آموزش زبان فرانسه 
عنوان گروه یا کانال:

آموزش زبان فرانسه


توضیحات: کانال اصلی @TefTeacher ? تبلیغات @tablighat000 ?ادمین تبادلات میشم @tabadolatadmin ? فهرست مطالب @frenchchannels کارشناس ارشد فرانسه دارنده گواهینامه TEF/TCF 09037274497 خانم نوری t.me/NooriZahra قیمت کلاسهای خصوصی https://t.me/TefTeacher/3253
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 6450
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

TEF/TCF Teacher:

L'alphabet français :

حروف الفبای زبان فرانسه


A a - B b - C c - D d - E e - Ff - G g - H h - I i - J j - K k - L l - M m - N n - O o - P p- Q q - R r - S s - T t - U u - V v - W w - X x - Y y - Z z


🔷Voyelle ( صدا دار) :
a,e,i,o,u,y

🔷Consonne(بی صدا ) :
b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,z

.........................................
آموزش زبان فرانسه

Tef-tcf french:
#جلسه_دوم
#ترکیب_حروف
#حرف_a 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_سوم
#ترکیب_حروف
#حرف_c 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_چهارم
#ترکیب_حروف
#حرف_e 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_پنجم
#ترکیب_حروف
#حرف_h_g 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_ششم
#ترکیب_حروف
#حرف_i 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_هفتم
#ترکیب_حروف
#حرف_o_p_q 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_هشتم
#ترکیب_حروف
#حرف_r_s 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_نهم
#ترکیب_حروف
#حرف_t_u_y 👇👇
💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#پی_دی_اف
#کتاب_واژگان
#کاملا_مبتدی

#vocabulaire_progressif
#niveau_débutant_complet 👇👇


💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

#جلسه_دهم
#درس_اول
#حروف_الفبا
#کتاب_واژگان
#کاملا_مبتدی

#fiche_1
#les_lettres
#vocabulaire_progressif
#niveau_débutant_complet

👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

پی دی اف درس اول
#کتاب_واژگان
#کاملا_مبتدی

pdf fiche1
#vocabulaire_progressif
#niveau_débutant_complet

👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

دوستان گرامی
فایلهای صوتی شماره ۱ ، ۲ ، ۳ که در پایین قرار میدم 👇👇 مربوط به درس ۱ کتابه که PDF رو در بالا واستون قرار دادم
پیروز و موید باشید ❤️❤️

💫❤️💫
@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

تمرین کتاب درس ۱ 👇👇
حروف الفبا
@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

نحوه پاسخ به تمرین های درس اول 👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۲ درس اول 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۳ درس اول 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۵ درس اول 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

حل تمرین / پاسخ درس اول 👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

جلسه یازدهم
درس دوم
#اعداد
#fiche_2
nombres 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

پی دی اف درس دوم
pdf fiche 2 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی قسمت اول از درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی قسمت دوم از درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی قسمت سوم از درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

تمرین کتاب درس ۲ 👇👇
اعداد
Activités fiche 2
@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

ابتدا فایل PDF بالا 👆 را باز نموده و سپس به فایل صوتی زیر گوش دهید
نحوه پاسخ به تمرین های درس دوم👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۱ درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۳ درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۴ درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۵ درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۶ درس دوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

حل تمرین / پاسخ درس دوم 👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

برای دسترسی به ابتدای کانال لینک زیر را لمس نمایید
اول کانال 👇👇

t.me/TefTeacher/1
آموزش زبان فرانسه

جلسه دوازدهم
درس سه
روزهای هفته
#fiche_3
Jours de la semaine 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

Tef-tcf french:
پی دی اف درس سوم
pdf fiche 3 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی قسمت اول از درس سوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی قسمت دوم از درس سوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

تمرین کتاب درس ۳ 👇👇
اعداد
Activités fiche 3
@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

تمرین درس سوم 👆
نحوه پاسخ به تمرین های درس سوم👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

تمرین درس سوم 👆
نحوه پاسخ به تمرین های درس سوم👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی تمرین ۲ درس سوم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

حل تمرین / پاسخ درس سوم 👇👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

برای دسترسی به ابتدای کانال لینک زیر را لمس نمایید
اول کانال 👇👇

t.me/TefTeacher/1
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

جلسه سیزدهم
درس چهار
صرف فعل
#fiche_4
Verbes 👇👇

💫♥️💫

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

فایل صوتی درس چهارم 👇

@TefTeacher
آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

تمرین کتاب درس ۴ 👇👇
صرف فعل
Activités fiche 4
@TefTeacher