اقتصاد سياسى 
عنوان گروه یا کانال:

اقتصاد سياسى


توضیحات: ارتباط با ادمین @maliyehalal
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 3832
اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

لينك زير مويد عدد ابتداي متن است:
http://www.khabaronline.ir/detail/539728/Economy/macroeconomics
اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html
اقتصاد سياسى

لينك بيانيه
اقتصاد سياسى

مخاطبان محترم کانال اقتصاد سیاسی، احتراما:
ارتباط با ادمین کانال
@maliyehalal
اقتصاد سياسى

دنیا شماها را تماشا کرد
وقتی که زخم از تیر میخوردید
آه ای مسلمانان #کشمیری
ای کاش در پاریس میمردید ...
اقتصاد سياسى