آمریکا: نگاه از درون
عنوان گروه یا کانال:

آمریکا: نگاه از درون


توضیحات: اندکی عمیق تر، به آمریکا نگاهی داشته باشیم... admin: @America_admin
شناسه: americaunveiled@
تعداد اعضا: 437