده از مرخصی های سالانه برای استراحت، مسافرت و... تا حدی جلوی بروز مشکلات این چنینی را می گیرد.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺انواع نسبت های مالی🌺

🔶نسبتهای ارزش بازار :

عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

🔶نسبت های نقدینگی :

حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) – داراییهای جاری

🔶نسبتهای فعالیت :


نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره (متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودی کالا = 2 ÷ )موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره ( نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

🔶نسبتهای اهرمی :

نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

🔶نسبتهای سود آوری :

درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(r.o.i) بازده سرمایه گذاریهابرای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها r.o.a = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها 🌹
✅ماده 26 : اظهارنامه ارث ظرف 6 ماه از تاریخ فوت

✅ماده 39 : تسلیم اظهارنامه در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذز ، حبس و نذر کننده از تاریخ وقوع عقد یا فوت ظرف 3 ماه

✅ماده 57 : تسلیم اظهارنامه در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیر ماه سال بعد

✅ماده 80 : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل مالیات بردرآمد املاک تا آخر تیر ماه سال بعد

✅ماده 80 : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل املاک ، در مورد سرقفلی ظرف 30 روز پس از انجام معامله

✅ماده 80 : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده 74 موضوع املاک بدون اسناد رسمی با عنوان دستدارمی یا... ظرف 30 روز پس از انجام معامله ( بدون سند محضری )

✅ ماده 88 : تسلیم اظهارنامه توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران نمایندگی و شعبه ندارند ، تا آخر تیر ماه سال بعد

✅ماده 100 : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده 95 تا آخر تیر ماه سال بعد

✅ماده 110 : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا 4 ماه پس از پایان سال مالی

✅ماده 114 : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال گرفته اند قبل از تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلاال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

✅ماده 116 : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می شوند توسط مدیر تصفیه ظرف 6 ماه از تاریخ انحلاال ( تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها ) برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

✅ماده 126 : تسلیم اظهارنامه انتقال منافع مال ، موضوع ماده 123 ق.م.م تا آخر اردیبهشت سال بعد

✅ماده 126 : تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اتفاقی تا 30روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع

✅ماده 226 :تسلیم اظهارنامه اصلاحی ظرف 1ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🍁جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق🍁

✅هر کارفرما مطابق ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم موظف می باشد نسبت به ارائه ( خلاصه لیست و تغییرات مالیات بر حقوق ) بصورت ماهانه صرفنظر از اینکه حقوق و مزایای پرداختی مشمول مالیات باشد یا نباشد ، اقدام نماید و درصورت عدم رعایت وظیفه فوق :

به موجب ماده 197 اصلاحی قانون یاد شده ، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات فوق الذکر مکلف به تسلیم صورت یا فهرست راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2 درصد حقوق پرداختی و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

✅به موجب ماده 199 اصلاحی قانون مذکور ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون یاد شده مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20 دصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌸شرح وظایف کارکنان مالی / مدیر امـور مالی🌸

1⃣ برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی.

2⃣ مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

3⃣ اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد در مواقع ضروری .

4⃣ نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .

5⃣ برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .

6⃣ تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
تصمیم گیری واعالم نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .

7⃣ دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

8⃣ اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف

9⃣ طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کاالها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های
مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .

0⃣1⃣ نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .

1⃣1⃣ برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .

2⃣1⃣ برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف .

3⃣1⃣ ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق
.
4⃣1⃣ ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه
پیشنهادات اصلاحی .
انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای
حسابداری .

5⃣1⃣ تنظیم گزارشات مالی عنداالقتضا.

6⃣1⃣ برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .

7⃣1⃣ عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به
تشخیص مـدیریت شـرکت.

8⃣1⃣ برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد
انگیزش در کارکنان.

9⃣1⃣ تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .

0⃣2⃣ سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت
وتوانایی های کارکنان .

1⃣2⃣ تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .

2⃣2⃣ تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌹اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی🌹


✅پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند:


✅۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.


✅۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.


✅۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.


✅۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .


✅۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.


✅۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.


✅۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .


✅۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌺کد اقتصادی چیست؟ روش دریافت آن چگونه است؟

✅کد اقتصادی چیست و چه کاربردی دارد؟

🌿🌿🌿کد اقتصادی شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی و پس از طی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود و در اصل شماره شناسایی این افراد در سازمان امور مالیاتی می باشد. کد اقتصادی در واقع یک کد اجباری است که باید برای امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک وجود داشته باشد.
کد اقتصادی فعلی شامل 12 رقم می باشد و با عدد 4 شروع می شود. به دلیل مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور، سیستم جامع مالیاتی راه اندازی شد که تا حدودی باعث بهبود در سیستم مالیاتی و دریافت مالیات و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی شده است. به دلیل عدم کارایی کد اقتصادی فعلی در سیستم جامع مالیاتی، نیاز به دریافت کد اقتصادی جدید می باشد که مراحل دریافت هر یک در زیر شرح داده می شود:

مراحل دریافت کد اقتصادی فعلی (12 رقمی):
برای دریافت این کد اقتصادی باید تا 2 ماه پس از ثبت شرکت و یا دریافت کارت بازرگانی و یا مدارک فعالیت، با داشتن معرفی نامه و یا وکالت نامه به اداره دارایی مستقر در محدوده فعالیت مراجعه نمایید و نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود و دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایید.

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

✅جهت اعلام عدم فعاليت شركت و معافيت مالياتي به نكات زير توجه فرماييد :

1- عدم فعاليت شركت ناظر به گذشته مي باشد و نمي توان نسبت به آينده يا سال مالي بعد اعلام عدم فعاليت نمود .

2- جهت اعلام عدم فعاليت بايد تشكيل پرونده دارايي نمود و بدون تشكيل پرونده عدم فعاليت معنايي ندارد .

3- عدم فعاليت شركت حتما بايد در مهلت قانوني يعني 4 ماه اول سال مالي بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شركت مشمول جريمه مالياتي خواهد شد .

4- جهت عدم فعاليت شركت تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه عدم فعاليت ضروري است ، پس هر سال دفاتر مالي شركت را در مهلت مقرر تهيه نماييد .


5- براي مثال عدم فعاليت سال 89 ( اول فروردين تا آخر اسفند 89) تا 31 تير ماه 90 و با تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه مالياتي عدم فعاليت شركت صورت مي پذيرد .

6- براي هر سال مي بايست عدم فعاليت شركت را اعلام نمود .

https://telegram.me/hesabdaribafathi
رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌿🌿🌿مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:


بازخرید ایام مرخصی.

هزینه عائلمه مندی.

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.

عیدی.

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

حق شیر.

پاداش نهضت سواد آموزی.

حق التضمین (کسر صندوق).

خسارت اخراج و مزایای پایان کار.

پاداش افزایش تولید.


بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه

https://telegram.me/hesabdaribafathi

رضا فتحي
حسابداري كاربردي

🌷ساعات کار واضافه کاری 🌷✅1- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.✅2- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .✅3- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای 40 ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی 44 ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟

ساعت کاری که در ماده 51 قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .✅4- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از 7 صبح تا 3 بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا 11 شب و یا از 11 شب تا 7 صبح خواهد بود؟

وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده 26 قانون کار اقدام نماید .✅5- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص 7 ساعت و 20 دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود 3 ماه از قرارداد را روزی 6 ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟

در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن 44 ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از 7 ساعت و 20 دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.

✅6- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .

✅7-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در 5 روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی